Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læringsmiljø 27.01.10 Bunntekst.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læringsmiljø 27.01.10 Bunntekst."— Utskrift av presentasjonen:

1 Læringsmiljø Bunntekst

2 Læringsmiljø Kilder: Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljø ( ) Ståstedsanalysen Elevundersøkelsen Foreldreundersøkelsen Opplæringsloven Lov om barnehager Rammeplan for barnehager Bunntekst

3 Læringsmiljø Barnehagens omsorgs- og læringsmiljø skal fremme barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd (Rammeplanen, s18) Med læringsmiljø forstås de miljømessige faktorene i skolen som har innflytelse på elevenes sosiale og faglige læring samt elevenes generelle situasjon i skolehverdagen (U.dir, 2009) Bunntekst

4 Læringsmiljø Bedre læringsmiljø (2009-2014)
Utdanningsdirektoratets femårige satsning på elevenes læringsmiljø. Satsningen inneholder nettbasert veiledning og materiell, som skoler, kommuner og fylkeskommuner kan bruke i sitt arbeid med å sikre elevenes rett til et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø. Bunntekst

5 Læringsmiljø Mål for satsningen:
Det overordnede målet med ”bedre læringsmiljø ” er at alle elever skal oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer deres helse, trivsel og læring. Delmål for satsningen er at alle kommuner, fylkeskommuner og skoleledere skal ha et forsvarlig system som sikrer elevenes rettigheter etter opplæringsloven kapittel 9a. Alle skoleledere skal sørge for at deres skole driver et systematisk, kontinuerlig og kunnskapsbasert arbeid for å fremme elevenes helse, trivsel og læring. Skolene skal også ha god praksis i å utvikle og opprettholde et godt og inkluderende læringsmiljø. Bunntekst

6 Læringsmiljø Opplæringsloven
setter skolens oppgaver inn i en bredere sammenheng enn bare fag og understreker at læringsmiljøet har stor betydning §1-1 uttrykker at elevene skal settes i stand til å ”utvikle kunnskap, dugleik og haldningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet” Bunntekst

7 Læringsmiljø Opplæringsloven, forts.
Kapittel 9a i opplæringsloven, ”elevenes arbeidsmiljølov” §9a-2 er knyttet til det fysiske læringsmiljøet der det står at skolene skal planlegges, bygges og tilrettelegges slik at de fremmer trygghet, helse, trivsel og læring hos elevene. Utforming av inne- og uteområder §9a-3 konkretiserer hva et godt psykososialt læringsmiljø er. Det handler om hvordan ansatte og elever oppfører seg mot hverandre, og hvilke erfaringer, opplevelser og utvikling elevene får på de personlige områdene gjennom ulike betingelser i skolens læringsmiljø. Bunntekst

8 Læringsmiljø Opplæringsloven, forts.
§8-1 fastslår at alle elever har rett til å gå på den skolen de sokner til. Alle elever skal tilhøre en klasse eller et klassefellesskap. Dette innebærer at læringsmiljø må verdsette forskjellighet og ulikheter. Lærere, skoleledere og andre ansatte har et ansvar for at hver enkelt elev skal få oppleve tilhørighet og verdsetting. Bunntekst

9 Læringsmiljø Pedagogisk forskning de siste 10 årene viser ulike betingelser i læringsmiljøet som har betydning for elevenes faglige og sosiale læring: Klasseledelse Relasjon mellom elev og lærer Relasjon mellom elever og en elevkultur som støtter læring Bruk og håndhevelse av regler Forventninger og tilbakemeldinger til elevene Samarbeid heim og skole, avklare forventinger Gjelder dette for barnehager også? Bunntekst

10 Læringsmiljø Pedagogisk forskning, forts.
Metaanalyse gjennomført av Dansk Clearingshouse for Uddannelsesforskning ( på oppdrag av Kunnskapsdepartementet) peker på hvilke egenskaper hos læreren som gir effekt på læring: Læreren skal inngå i sosial relasjon til den enkelte elev Læreren skal ha kompetanse til å lede klassen/ undervisningsforløp og utvikle og overholde regler Læreren skal ha fagdidaktiske kunnskaper Bunntekst

