Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan klare seg i eget hjem ? Ellen Kopstad Leder ved Tjenestekontoret i Arendal kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan klare seg i eget hjem ? Ellen Kopstad Leder ved Tjenestekontoret i Arendal kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan klare seg i eget hjem ? Ellen Kopstad Leder ved Tjenestekontoret i Arendal kommune

2 http://www.regjeringen.no/nb/dep/ho d/aktuelt/nyheter/2010/Veien-fram- til-egen-bolig.html?id=597466 • I Stortinget 3. februar svarte helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen på spørsmål fra stortingsrepresentant Robert Eriksen (FrP) om hvilke grep hun vil gjøre for å sikre at kommunene ikke bygger store institusjonslignende boligkompleks. Bruker- og ansatte organisasjoner bruker begrepet ”ghettofisering”. • Som en del av svaret til Stortinget sa helse- og omsorgsministeren at hun er opptatt av å lytte til brukerne selv. Hun viste til boka ”Veien fram til egen bolig”, hvor ni ulike personer med utviklingshemning presenterer hvordan de har etablert eget hjem. • Boka er produsert av Norsk forbund for utviklingshemmede med økonomisk støtte fra Husbanken.

3 Som foreldre så ønsker vi det optimale for våre barn • Godt tilrettelagt og hyggelig bolig • Trygt, med tilsyn av kvalifisert personell • Bo sammen med andre man trives med • Meningsfulle dager med rett balanse mellom dagaktiviteter (arbeid og fritid)

4 Det offentlige klarer aldri å erstatte familien

5 Det er enkelt å bygge boliger • Det er innholdet (tjenestene) i boligen som er den store utfordringen

6 For mange er utflytningen en gradvis prosess • Barnet/ungdommen har hatt tilbud med støttekontakt eller avlastning over noen år • Noen flytter ut tidlig fordi omsorgsbehovet er svært krevende på døgnbasis. • Andre flytter ut senere etter endt videregående • Noen har blitt boende hos foreldre som etter hvert får behov for sykehjem (et problem i dag)

7 Kommunen skal yte hjelp der barnet/ungdommen ikke selv klarer det • Sammensetning i boligen må sees ut fra behov for tilsyn. Døgnbemanning. • Dersom det kun er en som trenger nattevakt kan man ikke tildele bolig der til andre som ikke har behov for det.

8 Boveiledertjenester (praktisk bistand – opplæring i daglige gjøremål) • Om tjenesten: • Boveiledertjenesten er praktisk bistand til hjemmeboende som trenger opplæring og vedlikehold av dagliglivets ferdigheter. Det kan være personer som trenger målrettet miljøarbeid pga atferd- og kommunikasjonsproblemer. Tjenesten er innrettet på å gi hjelp til selvhjelp. Vedtak om bistanden tilpasses den enkelte bruker. Målet er at brukeren skal oppnå størst mulig grad av selvstendighet.

9 Hjemmesykepleie • Kommunehelsetjenesteloven • Medikamentutdeling (kan ytes av BVT etter dette lovverk)

10 Hjemmehjelp (praktisk bistand, daglige gjøremål) Hjemmehjelp gis til de som ikke klarer å ha daglig omsorg for seg selv eller som er helt avhengig av praktisk hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Det er kommunen som i samarbeid med søkeren, bestemmer hvilke tjenester som skal gis.

11 Dagtilbud for voksne mennesker med utviklingshemming. • Dagtilbudet for denne gruppen gis enten av Ellengård aktivitetssenter eller Madshaven bo- og dagtilbud. Ellengård aktivitetssenter er et dagtilbud for voksne mennesker med utviklingshemning. Ellengård gir pr jan 2010 tilbud til 55 brukere, og har sine tilbud lokalisert på ulike steder: • Sørsvannsveien Stoa • Industritoppen, Stoa • Nygata 6, Arendal sentrum • Ellengård – avd. Arendal bo- og rehabiliteringssenter • Sy- og strikkebua- Nedenes

12 Dagtilbud forts. • Aktiviteter i dagtilbudene er søm, trykking, strikking, enkelt ved-/ trearbeid, pakkearbeid makulering, kantinearbeid, vaskerivirksomhet, baking og å spille spill. Som følge av endringer i ProFlex AS fikk Ellengård 30% flere brukere i 2009. • Nye tilbud 2008-2009: • ”Grønn omsorg”: 3 dager i uka gis det tilbud på gård. • Aktiviteter: Enkelt gårdsarbeid, stell og mating av dyr, uteaktiviteter • ”Blå omsorg”: 2 dager i uka gis det tilbud tilknyttet sjø og maritime aktiviteter. • Aktiviteter: Båtturer, fisking, bearbeiding av fisk og sjømat.

13 • Madshaven bo og dagtilbud: Spesielt tilrettelagt dagtilbud for mennesker med sammensatte funksjonsnedsettelser. 4 brukere får pr jan 2010 dagtilbudet sitt her. • Aktiviteter: Stimulering, fysioterapi og tilrettelegging av hverdagen er noe av innholdet. Det legges til rette for individuell oppfølgingFelles for alle dagtilbudene: Brukerne får tilbud om turer og sosialt samvær, mye tilsyn og omsorg, individuell trening og opplæring. • • Målgruppe: Voksne utviklingshemmede som ikke kan delta i arbeid

14 Arbeid • VTA - Varig tilrettelagte arbeidsplasser organiseres gjennom NAV • Proflex og Durapart har også noen former for arbeidsutprøving i kommunen

15 Støttekontakt • Støttekontakt etter sosialtjenesteloven § 4-2 c er en tjeneste som skal hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid og være med på å hindre en isolert tilværelse. • Tjenesten kan organiseres på tre måter: – individuell støttekontakt – deltakelse i en aktivitetsgruppe – individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

16 Hjelpeverge • Overformynderiet


Laste ned ppt "Hvordan klare seg i eget hjem ? Ellen Kopstad Leder ved Tjenestekontoret i Arendal kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google