Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORDYPNINGSKURS OM KOMMUNAL BOLIGUTLEIE TIL DE MEST VANSKELIGSTILTE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORDYPNINGSKURS OM KOMMUNAL BOLIGUTLEIE TIL DE MEST VANSKELIGSTILTE"— Utskrift av presentasjonen:

1 FORDYPNINGSKURS OM KOMMUNAL BOLIGUTLEIE TIL DE MEST VANSKELIGSTILTE
Synnøve Bjordal og Per Bonesmo Introduksjon: Per

2

3 Hvilke grupper skal vi snakke om?
Rus og/eller psykiatri De yngste som ennå ikke er etablert misbruker De yngste aktivt rusende Voksne personer med rusproblem Voksne med rusproblem og somatiske lidelser Personer som har vært til rehabilitering Personer med psykiske lidelser Personer med samtidig ruslidelse- og psykisk lidelse (ROP) Synnøve

4 Utviklingen de seinere år
Nedlegging av institusjonene Fattigdomsbekjempelse Boligsosiale handlingsplaner Flere med mer sammensatt problematikk? Synnøve

5 Spesielle utfordringer
Felles forståelse innen kommuneadmintrasjon Politisk forankret, jf. budsjettmidler Finansiering - Investering og driftsmidler Anskaffelse av tomter (arealplanlegging) Borettslagsleiligheter Problemer med anskaffelse overfor naboer ”nimby” Per

6

7 Leserinnlegg ”Vi må vise våre barn at vi bryr oss og respekterer de som mennesker, men tar avstand fra det de gjør eller har gjort. Vi har et ansvar for å gi mennesker en sjanse. Ikke fordømme eller piske opp en stemning mot de som har vært uheldige i livet eller har tatt feil valg.” Synnøve 1. pause

8 Ulike typer botilbud Krise nattplass (lavterskeltilbud)
Bofellesskap for ungdom Store boligkompleks for personer med rusproblem Egne kvinnetilbud for kvinner med rusproblem Hus for løslatte fra fengsel/personer som kommer rett fra institusjon Småhus/robuste boliger Bo- og arbeidstreningssenter/Rehabiliterings – og omsorgssenter Bo- og tjenestetilbud Ordinære utleieboliger Kommunale omsorgsboliger Sykehjem Synnøve Normalisering, kjede eller trapp

9 Aktuelle rettsregler Lov om Husleieavtaler (husleieloven).
Helse- og omsorgstjenesteloven Lov om Sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Forvaltningsloven Lov om Pasient- og brukerrettigheter Psykisk helsevernloven Lov om Spesialisthelsetjenesten m.m. Lov om Arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kommunale retningslinjer Samarbeidsavtaler for eksempel mellom kommune og sykehus/fengsel, (jf. også samhandlingsreformen) Per. Vi kan ikke gjøre som vi vil. 1. Pause?

10 Kartlegging av behov på individplan
Tidligere boligkarriere Relasjonsbygging Oppfølgingstjenester Synnøve

11 Bosetting Spredt? Samlet? Ghetto: Husleielovens § 5-2. Ro og orden
Borettslag? Synnøve/Per. Oppgave/diskusjonstema, Synnøve

12 Nærmere om bosetting i borettslag
B/L kan ikke vedtektsfeste at kommunen ikke skal kunne kjøpe leiligheter Burettslagslova § 4-2 og   § 4-3 Med mindre annet er avtalt må kommunen søke styret før den leier ut en bolig    § 5-3 og § 5-7 Forholdet mellom borettslaget og kommunen Forholdet mellom leietaker og borettslaget Per

13 Housing first Bolig er en menneskerett. Boevne skal ikke vurderes før bolig tilbys.  Brukermedvirkning Selvstendige leiligheter spredt i vanlige boligmiljø Skille mellom bolig og service. Respekt, varme og medfølelse for alle klienter  Følge opp klienter så lenge de har behov. Positiv endringsorientering Skadereduksjon Les gjerne mer: Synnøve. Punkt 4: Bolig skal tildeles uten at dette medfører plikt til å ta imot oppfølging. Housing First stiller likevel krav om at de, en gang i uken, skal ha tilgang til boligen for å være med i programmet.

14 Diskusjonstema 1 Henriette har vært i LAR i 2 år. Hun fikk tildelt en kommunal leilighet i et borettslag med 3 års leiekontrakt. I vedtaket om kommunal bolig var det vilkår om at hun måtte være i LAR for å få tildelt ordinær bolig. Henriette har nå blitt skrevet ut fra LAR etter å ha hatt gjentatte episoder med sidemisbruk. Henriette betaler husleie og har ikke mottatt klager på leieforholdet. Hvilke konsekvenser får dette for Henriette? Synnøve 2. pause

15 Problemer i botida Husbråk Manglende husleiebetaling
Skadeverk og forsøpling Konflikt med naboer Per

16 Virkemidler Oppfølging Advarsler Korte kontrakter Husleielovens § 11-1
La være å fornye kontrakt La være å dekke husleierestanse? Personale/ Vaktselskap/Politi Oppsigelse/heving Midlertidig forføyning Besøksforbud Annet? Per

17 Nærmere om korte kontrakter
Hovedregelen er at tidsbestemte leiekontrakter skal være på minimum 3 år. Husleielovens § 9-3 Unntak hvis klart tidsbegrenset behov Unntak hvis behov for å prøve boevnen  Husleielovens § 11-1

18 Oppfølging – hva må til for å lykkes?
God kartlegging Oppfølgingstjeneste Ambulant boveiledning Hjemmehjelp/hjemmesykepleie Støttekontakt Vaktmester/bomiljøarbeider Gjengangerprosjektet Siv

