Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV Drammen 04. september 2012 Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere John Dutton NAV leder NAV Drammen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV Drammen 04. september 2012 Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere John Dutton NAV leder NAV Drammen."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV Drammen 04. september 2012 Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere John Dutton NAV leder NAV Drammen

2 Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere
BRUKERE Drammen kommune har til en hver tid i 2012 mellom 600 og 700 mottakere av sosialhjelp. Dette er forskjellige mennesker i ulike situasjoner, men her er noen tall; - cirka 370 i gjennomsnitt har mottatt sosialhjelp som hovedinntektskilde i 2012(resterende har mottatt supplerende hjelp) går på Kvalifiseringsprogrammet (164) eller Introduksjonsprogrammet (11) Kommunen har trolig en gruppe på 160 (+/-) som ikke er i tiltak eller i aktivitet. Av den siste gruppa er det noen brukere som har svært tung rusproblematikk eller ROP diagnoser, og hvor det er lite hensikt og veldig ressurskrevende å sette inn jobbretta tiltak. De resterende bør være mulig å få i tiltak rettet mot aktivitet og arbeid, men det er en sammensatt gruppe fra rus,psykiatri, monoriteter/manglende språk, motivasjon osv. NAV Drammen stiller vilkår til mottakere av økonomisk sosialhjelp om å være aktiv arbeidssøker.

3 Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere
LOVVERKET Lov om sosial tjenester i NAV gir kommunene muligheter (§ 20. Bruk av vilkår ) «Det kan settes vilkår for tildeling av økonomisk stønad, herunder at mottaker skal utføre passende oppgaver for bostedskommunen…» «Bruken av slike vilkår må ha nær sammenheng med vedtaket, og ikke være uforholdsmessig byrdefullt…» Lovverket presiserer noen poeng som må vektlegges i hver enkelt sak; - man må finne passende oppgaver/ aktiviteter til deltakerne - man må utforme gode skriftlige vilkår i vedtakene - man må finne en god balanse mellom vedtak og vilkår - vilkår må ikke være lovstridig eller fremstå som maktmisbruk… Med basis i NAV`s øvrige tiltaksregelverk/ -erfaringer for å unngå friksjon om oppgaver; - slike oppgaver bør (må) diskuteres med kommunens tillitsvalgte - slik oppgaver/ tiltak bør (må) ikke fortrenge oppdrag til lokalt næringsliv…!

4 Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere
EKSISTERNDE TILTAK NAV Drammen NAV (stat) Drammen har til enhver tid cirka 1200 tiltaksplasser i Drammensområdet, i form av AMO-kurs, lønnstilskudd, arbeidspraksis, og/ eller skjermede tiltak som Enter, Vinn Industri og Fretex. For å være deltaker i de statlige tiltakene må man oppfylle en del krav, som å møte opp, være aktiv deltaker og ikke være rusmisbruker. Mange mottakere av sosialhjelp har problemer med å oppfylle disse kravene. Lønn som fortjent - Kirkens Bymisjon Drammen – kr ,- pr. år Samarbeid mellom Kirkens Bymisjon, NAV Drammen og Senter for rusforebygging. Plukking av brukte sprøyter og søppel. Andre aktuelle oppgaver knyttet til aktivitetsplikt kan være: Enkle vaktmesteroppgaver, måking, strøing, reparering av lekeplasser osv Enkle «naturtjenester), rydding av badeplasser, stier, velområder osv.

5 § 14a. Vurdering av behov for bistand
§ 14a. Vurdering av behov for bistand for å beholde eller skaffe seg arbeid og rett til aktivitetsplan (NAV loven) Alle som henvender seg til kontoret, og som ønsker eller trenger bistand for å komme i arbeid, har rett til å få vurdert sitt bistandsbehov. Brukere som har behov for en mer omfattende vurdering av sitt bistandsbehov, har rett til å få en arbeidsevnevurdering. Brukeren skal få en skriftlig vurdering av a) sine muligheter for å komme i arbeid b) hva slags arbeid som skal være målet c) behovet for bistand for å komme i arbeid d) om, og eventuelt hvor mye, arbeidsevnen er nedsatt e) hvilken type bistand som kan være aktuell for brukeren Vedtak etter første ledd kan påklages til nærmeste overordnede organ eller til det organ som Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer.

6 § 14a. Vurdering av behov for bistand
Brukere som har fått fastslått at de har et bistandsbehov, har rett til å delta i utarbeidelsen av en konkret plan for hvordan de skal komme i arbeid (aktivitetsplan). Det skal likevel ikke utarbeides aktivitetsplaner for personer som har rett til kvalifiseringsprogram etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Begreper som obligatorisk aktivitetsplikt og krav om å ta i mot bistand for å bli økonomisk selvhjulpen, må forstås i lys av brukers rettigheter ifht brukermedvirkning. Bruker har etter NAV –lovens § 14 A « til å delta i utarbeidelsens av en konkret plan for hvordan de skal komme i arbeid».

7 Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere
Vilkår om å utføre passende arbeidsoppgaver i bostedskommunen er omtalt som følger i Rundskriv Hovednr Lov om sosiale tjenester i NAV, Nærmere om vilkår om å utføre arbeidsoppgaver i bostedskommunen. Her heter det bl.a. : Vilkår om arbeidsplikt skal ses i sammenheng med målet om å gjøre tjenestemottaker selvhjulpen. Vilkår om arbeidsplikt er særlig aktuelt å sette for en tjenestemottaker som ikke har andre rettigheter eller tilbud fra NAV-kontoret, og som kan ha nytte av å få arbeidserfaring. Det er viktig å være klar over at brudd på vilkår, ikke vil kunne resultere i stans av utbetalinger av sosialhjelp. Jfr. Rundskriv Hovednr Lov om sosiale tjenester i NAV, Konsekvensen av at et vilkår brytes. «Selv om et vilkår brytes uten rimelig grunn og konsekvensen iverksettes, skal tjenestemottaker være sikret det helt nødvendigste til livsopphold.»

8 Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere
Forslag:  Drammen kommune og NAV Drammen setter ned en gruppe som kan jobbe fram mulige arbeidsoppgaver som tilfredsstiller kravene i Lost i NAV - § 20. Drammen kommune setter mål om at en gitt andel av brukere, som mottar sosialhjelp og som ikke har et varig avklart forhold til at man ikke skal delta i arbeidslivet, (varig ufør eller pensjonist,) innen en gitt periode skal ha et aktivt vedtak i tråd med NAV lovens § 14 A eller Lov om sosial tjenester i NAV §§ 28 eller 29.


Laste ned ppt "NAV Drammen 04. september 2012 Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere John Dutton NAV leder NAV Drammen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google