Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overhalla kommune Teknisk avdeling AVFALLSPLAN I BYGGESAK Namdalskonferanse om miljøgifter og kjemikalier 29.2.2012 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overhalla kommune Teknisk avdeling AVFALLSPLAN I BYGGESAK Namdalskonferanse om miljøgifter og kjemikalier 29.2.2012 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Overhalla kommune Teknisk avdeling AVFALLSPLAN I BYGGESAK Namdalskonferanse om miljøgifter og kjemikalier 29.2.2012 1

2 Overhalla kommune Teknisk avdeling • TEKNISK AVDELING • REGELVERK Hvorfor endring i regelverket? Hva er nytt og hva er likt? • AVFALLSPLAN Hva er avfall? Kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse i byggesak Avfallssortering Sluttrapport • BYGGESAK OG AVFALLSPLAN I PRAKSIS Byggesaker i Overhalla Når slår kravene inn? Byggesaker med krav om avfallsplan i Overhalla Ansvar ved byggetiltak Tilsyn Sanksjonsmuligheter • RELEVANT INFORMASJON 2

3 Feiing/Tilsyn Vann Slam Renovasjon Kommunale veger Kart og oppmåling Trafikksikkerhet Husbank (tilskudd og startlån) Spillemidler Utbyggingsprosjekt Overhalla kommune Teknisk avdeling 3 Eiendomskattekontor Brann Kommunal bygningsmasse Forvaltning av eiendom/tomtegrunn Elv- /rasforebygging Arealplanlegging Byggesak (AVFALLSPLAN) Avløp

4 Overhalla kommune Teknisk avdeling REGELVERK 4 Regelverk for avfall i byggesaker hjemlet først i: • Forskrift 1.januar 2008. (Forurensningsloven) (Krav om kildesortering av byggavfall og innlevering av avfallsplaner og sluttrapport i byggesaker) • Regelverket krever avfallsplan for riving, rehabilitering og nybygg. (Blant annet nybygg over 300 m2 BRA, og riving eller rehabilitering av bygninger som overskrider 100 m2 BRA) • Krav til avfallsplan (Oversikt over byggavfallet som forventes å måtte ta hånd om, og plan for håndtering og disponering av avfallet) • Miljøsaneringsbeskrivelse ved rehabilitering og riving (Ved rehabilitering og riving skal det laget en miljøsaneringsbeskrivelse med planer for håndtering av farlig avfall) Fra 1.7.2010 er avfallsplankravet hjemlet i ny PBL 2008

5 Overhalla kommune Teknisk avdeling Hvorfor endring i regelverket? • Byggenæringen er bedre kjent med ansvarssystemet og reglene i plan- og bygningsloven (m/ byggteknisk forskrift og byggesaksforskriften). • Avfallsplan, miljøsaneringsbeskrivelse og sluttrapport utarbeides som del av et byggetiltak. Kravene som stilles ved gjennomføring av tiltaket fremkommer nå av samme regelverk. • Kravene som tidligere fantes i avfallsforskriften fremkommer nå dels gjennom byggteknisk forskrift (TEK10) og dels gjennom byggesaksforskriften (SAK10). 5

6 Overhalla kommune Teknisk avdeling Hva er nytt? • Avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse skal ikke sendes kommunen for godkjenning. • Tilsyn med at avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelse er utarbeidet og følges skal inngå i kommunenes prioriterte tilsynsområder i en periode på 2 år fra og med 1. januar 2011. • Generelle krav til utdanning og praksis hos foretak som skal godkjennes for oppgaver ved byggetiltak som krever ansvarsrett. • Mulighet for godkjenning av foretak for oppgaver knyttet til miljøsanering (prosjekterende) og riving og miljøsanering (utførende). • Nye sanksjonsmuligheter ved regelverksbrudd (for eksempel tilbaketrekking av ansvarsrett eller sentral godkjenning). 6

