Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til ressurs 2.Avfallsplaner – hvorfor? 3.Avfallsplaner – hvordan? 4.Miljøkartlegging 5.Miljøsanering 6.Lovverk for BA-avfall 7.Kildesortering og organisering på byggeplass 8.Hvordan gjenvinningsbransjen håndterer de ulike fraksjonene

2 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Avfallsplaner – hvorfor?

3 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Disposisjon  Avfallsmengder og farlig avfall  Regjeringens miljøvernpolitikk  Krav til avfallsplaner  Hvorfor avfallsplaner?  Kommunens oppgaver  Tilsyn og oppfølging

4 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Avfallsmengder og økonomiske besparelser 1.I 2005 ble det produsert nesten 10 millioner tonn avfall i Norge 2.Avfall fra byggenæringen utgjør ca. 15 % av totalmengden 3.Utnyttelse av resirkulerte materialer og restprodukter kan gi en besparelse på 3-4 milliarder kroner årlig Kilde: Statistisk sentralbyrå

5 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall

6 Farlig avfall Farlig avfall er avfall som ikke kan behandles sammen med vanlig avfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker, dyr og miljø.

7 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Regjeringens miljøvernpolitikk = Nasjonal handlingsplan for BA-avfall  Det tas sikte på at mengden avfall til gjenvinning skal være om lag 75% i 2010 med en videre opptrapping til 80% i 2012  Praktisk talt alt farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om, og enten gå til gjenvinning eller være sikret tilstrekkelig nasjonal behandlingskapasitet

8 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Tiltak  Gjennomføre strategi for nedbrytbart avfall, herunder;  - innføre obligatorisk krav om avfallsplan i byggesaker  - ta sikte på å forby deponering av organisk materiale (trevirke) fra 1. juli 2009  Gjennomføre ny strategi for økt innsamling av farlig avfall

9 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Krav til avfallsplaner 1.Kapittel 15 i avfallsforskriften stiller krav til blant annet avfallsplan og trådte i kraft 1. januar 2008. Kapittel 15 gjelder for hele landet 2.Krav til minst 60 % kildesortering av avfall fra bygging, riving og rehabilitering (vektbasis) på byggeplass (§ 15-8)

10 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Krav til avfallsplaner Grenser for når kravet gjelder (§ 15-2) 1.oppføring av bygning over 300 m 2 (bruksareal) 2.riving og rehabilitering av bygning over 100 m 2 3.Konstruksjoner og anlegg hvor tiltaket genererer mer enn 10 tonn avfall

11 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Krav til avfallsplaner 1.Avfallsplanen skal inneholde en oversikt over forventede mengder byggavfall som vil oppstå i forbindelse med tiltaket (§ 15-4) 2.Planen skal også gi en oversikt over håndtering og disponering av avfallet 3.Ved riving og rehabilitering skal det i tillegg lages en miljøsaneringsbeskrivelse for håndtering av helse- og miljøfarlige stoffer (§ 15-5)

12 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Krav til avfallsplaner 1.Avfallsplanen skal godkjennes av kommunen før det gis igangsettingstillatelse etter plan- og bygningsloven (§ 15-6) 2.Krav til sluttrapportering til kommunen med oversikt over faktiske leverte mengder avfall og disponering (§ 15-7)

13 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Avfallsplan og ansvar 1.Tiltakshaver (byggherre) og ansvarlig utførende foretak er ansvarlig for at kapittel 15 i avfallsforskriften overholdes. Disse kalles ved en felles betegnelse for ”avfallsprodusent” (§ 15-3b) 2.Godkjent avfallsplan fungerer som en bindende kontrakt mellom tiltakshaver og kommunen (s. 13 i veileder)

14 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Hvorfor avfallsplaner? 1.Like rammebetingelser for alle entreprenører og tiltakshavere (byggherrer) 2.Stort potensial for gjenvinning 3.Unngå forsøpling, brenning og annen ulovlig avfallsbehandling 4.Sikre at helse- og miljøfarlige stoffer i eksisterende bygg og anlegg blir tatt hånd om

