Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Harald Romstad1 Kostnadsfordeling Hoff: Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse kap. 10 Forelesninger: Harald Romstad ØSIR 16.oktober. 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Harald Romstad1 Kostnadsfordeling Hoff: Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse kap. 10 Forelesninger: Harald Romstad ØSIR 16.oktober. 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Harald Romstad1 Kostnadsfordeling Hoff: Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse kap. 10 Forelesninger: Harald Romstad ØSIR 16.oktober. 2006

2 Harald Romstad2 KOSTNADSFORDELING Truth can never be told so as to be understood and not to be believed William Blake Regnskapet skjuler en masse informasjon, mye av denne informasjonen er verdiløs i bedriftsøko- nomisk analyse hvis den ikke er systematisert og gruppert på en hensiktsmessig måte. Slik sett er det utrolig mye meningsløs regnskaps- føring i mange mindre bedrifter

3 Harald Romstad3 Forklare hvordan direkte materialer og direkte lønn registreres og kostnadsfordeles Forklare hvordan de indirekte kostnader registreres og kan fordeles og diskutere problematikken med denne fordelingen Forklare formålet med kostnadssteder og definere og gi eksempler på felles-, hjelpe- og hovedavdelinger Diskutere fire prinsipper for fordeling av indirekte kostnader Forklare primærfordeling og viderefordeling av indirekte kostnader og bruken av fordelingsnøkler Forklare hvordan kryssfordeling utføres Kunne beregne tilleggssatser og diskutere bruk av forskjellige fordelingsgrunnlag i bedriftens hovedavdelinger Kostnadsfordeling - læringsmål

4 Harald Romstad4 Fokus for internregnskapet er: Resultatberegning (internt bruk) Lønnsomhetsanalyser –vurdering av volum, priser, kostnader –effektiviseringstiltak –produktmiks, produkter Lønnsomhetsanalysene må kunne splittes opp på: –avdelinger –aktiviteter –produkter –ordrer KOSTNADSFORDELINGEN kostnadsstedkostnadsbærer

5 Harald Romstad5 KOSTNADSFORDELINGEN Inntekter og kostnader fordeles i internregnskapet på de produkter/kostnadsbærere man ønsker å resultatberegne Inntektene lar seg lett fordele på de enkelte produkter/ kostnadsbærere De direkte kostnader kan også relativt enkelt henføres til produktene/kostnadsbærerne De indirekte kostnadene fordeles først på kostnadssteder, dernest fordelt på produktene/kostnadsbærerne gjennom avdelingsvise tilleggssatser

6 Harald Romstad6 TILLEGGSKALKULASJON selvkostmetoden Direkte kostnader Indirekte kostnader Kostnads- bærer Direkte kostnadstilknytning Kostnads- fordeling i.h.t. fordelingsgrunnlag

7 Harald Romstad7 TILLEGGSKALKULASJON bidragsmetoden Direkte kostnader Indirektevariablekostnader faste Indirektekostnader Kostnads- bærer Direkte kostnads- tilknytting Kostnadsfordeling iht fordelings- grunnlag Periodekostnader (bedriftens driftsuavhengige (faste) kostnader)

8 Harald Romstad8 FAKTURA kr Vareflyt og kostnadsregistrering av direkte materialer - HedTre ASA Råvarebeholdning FAKTURA kr FAKTURA kr FAKTURA Fra: Forestia AS fakturanr. 1998-1510 bankgiro: 1820 05 50101 fakturadato: 23.sept. 2003 betalingsfrist: 13.okt. 2003 10% p.a. ved for sen betaling Til: HEDTRE ASA Industrigt. 1 4000 Skogen Plank (4x2)" 12.000 lmkr 120.000 Bord (0,8x4)" 2.000 lmkr 10.000 Transportkr 2.000 Sumkr 132.000 + MVAkr 30.360 SUM fakturakr 162.360