7 Overhalla kommune Teknisk avdeling Hva er likt? • Areal- og vektgrensene for tiltak der avfallsplan skal utarbeides. • Krav til at minimum 60 % av avfallet skal sorteres i ulike avfallstyper. • Sluttrapport som dokumenterer faktisk disponering av avfallet skal sendes inn til kommunen (vedlegges søknad om ferdigattest). • Tilstrekkelig dokumentasjon er veiesedler eller andre typer kvitteringer som inneholder dato, bedriftsnavn på mottaker og avsender, avfallstype og mengde. 7

8 Overhalla kommune Teknisk avdeling AVFALLSPLAN Krav om avfallsplan er hjemlet i TEK 10: § 9 – 6 Avfallsplan a) oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging av bygning dersom tiltaket overskrider 300 m 2 BRA b) vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig reparasjon av bygning dersom tiltaket berører del av bygning som overskrider 100 m 2 BRA c) riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m 2 BRA d) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygge- og rivningsavfall. 8

9 Overhalla kommune Teknisk avdeling Hva er avfall? Definisjon: TEK 10 § 9 – 5: Avfall 2. ledd: ”Med avfall menes materialer og gjenstander fra bygging, rehabilitering eller riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg. I framtida: Mindre: tegl og bly Mer: glass, jern, aluminium, betong, tekstil, … Mye mer: tre, isolasjon, gips, plast, lettbetong, …

10 Overhalla kommune Teknisk avdeling Kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse i byggesak TEK 10 § 9 - 7 1.ledd: ”Ved endring eller riving av eksisterende byggverk skal det foretas kartlegging av bygningsdeler, installasjoner og lignende som kan utgjøre farlig avfall, jf. forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-4.” 2.ledd: ”For tiltak nevnt i § 9-6 første ledd bokstav b til d skal det utarbeides en egen miljøsaneringsbeskrivelse. ” 10

11 Overhalla kommune Teknisk avdeling 3.ledd: Miljøsaneringsbeskrivelse skal minst inneholde opplysninger om: a) hvem kartleggingen er utført av b) dato for kartleggingen c) byggeår og tidligere bruk hvis dette er kjent d) resultat av representative materialprøver og analyser e) forekomsten og mengden av farlig avfall fordelt på type f) plassering av farlig avfall i byggverket, angitt med bilde eller tegning der det kan være tvil g) hvordan farlig avfall gjennom merking, skilting eller andre tiltak er identifisert h) hvordan det farlige avfallet er planlagt fjernet i) hvor det farlige avfallet er planlagt levert j) alle funn av farlig avfall, sammenstilt i en tabell. 11

12 Overhalla kommune Teknisk avdeling Avfallssortering TEK 10 § 9 - 8 ”Minimum 60 vektprosent av avfallet som oppstår i tiltak i § 9-6 første ledd skal sorteres i ulike avfallstyper og leveres til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning.” 12

13 Overhalla kommune Teknisk avdeling Eksempler på vanlig bygg- og anleggsavfall som kan inneholde miljøgifter • Isolerglassruter med innehold av PCB (www.ruteretur.no). • Murpuss, maling og fugemasser kan inneholde PCB. • Tettematerialer kan inneholde kort- og mellomkjedete klorparafiner. Det samme gjelder vinduslim og gummilister i isolerglassruter. • Vinylbelegg og vinylgulvlister kan inneholde helse- og miljøskadelige ftalater som DEHP, DBP og BBP, samt enkelte metaller. • Isolasjonsplater av EPS, XPS samt rørisolasjon av cellegummi kan inneholde bromerte flammehemmere. Forts: 13

14 Overhalla kommune Teknisk avdeling • XPS- plater og polyuretanskum (PUR- skum), for eksempel brukt i isolerte garasjeporter, isolasjonspaneler i kjølerom etc., kan inneholde de miljøskadelige blåsemidlene KFK og HKFK. • CCA- impregnert trevirke inneholder metaller som krom, arsen eller kobber. • Kreosot- impregnert trevirke vil inneholde PAH. • Eksteriørmaling kan inneholde høye nivåer av ulike metaller (f.eks. bly og sink). • Alle kasserte produkter som er avhengig av elektrisk strøm, kabler, ledning eller batteri (Elektrisk og elektronisk avfall). Slikt EE- avfall er omfattet av etablerte returordninger. 14

