Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagdag 2. januar Andre Medarbeidere

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagdag 2. januar Andre Medarbeidere"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagdag 2. januar Andre Medarbeidere
Ann Margareth Aasen, SePU

2 LMH – år for år År Felles tema Tema andre medarbeidere 1
Relasjonell klasseledelse Relasjoner Ledelse av grupper Regler, konsekvenser og konflikthåndtering 2 Vurdering for læring Hva er god veiledningspraksis? Relasjoner mellom barn og voksne (fagdag) Utfordrende elever 3 Pedagogisk analyse Pedagogisk analyse (3 studiedager) Ann Margareth Aasen -

3 Prosjektplan 2012-2013 Når Hva 16. August Fagdag Okt Modul 1 (4 timer)
”Bli kjent med den pedagogiske analysemodellen” Innlevering av besvarelse (case, egne utfordringer, selvlagd case) 2. Jan Modul 2 (08.30 – 13.00) Studiedag 1: ”Bruk av pedagogisk analysemodell på utfordringer i egen praksis” Innlevering av besvarelse (Punkt 1-3 i Skjema for arb.) Mars Modul 2 (4 timer) Studiedag 2: ”Evaluering av gjennomføring av tiltak» Ingen innlevering Ann Margareth Aasen -

4 Plan for dagen 08.30 – 09.30: Innledning ved Ann M. Aasen
09.30 – 11.15: Arbeid i grupper. Ann og Inger er tilgjengelige 11.15 – 11.45: Lunsj 11.45 – 13.00: Arbeidet i gruppene fortsetter Ann Margareth Aasen -

5 Pedagogisk analyse Ann Margareth Aasen -

6 Pedagogisk analyse Gjennom pedagogisk analyse leter man etter hvilke faktorer, som utløser, påvirker og opprettholder adferds-, trivsels- og læringsproblemer i skolen. Pedagogisk analyse benyttes for å få best mulig forståelse av forhold i undervisning og læringsmiljøet før en utvikler tiltak. Fokuset rettes mot interaksjonen mellom eleven og omgivelsene Ann Margareth Aasen -

7 Mål om perspektivendring
Flere forskningsprosjekter dokumenterer gode resultater for skoler som: klarer å endre de ansattes perspektiv fra å lete etter hva som er galt med eleven, til å fokusere på hva de kan gjøre ved egen praksis for å realisere de mulighetene elevene faktisk har. (Dufour & Marzano 2011, Levin 2008) Ann Margareth Aasen -

8 Systemteori som forståelsesmodell
I systemteorien gjelder det å forstå individer i lys av deres handlinger, muligheter og begrensninger i det systemet de er en del av. Den enkelte aktør påvirker og påvirkes av systemet. Systemteoretisk analyse er å se sammenhenger mellom de ulike delene i en helhet. Individ SYSTEM Kontekst Aktør Ann Margareth Aasen -

9 Gjennomføring av dagen i dag
Ann Margareth Aasen -

10 Analysemodellen Formulering av problemstilling og mål Innhenting av informasjon Analyse av opprettholdende faktorer Utvikling av strategier og tiltak Gjennomføring av valgte tiltak Evaluering Ann Margareth Aasen -

11 Skjema for arbeid med pedagogisk analyse
1. Bakgrunnsinformasjon, problemformulering, målformulering, informasjonsinnhenting, informasjonsdeling 2. Analyse og refleksjon 3. Utvikling av strategier og tiltak Ann Margareth Aasen -

12 Hva slags utfordringer kan dere ta tak i på gruppa?
To muligheter: Jobbe med en fellesutfordring Jobbe med individuelle utfordringer Ann Margareth Aasen -

13 analysedel Ann Margareth Aasen -

14 Bakgrunnsinformasjon
Noen beskrivende setninger om den uønskede situasjonen. Hva vet vi? Eksempel: Tuva går i 2. klasse. I SFO-tiden er det mange konflikter rundt Tuva. Vi har snakket med læreren hennes som kan fortelle at det også er litt uro rundt Tuva i klassen, men ikke så mye at det oppfattes som et problem. På SFO derimot er hun stadig i konflikter. Hun har vanskelig for å sitte stille under måltidene, og noen ganger nekter hun å spise. Hun kan svare de ansatte på SFO på en stygg måte og har også vært i munnhuggeri med flere av medelevene. Allikevel opplever de voksne henne også som blid og hyggelig i andre sammenhenger. Ann Margareth Aasen -

15 Problemformulering Hvordan unngå at Tuva skal havne i konfliktsituasjoner? Problemformulering handler om å formulere en opplevd utfordring så objektivt og presist som mulig. Åpne spørsmål: Dersom man velger å formulere utfordringen som et spørsmål, er det viktig at man anvender spørreordet HVORFOR: Hvorfor kommer Tuva ofte i konfliktsituasjoner på SFO? Beskrivende utsagn: Den andre muligheten er å formulere utfordringen som et beskrivende utsagn: Tuva kommer ofte i konfliktsituasjoner på SFO. Ann Margareth Aasen -