9 Harald Romstad9 Vareflyt og kostnadsregistrering av direkte materialer - HedTre ASA Råvarebeholdning Produkt X periodens tilvirkningskonto Dir.material- kostnader produkt X FAKTURA kr FAKTURA kr FAKTURA kr Produksjonsplan produksjonskalkyler Produkt Y periodens tilvirkningskonto Dir.material- kostnader produkt Y Material- rekvisisjoner

10 Harald Romstad10 KALKULASJONSSAMMENDRAG et eksempel Identifikasjon Materialkost Direkte lønn Indir. tilvirkningskost

11 Harald Romstad11 Kostnadsflyt og registrering av direkte lønn Konto for lønn Multiplisert med lønnssats Spesifisering av tid brukt på de enkelte produkter Timeseddel Trond Saga august 03 170 t Dir. lønn produkt X Produkt X periodens tilvirkningskonto Dir. lønn produkt X Produkt Y periodens tilvirkningskonto 102,50*170 t 17.425 102,50*162 t 16.605 112,50*178 t 20.005 54.055 Multiplisert med lønnssats 102,50*80 t 102,50*90 t 102,50*62 t 102,50*100 t Timeseddel Reodor Stokken august 03 112,50*98 t 112,50*80 t Timeseddel Stein Skjær august 03

12 Harald Romstad12 Registrering av indirekte kostnader Grunnlaget er både eksterne bilag og interne kostnadsbilag Årsaken til at det utstedes interne bilag: –utgifter kan gjelde flere perioder og må periodiseres –kalkulatoriske kostnader skal belastes perioden –enkelte kostnader må splittes i variabel og fast del –inngående fakturaer skal kostnadsfordeles på flere avdelinger

13 Harald Romstad13 Kostnadfordeling – interne kostnadbilag 2003 FAKTURA El.kraft 1.kvart. 1996 kr 1003.786,- FAKTURA El.kraft 1.kvart. 2003 kr 1003.786,- FAKTURA El.kraft 1.kvart. 2003 kr 1003.786,- Kont for el.kraft Januar Februar Avdeling 1 Avdeling 2 Avdeling 3 Produkt X tilvirkningskonto februar Produkt Y tilvirkningskonto februar Overveltes på kostnadsbærerne via tilleggssatser Internt bilag Månedskostnader fordelt ut på de enkelte kostnadssteder iht fordelingsnøkler Internt bilag Fakturaene periodiseres med 1/3 på hver måned, evt iht antall operative dager/timer per måned Internt bilag 2003 FAKTURA El.kraft 1.kvart. 1996 kr 1003.786,- FAKTURA El.kraft 1.kvart. 2003 kr 1003.786,- FAKTURA El.kraft 1.kvart. 2003 kr 1003.786,- 2003 FAKTURA El.kraft 1.kvart. 1996 kr 1003.786,- FAKTURA El.kraft 1.kvart. 2003 kr 1003.786,- FAKTURA El.kraft 1.kvart. 2003 kr 1003.786,- 2003 FAKTURA El.kraft 1.kvart. 1996 kr 1003.786,- FAKTURA El.kraft 1.kvart. 2003 kr 1003.786,- FAKTURA El.kraft 1.kvart. 2003 kr 1003.786,- Mars 2150000 800000 700000 100000 150000 400000

14 Harald Romstad14 Kostnadsfordelingen på kostnadssteder Kostnadssteder er avdelinger eller arbeidssteder hvor kostnader oppstår og deles inn i: Direkte kostnadssteder er bedriftens hovedavdelinger: –innkjøps-og materialavdeling –tilvirkningsavdelinger –salgsavdeling –administrasjonsavdeling En hovedavdeling e en avdeling som leverer tjenester direkte til virksomhetens kalkyleobjekter

15 Harald Romstad15 Kostnadsfordelingen på kostnadssteder Indirekte kostnadssteder er bedriftens fellesavdelinger og hjelpeavdelinger: Fellesavdelinger yter tjenester til samtlige eller de fleste av bedriftens andre avdelinger: –bygningsforvaltning –brannstasjon –kraftanlegg –personalavdeling Hjelpeavdelinger yter tjenester til enkelte andre avdelinger: –konstruksjon og planleggingsavd. –maskinforvaltning –verktøyavdeling –rep. og vedlikeholdsavdeling –dekorasjonsavd. (handelsbedrift)

