Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verktøy for kommunene Direktør Janne Sollie 28. mars 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verktøy for kommunene Direktør Janne Sollie 28. mars 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Verktøy for kommunene Direktør Janne Sollie 28. mars 2011

2 Kommunene er viktige

3 Kommunene er viktige •Kommunene er arealforvalteren i Norge –Forvalter mer enn 80 prosent av arealet gjennom Plan- og bygningsloven •Denne ”hverdagsnaturen” er viktig for naturmangfoldet –Arealendringer er den største trusselen mot trua arter –Vi kan ikke verne alle områder av betydning for artsmangfoldet

4 Mange oppgaver

5 Forvaltningsnivåene Miljøverndepartementet Fylkesmannen Kommunen Direktoratet for naturforvaltning Fylkeskommunen

6 Mange kommunale miljøoppgaver •Arealplanlegging •Strandsoneforvaltning •Fremmede arter •Vannforvaltning •Fiskeforvaltning •Viltforvaltning •Friluftsliv •Universell utforming •Motorferdsel •Verneområder • Og i tillegg forurensning, kulturminner osv. Begge foto: Bård Bredesen/Naturarkivet.no

7 Et omfattende lovverk •Plan- og bygningsloven •Naturmangfoldloven •Viltloven •Lakse- og innlandsfiskeloven •Markaloven •Fjelloven •Friluftsloven •Motorferdselloven •Miljøinformasjonsloven • Dessuten: Forurensningsloven, Kulturminneloven m.fl.

8 Vårt oppdrag fra regjeringen •Hjelpe kommunene der de har ansvar innenfor Miljøverndepartementets områder –Kartlegge/oppdatere kommunenes basisoppgaver på plan- og miljøområdet –Gjøre det enklere for kommunene å utøve myndighet de er tillagt •Styrke plan- og miljøkompetansen på kommune- og fylkesnivå –Kompetansebygging –Opplæring •Gi tydelige signaler for å ta vare på naturens mangfold –Formidle nasjonale føringer •Vi jobber i hovedsak via Fylkesmannen

9 Styrket satsing på kommunene ”Regjeringen vil sikre kommunens kapasitet og kompetanse for å håndtere de nye plan- og miljøoppgavene” ”Soria Moria II” Regjeringens politiske plattform Kim Abel/Naturarkivet.no

10 Naturmangfoldloven •Krever styrket oppmerksomhet om natur og miljø i kommunal saksbehandling •Gir nye saksbehandlingsprinsipper (lovens kap. II) –Kunnskapsbasert forvaltning –Føre-var-prinsippet –Økosystemtilnærming – prinsippet om samlet belastning •Kommunene skal vurdere konsekvenser for naturmangfoldet i saksbehandlingen •Skal sees i sammenheng med Plan- og bygningsloven

11 Hva kan DN bidra med? •DN jobber i hovedsak via Fylkesmannen Verktøy for kommunene: •Nettsteder •Databaser/karttjenester •Tilskuddsordninger •Rådgivning –Veiledere –Håndbøker –Seminarer, kurs osv.

12 Veiviser i miljølovverket •Miljøforvaltningen har sammen laget et nettsted som viser vei i miljølovverket –”Veiviser i miljølovverket” på •Et nytt nettsted for kommunene er på vei •Vil gi samlet oversikt over: •Myndighet •Plikter •Verktøy •Maler og eksempler

13 Naturforvaltning i kommunene

14 Stedfestet informasjon

15 Karttjenester fra DN •Naturbase •Rovbase •Lakseregisteret •INON •Vannmiljø •Vann-Nett •Villreinbase •Temakart •WMS-tjenester

16 Arealforvaltning Faktorer som påvirker trua arter negativt:

17 Bruk av Naturbase

18 Bruk av Naturbase Kartet viser og gir informasjon om: •Verneområder •Viktige naturtyper •Statlig sikra friluftsområder •Verdifulle kulturlandskap •Artsdata •Verktøy i arealforvaltning •Datakilde ved saksbehandling i tråd med Naturmangfoldloven •Datagrunnlaget forbedres stadig

19 Inngrepsfrie naturområder (INON)

20 INON-basen

21 INON-basen •Nyttig verktøy i kommunens arealplanlegging •Nyttig verktøy ved innspill til større planprosesser •Nyttig verktøy for å kunne følge opp politiske målsettinger om forvaltning av arealer

