Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny helse- og omsorgstjenestelov – forskrifter Signe L

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny helse- og omsorgstjenestelov – forskrifter Signe L"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny helse- og omsorgstjenestelov – forskrifter Signe L
Ny helse- og omsorgstjenestelov – forskrifter Signe L. Berthelsen juridisk rådgiver

2 Forskrifter En forskrift er en rettslig bindende regulering som må ha hjemmel i lov Forskrifter må ha hjemmel i gyldig lov Forskriften må holde seg innenfor lovhjemmelen, og må ikke være i strid med andre lover; i så fall vil den ikke kunne gjøres gjeldende I tillegg må forskriften kunngjøres for å ha rettslig virkning. Å overtre forskrifter kan være straffbart

3 Forskrifter med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven
Forskrift om kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester, F nr 1348 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator, F nr 1256 Forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon, F nr 1254 Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, F nr 1349 Forskrift om helsepersonellovens anvendelse for personell som yter tjenester etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, F nr 1393 Forskrift om oppjustering av driftsavtale for fysioterapeuter, F nr 1392 Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter, F nr 1115 Delegering av Kongens myndighet på Helse- og omsorgsdepartementets område til Helse- og omsorgsdepartementet for å gjøre tekniske og begrepsmessige forskriftsendringer som er nødvendig som følge av ikraftsetting av helse- og omsorgstjenesteloven, F nr 1253 Forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut, F nr 1175

4 Forskrift om kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester
Forskrift om kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester, F nr 1348 Trådte i kraft Inneholder følgende bestemmelser:    § 1 – Hovedregel     § 2 – Refusjon fra andre kommuner     § 3 – Fastsetting av tjenestetilbud     § 4 – Refusjonens størrelse     § 5 – Avtale mellom kommuner     § 6 – Egenandel

5 Forskrift om kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester
§ 1 Hovedregel: Kommunen skal dekke kostnadene ved de helse- og omsorgstjenestene som den har ansvar for å yte eller sette i verk etter helse- og omsorgstjenesteloven

6 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator, F nr 1256 Trådte i kraft Inneholder følgende kapitler: Kapittel 1 – Formål og virkeområde Kapittel 2 – Generelt om habilitering og rehabilitering Kapittel 3 – Habilitering og rehabilitering i kommunen Kapittel 4 – Habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Kapittel 5 – Individuell plan og koordinator

7 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator, F nr 1256 § 1 Formålet med forskriften        Formålet med forskriften er å sikre at personer som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering, tilbys og ytes tjenester som kan bidra til stimulering av egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse. Formålet er også å styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og pasient og bruker og eventuelt pårørende, og mellom tjenesteytere og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltningsnivåene. Forskriften skal videre sikre at tjenestene tilbys og ytes ut fra et pasient- og brukerperspektiv, i eller nærmest mulig pasientens og brukerens vante miljø, samordnet, tverrfaglig og planmessig, i en for pasientens og brukerens meningsfylt sammenheng

8 Forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon
Forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon, F nr 1254 Trådte i kraft Inneholder følgende bestemmelser: § 1 – Institusjon etter helse- og omsorgstjenesteloven § 2 – Institusjon i den kommunale helse- og omsorgstjenesten etter helsepersonelloven § 3 – Ikraftsetting

9 Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester
Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, F nr 1349 Trådte i kraft Inneholder følgende kapitler: Kapittel 1 – Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon m.v. Kapittel 2 – Egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester utenfor institusjon Kapittel 3 – Egenandel for kommunal legehjelp og fysikalsk behandling Kapittel 4 – Klage og ikrafttreden

10 Inneholder følgende bestemmelser:
Forskrift om helsepersonellovens anvendelse for personell som yter tjenester etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Forskrift om helsepersonellovens anvendelse for personell som yter tjenester etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, F nr 1393 Trådte i kraft Inneholder følgende bestemmelser: § 1 – Helsepersonellovens anvendelse for mottakere av omsorgslønn § 2 – Dokumentasjonsplikt for personer som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven som ikke er å anse for helsehjelp § 3 – Ikrafttredelse

