Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verktøy for kommunene Direktør Janne Sollie 28. mars 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verktøy for kommunene Direktør Janne Sollie 28. mars 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Verktøy for kommunene Direktør Janne Sollie 28. mars 2011

2 Kommunene er viktige

3 Kommunene er viktige Kommunene er arealforvalteren i Norge
Forvalter mer enn 80 prosent av arealet gjennom Plan- og bygningsloven Denne ”hverdagsnaturen” er viktig for naturmangfoldet Arealendringer er den største trusselen mot trua arter Vi kan ikke verne alle områder av betydning for artsmangfoldet

4 Skole Sykehjem Barnehage Mange oppgaver Arealplaner
Renovasjon Byggesaksbehandling Skole Vann og avløp Sosialhjelp Barnevern Sykehjem Barnehage Sosialtjeneste Brannvesen Kommunale boliger Bevare naturmangfold

5 Forvaltningsnivåene Miljøverndepartementet Fylkesmannen Kommunen
Direktoratet for naturforvaltning Fylkeskommunen

6 Mange kommunale miljøoppgaver
Arealplanlegging Strandsoneforvaltning Fremmede arter Vannforvaltning Fiskeforvaltning Viltforvaltning Friluftsliv Universell utforming Motorferdsel Verneområder Begge foto: Bård Bredesen/Naturarkivet.no Og i tillegg forurensning, kulturminner osv.

7 Et omfattende lovverk Plan- og bygningsloven Naturmangfoldloven
Viltloven Lakse- og innlandsfiskeloven Markaloven Fjelloven Friluftsloven Motorferdselloven Miljøinformasjonsloven Dessuten: Forurensningsloven, Kulturminneloven m.fl.

8 Vårt oppdrag fra regjeringen
Hjelpe kommunene der de har ansvar innenfor Miljøverndepartementets områder Kartlegge/oppdatere kommunenes basisoppgaver på plan- og miljøområdet Gjøre det enklere for kommunene å utøve myndighet de er tillagt Styrke plan- og miljøkompetansen på kommune- og fylkesnivå Kompetansebygging Opplæring Gi tydelige signaler for å ta vare på naturens mangfold Formidle nasjonale føringer Vi jobber i hovedsak via Fylkesmannen

9 Styrket satsing på kommunene
”Regjeringen vil sikre kommunens kapasitet og kompetanse for å håndtere de nye plan- og miljøoppgavene” ”Soria Moria II” Regjeringens politiske plattform Kim Abel/Naturarkivet.no

10 Naturmangfoldloven Krever styrket oppmerksomhet om natur og miljø i kommunal saksbehandling Gir nye saksbehandlingsprinsipper (lovens kap. II) Kunnskapsbasert forvaltning Føre-var-prinsippet Økosystemtilnærming – prinsippet om samlet belastning Kommunene skal vurdere konsekvenser for naturmangfoldet i saksbehandlingen Skal sees i sammenheng med Plan- og bygningsloven

11 Hva kan DN bidra med? DN jobber i hovedsak via Fylkesmannen
Verktøy for kommunene: Nettsteder Databaser/karttjenester Tilskuddsordninger Rådgivning Veiledere Håndbøker Seminarer, kurs osv.

12 Veiviser i miljølovverket
Miljøforvaltningen har sammen laget et nettsted som viser vei i miljølovverket ”Veiviser i miljølovverket” på Et nytt nettsted for kommunene er på vei Vil gi samlet oversikt over: Myndighet Plikter Verktøy Maler og eksempler

13 Naturforvaltning i kommunene

14 Stedfestet informasjon

15 Karttjenester fra DN Naturbase Rovbase Lakseregisteret INON Vannmiljø
Vann-Nett Villreinbase Temakart WMS-tjenester

16 Arealforvaltning Faktorer som påvirker trua arter negativt:

17 Bruk av Naturbase

18 Bruk av Naturbase Kartet viser og gir informasjon om: Verneområder
Viktige naturtyper Statlig sikra friluftsområder Verdifulle kulturlandskap Artsdata Verktøy i arealforvaltning Datakilde ved saksbehandling i tråd med Naturmangfoldloven Datagrunnlaget forbedres stadig

19 Inngrepsfrie naturområder (INON)

20 INON-basen

21 INON-basen Nyttig verktøy i kommunens arealplanlegging
Nyttig verktøy ved innspill til større planprosesser Nyttig verktøy for å kunne følge opp politiske målsettinger om forvaltning av arealer

