Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sosial-, helse- og boligrett

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sosial-, helse- og boligrett"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sosial-, helse- og boligrett
HR Sosial-, helse- og boligrett 171 saker i 2005, de største saksgruppene: Pasientrettigheter, herunder LAR (metadon/ subutex) og psykisk helsevern – 62 saker Bolig – 26 saker under helse- og sosialrett, i tillegg 15 rene boligrettssaker, totalt 41 saker Økonomisk sosialhjelp – 21 saker Tannhelse – 12 saker Annet – 35 saker Gatejuristen, tlf , Gatejuristens helse- og rehabiliteringsprosjekter

2 Informasjonskampanje
HR Informasjonskampanje Små brosjyrer til folk med rus- problemer Fire temaer: Individuell plan Bolig LAR Tannhelse "Er det OK?" Høsten 2006 Videreføring senere Gatejuristen, tlf , Gatejuristens helse- og rehabiliteringsprosjekter

3 Rett til midlertidig bolig
HR Rett til midlertidig bolig Sosialtjenesteloven § 4-5: "Sosialtjenesten er forpliktet til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv." Gatejuristen, tlf , Gatejuristens helse- og rehabiliteringsprosjekter

4 Gatejuristen, tlf. 22 42 55 97, www.gatejuristen.no
HR Vilkår for retten At personen har lovlig opphold i Norge At personen ikke klarer å finne midlertidig husvære selv: Personer som har rett til annen bolig, har ikke rett til midlertidig bolig (typisk om man leier eller eier egen bolig) Skjønnsmessig reservasjon for sted/tid (man kan ikke rekke hjem før natten)? Skjønnsmessig reservasjon for situasjon (man tør ikke reise hjem pga. de man bor sammen med – typisk vold i hjemmet)? Skjønnsmessig reservasjon for boligstandard (man kan ikke bruke boligen pga. sykdom/funksjonsnedsettelser – boligen er ikke egnet)? Personer som har økonomi og tid til å finne midlertidig bolig selv, har ikke rett til midlertidig bolig (subsidiaritets-prinsippet i sosialtjenesteloven) Gatejuristen, tlf , Gatejuristens helse- og rehabiliteringsprosjekter

5 Gatejuristen, tlf. 22 42 55 97, www.gatejuristen.no
HR Innholdet i retten Lovens ordlyd: "husvære" (i dag: "rom") Høyesterett har i en dom som gjaldt pleie- og omsorgstjenester, slått fast at tjenestene må ligge på et forsvarlig nivå i forhold til tjenestemottakerens behov. Dette prinsippet vil trolig gjelde tilsvarende for midlertidig bolig – boligen må tilfredsstille et krav om forsvarlig nivå i forhold til den boligsøkendes behov. Dette vil i praksis innebære visse krav til: Fysisk standard (varme, sanitærforhold, seng, tilgang til kjøkken) Trygghet (brann, vold, tyveri) Hensyn til søkers spesielle behov (alder, kjønn, fysisk og psykisk helse, rusfrihet) Rundskriv U-5/2003 sier omtrent det samme, og gir også visse tilleggskrav som må være oppfylt. Gatejuristen, tlf , Gatejuristens helse- og rehabiliteringsprosjekter

6 Gatejuristen, tlf. 22 42 55 97, www.gatejuristen.no
HR Saksbehandlingstid Sosialtjenesteloven § 8-1 viser til at forvaltningsloven gjelder Forvaltningsloven § 11a første ledd sier at: "Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold." Når det gjelder midlertidig bolig – som jo gjelder for den natten som kommer – må dette tolkes som et krav om at vedtak skal fattes samme dag som søknaden inngis. Gatejuristen, tlf , Gatejuristens helse- og rehabiliteringsprosjekter

7 Saksbehandlingsregler
HR Saksbehandlingsregler Sosialtjenesten har veiledningsplikt om retten til midlertidig bolig, jf. forvaltningsloven § 11 Søker har rett til å la seg bistå av en person i kontakt med sosialtjenesten, jf. forvaltningsloven § 12 Vedtak om tildeling av midlertidig bolig er enkeltvedtak, jf. Sosialtjenesteloven § 8-1 og forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a Enkeltvedtak skal være skriftlige, jf. forvaltningsloven § 23 Enkeltvedtak skal begrunnes – og dette skal skje samtidig med at vedtaket treffes, jf. forvaltningsloven § 24. Begrunnelse kan unnlates hvis søker får det vedkommende har søkt om. Det er visse krav til hvordan begrunnelsen skal utformes i § 25. Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med klienten, og det skal legges stor vekt på hva klienten mener, jf. sosialtjenesteloven § 8-4 Det er klagerett over sosialtjenestens vedtak til fylkesmannen, jf. Sosialtjenesteloven §§ 8-6 og 8-7 Gatejuristen, tlf , Gatejuristens helse- og rehabiliteringsprosjekter

8 Gatejuristen, tlf. 22 42 55 97, www.gatejuristen.no
HR Hva om det er fullt? Loven gir ikke anledning til å avslå søknader med den begrunnelse at det er fullt i kommunens ordinære botilbud. Er det fullt, kan og skal sosialtjenesten rekvirere pensjonat eller hotell mot regning. Gatejuristen, tlf , Gatejuristens helse- og rehabiliteringsprosjekter

