Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av statsbudsjettet 2009 - av statssekretær Jens Revold Tromsø, 7. oktober 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av statsbudsjettet 2009 - av statssekretær Jens Revold Tromsø, 7. oktober 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av statsbudsjettet 2009 - av statssekretær Jens Revold Tromsø, 7. oktober 2008

2 2 Kunnskapsdepartementet Forskning og høyere utdanning Tar grep for å møte klimaproblemene Barnehageløftet fortsetter Skolesatsingen fortsetter Vi gjør det i nord – Kunnskap er navet i nordområdesatsingen Vi tar tak i de store utfordringene Kunnskap er alt!

3 3 Kunnskapsdepartementet Bruken av petroleumsinntekter opp på 4-prosentbanen. Forventet realavkastning av Statens pensjonsfond Utland og strukturelt underskudd. Mrd. 2009-kroner Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet anslås til 92 mrd. kroner Underskuddet svarer til 4 pst. av fondskapitalen slik denne er anslått i Nasjonalbudsjettet Bruken av oljepenger økes med 14 mrd. kroner Budsjettet bidrar til å øke samlet etterspørsel med en impuls tilsvarende 0,7 pst. av BNP i Fastlands-Norge

4 4 Kunnskapsdepartementet Forskning for framtida 1,6 mrd. kroner mer til FoU til 19,7 mrd Realvekst på om lag 4,4 pst. Regionale fond!

5 5 Kunnskapsdepartementet Flere kloke hoder Over 200 nye rekrutteringsstillinger over KD –i tillegg 10 mill. kr over NHD –900 stillinger mot 668 – SII mot BII Ny og høyere sats på 800 000 kr per stilling –øker med 25 pst. 15 pst. av nye stillinger ved universitetene i 2009 øremerkes kvinner

6 6 Kunnskapsdepartementet Mer penger til utstyr Forskningsfondet øker med 6 mrd. kr til 72 mrd. kr –gir 285 mill. kr i økt avkastning i 2010 –øremerker 190 mill. kr til permanent finansiering av utstyr 80 mill. kr til utstyr i 2009 som start på langsiktig opptrapping Universitetsmuseene styrkes ytterligere i 2009 (23 mill. kr)

7 7 Kunnskapsdepartementet Andre store satsinger 6 mrd. kr til regionale forskningsfond –gir 285 mill. kr i avkastning i 2010 –forskning for regional innovasjon –Ekstra vekting Nord Norge Forskningsinstituttene –nytt og felles finansieringssystem –styrkes med 67 mill. kr til 803 mill. kr Reverserer basiskuttet fra 2007 (289,4 mill. kr) –Miljøene i nord rundt + 40 mill. kr ifht 2007 (27,5 mill. kr UiT)

8 8 Kunnskapsdepartementet Andre store satsinger

9 9 Kunnskapsdepartementet Nordområdene - kunnskap som navet for utvikling Kunnskap om, for og i nordområdene Kunnskapssatsing innen tre områder –Nord-Norge –Barentsregionen –Arktis Ca. 1 mrd 2006 – tom. 2009 – 514 mill. kr økn. fra 2008 Samlende pakke framover – stein på stein

10 10 Kunnskapsdepartementet Regjeringen leverer i nordområdene Helse Nord RHF – totalt 731 mill. kr; 133 Magnussenutvalget og 62 omstillingsmidler Regionale fond – Finnmark, Troms og Nordland. Anslag: 30-40 mill. kr/år fom 2010 5 nye rekrutteringsstillinger øremerkes nordområdene (totalt 22 st. av 200) EnergiCampus Nord (8 mill. kr) FoU på Svalbard- miljø og forskn. betingelsene(5 mill. kr) Trafikkflygerutdanning UiTø (5 mill. kr) Isgående forskningsfartøy (8 mill. kr) Styket oljevernberedskap (88 mill. kr)

11 11 Kunnskapsdepartementet Regjeringen leverer i nordområdene Det internasjonale polaråret (IPY) fortsetter –320 mill. kr over 4 år – 80 mill. kr 2009 100 mill. kr til tiltak på tvers av fylkesgrenser –forskningsrettet infrastruktur (35 mill. kr) –samarbeid FoU-næringsliv (15 mill. kr) –reiseliv (50 mill. kr) Styrking av viktige forskningsprogrammer for nordområdene –Marin bioprospektering (15 mill. kr) –Maroff (30 mill. kr) –Mareano (19 mill. kr – opp til 50 mill. kr) –88 mill. kroner til blant annet fornyelse av utstyr på de statlige oljeverndepotene –Nytt kompetansesenter for is og klima – NPI – 22 mill. kr

