Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Bergen kommune Organisering av bolig og tjenestetilbudet til utviklingshemmede i Bergen kommune Marit Hagevik Rådgiver Tjenesteområde for utviklingshemmede.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Bergen kommune Organisering av bolig og tjenestetilbudet til utviklingshemmede i Bergen kommune Marit Hagevik Rådgiver Tjenesteområde for utviklingshemmede."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Bergen kommune Organisering av bolig og tjenestetilbudet til utviklingshemmede i Bergen kommune Marit Hagevik Rådgiver Tjenesteområde for utviklingshemmede Byrådsavdeling for helse og omsorg 05. Mars 2008

2 © Bergen kommune Status: Antall registrerte utviklingshemmede: 1190 325 0-17 år865 18 år og over Antall bofellesskap: 81 kommunale m / 446 enheter 10 private m / 47 enheter

3 © Bergen kommune Nøkkelopplysninger Antall registrerte utv.hemmede er økt – dette har medført økt behov for kommunale tiltak og tjenester. 19892008 670 utv.h 1190 utv.h. = 78 % økning utv.h. Årsak: Lenger levetid og tidlig diagnostisering

4 © Bergen kommune Omorganisering Bergen kommune ble i 2005 omorganisert Overgang til to-nivå modell: Nivå 1: Kommunaldirektør m/seksjoner Nivå 2: Resultatenhetsledere

5 © Bergen kommune Byrådsavdeling for helse og omsorg Kommunaldirektør Stab og økonomiHelse og omsorg Sosial og barnevern Oppfølging Byråd for helse og omsorg Lokale rådgivere Resultatenhetene (107)

6 © Bergen kommune Pleie- og omsorgstjenestene i Bergen kommune Kommunaldirektør 8 forvaltningsenheter Avdeling for psykisk helse (8) 14 private institusjoner 25 kommunale institusjoner 9 private leverandører av hjemmehjelp KF hjemmetjen. Utviklings- hemmede (13) 10 hjemme- sykepleiesoner Bestiller Utfører

7 © Bergen kommune Overordnet målsetting - utviklingshemmede Tjenestens formål (virksomhetsidè): Bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre Tjenestens visjon: Selvbestemmelse, mestring og utvikling

8 © Bergen kommune Målsetting med organiseringen: Kvalitetssikring av tjenesten ved: - Standardisering - Spesialisering - Sterkt fokus på fagutvikling og kvalitet Oppnå styrket rettssikkerhet for brukerne Skape attraktive arbeidsplasser og myndiggjorte medarbeidere

9 © Bergen kommune Organisering av tjenesteområdet utviklingshemmede Det er etablert 13 resultatenheter fordelt som følger: - 9 botjenester med geografisk plassering og ansvarsområde (Bydelsplassering) - 4 byomfattende tjenester med spesialkompetanse Kompetanseenhet Sør Kompetanseenhet Vest Kompetanseenhet for dagsentertjenester Kompetanseenhet for avlastningstjenester

10 © Bergen kommune Tjenesteområder Timetjenester – Støttekontakt, ledsagerbevis og omsorgslønn Dagtjenester – VTA/SFO/TIU/TIV/Dagsenter Tidsavgrensede døgntjenester – Avlastningsboliger, sommerleirer for barn og ferietilbud for voksne Permanente døgntjenester – barnebolig og bofellesskap

11 © Bergen kommune 9 Botjenester De 9 botjenestene er egne resultatenheter med eget geografisk ansvar og plassering i Bergen kommunes 8 ”bydeler” Dette med èn botjeneste i henholdsvis Arna, Bergenhus, Fana, Fyllingsdalen, Laksevåg, Ytrebygda, Årstad og 2 i Åsane

12 © Bergen kommune 9 Botjenester Funksjon og arbeidsområde: - De 9 botjenestene har samme funksjon og ansvarsområde innen sine geografiske områder. - Disse resultatenhetene skal gi tjenestemottakerne nødvendige botjenester

13 © Bergen kommune 9 Botjenester Funksjon og ansvarsområde forts: - Tilby praktisk bistand og opplæring (LOST) - Enhetene er utførerledd for støttekontakter - Yte nødvendig helsehjelp etter kommunehelsetjenesteloven, herunder legemiddelhåndtering

14 © Bergen kommune 9 Botjenester Funksjon og ansvarsområde forts: - Enhetene har ansvar for saksbehandling og gjennomføring i forbindelse med vedtak og melding om bruk av tvang (LOST/4A) - Oppgavene som tillegges botjenestene er uavhengig av om tjenestemottaker bor i foreldrehjem, bofellesskap, samlokaliserte boliger eller egen bolig (For bofellesskap som ikke sorterer under komp.enh.)

15 © Bergen kommune Kompetanseenhet Sør og Vest Funksjon og ansvarsområde: - Enhetene skal ha spesialkompetanse på/rundt mennesker med Autisme og atferdsproblematikk - De har ansvar for botjenester og, i enkeltel tilfeller, dagtilbud til beboerne i bofelleskapene. - Enhetene kan også gi tilbud til hjemmeboende - Enhetene har ansvar for saksbehandling og gjennomføring i forbindelse med vedtak og melding om bruk av tvang LOST kap. 4 a.