9 Dårlig kommuneøkonomi
HR Dårlig kommuneøkonomi Loven gir ikke anledning til å avslå en søknad med den begrunnelse at sosialtjenesten ikke har økonomi til å oppfylle retten til midlertidig bolig. Gatejuristen, tlf , Gatejuristens helse- og rehabiliteringsprosjekter

10 Gatejuristen, tlf. 22 42 55 97, www.gatejuristen.no
HR Avslag pga. ikke "boevne" Loven gir ikke anledning til å avslå en søknad om bolig med den begrunnelse at personen mangler "boevne". I disse tilfellene må sosialtjenesten tilby bistand etter sosialtjenesteloven § 4-3, jf. § 4-2 og § 6-1. I egen (varig) bolig kan bistanden bestå i botrening/ boveiledning eller annen praktisk bistand/opplæring. På institusjoner (midlertidig bolig) vil det kunne være nødvendig med tett oppfølging av den enkelte fra personalets side. Gatejuristen, tlf , Gatejuristens helse- og rehabiliteringsprosjekter

11 Krav til dokumentasjon?
HR Krav til dokumentasjon? Det er ingen konkrete krav til dokumentasjon i loven, men det blir ofte stilt krav om det i praksis fra sosialtjenestens side. Det er en klar fordel om søker kan sannsynliggjøre både at han eller hun ikke har en bolig og heller ikke har mulighet til å skaffe seg en midlertidig bolig selv. Det er sosialtjenesten som har plikt til å opplyse saken. Etter forvaltningsloven § 17 er kravet at sosialtjenesten påser "at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes". I saker uten noen dokumentasjon, må sosialtjenesten legge til grunn at søkeren fyller vilkårene. Gatejuristen, tlf , Gatejuristens helse- og rehabiliteringsprosjekter

12 Oppholdskommuneprinsippet
HR Oppholdskommuneprinsippet Plikten påligger ifølge sosialtjenesteloven § 10-1 første ledd oppholdskommunen: "Sosialtjenesten skal yte tjenester etter denne loven til alle som oppholder seg i kommunen." Oppholdskommunen er den kommunen man til enhver tid oppholder seg, selv om det er rent midlertidig. Det er altså ulovlig om sosialtjenesten bruker argumenter som at man ikke "tilhører" kommunen eller ikke er folkeregistrert der. Gatejuristen, tlf , Gatejuristens helse- og rehabiliteringsprosjekter

13 Hvilket "kontor" har plikt?
HR Hvilket "kontor" har plikt? Plikten påligger "sosialtjenesten" i kommunen Hvem er sosialtjenesten? I denne sammenheng er dette de forskjellige etater/kontorer/institusjoner i kommunen som ved delegasjonsvedtak har fått tildelt myndighet til å tildele midlertidig bolig til enkeltpersoner. Plikten kan også etter avtale med kommunen ligge på private organisasjoner eller kommunale foretak som driver midlertidige botilbud. I Oslo er det en rekke kontorer som kan tildele midlertidig bolig. Gatejuristen, tlf , Gatejuristens helse- og rehabiliteringsprosjekter

14 Sosialtjenesten i Oslo
HR Sosialtjenesten i Oslo Organisasjonskart over de deler av "sosialtjenesten" (slik begrepet er brukt i sosialtjenesteloven) i Oslo kommune som har ansvar i saker som gjelder tildeling av bolig. Gatejuristen, tlf , Gatejuristens helse- og rehabiliteringsprosjekter

15 Gatejuristen, tlf. 22 42 55 97, www.gatejuristen.no
HR Er utkastelse tillatt? Utkastelse fra midlertidig bolig er ikke regulert spesielt i loven. Det er derfor ikke lov til å kaste ut noen fra en midlertidig bolig – med mindre man tilbyr en annen bolig. Et praktisk problem er at ikke alle er like flinke til å bo – noen kan være til ulempe for andre beboere – og noen kan opptre truende og i verste fall skade andre. Enkelte personer må antakelig få tilbud om en bolig der de ikke kan være til fare for andre. Det kan bli nødvendig å øke bemanningen for å sikre tilstrekkelig trygghet. I noen tilfeller vet vi at vekterselskaper engasjeres for å trygge både ansatte og andre beboere. Når kan sosialtjenesten fraskrive seg ansvaret? Dette forutsetter at noen andre overtar ansvaret: Ved alvorlige psykiske lidelser vil innleggelse i psykisk helsevern være aktuelt. Ved straffbare forhold vil politiet ha ansvaret for saken. Gatejuristen, tlf , Gatejuristens helse- og rehabiliteringsprosjekter

16 Gatejuristen, tlf. 22 42 55 97, www.gatejuristen.no
HR Egenbetaling Egenbetaling for midlertidig bolig (i institusjon) er regulert i vederlagsforskriften av 26. april 1995 Overnatting har en makspris på 59 kr og døgnprisen kan settes til maks 118 kr. Satsene endres over tid. Gatejuristen, tlf , Gatejuristens helse- og rehabiliteringsprosjekter


Laste ned ppt "Sosial-, helse- og boligrett"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google