Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Gården som en av skolens læringsarenaer» Sørlandske lærerstevne 18.oktober 2013 Jurist Lene Duesund Svendsen Seniorrådgiver Helene Kløcker 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Gården som en av skolens læringsarenaer» Sørlandske lærerstevne 18.oktober 2013 Jurist Lene Duesund Svendsen Seniorrådgiver Helene Kløcker 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 «Gården som en av skolens læringsarenaer» Sørlandske lærerstevne 18.oktober 2013 Jurist Lene Duesund Svendsen Seniorrådgiver Helene Kløcker 1

2 2 1 326 elever med deler av opplæringen på en alternativ opplæringsarena 80 prosent av disse elevene er gutter Grunn til å tro at de fleste av disse elevene har enkeltvedtak om spesialundervisning Utdanningspeilet 2012

3 Vårt oppdrag « Krav som må være oppfylt for at bruk av alternative opplæringsarenaer skal være i samsvar med opplæringsloven med forskrifter» 3

4 Mål for informasjonen: De rettslige rammene Bruk av alternative opplæringsarenaer i grunnskolen 4

5 Hva er en alternativ opplæringsarena? «En alternativ opplæringsarena karakteriseres av at en eller flere elever mottar sin opplæring på et annet sted enn skolens område. (Rundskriv Udir – 3 – 2010) Eksempel på alternative opplæringsarenaer kan være leirskoler, bedrifter og bondegårder.» 5

6 Sentrale prinsipper (krav) Rett og plikt til opplæring (§2-1) Skoletilhørighet: Rett til å gå på nærskolen (§ 8-1, første ledd ) Gruppetilhørighet: Rett tilhøre en klasse eller gruppe (§ 8-2). Rett til å ha egen kontaktlærer Rett til å ha et godt fysisk og psykososialt miljø (§ 9a-1). 6

7 Sentrale prinsipper forts. Inkluderende og likeverdig prinsippet. Omfanget av grunnskoleopplæringa i tid (§ 2-2) Ett bestemt innhold, fleksibilitet (§ 2-3) Kompetansekrav for undervisningspersonell (§ 10 -1) Ansatte skal legge frem politiattest (§ 10-9) 7

8 § 2 – 3, 1.ledd, 2.punktum, «Ein del av undervisningstida etter § 2-2 kan brukast til fag og aktivitetar som skolen og elevane vel, til leirskoleopplæring og til opplæring på andre skolar eller på ein arbeidsplass utanfor skolen» Klasser og grupper for kortere tidspunkt Utgangspunkt i LP kompetansemål En del av lærers tilpassede opplæring 8

9 Kreves det et rettslig grunnlag for at enkeltelever skal kunne få alternativ opplæring på f.eks ; en gård? Ja, det kreves et rettslig grunnlag å gi elever opplæring utenfor gruppen og utenfor skolen. § 1 – 3 «Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev, lærlingen og lærekandidaten.» § 5 – 1, første ledd. «Elever som ikke får eller ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen har rett til spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-1 første ledd». § 5-1 gir hjemmel for at hele eller deler av opplæringen kan gis på en alternativ arena - f.eks. en gård/IPT. 9

10 Hvilke vilkår må være oppfylt? Sakkyndig vurdering fra PPT Enkeltvedtak om spesialundervisning og den alternative opplæringsarenaen må være hjemlet i vedtaket, se pkt. 5.1. om spesialundervisning og bruk av alternativ opplæringsarena. En avtale om bistand til gjennomføring av spesialundervisning mellom skoleeier og tilbyder av tiltaket, se pkt. 5.2. 10

11 Hva må fremgå av enkeltvedtaket til eleven? Det må fremgå av enkeltvedtaket at bruk av en alternativ opplæringsarena er nødvendig for at eleven skal få et forsvarlig utbytte av opplæringen, åpner regelverket for dette under gitte vilkår. Må begrunnes hvorfor bruk av alt. oppl. er et forsvarlig tilbud for elevene Hvilke fag eleven skal ha spesialundervisning i Eventuelle avvik fra kompetansemål i fag Er opplæringsarenaen egnet til at elevene kan nå de angitte mål? 11

12 Enkeltvedtaket må blant annet si noe om: Må begrunnes hvorfor dette er et forsvarlig opplæringstilbud for eleven. A.Innholdet i opplæringen B.Organisering av opplæringen C.Omfanget av spesialundervisningen D.Kompetansen til den som gjennomfører opplæringen E.Forsvarlig tilsyn med eleven F.Oppfølging av eleven og tilbudet ( samarbeidet mellom skole og tilbyder av tiltaket) G.Klage. 12

13 Kan assistenter bistå opplæringen? Ja, men assistenter skal ikke lede opplæringen (det vil si ha ansvar for spesialundervisningen) Det må være tett kontakt mellom lærer og assistent. Lærer må via assisten få kunnskap om målene for eleven nås. Individuell vurdering (forskrift til oppll § 3 – 1) Aktivitetene må være forankret i lærerplanens mål eller i elevens IOP. 13

14 Avtalen bør innholde Hvilke arbeidsoppgaver tiltaket skal bistå skolen med Rammen: antall elever og varighet Kontakt med skolen – møtepunkt og evalueringssekvens Kjennskap til skolens ordensreglement Forsvarlig tilsyn med elevene ( § 12 – 1) Politiattest kreves ( § 10 – 9, annet ledd) Handlingsplikt ved krenkelser/mobbing - § 9a-3(2) Eleven være forsikret (§13-3 b) Plikt til å varsle barnevernet (§15-3) 14

15 Barnekonvensjonen art.3 nr.1. Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle avgjørelser som vedrører barnet. Valg av gård som opplæringsarena skal være begrunnet ut fra at dette er til elevens beste 15

16 Lykke til! Rundskriv: Udir.-3-2010 Bruk av alternativ opplæringsarenaer i grunnskolen. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning - udir. 16


Laste ned ppt "«Gården som en av skolens læringsarenaer» Sørlandske lærerstevne 18.oktober 2013 Jurist Lene Duesund Svendsen Seniorrådgiver Helene Kløcker 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google