11 Forskrift om oppjustering av driftsavtale for fysioterapeuter
Forskrift om oppjustering av driftsavtale for fysioterapeuter, F nr 1392 Trådte i kraft Inneholder følgende bestemmelser:     § 1 – Virkeområde     § 2 – Oppjustering av inngåtte driftsavtaler     § 3 – Ikrafttredelse

12 Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter, F nr 1115 Trådte i kraft Inneholder følgende bestemmelser: Kapittel 1 – Formål og virkeområde § 1 – Formål § 2 – Virkeområde

13 Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter Inneholder følgende bestemmelser: Kapittel 2. Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten § 3 – Kommunens medfinansieringsplikt for pasientbehandling i spesialisthelsetjenesten § 4 – Kommunens medfinansieringsandel § 5 – Datagrunnlag for beregning av kommunens medfinansiering § 6 – Administrasjon av det økonomiske oppgjøret

14 Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter Inneholder følgende bestemmelser: Kapittel 3 – Kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter     § 7 – Vurdering av en pasient som legges inn på sykehus     § 8 – Varsling til kommunen om innlagt pasient     § 9 – Vilkår for at en pasient er utskrivningsklar     § 10 – Varsel til kommunen om utskrivningsklar pasient     § 11 – Melding til sykehuset om når kommunen kan ta imot pasienten     § 12 – Overføring av utskrivningsklar pasient fra sykehuset til kommunen     § 13 – Betaling for utskrivningsklare pasienter på sykehus i påvente av et kommunalt tilbud     § 14 – Krav på redegjørelse     § 15 – Det økonomiske oppgjøret

15 Delegering for å gjøre tekniske og begrepsmessige forskriftsendringer som er nødvendig som følge av helse- og omsorgstjenesteloven Delegering av Kongens myndighet på Helse- og omsorgsdepartementets område til Helse- og omsorgsdepartementet for å gjøre tekniske og begrepsmessige forskriftsendringer som er nødvendig som følge av ikraftsetting av helse- og omsorgstjenesteloven, F nr 1253

16 Delegering for å gjøre tekniske og begrepsmessige forskriftsendringer som er nødvendig som følge av helse- og omsorgstjenesteloven Liste over lover hvor Kongens myndighet på Helse- og omsorgsdepartementets område delegeres til Helse- og omsorgsdepartementet for å gjøre tekniske og begrepsmessige forskriftsendringer som er nødvendig som følge av ikraftsetting av lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

17 Delegering for å gjøre tekniske og begrepsmessige forskriftsendringer som er nødvendig som følge av helse- og omsorgstjenesteloven Lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet (atomenergiloven) Lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m. (transplantasjonsloven) Lov 13. juni 1975 nr. 50 om svangerskapsavbrudd (abortloven) Lov 3. juni 1977 nr. 57 om sterilisering (steriliseringsloven) Lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven) Lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven)

18 Delegering for å gjøre tekniske og begrepsmessige forskriftsendringer som er nødvendig som følge av helse- og omsorgstjenesteloven 7. Lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. (legemiddelloven) 8. Lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) 9. Lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) 10. Lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) 11. Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) 12. Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) 13. Lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven)

19 Delegering for å gjøre tekniske og begrepsmessige forskriftsendringer som er nødvendig som følge av helse- og omsorgstjenesteloven 14. Lov 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) 15. Lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) 16. Lov 5. desember 2003 nr. 100 om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven) 17. Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

20 Forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut
Forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut, F nr 1175 Trådte i kraft Inneholder følgende kapitler: Kapittel 1 – generelle bestemmelser: § 1 – Formål Formålet med praktisk tjeneste er at turnusfysioterapeuten ved å arbeide under veiledning, opplæring og supervisjon skal få nødvendig erfaring og tilegne seg ferdigheter for selvstendig å kunne utføre faglig forsvarlig virksomhet som fysioterapeut.

21 Forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut
Inneholder følgende kapitler: Kapittel 2 – Krav til den praktiske tjenesten m.v. Kapittel 3 – Gjennomføring og utsettelse av den praktiske tjenesten – søknad om særplass Kapittel 4 – Godkjenning og valg av turnusplasser m.m. Kapittel 5 – Turnusstedets plikter Kapittel 6 – Plikter for turnusfysioterapeuten Kapittel 7 – Øvrige bestemmelser

22 Forskrifter med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven
Ferdig!! 


Laste ned ppt "Ny helse- og omsorgstjenestelov – forskrifter Signe L"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google