16 Harald Romstad16 Kostnadsfordelingens formål Hvorledes de indirekte kostnadene skal fordeles på de enkelte kostnadssteder styres av hovedformålet med kostnadsfordelingen Eksempler på formål: Lønnsomhetsanalyser og intern resultatmåling –produkter, steder, ordre –KRV-analyser (kap.13) Ekstern resultatmåling - offisielle regnskaper Motivasjon - “riktig bruk av ressursene” Avregningsformål –internprising –salgsprising

17 Harald Romstad17 Prinsipper for kostnadsfordelingen Årsak-virkningsprinsippet: –hvert enkelt objekt belastes for den andel av kostnadene som det har forårsaket –variable kostnader fordeles etter bruken av kapasitet –faste kostnader reflekterer disponibel kapasitet i avdelingen og må fordeles etter denne Rimelighetsprinsippet (rettferdighetsprinsippet) –selvkost pluss et omforent “påslag” Ytelsesprinsippet –en slags selvkostfakturering Bæreevneprinsippet –fordeling av indirekte kostnader etter de enkelte steders/produkters dekningsgrad

18 Harald Romstad18 Produksjon + xxxx Kostandsoverveltning ved tilleggskalkulasjon Videre- fordeling Direkte kostnader: Indirekte kostnader: + xxxx => de avdelinsvise spesifikke kostnader KOSTNADS- BÆRER Dir. lønnIndirekte lønnIndir. driftskostnader HusleieElektrisk kraftAvskrivninger Rentekostnader Salgsavdeling + xxxx Administrasjon + xxxx Fellesadministrasjon + xxxx Vedlikeholdsavdeling + xxxx Utviklingsavdeling + xxxx Til- leggs- satser Dir. materialer Innkjøpsavdeling + xxxx

19 Harald Romstad19 PRIMÆRFORDELINGEN Fordeling av indirekte kostnader på alle bedriftens kostnadssteder kalles primærfordeling –fellesavdelinger, hjelpeavdelinger og hovedavdelinger Fordeling skjer iht. –løpende registrering og belastning for direkte avdelingskostnader –fordelingsnøkler for felles avdelingskostnader: –variabel fordelingsnøkkel for variable kostnader –fast fordelingsnøkkel for faste kostnader

20 Harald Romstad20 PRIMÆRFORDELINGEN Fordeling av indirekte kostnader på alle bedriftens kostnadssteder kalles primærfordeling: Fellesavdelinger –Personal - Felles administrasjon -Juridisk - Brannvern –Opprettes for å lette kostnadsfordelingen samtidig som en kan utvikle operasjonelle mål som samsvarer med oppgavene Hjelpeavdelinger –Vedlikehold - Renhold - Utvikling - Eiendom (Tomta) –Yter tjenester til de fleste av bedriftens avdelinger Hovedavdelinger –Produksjon - Administrasjon - Salg- Material- og innkøp –En hovedavdeling er en avdeling som leverer tjenester direkte til bedriftens produksjonsbærere

21 Harald Romstad21 Materialrekvisisjoner Fordelingsnøkler i primærfordelingen Kostnadsarter Indirekte materialer (hjelpematerialer, embal- lasje og driftsmaterialer Fordelingsnøkler Indirekte lønn Sosiale kostnader (arbeidsgiveravgift, ferielønn og andre sosiale kostnader) Kraftkostnader Husværkostnader Lønningslister, registrert tid brukt på den enkelte avdeling Fordeles iht til fordeling av indirekte lønn Etter areal, volum, etter bruk, etter måler Etter areal, volum

