Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune enhet Bunntekst 1 Læringsmiljø 27.01.10.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune enhet Bunntekst 1 Læringsmiljø 27.01.10."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune enhet Bunntekst 1 Læringsmiljø 27.01.10

2 Levanger kommune enhet Bunntekst 2 Læringsmiljø Kilder: –Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljø (03.12.09) –Ståstedsanalysen –Elevundersøkelsen –Foreldreundersøkelsen –Opplæringsloven –Lov om barnehager –Rammeplan for barnehager

3 Levanger kommune enhet Læringsmiljø –Barnehagens omsorgs- og læringsmiljø skal fremme barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd (Rammeplanen, s18) –Med læringsmiljø forstås de miljømessige faktorene i skolen som har innflytelse på elevenes sosiale og faglige læring samt elevenes generelle situasjon i skolehverdagen (U.dir, 2009) Bunntekst 3

4 Levanger kommune enhet Læringsmiljø Bedre læringsmiljø (2009-2014) –Utdanningsdirektoratets femårige satsning på elevenes læringsmiljø. –Satsningen inneholder nettbasert veiledning og materiell, som skoler, kommuner og fylkeskommuner kan bruke i sitt arbeid med å sikre elevenes rett til et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø. Bunntekst 4

5 Levanger kommune enhet Læringsmiljø Mål for satsningen: –Det overordnede målet med ”bedre læringsmiljø ” er at alle elever skal oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer deres helse, trivsel og læring. –Delmål for satsningen er at alle kommuner, fylkeskommuner og skoleledere skal ha et forsvarlig system som sikrer elevenes rettigheter etter opplæringsloven kapittel 9a. Alle skoleledere skal sørge for at deres skole driver et systematisk, kontinuerlig og kunnskapsbasert arbeid for å fremme elevenes helse, trivsel og læring. –Skolene skal også ha god praksis i å utvikle og opprettholde et godt og inkluderende læringsmiljø. Bunntekst 5

6 Levanger kommune enhet Læringsmiljø Opplæringsloven –setter skolens oppgaver inn i en bredere sammenheng enn bare fag og understreker at læringsmiljøet har stor betydning –§1-1 uttrykker at elevene skal settes i stand til å ”utvikle kunnskap, dugleik og haldningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet” Bunntekst 6

7 Levanger kommune enhet Læringsmiljø Opplæringsloven, forts. Kapittel 9a i opplæringsloven, ”elevenes arbeidsmiljølov” –§9a-2 er knyttet til det fysiske læringsmiljøet der det står at skolene skal planlegges, bygges og tilrettelegges slik at de fremmer trygghet, helse, trivsel og læring hos elevene. Utforming av inne- og uteområder –§9a-3 konkretiserer hva et godt psykososialt læringsmiljø er. Det handler om hvordan ansatte og elever oppfører seg mot hverandre, og hvilke erfaringer, opplevelser og utvikling elevene får på de personlige områdene gjennom ulike betingelser i skolens læringsmiljø. Bunntekst 7

8 Levanger kommune enhet Læringsmiljø Opplæringsloven, forts. §8-1 fastslår at alle elever har rett til å gå på den skolen de sokner til. Alle elever skal tilhøre en klasse eller et klassefellesskap. Dette innebærer at læringsmiljø må verdsette forskjellighet og ulikheter. Lærere, skoleledere og andre ansatte har et ansvar for at hver enkelt elev skal få oppleve tilhørighet og verdsetting. Bunntekst 8

9 Levanger kommune enhet Læringsmiljø Pedagogisk forskning de siste 10 årene viser ulike betingelser i læringsmiljøet som har betydning for elevenes faglige og sosiale læring: Klasseledelse Relasjon mellom elev og lærer Relasjon mellom elever og en elevkultur som støtter læring Bruk og håndhevelse av regler Forventninger og tilbakemeldinger til elevene Samarbeid heim og skole, avklare forventinger Gjelder dette for barnehager også? Bunntekst 9

10 Levanger kommune enhet Læringsmiljø Pedagogisk forskning, forts. Metaanalyse gjennomført av Dansk Clearingshouse for Uddannelsesforskning ( på oppdrag av Kunnskapsdepartementet) peker på hvilke egenskaper hos læreren som gir effekt på læring: Læreren skal inngå i sosial relasjon til den enkelte elev Læreren skal ha kompetanse til å lede klassen/ undervisningsforløp og utvikle og overholde regler Læreren skal ha fagdidaktiske kunnskaper Bunntekst 10

11 Levanger kommune enhet Læringsmiljø Kunnskapsskole – omsorgsskole? Ja, takk, begge deler Sammenheng mellom sosial og personlig utvikling og faglig læring Læring krever motivasjon og arbeidsinnsats –De som arbeider best, lærer mest Krever trygghet og forutsigbarhet Bunntekst 11

