Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dagskonferanse om partnerskapet i NAV-kontorene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dagskonferanse om partnerskapet i NAV-kontorene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dagskonferanse om partnerskapet i NAV-kontorene 27.1.14
Hvordan få til koordinerte styringssignaler til NAV-kontoret i partnerskapet? Sverre Jespersen Direktør NAV Østfold

2 Hvordan lykkes med partnerskapet?
I følge en intern rapport om kunnskap og erfaringer med partnerskapet i NAV er noen av hovedfunnene og suksesskriteriene : Hovedfunn Kunnskap om hverandres virksomhet og forståelse for den andre partens oppdrag blir av alle aktørene fremhevet som grunnleggende for partnerskapets suksess Felles forståelse av hva likeverdighet i partnerskapet betyr. Partene må akseptere og ha respekt for hverandres egenart Suksesskriterier Felles mål og resultatoppfølging. Kommunale indikatorer inn i målekortet Likeverdighet mellom partene

3 Historikk NAV Samarbeidsgruppe Østfold besluttet i mai 2011 å initiere et prosjekt som kunne bidra til å forbedre målekortet. Effektmål for prosjektet var: Eiere, ledere, ansatte må uttrykke at de foreslåtte indikatorer er sentrale for deres informasjonsbehov om tjenesteproduksjonen og resultatutvikling ved deres NAV-kontor. Det skal bidra til at partnerskapet er likeverdig og fungerer bedre. Innstillingen fra prosjektet ble godkjent i NAV Samarbeidsgruppe Østfold i mars 12 og rådmannsutvalget gav sin tilslutning i juni 12. Videre ble det vedtatt å sende en søknad til AVdir. om prøveprosjektstaus for utprøving av balansert målekort for NAV kontorene i Østfold med automatisk datafangst.

4 Historikk forts. Ny søknad sendes i sept.12. Den innvilges, men stoppes i des.12 grunnet manglende IT ressurser i direktoratet. NAV Samarbeidsgruppe Østfold beslutter i jan.13 at det gjøres en utredning sammen med Tieto og kommunene Fredrikstad, Moss og Råde for å diskutere hva som kan gjøres og hva kostnadene vil bli. I mai 13 sendes på ny en søknad til direktoratet. Målsettingen for prosjektet er å bane vei nasjonalt slik at NAV kan bruke den automatiske fangsten av kommunale indikatorer i alle landets kommuner som ønsker dette.

5 Skjær i sjøen Er det brudd på taushetsplikten å bruke Arena som oppfølgingsverktøy i saker som omhandler lov om sosiale tjenester? Østfold retter spm. til jur. avd. i AVdir. som svarer følgende: Isolert sett innebærer det ikke brudd på taushetsplikten å bruke Arena som oppfølgingsverktøy. Kommunene må imidlertid inngå en avtale med staten om tilgang til systemet. Det må også foreligger klare føringer for bruk av funksjonen som sperrer for kommunal informasjon slik at informasjon ikke gjøres tilgjengelig ut over det lokale kontoret. I okt kommer direktoratet med en samarbeids- og databehandlingsavtale som skal signeres av stat og kommune.

6 Flere skjær i sjøen… Anskaffelsesloven så en tid ut til slå bena under oss, men det gikk bra. Søknaden ble innvilget og vi er nå i gang med innstallering og testing i Fredrikstad, Moss og Råde. Innstallering i kommunene tar tid.

7 Indikatorer og definisjoner
BL151 – Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp. Personen må ha minst en utbetalt utbetaling med en stønadstype som er angitt som Økonomisk sosialhjelp for aktiv måned. (Basert på Fra dato - Til dato) BL152 – Antall langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp, og med sosialhjelp som hovedinntektskilde. Personen må ha hatt utbetalte utbetalinger med stønadstype som er angitt som Økonomisk sosialhjelp i minst 6 måneder innenfor hele perioden. (Ikke nødvendigvis sammenhengende) Personen må ha sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold.

8 Indikatorer og definisjoner forts.
BL153 – Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år. Personen må ha minst en utbetalt utbetaling med en stønadstype som er angitt som Økonomisk sosialhjelp for aktiv måned. (Basert på Fra dato - Til dato) Personen må være under 25 år (0-24 år) BL154 – Antall langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år, og med sosialhjelp som hovedinntektskilde. Personen må ha hatt utbetalte utbetalinger med stønadstype som er angitt som Økonomisk sosialhjelp i minst 6 måneder innenfor hele perioden. (Ikke nødvendigvis sammenhengende) Personen må ha sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold.