22 Harald Romstad22 Etter spesifikasjoner, etter time-lister * tilleggssats Fordelingsnøkler i primærfordelingen Kostnadsarter Reparasjoner og vedlikehold Fordelingsnøkler Div driftskostnader (Porto, telefon etc.) Avskrivninger og renter Forsikringer Administrasjons- og salgskontor Skjønnsmessig, etter antall personer, kombinasjoner Spesifikasjon avdelingsvis etter “bruksverdier”.Fellesutstyr mel- lom avdelinger fordeles etter timer Spesifikasjon avdelingsvis, eventuelt etter forsikringsverdi Direkte avdelingskostnader på den enkelte hovedavdeling

23 Harald Romstad23 VIDEREFORDELINGEN Siktemålet med kostnadsfordelingen er at kostnadene til slutt ender opp på de riktige kalkyleobjekter/ kostnadsbærere Kostnadene i felles- og hjelpeavdelingene må derfor viderefordeles på hovedavdelingene 3 hovedmetoder: –trinnvis fordeling * –kryssfordeling (komplisert og “skjuler” talla) –fordeling basert på internpriser *

24 Harald Romstad24 TRINNVIS FORDELING

25 Harald Romstad25 TRINNVIS FORDELING

26 Harald Romstad26 F1=K 1 K 1 =K 12 +K h11 +K h12 +K 1a +K 1b +K 1c TRINNVIS FORDELING

27 Harald Romstad27 K 12 =K 2 K 2 =K h21 +K h22 +K 2a +K 2b +K 2c TRINNVIS FORDELING

28 Harald Romstad28 K 3 =K h32 +K 3a +K 3b +K 3c TRINNVIS FORDELING

29 Harald Romstad29 K 4 =K 4a +K 4b +K 4c TRINNVIS FORDELING

30 Harald Romstad30 TRINNVIS FORDELING Prinsippet er at en kostnadsgruppe bare mottar kostnader fra en foranliggende kostnadsgruppe, og avgir kostnader til påfølgende kostnadsgruppe.

31 Harald Romstad31 Kostnadsfordeling basert på internpriser Stadig flere bedrifter går over til internprising fordi: Riktigere bruk av ressursene avdelingene mellom Er en avdeling for kostbar, kan tjenesten kjøpes utenfor selskapet –bidrar til å skape effektive hjelpeavdelinger (de blir konkurranseutsatt) En unngår at noen kan disponere “frie” ressurser –frie ressurser vil alltid tendere til å gi et overforbruk, (tragedy of the common) Virker motiverende på ansatte i avdelingen Kryssfordeling er teoretisk riktig, men arbeidskrevende og det forutsetter god teoriforståelse, oppfattes av mange som for komplisert og dermed fremmedgjørende

32 Harald Romstad32 Fordelingsgrunnlaget kan være relatert til aktivitetsmålet for avdelingen En kan også fordele i forhold til hva som “driver” kostnadene i avdelingen Stort sett vil vi stå overfor –verdifordeling –mengdefordeling mengde, volum tid Kostnadsfordeling på kostnadsbærere i hovedavdelingene

33 Harald Romstad33 Materialavdelingen –direkte materialer (verdifordeling) –forbruk i kg, enheter, m, m 3, etc Tilvirkningsavdelingene –direkte arbeidstimer –direkte lønn (verdifordeling) –antall maskintimer Salgsavdeling og administasjonsavdeling –Tilvirkningskost for solgte produkter (selvkostmetoden) –Tilvirkningsmerkost for solgte produkter (DB-metoden) –Antall solgte enheter Kostnadsfordeling på kostnadsbærere i hovedavdelingene

34 Harald Romstad34 En økonomivits For three years, the young assistant professor took his vacations at a country inn. He had an affair with the innkeeper's daughter. Looking forward to an exciting few days, he dragged his suitcase up the stairs of the inn, then stopped short. There sat his lover with an infant on her lap! "Why didn't you write when you learned you were pregnant?" he cried. "I would have rushed up here, we could have gotten married, and the child would have my name!" "Well," she said, "when my folks found out about my condition, we sat up all night talkin' and talkin' and we finally decided it would be better to have a bastard in the family than an economist."


Laste ned ppt "Harald Romstad1 Kostnadsfordeling Hoff: Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse kap. 10 Forelesninger: Harald Romstad ØSIR 16.oktober. 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google