Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tjenesteområde for utviklingshemmede

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tjenesteområde for utviklingshemmede"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tjenesteområde for utviklingshemmede
Organisering av bolig og tjenestetilbudet til utviklingshemmede i Bergen kommune Marit Hagevik Rådgiver Tjenesteområde for utviklingshemmede Byrådsavdeling for helse og omsorg 05. Mars 2008 © Bergen kommune

2 Status: Antall registrerte utviklingshemmede: 1190
år år og over Antall bofellesskap: 81 kommunale m / 446 enheter 10 private m / 47 enheter © Bergen kommune

3 Nøkkelopplysninger Antall registrerte utv.hemmede er økt – dette har medført økt behov for kommunale tiltak og tjenester. 670 utv.h utv.h = 78 % økning utv.h. Årsak: Lenger levetid og tidlig diagnostisering © Bergen kommune

4 Omorganisering Bergen kommune ble i 2005 omorganisert
Overgang til to-nivå modell: Nivå 1: Kommunaldirektør m/seksjoner Nivå 2: Resultatenhetsledere © Bergen kommune

5 Byrådsavdeling for helse og omsorg
Byråd for helse og omsorg Lokale rådgivere Resultatenhetene (107) © Bergen kommune

6 Pleie- og omsorgstjenestene i Bergen kommune
Kommunaldirektør Bestiller Utfører 8 forvaltningsenheter 25 kommunale institusjoner Avdeling for psykisk helse (8) 10 hjemme- sykepleiesoner Utviklings- hemmede (13) KF hjemmetjen. 9 private leverandører av hjemmehjelp 14 private institusjoner © Bergen kommune

7 Overordnet målsetting - utviklingshemmede
Tjenestens formål (virksomhetsidè): Bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre Tjenestens visjon: Selvbestemmelse, mestring og utvikling © Bergen kommune

8 Målsetting med organiseringen:
Kvalitetssikring av tjenesten ved: - Standardisering - Spesialisering - Sterkt fokus på fagutvikling og kvalitet Oppnå styrket rettssikkerhet for brukerne Skape attraktive arbeidsplasser og myndiggjorte medarbeidere © Bergen kommune

9 Organisering av tjenesteområdet utviklingshemmede
Det er etablert 13 resultatenheter fordelt som følger: - 9 botjenester med geografisk plassering og ansvarsområde (Bydelsplassering) - 4 byomfattende tjenester med spesialkompetanse Kompetanseenhet Sør Kompetanseenhet Vest Kompetanseenhet for dagsentertjenester Kompetanseenhet for avlastningstjenester © Bergen kommune

10 Tjenesteområder Timetjenester – Støttekontakt, ledsagerbevis og omsorgslønn Dagtjenester – VTA/SFO/TIU/TIV/Dagsenter Tidsavgrensede døgntjenester – Avlastningsboliger, sommerleirer for barn og ferietilbud for voksne Permanente døgntjenester – barnebolig og bofellesskap © Bergen kommune

11 9 Botjenester De 9 botjenestene er egne resultatenheter med eget geografisk ansvar og plassering i Bergen kommunes 8 ”bydeler” Dette med èn botjeneste i henholdsvis Arna, Bergenhus, Fana, Fyllingsdalen, Laksevåg, Ytrebygda, Årstad og 2 i Åsane © Bergen kommune

12 9 Botjenester Funksjon og arbeidsområde:
- De 9 botjenestene har samme funksjon og ansvarsområde innen sine geografiske områder. - Disse resultatenhetene skal gi tjenestemottakerne nødvendige botjenester © Bergen kommune

13 9 Botjenester Funksjon og ansvarsområde forts:
- Tilby praktisk bistand og opplæring (LOST) - Enhetene er utførerledd for støttekontakter - Yte nødvendig helsehjelp etter kommunehelsetjenesteloven, herunder legemiddelhåndtering © Bergen kommune

14 9 Botjenester Funksjon og ansvarsområde forts:
- Enhetene har ansvar for saksbehandling og gjennomføring i forbindelse med vedtak og melding om bruk av tvang (LOST/4A) - Oppgavene som tillegges botjenestene er uavhengig av om tjenestemottaker bor i foreldrehjem, bofellesskap, samlokaliserte boliger eller egen bolig (For bofellesskap som ikke sorterer under komp.enh.) © Bergen kommune

15 Kompetanseenhet Sør og Vest
Funksjon og ansvarsområde: - Enhetene skal ha spesialkompetanse på/rundt mennesker med Autisme og atferdsproblematikk - De har ansvar for botjenester og, i enkeltel tilfeller, dagtilbud til beboerne i bofelleskapene. - Enhetene kan også gi tilbud til hjemmeboende - Enhetene har ansvar for saksbehandling og gjennomføring i forbindelse med vedtak og melding om bruk av tvang LOST kap. 4 a. © Bergen kommune

16 Kompetanseenhet Sør ansvarlig for bofellesskap for døvblinde
Kloppedalen bofellesskap/dagsenter Funksjon og ansvarsområde: - Enheten skal, i tillegg til å gi botjenester og drive dagsenter virksomhet, gi råd og veiledning til andre tjenesteutøvere i kommunen når disse har behov for enhetens spesialkompetanse © Bergen kommune

