Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til ressurs 2.Avfallsplaner – hvorfor? 3.Avfallsplaner – hvordan? 4.Miljøkartlegging 5.Miljøsanering 6.Lovverk for BA-avfall 7.Kildesortering og organisering på byggeplass 8.Hvordan gjenvinningsbransjen håndterer de ulike fraksjonene 1. april 2012

2 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Avfallsplaner – hvorfor? 1. april 2012

3 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Disposisjon  Avfallsmengder og farlig avfall  Regjeringens miljøvernpolitikk  Krav til avfallsplaner  Hvorfor avfallsplaner?  Kommunens oppgaver  Tilsyn og oppfølging 1. april 2012

4 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Avfallsmengder og økonomiske besparelser  I 2010 ble det produsert ca 9,5 millioner tonn avfall i Norge  Avfall fra byggenæringen utgjør, 1,54 millioner tonn, ca. 15 % av totalmengden  Utnyttelse av resirkulerte materialer og restprodukter kan gi en besparelse på 3-4 milliarder kroner årlig Kilde: Statistisk sentralbyrå 1. april 2012

5 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 1. april 2012

6 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 2010 => 1 540 000 tonn avfall fra nybygg, rehabilitering og riving 1. april 2012

7 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Farlig avfall  Farlig avfall er avfall som ikke kan behandles sammen med vanlig avfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker, dyr og miljø. 1. april 2012

8 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Regjeringens miljøvernpolitikk = NHP Nasjonal handlingsplan for BA-avfall  Mengden avfall til gjenvinning skal være om lag 75% i 2010 med en videre opptrapping til 80% i 2012  For bygg- og anleggsavfall (unntatt farlig avfall) er det krav til gjenbruk eller materialgjenvinning av minst 70 vekt% innen 2020  Praktisk talt alt farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om, og enten gå til gjenvinning eller være sikret tilstrekkelig nasjonal behandlingskapasitet 1. april 2012

9 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Tiltak  Innført obligatorisk krav om avfallsplan i byggesaker  Innført forbud mot deponering av organisk materiale (trevirke)  Gjennomføre ny strategi for økt innsamling av farlig avfall 1. april 2012

10 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Krav til avfallsplaner (1)  Krav til avfallsplan er fra 1. juli 2010 hjemlet i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK 10 § 9-6)  Krav til minst 60 % kildesortering av avfall fra bygging, riving og rehabilitering (vektbasis) på byggeplass (TEK 10 § 9-8) 1. april 2012

11 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Krav til avfallsplaner (2) Grenser for når kravet gjelder (TEK 10 § 9-6)  oppføring av bygning over 300 m 2 (bruksareal)  riving og rehabilitering av bygning over 100 m 2  konstruksjoner og anlegg hvor tiltaket genererer mer enn 10 tonn avfall 1. april 2012

12 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Krav til avfallsplaner (3)  Avfallsplanen skal inneholde en oversikt over forventede mengder byggavfall som vil oppstå i forbindelse med tiltaket (TEK 10 § 9-6)  Planen skal også gi en oversikt over håndtering og disponering av avfallet  Ved riving og rehabilitering skal det i tillegg lages en miljøsaneringsbeskrivelse for håndtering av helse- og miljøfarlige stoffer (TEK 10 § 9-7) 1. april 2012

13 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Krav til avfallsplaner (4)  Avfallsplanen skal ikke lenger sendes kommunen for godkjenning før det gis igangsettingstillatelse etter plan- og bygningsloven. Planen skal utarbeides som tidligere og kunne fremlegges ved kontroll (SAK 10 § 5-5 og TEK 10 § 9-6 og § 9-7)  Krav til sluttrapportering til kommunen med oversikt over faktiske leverte mengder avfall og disponering (TEK 10 § 9-9) 1. april 2012

14 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Avfallsplan og ansvar  Tiltakshaver (byggherre) og ansvarlig utførende foretak er ansvarlig for at kap. 9 i TEK 10 overholdes (SAK 10 § 12-1)  Det er ikke lenger krav til godkjenning av avfallsplanen, men den skal utarbeides på lik linje med andre dokumenter i en byggesak (SAK 10 § 8-1) 1. april 2012

15 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Hvorfor avfallsplaner?  Like rammebetingelser for alle entreprenører og tiltakshavere (byggherrer)  Stort potensial for gjenvinning  Unngå forsøpling, brenning og annen ulovlig avfallsbehandling  Sikre at helse- og miljøfarlige stoffer i eksisterende bygg og anlegg blir tatt hånd om 1. april 2012