19 Diskusjonstema 2 Preben sitter i fengsel.Han har tidligere hatt mange midlertidige boforhold. Han har et rusproblem, men er motivert for et rusfritt liv. Han har søkt om bolig i god tid før løslatelse. Hvilke vurderinger foretar vi ved behandling av boligsøknaden? Synnøve

20 Bilde fra en bebodd leilighet

21 Diskusjonstema 3 Vi får informasjoner om at en kommunal beboer fyller leilighet med søppel og 20 katter. Det uttrykkes stor bekymring for leietakers helse. Hva gjør vi? Husleielovens § 5-6. Utleierens adgang til husrommet Pasientrettighetslovens § 4A-3. Adgang til å gi helsehjelp som pasienten motsetter seg Samtykkekompetanse. 3.pause/Lunsj

22 Husleierestanser Purring Samtaler Kontakt mellom etatene Avtalegiro
Restansen dekkes av NAV Transport i statlig bostøtte husbanklovens § 11. Nedbetalingsavtale Begjæring om utkastelse Avslå neste boligsøknad Per

23 Direkte trekk i stønad Varige og midlertidige stønader Alderspensjon, uførepensjon/dagpenger, arbeidsavklaringspenger, yrkesrettet atføring. Frivillig husleietrekk i stønad Folketrygdloven  § 22-6, 1. ledd? Forvaltning av stønad lov om sosiale tjenester (NAV)……   § 21, 4. ledd Hjelpeverge Vergemålsloven § 20. Vilkår for vergemål   § 90a. Oppnevning av hjelpeverge Tvungen trekk i stønad Folketrygdloven   § 22-6, 1. ledd Umyndiggjøring

24

25 Skader på boligen Om å få leietaker til å ta vare på boligen
Konsekvenser for leietaker Nekte fornying? Jf. korte kontrakter Oppsigelse/heving Husleielovens § 9-5. Utleierens oppsigelse av tidsubestemt leieavtale og   § 9-9 (heving) Erstatningskrav? Per.

26 Husbråk Samtaler/Hjemmebesøk Advarsler
Formidle møte mellom beboer og klager Frivillig flytting til annet kommunalt tilbud Kort kontrakt som ikke fornyes Oppsigelse/heving Husleielovens § 9-9. Utleierens hevingsrett Midlertidig forføyning/Besøksforbud Tvistelovens § 34-1  Straffeprosesslovens § 222a Synnøve/Per.

27 Diskusjonstema 4 Kommunen har et botiltak med 12 leieboere samt bemanning. En av boligene har blitt tilholdssted for en gruppe svært utagerende personer. Vedvarende husbråk. De øvrige beboere samt personalet blir stadig utsatt for trusler om grov vold. Mistanke om våpen i boligen. Verneombudet opplyser at personalet ikke lenger vil møte på arbeid. Hvordan går vi fram for å løse problemet? 1. Pause etter lunsj med kaffe Per

28

29 Småhus Hva er småhus? Hvem bor i småhus? Oppfølging? Suksessfaktorer?
Fallgruber? Synnøve

30 Robuste boliger Innredning som tåler en støyt
Vegger av pusset og malt betong Ståldører/Toalett i stål/ Spesielle dusjer Skjulte rør og ledninger Sluk i stua Vanntåkeanlegg Brannkrav-risikoklasse Annet? Per.

31 Husleieloven hindrer oss i å:
Nekte leietaker i å nyte lovlige rusmidler i boligen Nekte leietaker å ta i mot besøkende Nekte leietaker å ha overnattingsgjester Nekte leietaker å ta opp nærstående i husstanden Ta oss inn i boligen mot leietakers vilje Kreve deltakelse i fellesaktiviteter Stenge ut leietaker i hans dårlige perioder Raskt avvikle leieforholdet Per Jf. Utleieboliger i Grefsenlia hvor det der forbud mot rusmidler

32 Botilbud utenfor husleieloven
Behandlingsinstitusjoner Omsorgsinstitusjoner Midlertidig boforhold/Hospits/Krise Nattplass Bo- og tjenestetilbud Husleielovens § 1-1. Lovens virkeområde m.v. Helse– og omsorgstjenestlovens   § 3-2 , 1. ledd nr. 6 b. Forskriftens § 7-2. Hva som skal regnes som bolig med heldøgns omsorgstjenester Synnøve/ Per. 2.pause etter lunsj

33 Etablere bo- og tjenestetilbud for kvinner
Opprettelse av tilbudet Drift av tilbudet Suksessfaktorer Fallgruber Per/Synnøve Pause

34 Diskusjonstema 5 Kommunestyret gir deg i oppdrag å etablere et nytt botilbud for mennesker med ROP-lidelser. Du får kr 20 mill. i investeringsmidler, samt en årlig bevilgning på kr 8 mill. for å drifte prosjektet. Hvordan vil du bruke midlene? Synnøve/Per

35 Oppsummering Forsterket oppfølging og andre tiltak?
Flyttes til mer egnet botilbud? Frivillig eller tvungen innleggelse på institusjon? Lar det skure der han bor? Nekter kommunalt boligtilbud? – Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 27. Midlertidig botilbud Individuell vurdering av behov. Kanskje spesielt viktig for denne gruppa? Samarbeid og tidlig kartlegging av behov fungerer. Jamfør samarbeidsavtale med fengsel. Anskaffer egnede og differensierte botilbud/tjenester Synnøve/Per


Laste ned ppt "FORDYPNINGSKURS OM KOMMUNAL BOLIGUTLEIE TIL DE MEST VANSKELIGSTILTE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google