16 © Bergen kommune Kompetanseenhet Sør ansvarlig for bofellesskap for døvblinde Kloppedalen bofellesskap/dagsenter Funksjon og ansvarsområde: - Enheten skal, i tillegg til å gi botjenester og drive dagsenter virksomhet, gi råd og veiledning til andre tjenesteutøvere i kommunen når disse har behov for enhetens spesialkompetanse

17 © Bergen kommune Kompetanseenhet for dagsentertjenester Funksjon og ansvarsområde: - Enheten skal drive og samordne de kommunale dagsentrene - Enheten skal drive nettverksbygging mot de private dagsentrene - Enheten skal ha oppfølging av tilsynsordningen i videregående skole - 12 dagsentre / 190 plasser / ink nytt seniorsenter 23 pl.

18 © Bergen kommune Kompetanseenhet for avlastningstjenester Funksjon og ansvarsområde: - Enheten skal samordne de kommunale avlastningstiltakene - Enheten skal drive nettverksbygging mot private avlastningstiltak - Enheten skal organisere avlastning i egne hjem, weekendhjem og lignende - 9 avlastningsboliger /54 pl. / 142 besøkshjem /

19 © Bergen kommune Utfordring og primær strategi Bystyresak 167/05 Behovsutredning av tiltak og tjenester til utviklingshemmede i Bergen (2005) Konklusjon: - Ivareta boligbehov og å styrke trinnet mellom hjem og bolig (brukertiltak) det vil si: Skole, arbeid, dagsenter, avlastning, bolig. - Følge opp kvalitet, personellbehov og kompetanse på tjenestesteder (systemtiltak) Bystyresak 21/07 Tiltak og tjenester til utviklingshemmede 2007-2010.

20 © Bergen kommune Utviklingstrekk 1 Unge utviklingshemmede Det registreres stadig nye brukere med utviklingshemming – og da primært unge. Noen av disse barna/unge er så hjelpetrengende at pårørende ikke makter omsorgsfunksjonen. Økt behov for avlastning/barnebolig (5-10) Krisehåndtering i akuttsituasjoner

21 © Bergen kommune Utviklingstrekk 2 Eldre utviklingshemmede En ser at gruppen eldre utviklingshemmede vokser. Dette er en gruppe mennesker med komplekse behov pga tilleggsproblematikk i fht aldersforandringer. De trenger spesielt tilsyn og behandling. Behov for kompetent og økte personellressurser Etablert seniorsenter 23 plasser

22 © Bergen kommune Utviklingstrekk 3 Utviklingshemmede med psykiske lidelser og/eller atferdsproblematikk Også dette en økende målgruppe. Ofte i behov for permanent heldøgnsomsorg i spesielt tilrettelagte botiltak. Også dette er gjerne akuttsaker der en må etablerer isolerte og ofte svært kostbare enkelttiltak Fordrer samarbeid på tvers i organisasjonen (hva er hovedproblematikk/symptomatikk psykiatri/utv.h.)

23 © Bergen kommune Utviklingstrekk 4 Utviklingshemmede -får ikke den behandling i 2. linje som de er i behov for. (NB Psykiatri) -får ikke den oppfølging av fastlege som de trenger. -er i for stor grad feilmedisinert – på grunn av manglende utredning og behandlingsvurdering -mister i større grad muligheten for 4. og 5. år i videregående skole -har problemer med å innfri effektivitets og produktivitetskrav i arbeidslivet

24 © Bergen kommune Styringskort for tjenester til utviklingshemmede Styringskortet har 4 perspektiver: - Brukerperspektiv - Medarbeiderperspektiv - Arbeidsprosesser - Økonomi Balansert målstyring/Corporater

25 © Bergen kommune Brukerperspektivet Tjenestene skal: preges av selvbestemmelse og brukermedvirkning bidra til å sikre trygghet og forutsigbarhet bidra til å sikre god fysisk og psykisk helse bidra til utvikling av arbeids og aktivitetstilbud

26 © Bergen kommune Tildeling av bolig i bofellesskap Prioriteringsutvalg For å kvalitetssikre prioriteringen av boligsøkerne, er det ved seksjon for helse og omsorg etablert et fast prioriteringsutvalg som prioriterer personer for bolig Søknad sendes forvaltningsenhet som gjør konkret vedtak om boligtildeling.

27 © Bergen kommune Boligtyper (Kategori 1-6) 1Samlokaliserte boliger/bofellesskap med fellesareal og miljøtjenester 2Bofellesskap med fast ansatt personell og hvilende nattevakt 3Bofellesskap med fast ansatt personell og våken nattevakt. 4Bofellesskap for multifunksjonshemmede der det er fast ansatt personell og våken nattevakt. 5Bofellesskap for personer med utfordrende atferd der det er fast ansatt personell og våken nattevakt. 6Boliger til døve/samt private (Konow/Helgeseter)

28 © Bergen kommune Boligbehov Status pr mars 2008 183 voksne personer registrert som søkere for bolig 48 barn registrert i behov for bolig / 20 bb Bystyrevedtak om bygging av 110 boliger innen 2011

29 © Bergen kommune Aktuell boligframdrift Tertnesflaten 3(8 stk)2007 Solheimslien 52 (7 stk) 2008 Solheimslien 64 (8 stk)2008 Nedre Natland (8 stk)2009 Merkurveien (10 stk)2009 Hylkjebakken (8 stk)2009 Johan Berentsensvei (3 stk)2009


Laste ned ppt "© Bergen kommune Organisering av bolig og tjenestetilbudet til utviklingshemmede i Bergen kommune Marit Hagevik Rådgiver Tjenesteområde for utviklingshemmede."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google