Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regjeringens tiltakspakke Drammen kommunes oppfølging.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regjeringens tiltakspakke Drammen kommunes oppfølging."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regjeringens tiltakspakke Drammen kommunes oppfølging

2 St.prp. 37 (2008-2009) Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid Regjeringen legger ansvar på kommunene: -Bidra til økt aktivitet spesielt innenfor bygg- og anleggsnæringen. -Stimulerer sysselsettingen, og vil dermed bidra til å dempe veksten i arbeidsledigheten. -St.proposisjonen peker spesielt på opprusting av bygg, bedre veier og andre vedlikeholdsprosjekter. Slike tiltak vil også ha ringvirkninger til andre deler av privat sektor.

3 Innhold i tiltakspakken Virkninger for Drammen kommune Vedlikeholdstilskuddet 40,9 mill. kr Vekst i rammetilskuddet11,6 mill. kr  52,5 mill. kr Rentekompensasjon – grunnlag for økte investeringer Kompensasjon skattesvikt12,2 mill. kr - nto. beløp etter korreksjon for lavere lønns- og prisvekst

4 Drammen kommunes vurderinger Brev fra KRD 10. des. 2008 – startet interne forberedelser Stimulere etterspørselen innenfor bygg- og anleggsnæringen Tilpasse tiltakene i forhold til de ulike ordninger i ”pakken” Tiltakene er nødvendige og antas uansett å måtte gjennomføres de nærmeste årene Tiltakenes økonomiske rammer lar seg innpasse i forhold til nivået på tiltakspakken. Velge prosjekter hvor det allerede er foretatt en viss utredning/vurdrering  rask igangsettelse Regjeringens signaler om å ivareta miljøaspektet

5 Bystyrets vedtak  Sak om oppfølging av tiltakspakken ble behandlet i bystyret 17. februar 2009 Vedlikeholdstilskuddet - totalt 40,9 mill. kr - Miljøtiltak skolebygg 5,0 mill. kr Konvertering av oljekjeler o.l - Teknisk infrastruktur 10,0 mill. kr Reasfaltering/rehabilitering av gategrunn Oppfølgingsplan rapporters i 1. tertialrappport ’09 - Rehabilitering av gågatene på Bragernes25,9 mill. kr 1. etappe – Nedre Storgate Medfinansiering fra gårdeiere mv.

6 Bystyrets vedtak  Økte frie midler - totalt 11,6 mill. kr -Avvikle kommunal ansettelsesstopp 8,0 mill. kr (Tilsvarer effekt på 20-25 årsverk i 2009) -10 ekstra lærlingeplasser fra 1.8.09 0,7 mill. kr (Ca. 40 lærlingeplasser fom. høsten 2009) -Styrke P09 Pleie og omsorg 2,5 mill. kr (Unngå bemanningsreduksjon)

7 Bystyrets vedtak  Rentekompensasjon skoleanlegg -Ombygging av svømmehall/gymsal Galterud skole Investeringsramme: 36 mill. kr -Tilbygg (paviljong) Fjell skole Investeringsramme: 14 mill. kr -Finansieres med 50 mill. kr i økt låneopptak -Det legges til grunn at tiltakene kommer inn under rentekompensasjonsordningen for skoleanlegg (Tidligere utbetaling av tilskuddet)

8 Antatt sysselsettingseffekt Grovt anslag om sysselsettingseffekt på ca. 120 årsverk Kommunal sysselsetting (bortfall ansettelsesstopp) ca. 20 årsverk Nye lærlingeplasser: 10 årsverk Vedlikeholdspakka (gitt 1 mill. pr. årsverk): 40 årsverk Investeringspakken (gitt 1 mill. pr. årsverk) 50 årsverk Ringvirkningseffekter?????? Til sammenligning er det i Drammen 994 personer som pr. 1. januar 2009 er helt ledige. Tilsvarer 3,1% av arbeidsstyrken.

9 Videre framdrift Fjell skole – utvidelse -Konkurransegrunnlag snart klart -Valg av entreprenør i løpet av april -Anleggsstart mai/juni -Anleggsperiode: Ferdig til skolestart medio august ??

10 Videre framdrift Galterud skole – ombygging svømmehall mv. -Konkurransegrunnlag snart klart -Valg av entreprenør i løpet av april -Anleggsstart mai/juni -Anleggsperiode: Ferdig til skolestart høsten 2010

11 Videre framdrift Gågater Bragernes - rehabilitering -Utkast til forprosjekt – pr. desember 2008 -Videre prosjektering er startet opp -Formannskapssak 10. mars -Anleggsstart juni -Anleggsperiode: juni – desember 2009

12 Diverse forhold i tiltakspakken Nedjustering av skatteanslaget Nedjustert med 16,8 mill. kr – herav 12,2 mill. kr fra økt rammetilskudd og 4,6 mill. kr i redusert lønnsvekst (4,7%) Momskompensasjon Eventuelle merinntekter vurderes i forbindelse med 1. tertialrapport 2009 Økt tilskudd til idrettsanlegg Vurderes i forbindelse med idrettsplanen Tilskudd til digital fornying i kommunene Mulige prosjeket vurderes i samarbeid med D-IKT


Laste ned ppt "Regjeringens tiltakspakke Drammen kommunes oppfølging."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google