Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jurist Lene Duesund Svendsen Seniorrådgiver Helene Kløcker

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jurist Lene Duesund Svendsen Seniorrådgiver Helene Kløcker"— Utskrift av presentasjonen:

1 Jurist Lene Duesund Svendsen Seniorrådgiver Helene Kløcker
«Gården som en av skolens læringsarenaer» Sørlandske lærerstevne 18.oktober 2013 Jurist Lene Duesund Svendsen Seniorrådgiver Helene Kløcker Bearbeiding av ppt fra Line av Helene Håper vår presentasjon understreker noe av det som er blitt nevnt her i dag av andre foredragsholdere.

2 Utdanningspeilet 2012 1 326 elever med deler av opplæringen på en alternativ opplæringsarena 80 prosent av disse elevene er gutter Grunn til å tro at de fleste av disse elevene har enkeltvedtak om spesialundervisning 2012/2013 totalt 1326 elever i grunnskolen som hadde opplæring utenfor ordinær undervisning. Gutter 1072 og jenter 254 Ca 30 i AA 25 g og 5 jenter ( alternativ opplærings arena)

3 Vårt oppdrag «Krav som må være oppfylt for at bruk av alternative opplæringsarenaer skal være i samsvar med opplæringsloven med forskrifter» Viktig å se på oppdraget vi har fått. Må prøve å sette oss inn i skoleeiers dilemmaer og spørsmålstillinger. Må i forkant ha svar på spørsmål som kan komme.

4 Mål for informasjonen:
De rettslige rammene Bruk av alternative opplæringsarenaer i grunnskolen Elever med deler av opplæringen på en alternativ opplæringsarena 1 326 elever hadde deler av opplæringen på en alternativ opplæringsarena og tilbragte én dag i uken eller mer utenfor ordinær undervisning. Dette kan være opplegg knyttet til friluftsliv, kantinedrift med mer. 80 prosent av disse elevene er gutter. Vi vet ikke om alle elevene som er registrert med deler av opplæringen på en alternativ opplæringsarena, har enkeltvedtak om spesialundervisning, men det er grunn til å tro at dette gjelder de aller fleste. Fra Utdanningspeilet

5 Hva er en alternativ opplæringsarena?
«En alternativ opplæringsarena karakteriseres av at en eller flere elever mottar sin opplæring på et annet sted enn skolens område. (Rundskriv Udir – 3 – 2010) Eksempel på alternative opplæringsarenaer kan være leirskoler, bedrifter og bondegårder.» Legg merke til at «aoa» også gjelder flere elever. Grimstad kommune går nok i denne kategori. Hva med de elevene som er samlet på en skole fra Arendal Kommune med lærevansker? Går de inn i kategorien alternative opplæringsarenaer.

6 Sentrale prinsipper (krav)
Rett og plikt til opplæring (§2-1) Skoletilhørighet: Rett til å gå på nærskolen (§ 8-1, første ledd ) Gruppetilhørighet: Rett tilhøre en klasse eller gruppe (§ 8-2). Rett til å ha egen kontaktlærer Rett til å ha et godt fysisk og psykososialt miljø (§ 9a-1). § 2-1 rett og plikt til grunnskoleopplæring Ville tatt med : Likeverdsprinsippet og Inkluderingsprinsippet §§ 1 – 1, 8- 1 og 8 – 2 – tydeliggjort innenfor disse paragrafene. - ivaretar elevens behov for sosial tilhørighet - inkludering

7 Sentrale prinsipper forts.
Inkluderende og likeverdig prinsippet. Omfanget av grunnskoleopplæringa i tid (§ 2-2) Ett bestemt innhold, fleksibilitet (§ 2-3) Kompetansekrav for undervisningspersonell (§ 10 -1) Ansatte skal legge frem politiattest (§ 10-9) Omfanget av grunnskoleopplæringa 38 skoleuker i 45 sammanhengende uker.

8 § 2 – 3, 1.ledd , 2.punktum, «Ein del av undervisningstida etter § 2-2 kan brukast til fag og aktivitetar som skolen og elevane vel, til leirskoleopplæring og til opplæring på andre skolar eller på ein arbeidsplass utanfor skolen» Klasser og grupper for kortere tidspunkt Utgangspunkt i LP kompetansemål En del av lærers tilpassede opplæring Må være innenfor rammene av Læreplanverket, kobles mot kompetansemål i læreplanen for fag Leirskoleopphold, opplæring på andre skoler eller en arbeidsplass som arbeidsuke o.lign. NB. S.3 pkt 2 Udir – 3 – 2010 Fag og aktiviteter. Grupper og klasser for kortere tid, en viss fleksibiltet her. Eks. ekskursjoner til Museer, Vitensenteret «Dersom dette er knyttet til en kortere tidsperiode er det ikke nødvendig med noe særskilt grunnlag for denne tilretteleggingen» § 8 -2 gir ikke hjemmel for å ta ut enkeltelever fra opplæringa for eneundervisning. Dersom en elev skal tas ut og motta eneundervining må det finnes en egen særskilt hjemmel.