17 Kompetanseenhet for dagsentertjenester
Funksjon og ansvarsområde: - Enheten skal drive og samordne de kommunale dagsentrene - Enheten skal drive nettverksbygging mot de private dagsentrene - Enheten skal ha oppfølging av tilsynsordningen i videregående skole - 12 dagsentre / 190 plasser / ink nytt seniorsenter 23 pl. © Bergen kommune

18 Kompetanseenhet for avlastningstjenester
Funksjon og ansvarsområde: - Enheten skal samordne de kommunale avlastningstiltakene - Enheten skal drive nettverksbygging mot private avlastningstiltak - Enheten skal organisere avlastning i egne hjem, weekendhjem og lignende - 9 avlastningsboliger /54 pl. / 142 besøkshjem / © Bergen kommune

19 Utfordring og primær strategi
Bystyresak 167/05 Behovsutredning av tiltak og tjenester til utviklingshemmede i Bergen (2005) Konklusjon: - Ivareta boligbehov og å styrke trinnet mellom hjem og bolig (brukertiltak) det vil si: Skole, arbeid, dagsenter, avlastning, bolig. - Følge opp kvalitet, personellbehov og kompetanse på tjenestesteder (systemtiltak) Bystyresak 21/07 Tiltak og tjenester til utviklingshemmede © Bergen kommune

20 Utviklingstrekk 1 Unge utviklingshemmede
Det registreres stadig nye brukere med utviklingshemming – og da primært unge. Noen av disse barna/unge er så hjelpetrengende at pårørende ikke makter omsorgsfunksjonen. Økt behov for avlastning/barnebolig (5-10) Krisehåndtering i akuttsituasjoner © Bergen kommune

21 Utviklingstrekk 2 Eldre utviklingshemmede
En ser at gruppen eldre utviklingshemmede vokser. Dette er en gruppe mennesker med komplekse behov pga tilleggsproblematikk i fht aldersforandringer. De trenger spesielt tilsyn og behandling. Behov for kompetent og økte personellressurser Etablert seniorsenter 23 plasser © Bergen kommune

22 Utviklingstrekk 3 Utviklingshemmede med psykiske lidelser og/eller atferdsproblematikk Også dette en økende målgruppe. Ofte i behov for permanent heldøgnsomsorg i spesielt tilrettelagte botiltak. Også dette er gjerne akuttsaker der en må etablerer isolerte og ofte svært kostbare enkelttiltak Fordrer samarbeid på tvers i organisasjonen (hva er hovedproblematikk/symptomatikk psykiatri/utv.h.) © Bergen kommune

23 Utviklingstrekk 4 Utviklingshemmede
- får ikke den behandling i 2. linje som de er i behov for. (NB Psykiatri) - får ikke den oppfølging av fastlege som de trenger. - er i for stor grad feilmedisinert – på grunn av manglende utredning og behandlingsvurdering - mister i større grad muligheten for 4. og 5. år i videregående skole - har problemer med å innfri effektivitets og produktivitetskrav i arbeidslivet © Bergen kommune

24 Styringskort for tjenester til utviklingshemmede
Styringskortet har 4 perspektiver: - Brukerperspektiv - Medarbeiderperspektiv - Arbeidsprosesser - Økonomi Balansert målstyring/Corporater © Bergen kommune

25 Brukerperspektivet Tjenestene skal:
preges av selvbestemmelse og brukermedvirkning bidra til å sikre trygghet og forutsigbarhet bidra til å sikre god fysisk og psykisk helse bidra til utvikling av arbeids og aktivitetstilbud © Bergen kommune

26 Tildeling av bolig i bofellesskap
Prioriteringsutvalg For å kvalitetssikre prioriteringen av boligsøkerne, er det ved seksjon for helse og omsorg etablert et fast prioriteringsutvalg som prioriterer personer for bolig Søknad sendes forvaltningsenhet som gjør konkret vedtak om boligtildeling. © Bergen kommune

27 Boligtyper (Kategori 1-6)
1 Samlokaliserte boliger/bofellesskap med fellesareal og miljøtjenester 2 Bofellesskap med fast ansatt personell og hvilende nattevakt 3 Bofellesskap med fast ansatt personell og våken nattevakt. 4 Bofellesskap for multifunksjonshemmede der det er fast ansatt personell og våken nattevakt. 5 Bofellesskap for personer med utfordrende atferd der det er fast ansatt personell og våken nattevakt. 6 Boliger til døve/samt private (Konow/Helgeseter) © Bergen kommune

28 Boligbehov Status pr mars 2008
183 voksne personer registrert som søkere for bolig 48 barn registrert i behov for bolig / 20 bb Bystyrevedtak om bygging av 110 boliger innen 2011 © Bergen kommune

29 Aktuell boligframdrift
Tertnesflaten 3 (8 stk) 2007 Solheimslien 52 (7 stk) Solheimslien 64 (8 stk) 2008 Nedre Natland (8 stk) 2009 Merkurveien (10 stk) 2009 Hylkjebakken (8 stk) 2009 Johan Berentsensvei (3 stk) 2009 © Bergen kommune


Laste ned ppt "Tjenesteområde for utviklingshemmede"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google