11 Kunnskapsskole – omsorgsskole?
Læringsmiljø Kunnskapsskole – omsorgsskole? Ja, takk, begge deler Sammenheng mellom sosial og personlig utvikling og faglig læring Læring krever motivasjon og arbeidsinnsats De som arbeider best, lærer mest Krever trygghet og forutsigbarhet Bunntekst

12 Læringsmiljø Faktorer i læringsmiljøet
Vennskap og relasjoner mellom elever Relasjon mellom lærer og elev Lærerens ledelse av klasser og undervisningsforløp Normer og regler Elevsyn og forventinger til læring Det fysiske miljøet i skolen Samarbeid heim og skole Bunntekst

13 Læringsmiljø Gode fremgangsmåter for effektiv klasseledelse/læringsledelse: God og systematisk undervisningsplanlegging Kollektiv formidling i starten av timen Entydige faglige mål formidles til elevene Positiv tilbakemelding på effektive læringsaktiviteter Klar avslutning og oppsummering Bunntekst

14 Læringsmiljø Materiellet viser til 10 (12) program om læringsmiljø som forebygger problematferd og utvikler sosial kompetanse Bruk program som vi vet virker En kunnskapsskole må være kunnskapsbasert Metodefrihet betyr å velge mellom det vi vet virker Nordahl sier at det ikke er viktig hva du velger, men at det gjøres ordentlig Bunntekst

15 Bruk elevundersøkelsen internt!
Læringsmiljø Det samme læringsmiljøet erfares og oppfattes på ulike måter av elevene Læringsmiljøet i en og samme skole kan være beskyttelsesfaktor for en elev og risikofaktor for en annen Kartlegging av informasjon om elevenes erfaringer og opplevelser er avgjørende Bruk elevundersøkelsen internt! Bunntekst

16 Bunntekst

17 Bunntekst

18 Dette påvirker elevenes læringsmiljø
Figuren viser Oxford Researchs stianalyse av hvordan ulike faktorer av betydning for elevenes læringsmiljø direkte og indirekte påvirker hverandre. Hovedfokuset i årets analyse av Elevundersøkelsen har vært å undersøke hvorvidt og i hvilken grad ulike forhold ved elevenes læringsmiljø påvirker deres karakterer, innsats og motivasjon. Bunntekst

19 Relasjonelle faktorer i læringsmiljøet
Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljø, U.dir, Ståstedsanalysen Elevundersøkelsen Foreldreundersøkelsen Faktorer i arbeidet med læringsmiljøet i barnehage og skole Læreren som leder i møte med klasser og grupper Psykososiale faktorer Gruppe/klasseledelse Bruk av regler Relasjoner voksen – barn/elev Relasjoner barn/elev- barn/elev Sosial kompetanse og læringsmiljøet Mobbing, handlingsplan Forventninger til barns/elevers sosiale og faglige læring Skolens kultur og ledelse, samarbeid, lærings- og menneskesyn Bruk av regler i skolen, regler og regel- håndhevelse Faglig og sosial læring Hhv 12 og 10 sp.mål Miljø Mobbing ro Relasjoner: Lærer-elev, Trivsel Arbeidsmiljø Trivsel, læring og utvikling Læringsforholdene på skolen Relasjoner: Elev-elev Sosial kompetanse og læringsmiljø Forventninger til elevene: sosial og faglig læring Samarbeid heim-skole Informasjon til/fra skolen Dialog og medvirkning Kjennskap og forventning Støtte fra foreldre/foresatte Utviklingssamtale/ konferansetime Medvirkning Samarbeid heim – barnehage/skole Rolle – og forventnings-avklaringer Råd og utvalg Elev- og foreldresamtaler Involvering av elever i arbeidet med læringsmiljøet Elevmedvirkning (arbeidsmåter og elevrådsarbeid) Fysisk miljø Skolebygninger og uteareal Fysiske faktorer Fysisk miljø og materiell Lære å lære og motivasjon Tilpasset opplæring og vurdering Oppfølging av kartlegginger Motivasjon (fag, lærere) Læring (arb.måter, læringsstrategier) Vurdering og veiledning Undervisning Varierte arbeidsmåter og oppgaver Læringsmål og vurderingskriterier Vurdering, jf. ny forskrift Bunntekst


Laste ned ppt "Læringsmiljø 27.01.10 Bunntekst."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google