9 Indikatorer og definisjoner forts.
BL166 – Antall langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp. Personen må ha minst en utbetalt utbetaling med en stønadstype som er angitt som Økonomisk sosialhjelp for aktiv måned. (Basert på Fra dato - Til dato) Personen må ha hatt utbetalte utbetalinger med stønadstype som er angitt som Økonomisk sosialhjelp i minst 6 måneder innenfor hele perioden. (Ikke nødvendigvis sammenhengende) BL174 – Antall langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp, med sosialhjelp som hovedinntektskilde, og som har forsørgerplikt for barn under 18 år. Personen må ha sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold. Personen må være hovedforsørger for barn under 18 år (0-17 år) (Å være hovedforsørger vil si å ha familiemedlemmer med familierelasjon barn, og med beregningsprosent på 50 eller mer)

10 Indikatorer og definisjoner forts.
PL151 – Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på økonomisk sosialhjelp. Saken må være godkjent (Det vil si ferdig behandlet og låst) i aktiv måned. Saken må ha en sakstype som er definert som Økonomisk sosialhjelp i kodeverket. Saksbehandlingstid angis i dager NB! Det blir ikke tatt hensyn til Registreringsdato og annen saksstatus. B51 – Antall deltakere på kvalifiseringsprogrammet. Må ha angitt en Iverksettelsesdato før utgangen av aktiv måned. Dersom det er angitt en avslutning må denne være etter starten av aktiv måned.  NB! Det blir ikke tatt hensyn til postens status (Deltaker status)

11

12

13 Utvikling på B10 – Andel ordinære arbeidssøkere med oppfølging de siste tre mnd.

14

15 «Nytt» målekort på kommunale indikatorer.
Inntil AVdir kan åpne for automatisk datafangst vil vi få data på de enkelte indikatorene fra Socio hver måned. Vi må så legge inn tallene i målekortet selv. Forskjell fra dagens målekort på kommunale indikatorer er at vi slipper å ta ut mange rapporter selv – vi får tallene fra Socio. Videre vil registreringen og forståelsen bak tallene være likt fra alle kontorene og tallene kan dermed sammenlignes kommunene i mellom.

16 Veien videre ……………. For de kontor som ikke har Tieto / socio er tanken til AVdir. at Visma og Akos skal inviteres i 2014 til å utvikle et tilsvarende opplegg som det Tieto har utarbeidet for sine kommuner. I kommunebrevet fra AVdir 2014 informeres det om ar AVdir og KS sammen har utarbeidet et forslag til fem kommunale indikatorer som de vil anbefale kommunene å benytte.

17 Direktoratets forslag til kommunale indikatorer i NAV-kontorets målekort
Teller Nevner B.101: Andel som har mottatt økonomisk sosialhjelp Antall personer som har mottatt økonomisk sosialhjelp i løpet av måneden (fra kommunalt sosialsystem) Antall personer år i kommunen/bydelen (SSB-tall som direktoratet legger inn) B.102: Andel som er langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold Antall som har mottatt økonomisk sosialhjelp i minst 6 måneder av de siste 12, og som har sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (fra kommunalt sosialsystem)

18 B.103: Andel unge som har mottatt økonomisk sosialhjelp
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp, under 25 år, i løpet av måneden (fra kommunalt sosialsystem) Antall personer 18–24 år bosatt i kommunen/bydelen (SSB-tall som direktoratet legger inn) B.104: Andel mottakere av økonomisk sosialhjelp med forsørgelsesplikt for barn under 18 år i husholdningen Antall som har mottatt økonomisk sosialhjelp i løpet av måneden som har barn under 18 år som bor i husholdningen og som mottaker har forsørgelsesplikt for (fra kommunalt sosialsystem) Antall personer som har mottatt økonomisk sosialhjelp i løpet av måneden (fra kommunalt sosialsystem) B.151: Antall deltakere i kvalifiseringsprogram ved utgangen av måneden Antall deltakere i kvalifiseringsprogram ved utgangen av måneden (fra Arena når registreringskvaliteten blir god nok) 1


Laste ned ppt "Dagskonferanse om partnerskapet i NAV-kontorene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google