Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GRUNNKURS 3 OPPFØLGINGSSAMTALEN MED UTARBEIDELSE AV OPPFØLGINGSPLAN NAV Arbeidslivssenter Oslo Vår 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GRUNNKURS 3 OPPFØLGINGSSAMTALEN MED UTARBEIDELSE AV OPPFØLGINGSPLAN NAV Arbeidslivssenter Oslo Vår 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 GRUNNKURS 3 OPPFØLGINGSSAMTALEN MED UTARBEIDELSE AV OPPFØLGINGSPLAN NAV Arbeidslivssenter Oslo Vår 2011

2 NAV, 08.07.2014Side 2 Læringsmål for kurset Gi økt trygghet og selvtillit i rollen som personalansvarlig leder i oppfølging av sykmeldte Gjennomføre en oppfølgingssamtale og utarbeide en individuell oppfølgingsplan

3 NAV, 08.07.2014Side 3 Hva er det som virker? Rutiner er kjent og følges Rollene på arbeidsplassen er avklart – hvem gjør hva. God kvalitet på oppfølgingssamtaler og oppfølgingsplaner

4 NAV, 08.07.2014Side 4 4 Arbeidsgivers ansvar: Kjenne og følge bedriftens rutiner for sykefraværsoppfølging Gjøre rutinene kjent for sine medarbeidere Følge opp den enkelte sykmeldte - dialog Vurdere mulighetene for tilrettelegging av arbeidet Utarbeide oppfølgingsplan Dokumentere hvilke tiltak som er vurdert, forsøkt satt i gang og evaluert

5 NAV, 08.07.2014Side 5 5 Arbeidstakers ansvar: Gi beskjed til nærmeste leder 1. fraværsdag Informere om hvor lenge sykefraværet antas å vare Melde fra om fraværet er arbeidsrelatert I dialog med arbeidsgiver: Opplyse om funksjonsevne Delta i planlegging, gjennomføring, oppfølging og evaluering av tiltak

6 NAV, 08.07.2014Side 6 Hva er fravær? (Kilde: Ståle Einarsen) Alvorlig syk Overtolker sykdom Blir ikke sykere av å gå på jobb Blir ikke friskere av å være hjemme Bedriftskultur MestringsfraværSkoft ufrivillig frivillig nødvendig unødvendig

7 NAV, 08.07.2014Side 7 7 Samtalen, en viktig del av sykefraværsrutinen Samtalen, en viktig del av sykefraværsrutinen Lik behandling for alle ansatte Forebygger langtidsfravær Utarbeide gode individuelle oppfølgingsplaner Dokumentasjon av prosessen

8 NAV, 08.07.2014Side 8 Når bør du gjennomføre en oppfølgingssamtale?

9 NAV, 08.07.2014Side 9 Når skal samtale om arbeidsmuligheter gjennomføres? Når medarbeider eller leder ser behov for det Når det er vanskelig å klare arbeidsdagen eller arbeidsoppgavene Når medarbeider er sykmeldt, og det skal lages en oppfølgingsplan

10 NAV, 08.07.2014Side 10 God ledelse Ta de nødvendige samtalene med: Medarbeidere som gjør det vanskelig Medarbeidere som har det vanskelig Medarbeidere som får det vanskelig Anne Marie Tannæs

11 NAV, 08.07.2014Side 11 Leder og medarbeider i dialog Funksjons- vurdering Tilrettelegging Individuell oppfølgingsplan Lege BHT, fysio/ergo Virkemidler Hjelpemidler Rutiner Folketrygdlov Arbeidsmiljølov NAV Leder og medarbeider er kjernen Tillitsvalgt

12 NAV, 08.07.2014Side 12 Gjennomføre en oppfølgingssamtale

13 NAV, 08.07.2014Side 13 Hva er oppfølgingssamtalen? Bestående av: En godt forberedt, systematisk og personlig oppfølgings- samtale mellom leder og medarbeider Forberedelser InvitasjonSamtaleOppfølging

14 NAV, 08.07.2014Side 14 Forberedelse – Hva er dine viktigste utfordringer? Hvilke snubletråder pleier du å snuble i? Hva gruer du deg mest til? Hvilket forhold/holdning har du til den du skal samtale med? Hvilken type samtale er dette? (sykefravær, AKAN, Personal) Historikk

15 NAV, 08.07.2014Side 15 Case Ola kommer for seint på jobb. I garderoben blir han møtt av sin leder som påpeker at han åpenbart er i bakrus. Ola avviser dette blankt.

