Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkeskommunens rolle og innretning på folkehelsefeltet Fagleder folkehelse Randi Wahlsten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkeskommunens rolle og innretning på folkehelsefeltet Fagleder folkehelse Randi Wahlsten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkeskommunens rolle og innretning på folkehelsefeltet Fagleder folkehelse Randi Wahlsten

2 Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelsearbeidet er sektorovergripende Begrepet folkehelsearbeid omfatter samfunnets samlede innsats for å styrke faktorer som fremmer folks helse, redusere faktorer som medfører helserisiko og beskytte mot ytre helsetrusler. Videre skal folkehelsearbeidet bidra til jevnere sosial fordeling av faktorer som påvirker helsen. Folkehelsearbeidet er sektorovergripende og omfatter tiltak i mange samfunnssektorer. I store trekk drives folkehelsearbeidet med sikte på å: Utvikle et samfunn som legger til rette for positive helsevalg og sunn livsstil Fremme trygghet og medvirkning for den enkelte og gode oppvekstsvilkår for barn og ungdom Forebygge sykdommer og skader.

3

4 | 4 Det ”lille” og det ”store” folkehelsearbeidet (kfr. 10 – 90-regelen)

5 Befolk nings- rettet arbeid Gruppe- og individrettet arbeid Diagnostisk arbeid Kurativt arbeid Habilitering/ rehabilitering Pleie- og omsorg Helse - og omsorgstjenestelov Folkehelselov Staten Fylkeskommunen Kommunen Helse- fremmende og forebyggende arbeid Oppgaver under nye helselover fra 2012

6

7 Intersektorielt samarbeid til beste for befolkningens helse – en stor utfordring! «Health in all policies» (WHO) «Helse i alt vi gjør» krever fokus og kompetanse på intersektorielt samarbeid. Intersektorielt samarbeid

8 Kapittel 4. Fylkeskommunens ansvar Kapittel 4. Fylkeskommunens ansvar § 20. Fylkeskommunens ansvar for folkehelsearbeid § 21. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i fylket § 20. Fylkeskommunens ansvar for folkehelsearbeid § 21. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i fylket Fylkeskommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer på helse i fylket.

9 § 20. Fylkeskommunens ansvar for folkehelsearbeid Fylkeskommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Dette skal skje gjennom regional utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting og tiltak som kan møte fylkets folkehelseutfordringer, jf. § 21 annet ledd. Fylkeskommunen skal understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, blant annet ved å gjøre tilgjengelig opplysninger i henhold til § 21, jf. § 5 første ledd bokstav a. Fylkeskommunen skal være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket, for eksempel gjennom partnerskap. § 21. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i fylket Fylkeskommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på: a) opplysninger som statlige helsemyndigheter gjør tilgjengelig etter § 25, b) relevant kunnskap fra kommunene, tannhelsetjenesten og andre deler av fylkeskommunens virksomhet med betydning for folkehelsen. Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i fylket, herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Fylkeskommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller. Oversikten over fylkeskommunens folkehelseutfordringer etter annet ledd skal inngå som grunnlag for arbeidet med fylkeskommunens planstrategi. En drøfting av disse utfordringene bør inngå i strategien, jf. plan- og bygningsloven § 7-1. Departementet kan gi nærmere forskrifter om krav til fylkeskommunens oversikt, herunder om plikt til å gjennomføre befolkningsundersøkelser, og om innholdet i og gjennomføringen av slike undersøkelser i fylket.


Laste ned ppt "Fylkeskommunens rolle og innretning på folkehelsefeltet Fagleder folkehelse Randi Wahlsten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google