15 Overhalla kommune Teknisk avdeling Sluttrapport ”For tiltak i § 9-6 første ledd skal det utarbeides en sluttrapport som viser faktisk disponering av avfall, fordelt på ulike avfallstyper og -mengder. Levering til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning skal dokumenteres.” TEK 10 § 9 - 9 15

16 Overhalla kommune Teknisk avdeling BYGGESAK OG AVFALLSPLAN I PRAKSIS I Overhalla fom 2001 – tom d.d.: • 806 behandlede byggesaker (414 meldinger og 392 søknader) • Byggesaker i denne perioden omfatter blant annet: 116 nye bolighus og leiligheter 42 nye hytter 18 næringsbygg 36 bygg i landbruket (1 våningshus / 35 fjøs/redskap/med mer) 305 tilbygg / påbygg/ ombygging Riving av 85 bygg (hus, hytter, uthus, garasjer, fjøs med mer) Riving av del av bygning: 25 16

17 Tiltak : Avfallsplan ? Miljøsanerings- beskrivelse ? Arealgrensen er samlet hvis flere bygg. (TEK-10 § 9-6 (2)) (TEK-10 § 9-6) (TEK-10 § 9-7) Over 10 tonn avfallJa Riving / ombygging < = 100 m² BRAnei > 100 m² BRAja Nybygg / Tilbygg / Påbygg m.m. < = 300 m² BRAnei > 300 m² BRAjanei Er det krav om avfallsplan i søknad så skal min. 60 vekt-% av avfallet sorteres og leveres til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning. (TEK-10 § 9-8) Da skal det også leveres sluttrapport med dokumentasjon på levering og gjenvinning. (TEK-10 § 9-9) Overhalla kommune Teknisk avdeling Når slår kravene inn?

18 18 Byggesaker med krav om avfallsplan i Overhalla Antall byggesaker fom 1.1.2008 tom d.d. (ca 4 år) • 324 byggesaker Etter forskrift fra 1.1.2008 I perioden fom 1.1.2008 tom 1.7.2010 er det registrert : • 3 byggesaker Etter ny PBL 2008 I perioden fom 1.7.2010 tom d.d. er det registrert: • 12 byggesaker Overhalla kommune Teknisk avdeling

19 Overhalla kommune Teknisk avdeling Ansvar ved byggetiltak • Ansvarlig søker har ansvar for å påse at det blir utarbeidet avfallsplan, miljøsaneringsbeskrivelse, sluttrapport for avfallshåndtering og innhentet dokumentasjon for faktisk disponering av avfall. • Ansvarlig prosjekterende har ansvar for at det blir utarbeidet nødvendig prosjektering som grunnlag for avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse. • Ansvarlig utførende har ansvar for å bidra til og følge opp avfallsplan, gjennomføre miljøsanering, innhente og ta vare på dokumentasjon for faktisk disponering avfall, og utarbeide sluttrapport for avfallshåndtering. • Ansvarlig foretak skal melde fra til kommunen ved endring av ansvarsforhold. SAK 10 Kap.12 19

20 Overhalla kommune Teknisk avdeling Tilsyn Tidsavgrenset krav om tilsyn Fra og med 1. januar 2011 til 1. januar 2013 skal kommunen prioritere tilsyn med at avfallsplan og miljøsanerings- beskrivelse er utarbeidet og følges. Dette er en forskriftsfestet plikt for kommunene iht. byggesaksforskriften § 15-3. Ved utløpet av 2-års perioden skal kommunen sende en oversikt med vurdering av tilsynet til Direktoratet for byggkvalitet. 20

