Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Egnet bolig for flyktninger. Bakgrunn for prosjektet  Overskridelse av botiden i kommunale boliger  Antatt behov av 130 gjennomgangsboliger  Tilgang.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Egnet bolig for flyktninger. Bakgrunn for prosjektet  Overskridelse av botiden i kommunale boliger  Antatt behov av 130 gjennomgangsboliger  Tilgang."— Utskrift av presentasjonen:

1 Egnet bolig for flyktninger

2 Bakgrunn for prosjektet  Overskridelse av botiden i kommunale boliger  Antatt behov av 130 gjennomgangsboliger  Tilgang til 75 gjennomgangsboliger  Mangler 55 boliger

3 Mål for prosjektet  Skaffe egnet bolig og oppnå kortere botid i kommunale boliger

4 Tiltak i prosjektet  Etablere en forsøksordning for leie og kjøp av boliger  Innhente og systematisere kunnskap om informasjon - og veiledningsbehov blant flyktninger i boligmarkedet  Utarbeide informasjonsmateriell for målgruppen på bakgrunn av innhentet informasjon  Kartlegging av kulturelle og strukturelle hindringer i kommunen for flyktninger som ønsker å etablere seg i det private boliger gjennom eie/ leie.  Gjøre erfaringer med å skaffe boliger til nye bosettinger på det private markedet

5 Status  14 flyttinger ut av kommunale boliger og inn i private leieforhold  8 flyttinger fra flyktningmottak og inn i private leieforhold  Til sammen 22 flyttinger hvor det er gjort avtale med private utleiere

6 Utfordringer  Tilgang til private boliger  Flytte ut beboere fra kommunale boliger –Bor sentralt –Naboer av samme nasjonalitet –Bor rimelig

7 Prosessen  Avtale mellom utleier og leietaker med kommunen som garantist  Arbeidsoppgaver –Forestå avtaleinngåelse –Sørge for oppsigelse –Oppsigelse og bestilling av strømabonnement –Internett/Kabel tv –Adresseendring –Praktiske arbeidsoppgaver i forbindelse med flytting –Tilstandsrapport av bolig

8 Etterarbeid  Manglende betaling av husleie  Reklamasjoner mot huseier

9 Kartleggingsskjema  Utarbeidet intervjuskjema  Varighet på botid/Gyldig depositum  Planer for framtiden –Ønsket boform i framtiden kommunal/privat –Kjøp av bolig

10 Intervjuskjema – beboere i kommunale gjennomgangsboliger  Da du ble bosatt i Bodø kommune inngikk du standard leiekontrakt for kommunal bolig, med varighet på 3 år og 1 måned. I den forbindelse har vi noen spørsmål.

11 Leiekontrakt/botid 1.Hvor lenge har du bodd i kommunal bolig? 2.Hvis botiden er over 3 år. Har du søkt om forlengelse av botiden?  Under 1 år Mellom 1 og 2 år Mellom 2 og 3 år Over 3 år  Ja nei

12 3Er du kjent med at botiden i kommunale gjennomgangsboliger er begrenset til 3 år og 1 måned? 4Har du fått varsel fra boligkontoret eller annen kommunal etat, skriftlig eller muntlig om utløp av botiden? Ja Nei

13 Vedrørende garanti for depositum  Flyktningkontoret innvilger vanligvis garanti for depositum ved første gangs bosetting av flyktninger i kommunale boliger. Garantien har samme varighet som leieforholdet, dvs. 3 år og 1 måned. Dersom du har bodd i boligen utover avtalt botid vil garantien være ugyldig.

14 5Har du fått informasjon fra boligkontoret om utløp av garanti/depositum etter leieforholdets varighet? 6 Har du i dag gyldig garanti eller innbetalt depositum for ditt leieforhold?  Ja Nei Ja Nei

15 Planer for framtiden 7Hvilke tanker har du gjort deg omkring hvor du (og evt. familie) skal bo i framtiden?  Ønsker å forlenge botiden i kommunal bolig  Ønsker å leie bolig i det private marked  Ønsker å kjøpe egen bolig

16 Kjøp av bolig 8Har du/dere vurdert kjøp av bolig? 9Hvis nei. Hva er grunnen for at det ikke vurderes kjøp av bolig?  Ja Nei  Utfyllende kommentar

17 Kjøp av bolig 10Er du/dere kjent med husbankens ordninger med tanke på kjøp av bolig? 11Hvis din evne til å betjene gjeld var tilstrekkelig, ville du da vurdert kjøp av bolig?  Ja Nei Delvis  Ja Nei  Hvis nei. Hva er grunnen?

18 12Føler du at du har tilstrekkelig kunnskap rundt emnet kjøp av bolig? 13Kunne du tenke deg å delta på et veiledningsmøte/kurs, hvor det ble gitt informasjon rundt dette emnet?  Ja Nei

19 14Hva er din opprinnelige nasjonalitet? 15Hva er du pr i dag sysselsatt med?  jobbintroduksjon skole arbeidsledig trygd  Hvis du er i jobb, har du fast ansettelse? Ja Nei

20 16Hva er samlet inntekt for husstanden inklusive barnetrygd? 17Hva er din alder? 18MannKvinne  20-24 25-34 35-49 50-65 Over 65

21 Oppsummering  Positiv erfaring – Økt gjennomstrømming i kommunale boliger – Økt bosetting i 2009 – Prosjektet virker betryggende for utleier og leietaker  Nødvendighet av et fremtidig tilbud – Boligformidling innenfor leie – Boligformidling innenfor kjøp – Bedre kommunal samordning

22 Oppgaver Hvordan skaffe boliger på det private boligmarked? Hvordan skaffe boliger på det private boligmarked? Hvilke tiltak bør settes inn i dette arbeidet? Hvilke tiltak bør settes inn i dette arbeidet? Hva kan husbanken bidra med? Hva kan husbanken bidra med?


Laste ned ppt "Egnet bolig for flyktninger. Bakgrunn for prosjektet  Overskridelse av botiden i kommunale boliger  Antatt behov av 130 gjennomgangsboliger  Tilgang."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google