Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verktøy for kommunene Direktør Janne Sollie 28. mars 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verktøy for kommunene Direktør Janne Sollie 28. mars 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Verktøy for kommunene Direktør Janne Sollie 28. mars 2011

2 Kommunene er viktige www.dirnat.no

3 Kommunene er viktige •Kommunene er arealforvalteren i Norge –Forvalter mer enn 80 prosent av arealet gjennom Plan- og bygningsloven •Denne ”hverdagsnaturen” er viktig for naturmangfoldet –Arealendringer er den største trusselen mot trua arter –Vi kan ikke verne alle områder av betydning for artsmangfoldet www.dirnat.no

4 Mange oppgaver www.dirnat.no

5 Forvaltningsnivåene www.dirnat.no Miljøverndepartementet Fylkesmannen Kommunen Direktoratet for naturforvaltning Fylkeskommunen

6 Mange kommunale miljøoppgaver •Arealplanlegging •Strandsoneforvaltning •Fremmede arter •Vannforvaltning •Fiskeforvaltning •Viltforvaltning •Friluftsliv •Universell utforming •Motorferdsel •Verneområder www.dirnat.no • Og i tillegg forurensning, kulturminner osv. Begge foto: Bård Bredesen/Naturarkivet.no

7 Et omfattende lovverk •Plan- og bygningsloven •Naturmangfoldloven •Viltloven •Lakse- og innlandsfiskeloven •Markaloven •Fjelloven •Friluftsloven •Motorferdselloven •Miljøinformasjonsloven www.dirnat.no • Dessuten: Forurensningsloven, Kulturminneloven m.fl.

8 Vårt oppdrag fra regjeringen •Hjelpe kommunene der de har ansvar innenfor Miljøverndepartementets områder –Kartlegge/oppdatere kommunenes basisoppgaver på plan- og miljøområdet –Gjøre det enklere for kommunene å utøve myndighet de er tillagt •Styrke plan- og miljøkompetansen på kommune- og fylkesnivå –Kompetansebygging –Opplæring •Gi tydelige signaler for å ta vare på naturens mangfold –Formidle nasjonale føringer •Vi jobber i hovedsak via Fylkesmannen www.dirnat.no

9 Styrket satsing på kommunene ”Regjeringen vil sikre kommunens kapasitet og kompetanse for å håndtere de nye plan- og miljøoppgavene” ”Soria Moria II” Regjeringens politiske plattform www.dirnat.no Kim Abel/Naturarkivet.no

10 Naturmangfoldloven •Krever styrket oppmerksomhet om natur og miljø i kommunal saksbehandling •Gir nye saksbehandlingsprinsipper (lovens kap. II) –Kunnskapsbasert forvaltning –Føre-var-prinsippet –Økosystemtilnærming – prinsippet om samlet belastning •Kommunene skal vurdere konsekvenser for naturmangfoldet i saksbehandlingen •Skal sees i sammenheng med Plan- og bygningsloven www.dirnat.no

11 Hva kan DN bidra med? •DN jobber i hovedsak via Fylkesmannen Verktøy for kommunene: •Nettsteder •Databaser/karttjenester •Tilskuddsordninger •Rådgivning –Veiledere –Håndbøker –Seminarer, kurs osv. www.dirnat.no

12 Veiviser i miljølovverket •Miljøforvaltningen har sammen laget et nettsted som viser vei i miljølovverket –”Veiviser i miljølovverket” på www.regjeringen.no www.dirnat.no •Et nytt nettsted for kommunene er på vei •Vil gi samlet oversikt over: •Myndighet •Plikter •Verktøy •Maler og eksempler

13 Naturforvaltning i kommunene www.dirnat.no

14 Stedfestet informasjon www.dirnat.no

15 Karttjenester fra DN •Naturbase •Rovbase •Lakseregisteret www.dirnat.no •INON •Vannmiljø •Vann-Nett •Villreinbase •Temakart •WMS-tjenester

16 Arealforvaltning www.dirnat.no Faktorer som påvirker trua arter negativt:

17 Bruk av Naturbase www.dirnat.no

18 Bruk av Naturbase www.dirnat.no Kartet viser og gir informasjon om: •Verneområder •Viktige naturtyper •Statlig sikra friluftsområder •Verdifulle kulturlandskap •Artsdata •Verktøy i arealforvaltning •Datakilde ved saksbehandling i tråd med Naturmangfoldloven •Datagrunnlaget forbedres stadig

19 Inngrepsfrie naturområder (INON) www.dirnat.no

20 INON-basen www.dirnat.no

21 INON-basen www.dirnat.no •Nyttig verktøy i kommunens arealplanlegging •Nyttig verktøy ved innspill til større planprosesser •Nyttig verktøy for å kunne følge opp politiske målsettinger om forvaltning av arealer