15 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Sluttrapport (§ 15-7) 1.Sluttrapporten skal dokumentere håndteringen av alt avfall som tiltaket har generert 2.Dokumentasjon består av kvitteringer eller egenerklæring fra godkjent mottak. 3.Vesentlige avvik fra godkjent avfallsplan skal komme tydelig fram, og begrunnes 4.Alvorlige avvik fra godkjent avfallsplan (+50%) kan føre til tvangsmulkt eller anmeldelse

16 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Kildesortering på byggeplass fordi 1.Avfallet holdes atskilt i ulike fraksjoner 2.Unngår tilgrising og nedknusing av rene materialer 3.Lettere å sortere ut elektrisk- og elektronisk avfall (EE-avfall) og annet farlig avfall 4.Ved sentralsortering er avfallet blandet og inneholder urenheter 5.Unngår transport ved gjenbruk på stedet

17 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall

18

19 Sentralsortering  Når plassmangel hindrer kildesortering på byggeplass  Når avfallsfraksjonene inneholder urenheter

20 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Kommunenes oppgaver 1.Godkjenne avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelse 2.Føre tilsyn med avfallshåndteringen 3.Innkreve gebyr for saksbehandling og tilsyn 4.Ilegge tvangsmulkt 5.Rapportering til SSB om data (?) 6.Gi veiledning og informasjon til næringen Se egen veileder for kommunene under ”Bygg- og anleggsavfall” på: www.sft.nowww.sft.no

21 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Tilsyn med avfallshåndtering

22 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Hvorfor tilsyn?  Følge opp avfallshåndteringen i praksis  Få kontakt med næringen  Veiledning og informasjonsutveksling  Forslag til løsninger der det er problemer

23 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Hvordan gjennomføres tilsynet?  Anmeldt eller uanmeldt  Møte med de ansvarshavende  Gjennomgang av dokumenter og krav  Organisering  Rutiner og praktisk gjennomføring  Gå en runde på byggeplassen

24 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Når føres det tilsyn og hvordan velger kommunen ut tilsynsobjekter?  Ved henvendelse  Tips  Ulike tiltakstyper  Ulike entreprenører  Ulike avfallsfraksjoner

25 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Tilsyn og oppfølging  Fagkompetente saksbehandlere  Opplyse og veilede om krav til avfallsplan så tidlig som mulig i prosessen  Samarbeid med avfallsmottak, returselskaper og Fylkesmannens miljøvernavdeling  God dialog og informasjon er viktig  Tilsyn på byggeplass med fokus på veiledning

26 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Hjelpemidler ved tilsyn SFT har utarbeidet sjekklister og rapportskjema som kan brukes ved tilsyn. Dette finnes på hjemmesiden: www.sft.no, under ”Bygg- og anleggsavfall” Disse finnes også på side 40-41 i ”Veileder for kommunene”www.sft.no

27 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Hva kan utløse tvangsmulkt? 1.Sorteringsgrad ikke overholdt 2.Farlig avfall eller EE-avfall ikke riktig håndtert 3.Bruk av mottak som ikke er godkjente 4.Manglende dokumentasjon (se side 20 i veileder for kommunene)

28 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Oppsummering  Mål om 75 % gjenvinning av avfall i 2010 med en videre opptrapping til 80 % i 2012  Krav til avfallsplaner i alle kommuner fra 1. januar 2008  Farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte  Krav til minst 60 % kildesortering av avfall fra bygging, riving og rehabilitering

29 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Viktige kilder: 1.www.ssb.no - Avfallsstatistikkwww.ssb.no 2.Nasjonal handlingsplan for BA-avfall 3.Avfallsforskriftens kap. 15, Om byggavfall 4.www.sft.no Veileder for kommunen og avfallsprodusentwww.sft.no


Laste ned ppt "Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google