22 Andre verktøy i arealforvaltning
Håndbøker Planlegging for gode grøntområder Grønn by Marka - Planlegging av by- og tettstedsnære naturområder Veiledere Veileder til forskrift om konsekvensutredning Foto: Sigve Reiso/Naturarkivet.no

23 Strandsoneforvaltning
Foto: Kim Abel/Naturarkivet.no

24 Våre verktøy i strandsonen
Sikring av de mest attraktive områdene i strandsonen Samarbeid med mange kommuner om sikring og tilrettelegging Juridisk bistand til kommunene i vanskelige strandsonesaker Ordning gjennom fem år. Videreføres i 2011. ”Strandsonebasen” på inneholder juridiske utredninger og prinsipielle saker som kan være nyttige Kompetanseoverføring DN gir råd til Fylkesmannen som står for overføring av kompetanse til kommunene Håndbok: ”Juss i strandsonen”

25 Friluftsliv Sikring og forvalting av friluftslivsområder Aktiviteter
Veiledning Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig Kim Abel/Naturarkivet.no

26 Vannforvaltning Foto: Bård Bredesen/Naturarkivet.no

27 Vannforvaltning etter vannforskriften
Grunnlaget for gode regionale planer legges lokalt. Kommunene er en sentral myndighet Aktivisering av lokal kunnskap og lokale tiltaksforslag Kommunene bør lede arbeidet lokalt, ha eierskap Infoark på

28 Vann-Nett: et viktig verktøy
Viser miljøtilstanden til vannet i kommunen Samler den miljøfaglige kunnskapen som er grunnlaget for forvaltningsplaner for vann Vannregionutvalget skal kunne stille seg bak informasjonen i Vann-Nett

29 Fiskeforvaltning Strategi for innlandsfiskeforvaltning 2010-2015
Lakseregisteret Fangststatistikk Bestandstilstand Status for menneskeskapte påvirkningsfaktorer i vassdrag Oppdateres i år Håndbøker, f.eks. Slipp fisken fram! Tilrettelegging for fritidsfiske Inngrep i vassdrag – effekter og tiltak

30 Viltforvaltning Flest oppgaver knyttet til hjortevilt
Disponering av arealer er viktig for artene Artene forvaltes i hovedsak på kommunalt nivå og av de enkelte rettighetshaverne Mål for forvaltningen av hjorteviltet i forhold til beitegrunnlag og konflikter er viktig Foto: Bård Bredesen/ Naturarkivet.no

31 Verktøy i viltforvaltningen
Strategi for forvaltning av hjortevilt Synliggjør utfordringer i årene som kommer Peker på tiltak Hjorteviltregisteret Saksbehandlingsverktøy Inneholder statistikk Kommunene kvalitetssikrer

32 Varslingssystem - fremmede arter
Et voksende problem Den viktigste trusselfaktoren mot norske verneområder Bekjempelse koster Norsk svarteliste, Artsdatabanken

33 Forvaltning av verneområder
Foto: Kim Abel/Naturarkivet.no

34 Forvaltning av verneområder
DNs bidrag: Feltarbeid i regi av Statens naturoppsyn skjøtsel, registreringer, overvåkning, informasjon Oppdatere forvaltningshåndboka Maler for rapportering Kompetanseprogram Kurs i naturmangfoldloven Informasjon på nett Foto: Bård Bredesen/Naturarkivet.no

35 Naturarven som verdiskaper
Foto: Trine Hay Setsaas

36 Naturarven som verdiskaper

37 Mange utfordringer Er kommunene godt nok skodd til å løse oppgavene?
Bemanningsmessig? Kompetansemessig? Økonomisk? Vilje til å følge nasjonale føringer? Er miljøforvaltningen gode nok til å hjelpe? Klare forventninger? Gode retningslinjer? Verktøy tilpasset kommunenes behov?

38 Vi må samarbeide 2010-målet om å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010 ble ikke nådd Nye 2020-mål ble vedtatt i fjor høst 2 398 arter er truet i Norge i følge Norsk rødliste 2010 Innsatsen for artsmangfoldet har økt sterkt Mange av trusselfaktorene er verken reduserte eller stabiliserte De største påvirkningene: Arealbruk, klimaendring, forurensning Oppmerksomheten er større enn før

39 Det er i kommunene at naturmangfoldet må bevares!
Vi må samarbeide Det er i kommunene at naturmangfoldet må bevares! Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Verktøy for kommunene Direktør Janne Sollie 28. mars 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google