Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

2 Ny forskrift… • I kraft 1.mai 2008 • Er hjemlet i: • Spesialisthelse- tjenesteloven • Kommunehelse- tjenesteloven • Helsepersonelloven • Legemiddelloven • Erstatter: • Forskrift om legemiddelforsyning i den kommunale helsetjenesten • Forskrift om legemiddelforsyningen mv. ved sykehus og andre helseinstitusjoner Veiledning er utarbeidet – i rundskriv, i tilknytning til forskriften

3 …ny forskrift - mange spørsmål… • ”Hva menes med legemiddelkompetanse?” • ”Vår institusjon mangler skrevne rutiner for legemiddelhåndtering - finnes det en ”mal”? • ”Hva med farmasøytisk tilsyn?” • ”Kan tilsynslege på sykehjem delegere oppgaver innen legemiddelhåndtering til sykepleier?” • ”Hva kan studenter utføre av legemiddelhåndtering?”

4 Hva er nytt? 1. Ansvar kanalisert til virksomhetsleder 2. Dynamisk forskrift 3. ”Lege-delegering”-systemet har falt bort 4. Ikke kun krav til formalkompetanse, men også realkompentanse 5. Farmasøytisk tilsyn faller bort som obligatorisk krav 6. Farmasøyten får nye roller 7. Tydeligere krav til internkontroll

5 Fokus på forsvarlighet kompetanse

6 En gjennomgang av forskriften

7 § 1 Formål å bidra til sikring av riktig og god legemiddelhåndtering

8 § 2 Virkeområde • Bredt virkeområde - i alle virksomheter der helsehjelpen ytes av helsepersonell. • Forskriften kommer ikke til anvendelse ved ”egenhåndtering”.

9 § 3 Definisjoner: Legemiddel: Legemidler og farmasøytiske spesialpreparater som definert i §§ 2-1 til 2-6 i forskrift av 22. desember 1999 nr. 1559 om legemidler Legemiddelhåndtering: Enhver legemiddelrelatert oppgave som utføres fra legemidlet er rekvirert til det er utdelt. Rekvirering: Muntlig, skriftlig eller elektronisk bestilling av legemidler ved resept eller rekvisisjon jf. forskrift av 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek § 1-3. Ordinering: Når rekvirent bestemmer individuell bruk av legemiddel samt dosering og dette journalføres. Istandgjøring: Tilberedning eller annen klargjøring av legemiddel for utdeling til pasient.

10 § 3 Definisjoner (forts) Tilberedning: Klargjøring av legemiddel som på grunn av holdbarhetsforhold må gjøres bruksferdig umiddelbart eller kort tid før utdeling til pasient. Utdeling: Utdeling av legemiddel til pasient, administrering av legemiddel som pasienten ikke kan administrere selv, overvåkning av legemiddelinntak og observasjon av eventuelle umiddelbare reaksjoner på tilført legemiddel. Dobbelkontroll: To personer som hver for seg og ved å signere, bekrefter at en oppgave er utført korrekt, og i henhold til eventuelt fastsatt prosedyre. Helsepersonell: Personell som definert i lov om helsepersonell § 3 første ledd nr. 1 til nr. 3. Virksomhetsleder: Den som er ansvarlig for helsehjelpen som ytes i den enkelte virksomhet. Legemiddelkompetanse: Medisinsk- eller farmasifaglige kvalifikasjoner.

11 § 4 Virksomhetsleders ansvar Ansvaret er et systemansvar, virksomhetslederen har plikt til å sørge for: – å utpeke en faglig rådgiver dersom han/hun ikke selv har legemiddelkompetanse – forsvarlighet i arbeidet som utføres – at rutiner er utarbeidet – at rutiner er implementert – at avvik rapporteres – at de ansatte får nødvendig opplæring – at det føres narkotikaregnskap – at det er noe kontroll med innkjøp og utlevering av B- preparater – at studenter gis oppgaver i opplæringsøyemed – å vurdere ekstern kvalitetskontroll (tidl. farmasøytisk tilsyn)

12 § 5. Informasjon om legemiddelbruk ”Der en pasient har vedtak som omhandler legemiddelhåndtering, skal kommunen i forståelse med pasienten, sikre at fastlegen til enhver tid får informasjon om pasientens bruk av legemidler rekvirert av andre en pasientens fastlege.”

13 § 6. Oppbevaring • Legemidler skal oppbevares i henhold til produsentens anvisninger i preparatomtalen. • Legemidler skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende.

14 § 7. Krav til istandgjøring og utdeling • skal skje på grunnlag av ordinering gjort av lege eller annet helsepersonell med rekvireringsrett til pasient og i samsvar med virksomhetens skriftlige prosedyrer • riktig legemiddel gis til riktig pasient, i riktig dose, til riktig tid og på riktig måte. • istandgjort legemiddel skal som hovedregel være merket • rutiner vedr. generisk bytte

15 § 8. Narkotikaregnskap og kontroll med legemidler i gruppe A • dokumentere innkjøp og uttak • oppbevaring av regnskap i minst 3 år • Statens helsetilsyn har innsynsrett

16 § 9. Rekvirering til lokalt legemiddellager • Virksomhetsleder kan rekvirere legemidler til lokalt legemiddellager i samsvar med liste godkjent av lege. • Virksomhetsleder kan delegere denne oppgaven.

17 § 10. Rekvirering til farmasøytisk avdeling på sykehus ”Rekvirering til farmasøytisk avdeling må skje i samsvar med forskrift 27.april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek kapittel 2. For oppbevaring og kontroll av legemidler i farmasøytisk avdeling gjelder de samme bestemmelser som for apotek, jf, forskrift 26. februar 2001, nr 178 om apotek §21 til §24.”

18 Veiledning til forskriften – hva bør være med i prosedyrene? • Rutiner for innskrivning og opptak av pasientenes legemiddelanamnese • Bruksanvisning for føring av legemiddelkurve/kardex • Medisinering etter generelle direktiv/prosedyrer • Rutiner for istandgjøring og utdeling av legemidler til faste tidspunkt og ved behov, • Rutiner for dobbeltkontroll • Rutiner for dokumentasjon • Rutiner for tilberedninger/tilsetninger • Bytte mellom byttbare legemidler • Narkotikaregnskap (A- preparater). B-preparater? • Identifisering av riktig pasient • Rutiner ved utskrivning og ved overføring til annet behandlingsnivå • Oppbevaring av pasientens private legemidler • Utlevering av legemidler ved permisjon • Utlevering av legemidler til pårørende etter dødsfall

19 Innholdet i prosedyrene (fortsatt) • Hvem skal håndtere legemidler (fortrinnsvis navngitte personer) • Hvem skal ha tilgang til legemiddellager • Når og hvilken opplæring skal gis? • Rapportering av avvik og oppfølging av disse • Kontroll av etterlevelse av rutinene • Rutiner for rekvirering til lager (bestilling) og mottak av legemidler • Rutiner for oppbevaring av legemidler • Rutiner for retur og kassasjon av legemidler • Legemiddelberedskap utenom apotekets åpningstid • Rutiner for lån fra annen avdeling/post

20 Det viktigste ved ny forskrift 1. Systemforskrift. 2. Virksomhetsleder har det helhetlige ansvaret. 3. Fokus på forsvarlighet og kompetanse. 4. En forskrift som kan tilpasses ulike lokale behov.


Laste ned ppt "Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google