Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Jeg reiser smart”-kampanjen 26. april – 12. juni 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Jeg reiser smart”-kampanjen 26. april – 12. juni 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Jeg reiser smart”-kampanjen 26. april – 12. juni 2010

2 Om evalueringen I perioden 26. april til 12. juni 2010 ble ”Jeg reiser smart”-kampanjen gjennomført. Totalt 2220 deltok i kampanjen. Disse ble oppfordret til å svare på noen få spørsmål i etterkant av kampanjen av deltakerne har svart på spørsmålene. De fleste av disse har svart i tidsperioden juni Denne rapporten gjengir resultatene fra spørsmålene. Spørsmålene er utformet av oppdragsgiver som er Bergen kommune. Respons har tatt på seg å sammenstille en rapport basert på disse. Avslutningsvis gir vi derfor en kort gjennomgang av hvordan man kan forbedre spørreskjemaet til neste gang, både i forhold til de eksisterende spørsmålene, og spørsmål som burde/kunne vært tatt med Evalueringen er finansiert av Statens vegvesen, og Etatsprogrammet Miljøvennlig bytransport 2

3 Kort om utvalget Av de 1223 som har besvart undersøkelsen oppgir 22 % at de vanligvis benytter eller benyttet bil til/fra jobb før kampanjen startet 14 % av de som har svart oppgir at de har valgt gange som miljøvennlig reisemiddel for kampanjen, mens 54 % svarer de har valgt sykkel. 33 % svarer at de har valgt kollektivt. Dette samsvarer godt med tallene for alle 2220 som har deltatt. Andelene for alle deltakerne er 14 % gange, 52 % sykkel og 33 % kollektivt Ser vi disse to spørsmålene i forhold til hverandre, finner vi at det er en klart høyere andel som har valgt sykkel blant de som tidligere har kjørt bil, sammenlignet med de som tidligere har reist miljøvennlig. 74 % av de som tidligere kjørte bil, har valgt sykkel som reisemiddel i forbindelse med kampanjen. 9 % av dem har valgt gange, og 17 % har valgt kollektivt. Tilsvarende tall for de som allerede reiste miljøvennlig før kampanjen, er 14 % gange, 48 % sykkel, og 38 % kollektivt 3

4 Bruk av miljøvennlig alternativ i kampanjeperioden
Deltakerne har blitt anmodet om å registrere hvor mange dager man alt i alt har benyttet det valgte reisemiddelet i kampanjeperioden. I gjennomsnitt har deltakerne benyttet det valgte reisemiddelet 25 dager i løpet av kampanjeperioden. Med en normal femdagers arbeidsuke, ville der i løpet av kampanjeperioden være 32 arbeidsdager, når vi tar hensyn til helligdagene i mai. Vi ser at 6 % har benyttet det valgte reisemiddelet mer enn 35 dager, mens en like stor andel har brukt reisemiddelet mindre enn 15 dager. Halvparten av de som har svart oppgir at de har benyttet reisemiddelet mellom dager i kampanjeperioden. Snittet brutt ned på valgt reisemiddel er henholdsvis 26 for de som har valgt gange, 24 for de som har valgt sykkel, og 25 for de som har valgt kollektivt. Deltakerne ble også bedt om å registrere hvor mange km de alt i alt har reist med det valgte reisemiddelet i løpet av kampanjeperioden. Etter at vi har tatt ut tre åpenbare feilregistreringer, finner vi at i gjennomsnitt har deltakerne reist 459 km med det valgte reisemiddelet i kampanjeperioden De som har valgt gange har i snitt gått 133 km, de som har syklet har syklet i snitt 396 km, og de som har reist kollektivt har reist i snitt 459 km 4

5 Motivasjon for å melde seg på kampanjen
På spørsmål om hva som var viktigste grunn til å delta i kampanjen, svarer 42 % at det var for helsens skyld eller for å komme bedre i form. Det er særlig blant de som har valgt sykkel at dette er en viktig grunn (64%) Det at der er praktisk/enkelt blir også nevnt av mange (35 %). Vi merker oss at det er spesielt blant de som har valgt kollektivt, at dette er en viktig begrunnelse (56 %) Ser vi dette i forhold til det reisemiddelet en vanligvis brukte før kampanjen, finner vi at bedre helse/form er den klart viktigste årsaken til deltakelse blant de som tidligere brukte bil. 68 % av disse peker på dette som viktigste motivasjon 5