16 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Sluttrapport (TEK 10 § 9-9)  Sluttrapport skal vedlegges søknad om ferdigattest  Sluttrapporten skal dokumentere håndteringen av alt avfall som tiltaket har generert  Dokumentasjon består av kvitteringer eller egenerklæring fra godkjent mottak.  Alvorlige avvik fra avfallsplanen (+25%) kan føre til overtredelsesgebyr (SAK 10, § 16-1) eller tvangsmulkt (PBL § 32-5) 1. april 2012

17 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Kildesortering på byggeplass fordi  Avfallet holdes adskilt i ulike fraksjoner  Unngår tilgrising og nedknusing av rene materialer  Lettere å sortere ut elektrisk- og elektronisk avfall (EE-avfall) og annet farlig avfall  Ved sentralsortering er avfallet blandet og inneholder urenheter  Unngår transport ved gjenbruk på stedet 1. april 2012

18 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 1. april 2012

19 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 1. april 2012

20 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Sentralsortering  Når plassmangel hindrer kildesortering på byggeplass  Når avfallsfraksjonene inneholder urenheter 1. april 2012

21 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Kommunenes oppgaver  Lovfestet plikt til å prioritere tilsyn av avfalls- planer og miljøsaneringsbeskrivelser i 2011 og 2012 (SAK 10 § 15-3)  Godkjenne sluttrapport som vedlegg til ferdigattest  Innkreve eventuelt gebyr for saksbehandling og tilsyn  Ilegge eventuell tvangsmulkt  Rapportering av data til SSB  Gi veiledning og informasjon til næringen 1. april 2012

22 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Tilsyn med avfallshåndtering 1. april 2012

23 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Hvorfor tilsyn?  Følge opp avfallshåndteringen i praksis  Få kontakt med næringen  Veiledning og informasjonsutveksling  Forslag til løsninger der det er problemer 1. april 2012

24 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Hvordan gjennomføres tilsynet?  Anmeldt eller uanmeldt  Møte med de ansvarshavende  Gjennomgang av dokumenter og krav  Organisering  Rutiner og praktisk gjennomføring  Gå en runde på byggeplassen Tilsynsveileder for kommunene http://byggeregler.dibk.no/dxp/content/avfallsreglar/ HO-3/2011 1. april 2012

25 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Når føres det tilsyn og hvordan velger kommunen ut tilsynsobjekter?  Ved henvendelse  Tips  Ulike tiltakstyper  Ulike entreprenører  Ulike avfallsfraksjoner 1. april 2012

26 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Tilsyn og oppfølging  Fagkompetente saksbehandlere  Opplyse og veilede om krav til avfallsplan så tidlig som mulig i prosessen  Samarbeid med avfallsmottak, returselskaper og Fylkesmannens miljøvernavdeling  God dialog og informasjon er viktig  Tilsyn på byggeplass med fokus på veiledning 1. april 2012

27 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Hjelpemidler ved tilsyn  Statens bygningstekniske etat (fra 1. januar 2012 Direktoratet for byggkvalitet har utarbeidet en tilsynsveileder for kommunene.  Tilsynsveilederen finnes her.her. 1. april 2012

28 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Hva kan utløse overtredelsesgebyr?  Sorteringsgrad ikke overholdt  Farlig avfall eller EE-avfall ikke riktig håndtert  Bruk av mottak som ikke er godkjente  Manglende dokumentasjon  Manglende oppfyllelse av pålegg NB! Tvangsmulkt gis oftest samtidig med pålegg og løper fra fristoverskridelsen for retting. 1. april 2012

29 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Oppsummering  Mål om 75 % gjenvinning av avfall i 2010 med en videre økning til 80 %, inklusive energi- utnyttelse, i 2012  Fra 1. juli 2010 - avfallsplan skal fortsatt utarbeides, men planen skal ikke lenger sendes kommunen for godkjenning  Farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte  Krav til minst 60 % kildesortering av avfall fra bygging, riving og rehabilitering 1. april 2012

30 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Viktige kilder:  www.ssb.no - Avfallsstatistikk www.ssb.no  Nasjonal handlingsplan for BA-avfall  www.dibk.no – Direktoratet for byggkvalitetwww.dibk.no  www.byggemiljo.no www.byggemiljo.no  På www.nffa.no og www.dibk.no finner du praktiske brosjyrer utarbeidet av NHP- nettverket om byggavfall.www.nffa.nowww.dibk.no • Skal du rehabilitere eller rive…? • Hvordan kartlegge farlig avfall • Hvordan sortere/håndtere farlig avfall • Hvordan deklarere farlig avfall • Forurenset grunn 1. april 2012


Laste ned ppt "Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google