12 Levanger kommune enhet Læringsmiljø Faktorer i læringsmiljøet Vennskap og relasjoner mellom elever Relasjon mellom lærer og elev Lærerens ledelse av klasser og undervisningsforløp Normer og regler Elevsyn og forventinger til læring Det fysiske miljøet i skolen Samarbeid heim og skole Bunntekst 12

13 Levanger kommune enhet Læringsmiljø Gode fremgangsmåter for effektiv klasseledelse/læringsledelse: God og systematisk undervisningsplanlegging Kollektiv formidling i starten av timen Entydige faglige mål formidles til elevene Positiv tilbakemelding på effektive læringsaktiviteter Klar avslutning og oppsummering Bunntekst 13

14 Levanger kommune enhet Læringsmiljø Materiellet viser til 10 (12) program om læringsmiljø som forebygger problematferd og utvikler sosial kompetanse Bruk program som vi vet virker –En kunnskapsskole må være kunnskapsbasert –Metodefrihet betyr å velge mellom det vi vet virker Nordahl sier at det ikke er viktig hva du velger, men at det gjøres ordentlig Bunntekst 14

15 Levanger kommune enhet Læringsmiljø Det samme læringsmiljøet erfares og oppfattes på ulike måter av elevene –Læringsmiljøet i en og samme skole kan være beskyttelsesfaktor for en elev og risikofaktor for en annen Kartlegging av informasjon om elevenes erfaringer og opplevelser er avgjørende Bruk elevundersøkelsen internt! Bunntekst 15

16 Levanger kommune enhet Bunntekst 16

17 Levanger kommune enhet Bunntekst 17

18 Levanger kommune enhet Dette påvirker elevenes læringsmiljø Bunntekst 18 Figuren viser Oxford Researchs stianalyse av hvordan ulike faktorer av betydning for elevenes læringsmiljø direkte og indirekte påvirker hverandre. Hovedfokuset i årets analyse av Elevundersøkelsen har vært å undersøke hvorvidt og i hvilken grad ulike forhold ved elevenes læringsmiljø påvirker deres karakterer, innsats og motivasjon.

19 Levanger kommune enhet Relasjonelle faktorer i læringsmiljøet Bunntekst 19 Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljø, U.dir, StåstedsanalysenElevundersøkelsenForeldreundersøkelsenFaktorer i arbeidet med læringsmiljøet i barnehage og skole Læreren som leder i møte med klasser og grupper Psykososiale faktorer  Gruppe/klasseledelse  Bruk av regler  Relasjoner voksen – barn/elev  Relasjoner barn/elev- barn/elev  Sosial kompetanse og læringsmiljøet  Mobbing, handlingsplan  Forventninger til barns/elevers sosiale og faglige læring  Skolens kultur og ledelse, samarbeid, lærings- og menneskesyn Bruk av regler i skolen, regler og regel- håndhevelse  Faglig og sosial læring o Hhv 12 og 10 sp.mål  Miljø o Mobbing o ro Relasjoner: Lærer-elev,  Trivsel  Arbeidsmiljø o Mobbing o ro  Trivsel, læring og utvikling  Læringsforholdene på skolen o Mobbing o ro Relasjoner: Elev-elev Sosial kompetanse og læringsmiljø Mobbing, handlingsplan Skolens kultur og ledelse, samarbeid, lærings- og menneskesyn Forventninger til elevene: sosial og faglig læring Samarbeid heim-skoleFaglig og sosial læring  Informasjon til/fra skolen  Dialog og medvirkning  Kjennskap og forventning  Støtte fra foreldre/foresatte  Utviklingssamtale/ konferansetime Medvirkning  Samarbeid heim – barnehage/skole  Rolle – og forventnings- avklaringer  Råd og utvalg  Elev- og foreldresamtaler Involvering av elever i arbeidet med læringsmiljøet Faglig og sosial læringElevmedvirkning (arbeidsmåter og elevrådsarbeid) Fysisk miljø Skolebygninger og uteareal Fysiske faktorerFysisk miljø og materiellFysiske faktorer  Skolebygninger og uteareal  Lære å lære og motivasjon  Tilpasset opplæring og vurdering o Oppfølging av kartlegginger  Motivasjon (fag, lærere)  Læring (arb.måter, læringsstrategier)  Vurdering og veiledning  Trivsel, læring og utvikling  Læringsforholdene på skolen Undervisning  Varierte arbeidsmåter og oppgaver  Læringsmål og vurderingskriterier  Vurdering, jf. ny forskrift  Oppfølging av kartlegginger


Laste ned ppt "Levanger kommune enhet Bunntekst 1 Læringsmiljø 27.01.10."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google