Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tanker om barnehagens læringsmiljø

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tanker om barnehagens læringsmiljø"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tanker om barnehagens læringsmiljø
Sydspissen hotell 8.desember 2011 Fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø

2 Om læring – hva sier rammeplanen?
Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, Sentrale begrep her er: omsorg og lek, læring og danning hva er helhetlig læringssyn? – hva er barnehagens innhold? Rammeplanen er opptatt av å forene intensjonene om god omsorg samtidig stimulere til læring og utvikling som ivaretar barns nygjerrighet, engasjement, kreativitet og mestring, som igjen stimulerer til vennskap og gode sosiale relasjoner mellom barn og mellom barn og de ansatte. Derforer det i barnehagen helt nødvendig å arbeide for en integrering av omsorg, lek og læring og danning.. Det pedagogiske arbeidet i barnehagen må derfor bygge på anerkjennelse, at en ser barn som subjekter eller likeverdige . Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og miljøet Nært sammenved med lek omsorg og danning

3 Formell og uformell læring
Formell læring: situasjoner/aktiviteter som er planlagt og ledet av personalet. Uformell læring: (hverdags)aktiviteter, her-og-nå situasjoner, i lek og annen samhandling.

4 Hva sier rammeplanen om læringsmiljø
Barnehagen skal tilby et miljø preget av glede, humor, kreativitet og omtanke for fellesskapet. God omsorg styrker barns forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre, gode relasjoner og til gradvis å ta større ansvar for seg selv og fellesskapet. Fokus på sosial og språklig kompetanse De sju fagområder er viktige deler av barnehagens læringsmiljø Ved siden av omsorg, danning, lek og læring understreker rammeplanen at dere og skal se dette i en sammneheng med å utvikle barnas sosiale kompetanse og deres språklige kompetanse. Alt er sammenved og kompleks helhet.. For å lette barnehagens planlegging er barnehagen som kjent delt inn i sju fagområder. Fagområdene er sentrale for barnas opplevelser i barnehagen, utforskning og læring. Fagområdene er dessuten i stor grad de samme som barna møter som fag i skolen. Gode opplevelser, erfaringer og læring innenfor disse områdene i barnehagen vil kunne gi barna et positivt forhold til fagene og motivasjon for å lære mer. Derfor er det viktig å ha fokus på læringsmiljøet i barnehagen. Å gi barn mulighet til å gi hverandre og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosialkompetanse, og er et viktig bidrag i livslang læringsperspektiv Sosial kompetanse handler jo om å kunne samhandle positivt med andre unger. Unger kan vise hensyn . Unger kan vise omsorg Det er et spesielt fokus på språk – fordi at det er nettopp småbarns alderen som er den grunnleggende perioden for utvikling av språk.

5 Barnehagen skal ha et omsorgs- og læringsmiljø som: (
Fremmer alle barns utvikling Gir rom for barns medvirkning Tilbyr ulike aktiviteter på samme tid Gir møter med ulike kulturelle uttrykk Har en estetisk dimensjon Fra Rpl

6 Hva er læringsmiljø? Psykososiale læringsmiljøet får konsekvenser for trivsel, helse og yteevne, mellommenneskelig samspill (relasjoner) og trygghet mot trakassering og pyskiske skadevirkninger (mobbing) Fysisk læringsmiljø Organisatorisk læringsmiljø – systemforhold som dagsrytme, tilrettelegging, ledelse Begrepet er sammensatt Barnehagens læringsmiljø skal gi utfordringer innenfor trygge rammer. Innholdet skal være variert og tilpasset det enkelte barns alder og forutsetninger. Forskning understreker betydningen av et godt læringsmiljø.- en ser aat det er en klar sammenheng mellom om en rekke miljøfaktorer og barnas motivasjon, læring og læringsutbytte.

