Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvor godt følges regelverket opp i praksis? Erfaringer etter kontrollaksjoner Aksjonsleder Qno Lundkvist.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvor godt følges regelverket opp i praksis? Erfaringer etter kontrollaksjoner Aksjonsleder Qno Lundkvist."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvor godt følges regelverket opp i praksis? Erfaringer etter kontrollaksjoner Aksjonsleder Qno Lundkvist

2 B&A-avfall •1,5 millioner tonn •14 prosent av den totale avfallsmengden Farlig avfall •drøyt 140 000 leveranser av farlig avfall •nesten 700 000 tonn farlig avfall •60 000 tonn med ukjent skjebne….. •13 000 tonn totalt samlet inn i B&A •14 prosent flere leveranser enn i 2007 (Norsas) •en nedgang i B&A med 20% til 13 000 tonn (SSB) Status 2010: Vær stolte aktører i et godt avfallssystem!!! Status 2008:

3 Fokus avfallsprodusentens ansvar •Landsdekkende –Fylkesmannens miljøvernavdeling og Klima- og forurensningsdirektoratet –Noen enkelt tilsyn har kommunen deltatt •B&A 2005-2009 Håndtering av farlig avfall –Avfallsforskriften (kap. 11) –Byggplasser •2009 Avfallsprodusentens basiskarakterisering (avfall til sluttdeponering) –Avfallsforskriften (kap. 9, jf. vedlegg II) –Byggplasser og deponileveranser •2009 Deponienes mottakskontroll –Avfallsforskriften (kap. 9, jf. vedlegg II) –Deponi kategori 2/ordinært –Kontrollaksjon 2005 •2009 Avfallsforbrenningsanlegg Hvor godt følges regelverket opp i praksis?

4 Resultat – Byggplass FA •Finner fortsatt ulovlige produkter! •Få ser systematisk etter miljøvennlige alternativer til produkter •2009; hver 3 byggplass har manglende rutiner for håndtering av farlig avfall –SMB-entreprenører –Ser bedring hos store entreprenører •Leverandører og importører •Kompetanse og holdning på byggplass nødvendig

5 RESULTAT – AVFALLSPRODUSENT RESULTAT – AVFALLSPRODUSENT BASISKARAKTERISERING Avfallsprodusent skal ha nødvendig kunnskap om avfallets sammensetning og utlekkingspotensial 2 av 3 avfallsprodusenter har fått avvik •har ikke sørget for basiskarakterisering •overholder ikke kravene til verifikasjon av avfallsom produseres jevnlig •overholder ikke kravene til prøvetaking og testing av avfall Avfallsselskaper – ”skiller seg ikke positivt ut”

6 RESULTAT - DEPONIER Mottakskontroll Nesten 70 deponier er kontrollert •7 deponier uten avvik •God kjennskap til regelverksendringene •37 av 44 deponier kontrollert i 2005 fikk også avvik i Deponi 2009 •1 av 3 har deponert avfall som ikke tillates deponert ved deponiet •1 til 2 av 3 overholder ikke kravene for mottak av avfall •1 av 2 overholder ikke kravene til registrering og dokumentasjon •1 av 2 overholder ikke kravene som gjelder prøvetaking og testing

7 Resultat - Avfallsforbrenningsanlegg Mottakskontrollen av avfall fungerer ikke tilfredsstillende •Mottakskontroll ikke tilstrekkelig til å hindre ulovlig brenning av avfall •Personell som gjennomfører mottakskontrollene, har ikke tilstrekkelig kompetanse

8 KONKLUSJON •Fornøyd med bransjenes og deponienes: –Samhandlingsvilje under planlegging av aksjonen og det enkelte tilsyn –Kjennskap til regelverkskravene –De store entreprenørkjedene har etablert skriftlige rutiner og kontraktskrav •Ikke fornøyd: –Det er store mangler i mange avfallsprodusenters basiskarakterisering. –Det er store mangler i mange deponiers rutiner for mottakskontroll –Noen av kontrollene avdekket ulovlig deponering av farlig avfall eller avfall deponiene ikke har tillatelse til å deponere –Flere deponier som ble kontrollert i 2005 har også avvik denne gang –Det er mangler også på enkelte byggeplasser hos de store entreprenørkjedene –Det er mangler også på enkelte avfallssorteringsanlegg i de store avfallsselskapene

9 Tilsynsresultater - Bygg- og anleggsavfall Veien blir til ….. noen store skritt tatt –Økende mengder farlig avfall samles inn og behandles forsvarlig –Byggnæringens nasjonale handlingsplan for bygg og anleggsavfall –Gode returordninger som rapporterer flotte resultater –Obligatorisk avfallsplan –Deponisituasjonen …. mens vi går … men for mange av de små skritt! Og veien for ujevn! Tilsynsmessig ser vi fortsatt for mange funn –På alle typer kontrollobjekter; byggherre, tiltakshaver, avfallsprodusent, entreprenør …. –For ikke å snakke om arkitekter og rådgivende ingeniører ….

10 UTFORDRING SPRIK MELLOM KRAV OG PRAKSIS –Utfordring å nå avfallsprodusentene –Avfallsprodusentene og deponiene har et klart forbedringspotensial –og forurensningsmyndighetene … Regelverk – veiledning, informasjon, praktisering og skjønnsbruk Gjenvinning (EUs rammedirektiv 70% av byggavfallet innen 2020, øket kildesortering og sikre at farlig avfall ikke blandes inn i avfallet) Øket innsats fra alle aktører nødvendig!!!

11 FORVENTNINGER •Oppfølging den enkelte virksomhet og avfallsprodusent –Kompetanse –Holdning •Oppfølging entreprenør- og avfallskjeder –Dokumenterte rutiner (produktvalg minst mulig miljøskadelig, FA/avfallshåndtering, basiskarakterisering av avfall til deponi, etc) –Enkelte byggeleder –Internt tilsyn •Leverandører og importører •Bransjeorganer –Beste praksis –Fortsatt kompetansehøyende aktiviteter •Oppfølging myndigheter (Klif/FMVA, kommunen) –Tilsyn –Veiledning/informasjon

12 Tilsynsresultater - Bygg- og anleggsavfall Veien ligger foran oss! Marsjerer vi sammen og i takt får vi jobben gjort!!! Den enkelte Den enkelte leder og virksomhet Bransjene Myndighetene


Laste ned ppt "Hvor godt følges regelverket opp i praksis? Erfaringer etter kontrollaksjoner Aksjonsleder Qno Lundkvist."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google