16 Presisering av problemstillingene
HVILKE konkrete handlinger er det som fører til konflikter? NÅR er det Tuva kommer i konflikt? Bestemte situasjoner, ute eller inne? Det er også viktig å lete etter det positive i situasjonen, ved å stille spørsmålet som NÅR er det Tuva ikke kommer i konflikt? Tuva sitter ikke stille på plassen sin under måltidene på SFO Ann Margareth Aasen -

17 Målformulering Målformuleringen skal handle om hva man ønsker å oppnå med arbeidet, og den skal kunne evalueres i et senere gruppemøte. At alle elever på SFO skal sitte rolig og ha en hyggelig stund ved matbordet Ann Margareth Aasen -

18 Informasjonsinnhenting
Først kan man dele den informasjonen man allerede har, før man blir enige om hva man trenger av mer informasjon og hvem som skal innhente. Spørsmål til hjelp: Hva må vi innhente informasjon om? På hvilken måte skal informasjonsinnhentingen foregå? Hvem skal innhente hvilken informasjon? Når skal informasjonsinnhentingen foregå? Når skal informasjonsinnhentingen legges frem for gruppen? Ann Margareth Aasen -

19 Alternativer for informasjonsinnhenting:
Samtaler med: Kollegaer Kollegaer gruppen Elever Foreldre Andre Observasjon Spørreskjema til elever Ann Margareth Aasen -

20 Analyse og refleksjon (ved å bruke sammenhengssirkelen)
formulering Problem Opprett- holdende faktor Ann Margareth Aasen -

21 Tuva sitter ikke stille på plassen sin under måltidene på SFO
Eksempel Ingen voksne ved bordet Manglende grensesetting hjemme Tuva sitter ikke stille på plassen sin under måltidene på SFO Uklare regler rundt måltidene Elevene sitter for tett ved bordet Tuva føler seg utrygg Prøver å oppnå sosial status blant medelever Ann Margareth Aasen -

22 Strategi- og tiltaksdel
Ann Margareth Aasen -

23 Valg av strategier og tiltak
Pedagogiske strategier, tiltak og metoder skal bidra til å redusere eller fjerne betydningen av de opprettholdende faktorene Det bør arbeides med tiltak mot flere opprettholdende faktorer samtidig Det største potensialet for endring og utvikling ligger i å endre forhold i miljøet omkring elevene. Det innebærer at den voksne må gjøre endringer innenfor sin egen praksis gjennom å prøve noe nytt. Tiltakene må gjennomføres systematisk og over tid Ann Margareth Aasen -

24 Hvilke opprettholdende faktorer skal tiltakene rettes mot?
Flere elever sender lapper i timene Uklare regler og håndhevelse av regler Uheldig plassering Lite differensiert undervisningsopplegg Utydelig klasse-ledelse Ann Margareth Aasen -

25 Beskrivelse av tiltakene
Tydelig oppstart av timen der den voksne forklarer HVA elevene skal lære i dag, HVA man skal gjøre (arbeidsmåter) for å lære dette og HVA som forventes av elevene. Dette skaper forutsigbarhet for alle elevene. Omorganisering av klasserommet Ann Margareth Aasen -

26 Innlevering Gruppelederen samler inn gruppedeltakernes ”Skjema for arbeid med analysemodellen”, der punkt 1, 2 og 3 er skrevet inn, og sender skjemaene til veileder ved SePU via e-post. Veileder vil innen et par uker gi dere tilbakemelding på analyseprosessen og tiltakene som foreslås. Etter at dere har fått tilbakemeldingen kan dere gå i gang med å prøve ut gjennomføring av tiltakene frem til 2. studiedag (i mars). Ann Margareth Aasen -

27 2. Studiedag i mars Evaluering
Ann Margareth Aasen -

28 Det er avgjørende at dere systematisk gjennomfører det som er bestemt.
Gjennomføring Det er avgjørende at dere systematisk gjennomfører det som er bestemt. Det er lurt å føre en kort logg underveis. På den måten er det lettere å legge frem hvordan gjennomføringen har gått under evalueringen 2. studiedag. Ann Margareth Aasen -

29 Evaluering av tiltakene
I evalueringen er det vesentlig å ha fokus på både gjennomføring og resultater. Ofte ser vi at tiltakene ikke er gjennomført slik det var planlagt. Tiltak som er systematisk gjennomført bør ha noen resultater innen tre til fire uker. Hvis tiltakene er gjennomført og det ikke oppnås tilfredsstillende resultater er det nødvendig med revidering. Ann Margareth Aasen -

30 Evaluering av året Hva har dere lært av pedagogisk analyse?
Hvordan kan pedagogisk analyse bidra til å utvikle egen praksis? Hvordan vil dere bruke pedagogisk analyse som verktøy videre i stillingene deres? Skriv gjerne ned noen punkter som kan deles med skolens ledelse. Ann Margareth Aasen -


Laste ned ppt "Fagdag 2. januar Andre Medarbeidere"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google