22 Andre verktøy i arealforvaltning •Håndbøker –Planlegging for gode grøntområder –Grønn by –Marka - Planlegging av by- og tettstedsnære naturområder •Veiledere –Veileder til forskrift om konsekvensutredning www.dirnat.no Foto: Sigve Reiso/Naturarkivet.no

23 Strandsoneforvaltning www.dirnat.no Foto: Kim Abel/Naturarkivet.no

24 Våre verktøy i strandsonen •Sikring av de mest attraktive områdene i strandsonen –Samarbeid med mange kommuner om sikring og tilrettelegging •Juridisk bistand til kommunene i vanskelige strandsonesaker –Ordning gjennom fem år. Videreføres i 2011. •”Strandsonebasen” på www.dirnat.nowww.dirnat.no –inneholder juridiske utredninger og prinsipielle saker som kan være nyttige •Kompetanseoverføring –DN gir råd til Fylkesmannen som står for overføring av kompetanse til kommunene •Håndbok: ”Juss i strandsonen” www.dirnat.no

25 Friluftsliv •Sikring og forvalting av friluftslivsområder •Aktiviteter •Veiledning •Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig www.dirnat.no Kim Abel/Naturarkivet.no

26 Vannforvaltning www.dirnat.no Foto: Bård Bredesen/Naturarkivet.no

27 Vannforvaltning etter vannforskriften www.dirnat.no Infoark på www.vannportalen.nowww.vannportalen.no •Grunnlaget for gode regionale planer legges lokalt. •Kommunene er en sentral myndighet •Aktivisering av lokal kunnskap og lokale tiltaksforslag •Kommunene bør lede arbeidet lokalt, ha eierskap

28 Vann-Nett: et viktig verktøy www.dirnat.no •Viser miljøtilstanden til vannet i kommunen •Samler den miljøfaglige kunnskapen som er grunnlaget for forvaltningsplaner for vann •Vannregionutvalget skal kunne stille seg bak informasjonen i Vann-Nett •www.vann-nett.nowww.vann-nett.no

29 Fiskeforvaltning •Strategi for innlandsfiskeforvaltning 2010-2015 •Lakseregisteret –Fangststatistikk –Bestandstilstand –Status for menneskeskapte påvirkningsfaktorer i vassdrag –Oppdateres i år •Håndbøker, f.eks. –Slipp fisken fram! –Tilrettelegging for fritidsfiske –Inngrep i vassdrag – effekter og tiltak www.dirnat.no

30 Viltforvaltning •Flest oppgaver knyttet til hjortevilt •Disponering av arealer er viktig for artene •Artene forvaltes i hovedsak på kommunalt nivå og av de enkelte rettighetshaverne •Mål for forvaltningen av hjorteviltet i forhold til beitegrunnlag og konflikter er viktig Foto: Bård Bredesen/ Naturarkivet.no

31 Verktøy i viltforvaltningen •Strategi for forvaltning av hjortevilt –Synliggjør utfordringer i årene som kommer –Peker på tiltak •Hjorteviltregisteret –Saksbehandlingsverktøy –Inneholder statistikk –Kommunene kvalitetssikrer www.dirnat.no

32 Varslingssystem - fremmede arter •Et voksende problem •Den viktigste trusselfaktoren mot norske verneområder •Bekjempelse koster •Norsk svarteliste, Artsdatabanken

33 Forvaltning av verneområder www.dirnat.no Foto: Kim Abel/Naturarkivet.no

34 Forvaltning av verneområder DNs bidrag: •Feltarbeid i regi av Statens naturoppsyn –skjøtsel, registreringer, overvåkning, informasjon •Oppdatere forvaltningshåndboka •Maler for rapportering •Kompetanseprogram •Kurs i naturmangfoldloven •Informasjon på nett www.dirnat.no Foto: Bård Bredesen/Naturarkivet.no

35 Naturarven som verdiskaper www.dirnat.no Foto: Trine Hay Setsaas

36 Naturarven som verdiskaper www.dirnat.no

37 Mange utfordringer •Er kommunene godt nok skodd til å løse oppgavene? –Bemanningsmessig? –Kompetansemessig? –Økonomisk? –Vilje til å følge nasjonale føringer? •Er miljøforvaltningen gode nok til å hjelpe? –Klare forventninger? –Gode retningslinjer? –Verktøy tilpasset kommunenes behov? www.dirnat.no

38 Vi må samarbeide •2010-målet om å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010 ble ikke nådd –Nye 2020-mål ble vedtatt i fjor høst •2 398 arter er truet i Norge i følge Norsk rødliste 2010 –Innsatsen for artsmangfoldet har økt sterkt •Mange av trusselfaktorene er verken reduserte eller stabiliserte –De største påvirkningene: Arealbruk, klimaendring, forurensning –Oppmerksomheten er større enn før www.dirnat.no

39 Vi må samarbeide www.dirnat.no Det er i kommunene at naturmangfoldet må bevares! Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Verktøy for kommunene Direktør Janne Sollie 28. mars 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google