7 R-06: Fysisk miljø som fremmer alle barns utvikling
Lek Læring Mestring Bevegelsesglede Bevegelses-erfaring Sanseerfaring Konsentrasjon Utfoldelse Tumleplass inne og ute Ro Fra R-06, s. 16

8 ”Hvis jeg må spørre …, hva da da?”
Hvordan vi organiserer barnehagen kan også være et uttrykk for hvordan vi ser på barnet og forventninger til barns medvirkning, deltakelse og læring! ”Hvis jeg må spørre …, hva da da?”

9 Tiden….? ”Tiden strekker til for den som vil bruke den….”
Vi regulerer barnehagens liv med: Møter Samlinger Vakter Etc., etc. Dagsrytmen Overgangs- situasjoner Måltidstider Pauser

10 Når barn blir invitert til å medvirke, hva sier de selv:
De liker å ha venner, noen å leke med De liker å bestemme over seg selv De liker ikke aktiviteter som er veldig styrt av voksne De liker ikke når andre barn er slemme mot dem, biter og slår De liker ikke å få kjeft Fra Berit Bae: Å se barn som subjekter (2004)

11 I møte med barnehagen Barns forskjellige erfaringer og kunnskaper knyttet til språk, kultur eller religion må gjenspeiles i barnehagens hverdag, slik at alle barn kan finne gjenkjennelse og identitetsbekreftelse. Temahefte om SPRÅKLIG OG KULTURELT MANGFOLD s. 29

12 Begrepet læringsmiljø
I skole er begrepet vokst fram gjennom forskning om hvilken undervisning som gir best læringsresultater Det er mere enn undervisningen som forklarer elevens lærings utbytte

13 Miljøfaktorer som fremmer læring i skolen
lærerens evne til å lede klasser og undervisningsforløp positive relasjoner mellom elev og lærer positive relasjoner og kultur for læring blant elevene godt samarbeid mellom hjem og skole god ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen Thomas Nordahl

14 Barns medvirkning.. Barns medvirkning betyr nødvendigvis ikke å gi barn flere valgmuligheter…., men om hvordan personalet forstår sin rolle og hvordan de evner å se bak og tolke barns intensjon Kilde: Eva Johanneson, Små barns etikk

15 Det faglige og det daglige…
”Det er det daglige i barnehagen som er det viktigste, men det er også det som glir fortest forbi i bevisstheten uten å sette dype spor i hukommelsen”. Konklusjon fra Flekkefjordrapporten, brukerundersøkelse med barn som informanter

16 Fornyelse og utvikling
Barnehagens kjerneoppgave: Handler om å sette barnets lek, erfaringer og læring i sentrum. Det handler om å utvikle sin evne som personale til å se, delta og bidra i denne prosessen. Pedagogens rolle er en vesentlig faktor og forskning viser at følgende tre pedagogkompetanser er de viktigste for læring: Pedagogens evne til å skape gode relasjoner Pedagogens evne til å lede læringsarbeidet gjennom å være en synlig leder som over tid oppøver barn til selv å formulere regler og følge dem Pedagogens didaktikkompetanse, dvs at hun/ han innehar et høyt faglig nivå som kombineres med fleksible arbeidsmetoder og ulike pedagogiske verktøy Videre kan det synes som om kvaliteten på læring heves dersom man tar utgangspunkt i de kunnskapene og ferdighetene barna allerede sitter inne med, og dersom lærestoffet bearbeides på flere ulike måter. Den første kategorien i undersøkelsen viser at de pedagogiske lederne gjennomfører en omfattende observasjon av barnet, dette for å kunne vite hva og hvordan stimulere til læring. Den andre viser at det enkelte barns meninger og interesser blir tatt hensyn til slik at barnet får utvikle seg på de områder det er opptatt av. Den tredje kategorien viser at de pedagogiske lederne sørger i størst mulig grad for at miljøet blir utformet slik at alle barn får muligheten til å få en opplevelse av mestring. Konklusjonen av denne studien er at pedagogiske ledere i barnehagen stimulerer til barns læring ved å tilrettelegge miljøet ut fra det enkelte barnets behov. Masteroppgave av Nina Haug – tilrettelegging for barns læring


Laste ned ppt "Tanker om barnehagens læringsmiljø"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google