Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status eksisterende datagrunnlag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status eksisterende datagrunnlag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Status eksisterende datagrunnlag
Morten Thaulow og Nils-Yngve Berg Værnes 6. september 2011

2 Hovedtrekk i arbeidet Oppdatering og supplering av eksisterende data
Naturbase Forvaltningsplaner Registreringsarbeid Regionale behov og utfordringer Analysearbeid Nasjonalt nivå – basert på regionale data

3 Sikringssaker / områder i naturbase

4 Forholdet mellom områder og saker

5 Status forvaltningsplaner
I 2004 fikk fylkesmennene i oppdrag fra DN om å sørge for at det innen 2005 ble utarbeidet enkle forvaltningsplaner for de største og viktigste statlige friluftslivsområdene Gjeldende planperioden var Utarbeidet for ca 40 % av de statlig sikrede friluftslivsområdene Planene dokumenterte behov for totalt 130 mill. kr til tilrettelegging av friluftslivsområdene i Hvis vi forutsetter at de innkommende planene tilsvarer et landsdekkende snitt vil totalbehovet ha vært 325 mill, som tilsvarer 65 mill. kr pr år (oppdraget gjaldt de største og viktigste statlige friluftslivsområdene, derfor vil nok reelt estimat være betydelig lavere).

6 Oppfølging I denne perioden ble det totalt tildelt 122,2 mill. kr i statlig støtte til tilrettelegging av friluftslivsområdene, inkl 35 mill gjennom ”tiltakspakke friluftsliv” i 2009 Krav om forvaltningsplan for alle statlig sikrede friluftslivsområder fra og med 2013 Minimumskrav til innhold, jf DN mal Tiltaksdel som grunnlag for behovsanalyser

7 Oppdatering og supplering av eksisterende data
Om naturbase Stedfesting av områdene Egenskaper til områdene Uttrekket i regnearkene – hva må gjøres? Naturbase 4

8 Innhold i statusdelen Foreta en vurdering vedrørende behov for sikring av nye områder, herunder hvor i fylket behovet er størst og om det er særlig behov for statlig sikring av enkelte typer friluftsområder (for eksempel områder ved sjø eller vassdrag, områder nær befolkningskonsentrasjonene eller andre områder). Ikke liste med konkrete områder Kort beskrivelse av områdetyper Hvor i fylket de største utfordringene ligger Baseres på regionale behov Forholdet til utviklingsdelen

9 Tilgjengelighetskartlegging
Turområde må minimum ha godkjent parkering, turvei og toalett Badeplass må minimum ha godkjent parkering, turvei (til badeplass), toalett, atkomst vannkant og baderampe Fiskeplass må minimum ha godkjent parkering, turvei (til fiskeplass), toalett og atkomst strandkant eller fiskebrygge

10 Innhold i statusdelen Beskrive og vurdere atkomst til de statlig sikrede friluftsområdene, og hvilke utfordringer som eventuelt foreligger i denne forbindelse. Tilgang til områdene via off. kommunikasjon registreres i regnearket Må vurderes i forhold til aktuelle brukergrupper for området Forholdet til utviklingsdelen

11 Innhold i statusdelen

12 Innhold i statusdelen Planen bør også omhandle ferdselsårer mellom friluftsområdene, der dette er naturlig og hensiktsmessig Ferdselsårer til fots eller med sykkel Naturlig og hensiktsmessig? Forholdet til utviklingsdelen

13 Ivaretakelse av naturmangfold
DN utførte sommeren 2011 en kartlegging av prioriterte arter og utvalgte naturtyper i statlig sikrede friluftslivsområder. Prioriterte arter Dverggås Svarthalespove Eremitt Elvesandløper klippeblåvinge Rød skogsfrue Dragehode Honningblom Utvalgte naturtyper Slåttemark Slåttemyr Hule eiker Kalksjøer Kalklindeskog

14 Oppfølging To statlig sikrede friluftslivsområder har prioritert art
rød skogsfrue. 37 friluftslivsområder har utvalgte naturtyper i eller i nær tilknytning Hovedsaklig slåttemark Alle utvalgte naturtypene er representert Ikke ferdig kartlagt på grunn av manglende kartgrunnlag og arter uten økologisk funksjonsområde. DN vil tilskrive de forvalterne i de statlig sikrede friluftslivsområdene som har prioriterte arter eller utvalgte naturtyper.

15 Analyser Nasjonal oversikt utarbeides av DN Antall områder
Hvilke typer Geografisk fordeling Nærhet til befolkningskonsentrasjoner Fordeling brukergrupper Overføringer fra andre statsetater


Laste ned ppt "Status eksisterende datagrunnlag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google