Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Bergen kommune Implementering av selvbestemmelse i tjenestene til utviklingshemmede Kommunaldirektør Finn Strand Fagkonferanse 15.02.07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Bergen kommune Implementering av selvbestemmelse i tjenestene til utviklingshemmede Kommunaldirektør Finn Strand Fagkonferanse 15.02.07."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Bergen kommune Implementering av selvbestemmelse i tjenestene til utviklingshemmede Kommunaldirektør Finn Strand Fagkonferanse 15.02.07

2 © Bergen kommune Hva skal jeg snakke om •Selvbestemmelse/brukermedvirkning •Styringskortet •Individuell plan •Ansvarsgrupper •Brukerråd •Brukerundersøkelser •Kvalitetssamtaler •Kvalitetssystemet i Bergen kommune

3 © Bergen kommune Balansert målstyring i Byrådsavdeling for helse og omsorg

4 Organisasjon Byråd Nivå 1 Nivå 2 Kommunaldirektør Sosial- og barnevern Oppfølging Stab Helse og omsorg 106 resultatenheter 8 Barneverntjenester 8 Forvaltningsenheter Strax - huset Botreningssenteret MOKS 9 Sosialtjenester Helsevernetaten 8 Fysio- og ergo. 8 Helsestasjonstjen. Bergen Legevakt Barnevernvakten 14 enh. utv.hemm. 21 Institusjoner 10 Hjemmesykepleie Utekontakten Fengselshelsetjen. Gjeldsrådgivertjen. Hjemmetjenester KF Gullstølen kjøkken KF 8 Psykisk helse Fengselshelsetj Myrsether

5 © Bergen kommune Balansert målstyring og målekort… •… skal brukes i styring og oppfølging av kommunens virksomhet. •… skal brukes overfor alle resultatenheter i løpet av 2006. •… skal stå i sammenheng med lederavtalen, og sammen med denne og budsjettet utgjøre styringssystemet overfor resultatenhetene.

6 © Bergen kommune Den strategifokuserte organisasjon (Kaplan / Norton): 1.Omsetter de strategiske målene til noe vi kan forholde oss til konkret (i operasjonelle termer). 2.Organiserer virksomheten i samsvar med strategien 3.Lar strategien bli noe alle medarbeiderne er opptatt av – alle vet hvilken vei vi har valgt. 4.Gjør strategiarbeidet til en løpende prosess. 5.Initierer forandringer gjennom ledelsen.

7 © Bergen kommune Balansert målstyring innebærer balanse mellom… •Ulike perspektiver: Bruker, Tjenester, Medarbeider og Økonomi •Langsiktige og kortsiktige mål (visjon og strategiske årsmål) •Resultatindikatorer og varsellamper (”early warnings”) •Internt og eksternt fokus (hva vi må styre og hva vi må overvåke)

8 © Bergen kommune Seilskute - metaforen  Har vi et mål for turen?  Har vi en kurs?  Er ”skuta” på riktig kurs?  Har vi kompass – og virker det?  Brukes kompasset?  Justerer vi kursen hvis det er nødvendig?

9 © Bergen kommune Virkeligheten er mer komplisert – ikke nok med 1 indikator…

10 En helhetlig styringsmodell Virksomhetside Visjon og strategisk destinasjon Strategiske initiativ Styringsparametre Kritiske suksessfaktorer Strategisk kart Strategiske temaer Strategiske mål Svar på: Hva, hvordan, for hvem og hvor Ønsket fremtidsbilde i et 3 – 5 års- perspektiv Strategier og mål langs flere perspektiver og tema Det strategigjennomføringen avhenger mest av De indikatorer som viser i hvilken grad det skjer utvikling av det som er definert som kritiske og i hvilken grad strategiske målene blir nådd = innholdet i styringskortet Det noen må gjøre innenfor angitte tidsfrister for at vi skal få ”grønne” indikatorer. Strategisk plattform Strategiske valg Strategi- gjennomføring

11 © Bergen kommune Eksempel på visjoner: Barneverntjenesten: Trygge barn - ansvarlige voksne Psykiatritjenesten: Gode liv i et inkluderende samfunn Sosialtjenesten: Hjelp til selvhjelp og sosial trygghet MOKS: Integrering er alles ansvar

12 Gode liv i et inkluderende samfunn

13 © Bergen kommune Formål - Sosialtjenesteloven •Birdra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og menigsfull tilværelse med andre

14 © Bergen kommune Tjenester for utviklingshemmede - Visjon •Selvbestemmelse innenfor trygge rammer

15 © Bergen kommune Målekortet for tjenester for utviklingshemmede Brukerperspektivet: •Tjenesten skal preges av selvbestemmelse og brukermedvirkning •Sikre trygghet og forutsigbarhet •Sikre god fysisk og psykisk helse •Utvikle arbeids- og aktivitetstilbu

16 © Bergen kommune Målekortet fortsett. Økonomiperspektivet •Skape tydelig skille om hva som er beboers ansvar og offentlig ansvar når det gjelder forvaltning av midler

17 © Bergen kommune Målekortet fortsett Medarbeiderperspektivet •Skape gode holdninger og oppnå høy etisk standard

18 © Bergen kommune Individuell plan •Gi tilbud til alle •Måles på gjennomføring

19 © Bergen kommune Ansvarsgrupper •Aktive i utarbeidelse av individuell plan •Sikre medbestemmelse i prosessen

20 © Bergen kommune Brukerråd •Innført del av psykisk helse •Vurderes utprøvd for utviklingshemmede

21 © Bergen kommune Brukerundersøkelser •Vedtatt gjennomført •Spørsmål om medbestemmelse •Under utarbeidelse

22 © Bergen kommune Kvalitetssamtaler •Tilbud til pårørende eller hjelpeverge •Til alle •Måles både tilbud og gjennomføring •Infomøter med pårørende om rettigheter

23 © Bergen kommune Kvalitetssystemet i Bergen kommune •Sentralt kvalitetsutv med rep for brukerne •Kvalitetsutvalg for hver res enhet •Felles kvalitetskrav for pleie og omsorgstjenestene – bygger på kvalitesforskriftene

24 © Bergen kommune •” Den største jobben har da også ligget i å skape en felles forståelse og praksis hos tjenesteyterne” •” God informasjon fra pårørende og samarbeid om innhold i tjenestetilbudet er et godt bidrag til brukerstyring” Gry Olsen, Gro Kalvenes, Medvirkning og selvbestemmelse - barrierer og muligheter, Fontene 2/07


Laste ned ppt "© Bergen kommune Implementering av selvbestemmelse i tjenestene til utviklingshemmede Kommunaldirektør Finn Strand Fagkonferanse 15.02.07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google