16 NAV, 08.07.2014Side 16 Invitere til oppfølgingssamtalen Invitasjon eller innkalling? - skal si noe om leders forventninger til samtalen - skal oppmuntre til medvirkning fra medarbeider Skal den være skriftlig eller muntlig? Hvor skal samtalen holdes?

17 NAV, 08.07.2014Side 17 1. Hvordan er arbeidsdagen? 2. Er det forhold som bør og kan endres? 3. Hva er vi enige om? Samtaleguiden, 3 kjernespørsmål:

18 NAV, 08.07.2014Side 18 Å holde fokus på arbeidsmuligheter, unngå å spørre om sykdom og diagnose Å få en felles forståelse av situasjonen/behovet Å søke individuelle løsninger, ikke standardiserte Vanlige utfordringer ved slike samtaler

19 NAV, 08.07.2014Side 19 Hva betyr det å være løsningsfokusert? Hva betyr det å være løsningsfokusert? Problemfokusering Beskrive frustrasjoner Bevissthet på hva som gikk galt Analyse av problem Forklare forverring Fokusere på svakheter og feil/fiaskoer Legge skyld på dem som er ansvarlig for problemet Løsningsfokusering Beskrive ønsker og mål Bevissthet på hva man har lykkes med Analyse av fremskritt Forklare siste forbedring Fokusere på styrker og ressurser Takke de som har bidratt til fremgang

20 NAV, 08.07.2014Side 20 Lytte?

21 NAV, 08.07.2014Side 21 Modell for dialog Tiltak Innledning Kartlegging Løsningsfase Avtaleetablering Kartlegging Løsningsfase Avtaleetablering beskrivelse/ beskrivelse/ refleksjon refleksjon Åpne Lukke Åpne Lukke

22 NAV, 08.07.2014Side 22 22 Tilrettelegging kan være: Midlertidig eller permanent Fysisk/ergonomisk Psykososialt Organisatorisk Unngå ”ergonomifella”

23 NAV, 08.07.2014Side 23 Oppfølgingsplan Minimumskrav: Vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeidsevne Aktuelle tiltak på arbeidsplassen i arbeidsgivers regi Tiltak som har vært gjennomført i arbeidsgivers regi Behov for bistand Plan for videre oppfølging

24 NAV, 08.07.2014Side 24 Oppgave: Lag en oppfølgingsplan

25 NAV, 08.07.2014Side 25 Oppfølgingen videre Er planlagte tiltak gjennomført ? Evaluering av iverksatte tiltak Vurdere om andre tiltak er nødvendige og hensiktsmessige Jevnlig kontakt – minst 1 gang i md.

26 NAV, 08.07.2014Side 26 Oppsummering Bestående av: En godt forberedt, systematisk og personlig oppfølgings- samtale mellom leder og medarbeider som resulterer i en IOP. Forberedelser InvitasjonSamtaleOppfølging

27 NAV, 08.07.2014Side 27 Må det være så komplisert da?!

28 NAV, 08.07.2014Side 28 Kontaktinformasjon NAV Arbeidslivssenter Oslo PB 326 Alnabru, 0614 Oslo Telefon: 2106 7650 E-post: iakompetanse.oslo@nav.no www.nav.no/oslo

