Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilpasset opplæring AU 1 Onsdag 23. april 9.15 – 12.00 1KS-HiØ.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilpasset opplæring AU 1 Onsdag 23. april 9.15 – 12.00 1KS-HiØ."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilpasset opplæring AU 1 Onsdag 23. april 9.15 – 12.00 1KS-HiØ

2 Likhet eller likeverd! Viss vi behandler alle likt skaper vi større ulikhet St.meld.nr. 30 2003-2004 2KS-HiØ

3 Hvorfor tilpasset opplæring? Begrepet er politisk – ikke faglig Utfordringen for norsk kunnskapspolitikk er at landet ikke får nok kompetanse ut av befolkningens talent. NOU 1988:28 s. 7 Hva med pisaundersøkelsen? 3KS-HiØ

4 Opplæringslova §1-2: Allmenn rett: opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte elev §5-1: Individuell rettighet: elevar som ikkje har eller ikkje tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning KS-HiØ4

5 Kunnskapsløftet Generell del: Opplæringen må tilpasses slik at barn og unge får smaken på den oppdagerglede som kan finnes både i nye ferdigheter, praktisk … Læringsplakaten: Skolen skal fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter Prinsipp for opplæringa: Tilpasset opplæring innenfor fellesskapet er grunnleggende elementer i fellesskolen. … mangfold av utfordringer, … variasjon i lærestoff/arbeidsmetoder, … inkluderende læringsmiljø 5KS-HiØ

6 Ulike forståelser av TPO Smal forståelse Eleven Tiltak for eleven Vid forståelse Eleven og gruppa Tiltak for eleven + Tiltak i fellesskapet 6KS-HiØ

7 En av mange definisjoner Tilpasset opplæring er ikke en bestemt måte å undervise på, men er å forstå som en tilstand preget av bestemte kvaliteter som gjør at alle elevene lærer fag, utvikler seg som personer og oppnår fellesskap med de andre. Håstein og Werner 2004: 44 7KS-HiØ

8 Hvilke tanker gjør du deg? Stikkord: Elevsyn TomflaskeLeireklumpBlomsterløk 8KS-HiØ

9 Å forstå eleven som subjekt Hvilken rolle får læreren? Hvordan få gode vekstvilkår? De samme vekstvilkårene for alle? 9KS-HiØ

10 ”I løpet av de første fem minuttene har jeg plassert eleven!” KS-HiØ10

11 Tilpassa opplæring: Å tilrettelegge for ”Sterke” og ”svake” elever!?! Læreren må være ambisiøs på elevens vegne Har vi ”svake” elever? 11KS-HiØ

12 Sidsel Werner (doktorgradsavhandling, 2008): ”Tilpasset opplæring og læreres bilder av en mangfoldig skoleklasse…” lærerne generaliserer og låser seg fast i et tankemønster som gjør undervisningen mindre mangfoldig enn den bør være Bør i større grad snakke om hva elever gjør, og i mindre grad kategorisere dem ut fra antatte evner – ”sterke” / ”svake” 12KS-HiØ

13 Hvordan undervise samt organisere og tilrettelegge elevenes læringsmiljø med tanke på å fremme tilpasset opplæring? http://www.utdanningsnytt.no/templates/udf20____16334.aspx Les artikkelen! Hva sier artikkelforfatterne om: – Tilpasset opplæring som skolepolitisk ideologi – Tilpasset opplæring som pedagogisk bevissthet – Tilpasset opplæring som pedagogisk handling – Tilpasset opplæring som kontekstavhengig Egne synspunkter om innholdet 13KS-HiØ

14 Prosjektets konklusjoner Aksjonsforskning verdifullt Problemstillingen må komme ”innenfra” og ”nedenfra” Føre til praksisendringer - praksis skal utvikles og forbedres Systematisk individuell og kollektiv refleksjon Se TPO i lys av fellesskole og inkludering – fokus på individ og gruppe Den enkelte lærers betydning KS-HiØ14

15 Teoretiske perspektiver på TPO Behaviorismen: stimuli - respons – Eleven kan lære hva som helst ved best mulig stimuli i elevens eget tempo Piaget: assimilasjon - akkomodasjon – Eleven må oppleve ”ubalanse” i eksisterende forståelse for å lære noe nytt Vygotskij: proksimale utviklingssone – Hva kan eleven lære med støtte ra en som kan mer Bakhtin: dialogisk samspill – Lærerens stemme filtreres gjennom eleven KS-HiØ15

16 KS-HiØ16 Hele eleven Kulturell forankring Kunstneriske evner Sosial utvikling Selvinnsikt Fysiske forutsetninger Morivasjon, interesser Faglig kunnskapsnivå Kognitive evner

17 KS-HiØ17 TPO ikke et mål, men et middel som skal tas i bruk for å nå de fastsatte måla i LK06 TPO blir oppfattet som en juridisk rett alle elever har – det fører til et unisont krav om mer ressurser Hvordan bør ansvaret for å legge til rette for å fremme TPO fordeles mellom sentrale styresmakter, skoleledelse og lærere?

18 Utdanningsdirektoratet Kompetanseplan for tilpasset opplæring Artikkelsamling Forutsetning for tilpasset opplæring: – Lærerkompetanse – Organisering – Ledelse St.meld. nr. 16 2006-2007 KS-HiØ18


Laste ned ppt "Tilpasset opplæring AU 1 Onsdag 23. april 9.15 – 12.00 1KS-HiØ."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google