9 Kreves det et rettslig grunnlag for at enkeltelever skal kunne få alternativ opplæring på f.eks ; en gård? Ja, det kreves et rettslig grunnlag å gi elever opplæring utenfor gruppen og utenfor skolen. § 1 – 3 «Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev, lærlingen og lærekandidaten.» § 5 – 1 , første ledd. «Elever som ikke får eller ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen har rett til spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-1 første ledd». § 5-1 gir hjemmel for at hele eller deler av opplæringen kan gis på en alternativ arena - f.eks. en gård/IPT. Nå går vi fra det generelle til det spesielle Viktig; dette gjelder enkeltelever.

10 Hvilke vilkår må være oppfylt?
Sakkyndig vurdering fra PPT Enkeltvedtak om spesialundervisning og den alternative opplæringsarenaen må være hjemlet i vedtaket, se pkt om spesialundervisning og bruk av alternativ opplæringsarena. En avtale om bistand til gjennomføring av spesialundervisning mellom skoleeier og tilbyder av tiltaket, se pkt. 5.2. Over på det spesielle i jussen her. Sakkyndig vurdering: hvilke opplæring som gir et forsvarlig opplæringstildbud, organisering av opplæringen, begrunnes med hvorfor akkurat f,eks gården er et forsvarlig opplæringstilbud. Hvis du får spørsmål om dette kan delegeres til skolene (å inngå avtale direkte) – så svarer du at noe tvil, men det forutsetter at kommunen er informert og at kommunen har et system som sikrer korrekt innhold i avtalen med tilbyder i forhold til spesialundervisning.

11 Hva må fremgå av enkeltvedtaket til eleven?
Det må fremgå av enkeltvedtaket at bruk av en alternativ opplæringsarena er nødvendig for at eleven skal få et forsvarlig utbytte av opplæringen, åpner regelverket for dette under gitte vilkår. Må begrunnes hvorfor bruk av alt. oppl. er et forsvarlig tilbud for elevene Hvilke fag eleven skal ha spesialundervisning i Eventuelle avvik fra kompetansemål i fag Er opplæringsarenaen egnet til at elevene kan nå de angitte mål? Det er ikke adgang til å plassere en elev på en alt. oppl. arena kun med foreldres samtykke. Dette regnes som et såpass stort inngrep at det ikke er tilstrekkelig. 25 % regelen gir heller ikke anledning til - ikke hjemmelsgrunnlag her.

12 Enkeltvedtaket må blant annet si noe om:
Må begrunnes hvorfor dette er et forsvarlig opplæringstilbud for eleven. Innholdet i opplæringen Organisering av opplæringen Omfanget av spesialundervisningen Kompetansen til den som gjennomfører opplæringen Forsvarlig tilsyn med eleven Oppfølging av eleven og tilbudet ( samarbeidet mellom skole og tilbyder av tiltaket) Klage.

13 Kan assistenter bistå opplæringen?
Ja, men assistenter skal ikke lede opplæringen (det vil si ha ansvar for spesialundervisningen) Det må være tett kontakt mellom lærer og assistent. Lærer må via assisten få kunnskap om målene for eleven nås. Individuell vurdering (forskrift til oppll § 3 – 1) Aktivitetene må være forankret i lærerplanens mål eller i elevens IOP. Viktig at lærer vet mye om hva som skjer på den alt. oppllærings arenaen. Rektor må sikre at det som skjer på f.eks gården er i samsvar med elevenes enkeltvedtak om spesialundervisning og opplæringsloven. Elevene rett til underveisvurdering og sluttvurdering. Løpende og systematisk i forhold til målene eleven skal nå. Elevene skal være kjent med målene. Samtale med kontaktlærer Halvårsrapport – er det slik nå at det trengs en årsrapport i forhold til § 5 – 1?

14 Avtalen bør innholde Hvilke arbeidsoppgaver tiltaket skal bistå skolen med Rammen: antall elever og varighet Kontakt med skolen – møtepunkt og evalueringssekvens Kjennskap til skolens ordensreglement Forsvarlig tilsyn med elevene ( § 12 – 1) Politiattest kreves ( § 10 – 9, annet ledd) Handlingsplikt ved krenkelser/mobbing - § 9a-3(2) Eleven være forsikret (§13-3 b) Plikt til å varsle barnevernet (§15-3)

15 Barnekonvensjonen art.3 nr.1.
Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle avgjørelser som vedrører barnet. Valg av gård som opplæringsarena skal være begrunnet ut fra at dette er til elevens beste

16 Lykke til! Rundskriv: Udir Bruk av alternativ opplæringsarenaer i grunnskolen. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning - udir.


Laste ned ppt "Jurist Lene Duesund Svendsen Seniorrådgiver Helene Kløcker"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google