29 NAV, 08.07.2014Side 29 Huskeliste for samtalen  Eksempler på spørsmål  Lovhensvisninger Vedlegg

30 NAV, 08.07.2014Side 30 30 Huskeliste til samtalen:  Planen ferdig skrevet innen 4 uker.  Skal sendes sykmelder etter ny IA – avtale.  Sørge for god og trygg stemning.  Gi den sykmeldte anledning til å forberede seg på temaer som leder tar opp.  Legg vekt på å tilrettelegge for snarest mulig tilbakeføring, funksjon og mestring.  Orientere om retten til å ha tillitsvalgt/verneombud med i samtalen.  Gjør oppmerksom på at det skrives referat, forklar hensikten med referatet, og at det skal godkjennes av medarbeider.  Tilrettelegg for dialog, ta ikke opp diagnose.  Spør om sykdommen er arbeidsrelatert, eller om arbeidet opprettholder plage/sykdom.  ”Mener du selv at noe kan tilrettelegges/endres for å komme tilbake i arbeid?”  La medarbeider selv bidra aktivt for å finne alternative løsninger til passivitet.  Gi konkrete forslag til arbeidstrening, arbeidsoppgaver, samarbeid eventuelt med BHT, NAV Trygd/arbeid og primærhelsetjeneste.

31 NAV, 08.07.2014Side 31 31 Huskeliste til samtalen (fortsettelse):  Sjekk om medarbeider har den støtte fra helsetjenesten som vedkommende mener er viktig for å bli frisk igjen.  Ved tilrettelegging av arbeid er planer, milepæler og realistiske mål viktigst.  Pass på å informere avdelingen, men husk også taushetsplikten.  Fortell om viktigheten av jevnlig kontakt og avklar hvordan. f.eks komme på fredagskaffe selv om man er sykmeldt.  Avslutt samtalen med avtale om neste kontakt/samtale

32 NAV, 08.07.2014Side 32 hva er vi enige om og ev. hva er vi IKKE enige om hvordan ser du på egen situasjon nå? hva begrenser deg i forhold til arbeid? sjekk ut - ”forstår jeg deg riktig hvis…”, ”kan du si noe mer…” hva kan du selv gjøre? hva oppnår du ved å gjøre………… hva hindrer deg i å gjøre……….. hvordan mener du vi kan bidra? hva skjer, som gjør at du tror det vil være en bedring om X uker? hva gjør du dersom endringen ikke skjer? hvordan ser du for deg veien videre? Eksempler på gode spørsmål:

33 NAV, 08.07.2014Side 33 Arbeidsgivers plikter Arbeidsgiver skal i samråd med arbeidstaker utarbeide oppfølgingsplan for tilbakeføring til arbeid … Arbeidet med oppfølgingsplan skal senest påbegynnes når arbeidstaker har vært helt eller delvis borte fra arbeidet i seks uker. …. Arbeidsmiljøloven § 4-6

34 NAV, 08.07.2014Side 34 En arbeidsgiver plikter etter krav fra Arbeids- og velferdsetaten å utlevere oppfølgingsplanen som skal utarbeides etter arbeidsmiljøloven § 4 -6. Arbeidsgiver har plikt til å utlevere oppfølgingsplanen etter krav fra NAV Trygd. Dersom arbeidsgiver ikke etterkommer dette kravet, kan det ilegges tvangsmulkt Folketrygdloven § 25. 2

35 NAV, 08.07.2014Side 35 Arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidstakere som er helt eller delvis borte fra arbeidet på grunn av ulykke, sykdom, slitasje e.l. skal medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner Arbeidsmiljøloven § 2-3

36 NAV, 08.07.2014Side 36 Medlemmet har plikt til å gi opplysninger til arbeidsgiveren og Arbeids- og velferdsetaten om egen funksjonsevne og bidra til at hensiktsmessige tiltak for å tilrettelegge arbeidet blir utredet og iverksatt Folketrygdloven § 8. 8

37 NAV, 08.07.2014Side 37 Retten til sykepenger faller bort dersom medlemmet uten rimelig grunn nekter å gi opplysninger som nevnt i første ledd, eller uten rimelig grunn nekter å ta imot tilbud om behandling, rehabilitering, tilrettelegging av arbeid eller yrkesrettet attføring Folketrygdloven § 8. 8 fortsetter …


Laste ned ppt "GRUNNKURS 3 OPPFØLGINGSSAMTALEN MED UTARBEIDELSE AV OPPFØLGINGSPLAN NAV Arbeidslivssenter Oslo Vår 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google