Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elevenes læringsmiljø og skolens brede mandat Nasjonal satsing 2010-2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elevenes læringsmiljø og skolens brede mandat Nasjonal satsing 2010-2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elevenes læringsmiljø og skolens brede mandat Nasjonal satsing 2010-2014

2 Innhold i satsingen: Nettbasert veiledning og materiell Manifest mot mobbing Årlig kampanje mot mobbing – uke 36 Undervisningspakker mot digital mobbing Tilsyn Lokale utviklingsprosjekter – 40 skoleeiere og 86 skoler www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 2

3 FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. UNESCO pillars of education

4 Prinsippene for opplæringen Opplæringa skal: - fremme allsidig utvikling hos elevane - stimulere elevane i personleg utvikling og i styrking av eigen identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståing og demokratisk deltaking

5 Definisjon Med ”læringsmiljø” mener vi de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene på skolen som har betydning for elevenes læring, helse og trivsel.

6 Et godt læringsmiljø Mål: Alle elever har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring Oppl.l. § 9a-1 www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 6

7 Hva kjennetegner et godt læringsmiljø?  Klasseledelse  Elevrelasjoner  Hjem-skole-samarbeid  Organisasjon og ledelse www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 7

8 Klasseledelse handler bl a om: Struktur og regler Støttende relasjoner Motivasjon og forventning Læringskultur

9 Elevrelasjoner Sosial kompetanse Tilhørighet og vennskap Læreren og det sosiale samspillet Faglig og sosial kompetanse

10 Organisasjon og ledelse Det profesjonelle læringsfellesskap Skolebasert endrings og utviklingsarbeid

11 God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen Ledelsen kommuniserer tydelige mål og forventninger til alle ansatte Ledelsen foretar løpende vurderinger og gir tydelige tilbakemeldinger til de ansatte Det er et positivt samarbeidsklima og gode relasjoner mellom de ansatte, og mellom ansatte og ledelsen Skolen har et entydig ordensreglement med kjente konsekvenser som følges opp i praksis

12 Godt samarbeid mellom skole og hjem Prinsipper for samarbeidet mellom hjem og skole Foreldrenes rolle og betydning for eget barns læring og utvikling Skolens rolle og ansvar

13 Hva som virker…… foreldrenes forventninger til skoleprestasjoner foreldrenes interesse for skolearbeid hjemme og på skolen leksehjelp dialog om skoleframgang 13

14 Nordland i et 3-årig prosjekt Skole-hjemsamarbeid Alstahaug, Leirfjord og Vefsn

15 Kunnskapsbasert praksis

16 Satsing på Bedre læringsmiljø skal bidra til at elevenes læringsmiljø står høyt på alle skolers dagsorden, og til kvalitetsutvikling og økt kompetanse.

17 Dersom en skole av ulike grunner ikke greier å skape et godt læringsmiljø for elevene sine, er det skoleeiers ansvar å ha kunnskap om dette, og gjøre noe med det. Opplæringsloven §13.10

18 http://www.udir.no/Laringsmiljo/


Laste ned ppt "Elevenes læringsmiljø og skolens brede mandat Nasjonal satsing 2010-2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google