6 Tilfredshet med tilrettelegging
På spørsmål om hvor godt man opplever at det er tilrettelagt for transportmiddelet man har valgt, svarer over halvparten at det er i hovedsak godt tilrettelagt. 11 % mener det er svært bra, mens 47 % mener det er bra tilrettelagt. 23 % oppfatter det som verken bra eller dårlig, mens 19 % svarer at det er mindre bra. Størst tilfredshet med tilretteleggingen er det blant de som har valgt gange. Her svarer 18 % svært bra og ytterligere 51 % bra. Også for de andre reisemidlene er man stort sett fornøyd med tilretteleggingen, men vi ser at høyest andel som svarer mindre bra finner vi blant de som har valgt sykkel (24 %) 6

7 Erfaringer med deltakelse i kampanjen
Det er stor grad av positivitet knyttet til deltakelse i kampanjen. Nær 1/3 av de som har svart mener erfaringene er svært positive, mens halvparten er positive. Det betyr at 82 % har mest positive erfaringer med å delta i kampanjen. Det er omtrent ingen som har negative erfaringer med deltakelsen, og bare 18 % som oppgir at erfaringene har vært verken positive eller negative Det er i hovedsak ikke store forskjeller mellom de ulike reisemiddelgruppene på dette spørsmålet. Den eneste forskjellen av noe betydning er at andelen som svarer at de har hatt svært positive erfaringer er noe lavere blant kollektivbrukerne enn blant de som har valgt gange eller sykkel (henholdsvis 24 % mot 33 og 34 %) Ser vi det i forhold til hva de vanligvis brukte som reisemiddel før kampanjen, finner vi at de som brukte bil har hatt minst like positive erfaringer som de som også før reiste miljøvennlig 7

8 Fremtidig bruk av miljøvennlig reisemiddel
De aller fleste oppgir at de kommer til å fortsette å reise miljøvennlig også etter kampanjen. 9 av 10 svarer at de kommer til å fortsette med dette 3-5 dager i uken. Det er omtrent like høye andeler som vil fortsette å reise miljøvennlig 3-5 dager i alle de tre reisemiddelgruppene Det er imidlertid verdt å legge merke til at andelen som vil bruke miljøvennlig alternativ 3-5 dager i uken, er lavere blant de som tidligere brukte bil. Blant disse svarer 64 % at de vil reise miljøvennlig til/fra jobb 3-5 dager i uken, mens denne andelen er 97 % blant de som allerede gjorde dette før kampanjen. 32 % av bilistene oppgir derimot at de vil reise miljøvennlig 1-2 dager i uken. Bare 2 % vil gjøre det sjeldnere 8

9 Anbefalinger i forhold til spørreskjema
Ved neste evaluering av ”Jeg reiser smart”-kampanjen bør spørsmålene som skal besvares forbedres noe, samtidig som en bør vurdere å ta med noen flere spørsmål. Forbedringene vi vil foreslå kan oppsummeres i følgende punkter Spørreskjemaet som er brukt, kan med fordel strammes opp i forhold til presisjon. Man bør tilstrebe at spørsmålene er konkrete og direkte i samsvar med svaralternativene som settes opp. F.eks bør man spørre ”Hvor godt eller dårlig tilrettelagt synes du det er for å bruke ditt valgte transportmiddel til og fra jobb?” Svaralternativene må være balanserte. Der en bruker svaralternativer langs en tilfredshetsskala, bør det være like mange positive som negative svar. F.eks vil vi foreslå å bruke ”Svært positive, ganske positive, verken positive eller negative (evt. både og), ganske negative, og svært negative” i spørmålet om erfaringer. I svaralternativene som er brukt i undersøkelsen nå, er det som oftest to positive alternativer og et negativt. Skjemaet mangler en direkte sammenheng mellom bruk av det valgte reisemiddelet før og etter kampanjen. Vi mener man bør ha med et spørsmål om hvor ofte man brukte dette før kampanjen, og så spørre spesifikt om hvor ofte man ser for seg å benytte dette etter kampanjen. På denne måten får en målt konkret effekt. Slik det er nå spør en bare om hvor ofte en vil reise miljøvennlig etter kampanjen, uten å vite hva man har gjort før Andre spørsmål som kan være av interesse er f. eks. å spørre om en har benyttet andre reisemidler til/fra jobb i løpet av kampanjeperioden, og i tilfelle, hvilke og hvor ofte. Avslutningsvis vil vi anbefale å holde antall spørsmål på et begrenset nivå, men vi mener det vil være uproblematisk å legge til 3-4 spørsmål til uten at dette påvirker villigheten til å svare 9


Laste ned ppt "”Jeg reiser smart”-kampanjen 26. april – 12. juni 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google