12 12 Kunnskapsdepartementet Skole - Kvalitet i grunnopplæringen Over 2 mrd. kr til kvalitetstiltak i 2009 –en styrking på om lag 600 mill. kr Kommunene styrkes kraftig også i 2009 –frie inntekter øker med 4,7 mrd. kr –samlede innt. øker med 8,4 mrd. kr –realvekst i kommunenes inntektsnivå på 28,6 mrd. kroner fra 2005 til 2009 Har et godt grunnlag for en bedre skole med mer læring

13 13 Kunnskapsdepartementet Flere lærere – Lærernes status 180 nye studieplasser i lærerutdanningen 150 nye studieplasser i førskolelærerutdanningen 150 studieplasser i ettårig videreutdanning i barnehagepedagogikk Avskr. av studielån med 50 000 kr for praktisk-ped.utd. Forutgående basis i språk eller realfag (20 mill. kr) Varig system for etter- og videreutdanning for lærere og rektorer (400 mill. kr) Mer tilpasset lærerutdanning Om lag 100 mill. kr øremerket tiltak innen lærerutdanning i 2009 Stortingsmelding om lærerrekruttering og lærerrollen ved årsskiftet 2008-09

14 14 Kunnskapsdepartementet Bedre læringsmiljø Ny rentekompensasjonsordning for skolebygg –tar sikte på 15 mrd. kr over 8 år Fysisk aktivitet (49 mill. kr) Forsterket opplæring i norsk/samisk og matematikk på 1.–4. trinn (430 mill. kr) Utvider ordningen med gratis læremidler til elever på vg1 (381 mill. kr) –gjelder nå hele videregående skole!

15 15 Kunnskapsdepartementet Studentboliger – løftene innfris 1 000 nye studentboliger i 2009 (70 mill. kr) –avhengig av hvor i landet de bygges –Tromsø MÅ søke! Kostnadsrammen kan økes med 100 000 kr (700` i større byer) knyttet til miljø, energi og universell utforming

16 16 Kunnskapsdepartementet Bedre studentvilkår Fødselsstipendet økes fra 40 til 42 uker Utvidet mulighet til støtte ved forsinkelser i studiene for funksjonshemmede studenter Støttesatsene prisjusteres med 3 pst. –tilsvarer forventet prisvekst –studiestøtten for studenter økes fra 85 000 kr til 87 600 kr –SII prisjustering alle år -BII ingen!

17 17 Kunnskapsdepartementet Barnehagene Gigantløftet: (12,4 mrd 2005 – 24,3 mrd 2009) –40 tusen nye barn har fått plass – tot. 265000 barn –Dekn.gr 89,5 % (2009) mot 76,2% (2005) av alle barn. –Nært 100 % dekn. ut fra søkertall. Oppretter nye studieplasser Viderefører maksimalprisen for foreldrebetaling 2330 kr/mnd i 2009, reallønnskompensasjon. Stadig nærmere en realpris på 1750 etter 2005-nivå Lovfestet rett til barnehage innføres i 2009 Stortingsmelding om kvalitet og innhold i barnehagene i 2009

18 18 Kunnskapsdepartementet Barnehagene Gigantløftet: (12,4 mrd 2005 – 24,3 mrd 2009) 40 tusen nye barn har fått plass – tot. 264000 barn Dekn.gr 89,5 % (2009) mot 76,2% (2005) av alle barn. Nært 100 % dekn. ut fra søkertall. Oppretter nye studieplasser Viderefører maksimalprisen for foreldrebetaling 2330 kr/mnd i 2009, reallønnskompensasjon. Stadig nærmere en realpris på 1750 etter 2005-nivå Lovfestet rett til barnehage innføres i 2009 Stortingsmelding om kvalitet og innhold i barnehagene i 2009


Laste ned ppt "Presentasjon av statsbudsjettet 2009 - av statssekretær Jens Revold Tromsø, 7. oktober 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google