21 Overhalla kommune Teknisk avdeling Tilsynet kan innebære alt fra: - enkle tilsyn med at avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse foreligger. - mer omfattende tilsyn med at avfallsplan, miljøsaneringsbeskrivelse og sluttrapport holder tilstrekkelig kvalitet. - tilsyn for å påse at kravene følges opp i praksis på byggeplass. Det anbefales at tilsyn gjennomføres tidlig i byggesaken; - mulighetene er størst til å avdekke mangelfull miljøkartlegging eller avfallshåndtering. - mulighetene til å påvirke avfallshåndteringen i riktig retning er tilstede. Det er ønskelig at tilsynet har fokus på håndtering av farlig avfall. - Det anbefales derfor at rivings- og rehabiliteringsprosjekter prioriteres ved tilsyn. • Mulige tilnærminger 21

22 KontrollspørsmålAnsvar Foreligger avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelser i tiltak der dette skal utarbeides? Søker Er estimat for avfallsmengder i avfallsplanen urealistisk eller underestimert? Prosjekterende Er kravet til minimum 60 vektprosent sortering av avfallet oppfylt i avfallsplanen? Prosjekterende Er miljøkartlegging utført som grunnlag for utarbeidelse av miljøsaneringsbeskrivelsen, og er beskrivelsen god nok? Prosjekterende Kan faktisk disponering av alt avfall dokumenteres i sluttrapporten? Utførende Er eventuelle vesentlige avvik i avfallsplan og sluttrapport mht. avfallsmengde eller disponering av avfallet begrunnet? Utførende Overhalla kommune Teknisk avdeling • Tilsyn med dokumentasjon 22

23 Overhalla kommune Teknisk avdeling • Tilsyn på byggeplass KontrollspørsmålAnsvar Er det samsvar mellom avfallsplan og containere og sortering på byggeplass? Utførende Er containerne tilstrekkelig godt merket og sorteringen på byggeplass tilfredsstillende? Utførende Fungerer rutiner for innsamling, oppbevaring og levering av farlig avfall? Utførende Er farlig avfall i bygninger som skal rives eller rehabiliteres godt merket og i tråd med utarbeidet miljøsaneringsbeskrivelse? Utførende 23

24 Overhalla kommune Teknisk avdeling Sanksjonsmuligheter • Pålegg om retting og pålegg om stans • Tvangsmulkt • Overtredelsesgebyr • Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud • Tilbaketrekking av lokal godkjenning eller sentral godkjenning • Straff (bøter eller fengselsstraff) Sanksjoner skal stå i rimelig forhold til ulovligheten og samordnes slik at overtrederen ikke rammes på en urimelig måte. 24

25 Overhalla kommune Teknisk avdeling Nyttig informasjon finnes her: • Direktoratet for byggkvalitet: - Byggeregler på ett sted: http://byggeregler.dibk.no - Tilsynsveileder: http://byggeregler.dibk.no/dxp/ content/avfallsreglar/ - Blanketter: http://byggeregler.dibk.no/blan ketter/ • Byggemiljø: www.byggemiljo.no http://byggeregler.dibk.no http://byggeregler.dibk.no/dxp/ content/avfallsreglar/ http://byggeregler.dibk.no/blan ketter/ www.byggemiljo.no • Klima- og forurensings- direktoratet: http://www.klif.no/no/Tema/Avfall/Byg g--og-anleggsavfall/ • Miljøstatus i Norge: http://www.miljostatus.no/Tema/Avfall/ • Sintef Byggforsk Kunnskapssystemer: http://bks.byggforsk.no:80/ • Statistisk sentralbyrå: http://www.ssb.no/avfall/ 25

26 Elektrisk og elektronisk avfall i bygg- og anleggsprosjekter Hvordan kartlegge farlig avfall ved tiltak i eksisterende bygg og anlegg Hvordan sortere/håndtere farlig avfall i eksisterende bygg- og anleggsprosjekter Hvordan deklarere farlig avfall i bygg- og anleggsprosjekter Skal du rehabilitere eller rive en bygning eller et anlegg? Informasjonsfoldere om BA-avfall og byggesak: 26


Laste ned ppt "Overhalla kommune Teknisk avdeling AVFALLSPLAN I BYGGESAK Namdalskonferanse om miljøgifter og kjemikalier 29.2.2012 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google