22 Andre verktøy i arealforvaltning •Håndbøker –Planlegging for gode grøntområder –Grønn by –Marka - Planlegging av by- og tettstedsnære naturområder •Veiledere –Veileder til forskrift om konsekvensutredning Foto: Sigve Reiso/Naturarkivet.no

23 Strandsoneforvaltning Foto: Kim Abel/Naturarkivet.no

24 Våre verktøy i strandsonen •Sikring av de mest attraktive områdene i strandsonen –Samarbeid med mange kommuner om sikring og tilrettelegging •Juridisk bistand til kommunene i vanskelige strandsonesaker –Ordning gjennom fem år. Videreføres i •”Strandsonebasen” på –inneholder juridiske utredninger og prinsipielle saker som kan være nyttige •Kompetanseoverføring –DN gir råd til Fylkesmannen som står for overføring av kompetanse til kommunene •Håndbok: ”Juss i strandsonen”

25 Friluftsliv •Sikring og forvalting av friluftslivsområder •Aktiviteter •Veiledning •Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig Kim Abel/Naturarkivet.no

26 Vannforvaltning Foto: Bård Bredesen/Naturarkivet.no

27 Vannforvaltning etter vannforskriften Infoark på •Grunnlaget for gode regionale planer legges lokalt. •Kommunene er en sentral myndighet •Aktivisering av lokal kunnskap og lokale tiltaksforslag •Kommunene bør lede arbeidet lokalt, ha eierskap

28 Vann-Nett: et viktig verktøy •Viser miljøtilstanden til vannet i kommunen •Samler den miljøfaglige kunnskapen som er grunnlaget for forvaltningsplaner for vann •Vannregionutvalget skal kunne stille seg bak informasjonen i Vann-Nett •www.vann-nett.nowww.vann-nett.no

29 Fiskeforvaltning •Strategi for innlandsfiskeforvaltning •Lakseregisteret –Fangststatistikk –Bestandstilstand –Status for menneskeskapte påvirkningsfaktorer i vassdrag –Oppdateres i år •Håndbøker, f.eks. –Slipp fisken fram! –Tilrettelegging for fritidsfiske –Inngrep i vassdrag – effekter og tiltak

30 Viltforvaltning •Flest oppgaver knyttet til hjortevilt •Disponering av arealer er viktig for artene •Artene forvaltes i hovedsak på kommunalt nivå og av de enkelte rettighetshaverne •Mål for forvaltningen av hjorteviltet i forhold til beitegrunnlag og konflikter er viktig Foto: Bård Bredesen/ Naturarkivet.no

31 Verktøy i viltforvaltningen •Strategi for forvaltning av hjortevilt –Synliggjør utfordringer i årene som kommer –Peker på tiltak •Hjorteviltregisteret –Saksbehandlingsverktøy –Inneholder statistikk –Kommunene kvalitetssikrer

32 Varslingssystem - fremmede arter •Et voksende problem •Den viktigste trusselfaktoren mot norske verneområder •Bekjempelse koster •Norsk svarteliste, Artsdatabanken

33 Forvaltning av verneområder Foto: Kim Abel/Naturarkivet.no

34 Forvaltning av verneområder DNs bidrag: •Feltarbeid i regi av Statens naturoppsyn –skjøtsel, registreringer, overvåkning, informasjon •Oppdatere forvaltningshåndboka •Maler for rapportering •Kompetanseprogram •Kurs i naturmangfoldloven •Informasjon på nett Foto: Bård Bredesen/Naturarkivet.no

35 Naturarven som verdiskaper Foto: Trine Hay Setsaas

36 Naturarven som verdiskaper

37 Mange utfordringer •Er kommunene godt nok skodd til å løse oppgavene? –Bemanningsmessig? –Kompetansemessig? –Økonomisk? –Vilje til å følge nasjonale føringer? •Er miljøforvaltningen gode nok til å hjelpe? –Klare forventninger? –Gode retningslinjer? –Verktøy tilpasset kommunenes behov?

38 Vi må samarbeide •2010-målet om å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010 ble ikke nådd –Nye 2020-mål ble vedtatt i fjor høst •2 398 arter er truet i Norge i følge Norsk rødliste 2010 –Innsatsen for artsmangfoldet har økt sterkt •Mange av trusselfaktorene er verken reduserte eller stabiliserte –De største påvirkningene: Arealbruk, klimaendring, forurensning –Oppmerksomheten er større enn før

39 Vi må samarbeide Det er i kommunene at naturmangfoldet må bevares! Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Verktøy for kommunene Direktør Janne Sollie 28. mars 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google