Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan forstår jeg årets opplegg innen LMH ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan forstår jeg årets opplegg innen LMH ?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan forstår jeg årets opplegg innen LMH ?
Thorbjørnrud 25. septemer 2012

2 Systemteori Systemteori er som begrepet tilsier, opptatt av systemer og hvordan de ulike delene i systemet påvirker og blir påvirket av hverandre Elever i en skoleklasse danner etter hvert et mønster for hvordan de forholder seg til, og oppfører seg mot hverandre og mot læreren. Disse mønstrene kan være negative eller positive handlingsmønstre. (Bjorvand Børresen, 2005)

3 Sosiale systemer Vi forholder oss regelmessig til andre mennesker, det gjør oss til deltakere i ulike sosiale systemer. Opprettholdes og videreutvikles av seg selv. Disse sosiale systemene eller fellesskapene danner rammer og setter betingelser for hvordan vi handler (Rasmussen 2004) Hva skal drive dette systemet fremover? Vedlikehold eller forandring?

4 Det er samspillet og de sosiale interaksjonene som er av interesse i den systemteorien vi skal anvende. Dersom vi forstår mønstre og struktur for kommunikasjon i klasserommet kan vi bedre forstå hvorfor elever handler som de gjør. Endrer vi mønstre, endrer vi utfall.

5 «Nei, det er du som er dum»
«Du er dum» «Nei, du er dum» «Nei, det er du som er dum» (Sitat fra Hundreåringen av Jonas Jonasson, 2011)

6 Lineær og sirkulær årsaksforklaring
Lineær årsaksforklaring Årsak - virkning «Læreren maser – eleven trekker seg unna» (årsak) (virkning) Sirkulær årsaksforklaring Har også med årsak – virkning og gjøre, men den legger vekt på sammenhengen mellom hendelser og hvordan de gjensidig påvirker hverandre.

7 Sirkulær tilnærming Hvordan er den gjensidige sammenhengen og påvirkningen mellom begivenhetene? Blir Per aggressiv fordi han ikke får være med å leke eller får han ikke være med å leke fordi han er aggressiv? Hva gjør Per når han ikke får være med å leke? Hva gjør de voksne? Har alle de voksne samme oppfatning av Per og hans situasjon? En situasjon kan forstås på uendelig mange måter.

8 Hmmmmm, tror jeg har skjønt noe nå..
Systemisk tilnærming betyr at elevene skal forstås og behandles i det systemet de er en del av. I systemteori tilhører problemet ikke individet, men oppstår og vedlikeholdes i det sosiale samspillet. De relasjonene som elevene inngår i blir derfor vesentlig for å forstå hvordan problemet oppstår. Vi må se elevene i en større sammenheng. Skape nye forståelser og nye måter å tenke på. Dette kan danne grobunn for andre mer ønskede handlingsmønstre. …… Kanskje

9 Hva skal vi egentlig gjøre i år?

10 Grupper To måter å tenke på:
1) Grupper på tvers av trinn/lærere som har forskjellige elever 2) Grupper på samme trinn/lærere som jobber med de samme elevene Diskutere samspill og sosiale systemer i stedet for individforklaringer – redusere kompleksiteten Reflektere over taus kunnskap og bevisstgjøre sammenhenger

11 1. Formulering av problemstilling
Utfordringen eller problemet vil dreie seg om gjentatte situasjoner der læreren opplever at det er stor avstand mellom hvordan han/hun ønsker at det skulle vært og hvordan det faktisk er.

12 Vær tydelig og konkret Jørgen er urolig og bråker i timene
Hvordan få Jørgen til å jobbe i timene Hvordan få Jørgen til å jobbe i mattetimene Hvordan få Jørgen følge med ved tavleundervisning Hvordan få Jørgen til å komme i gang med selvstendig arbeid i engelsk Hvordan få Jørgen til å slutte å snakke med medelever Hvordan få Jørgen til å rekke opp hånda når han vil si noe

13 Gry er så stille og beskjeden
Hvordan få Gry mer deltagende i klassen Hvordan få Gry til å rekke opp hånda for å si noe Hvordan få Gry til å delta i kommende gruppearbeid Hvordan få Gry mer deltagende sosialt i friminuttet Hvordan hjelpe Gry til å nærme seg andre elever i friminuttet

14 2. Målformulering Så konkret som mulig definere hvilke resultater vi ønsker å oppnå i arbeidet med analysemodellen

15 Innhenting av informasjon
Hensikt: Se utfordringene i skolen fra ulike sider og posisjoner. Flere informanter og mer spesifikke metoder.. Observasjon Bruk av video Samtaler Spørreskjema Ikke glem det positive!

16 Ulike perspektiv Hvordan tror du at Kari har det i klassen, plages hun av at hun sjelden rekker opp hånda? Har foreldrene til Kari kommet inn på dette? Hvordan er Kari hjemme, er hun stille der også? Hvem sitt behov er dette, Karis, ditt eller noen andres? Hvordan ser de andre elevene på Kari? Er Kari aktiv i andre situasjoner?

17 Analyse og refleksjon Danner grunnlaget for de strategier og tiltak som senere skal iverksettes. Fokus i analysefasen skal være på interaksjonen mellom elevene og omgivelsene Mange har hatt stor nytte av å ta for seg den enkelte utfordring i forhold til de tre perspektivene…

18 1) Det kontekstuelle perspektivet
Læringsmiljø Undervisning 2) Aktørperspektivet Elevens virkelighetsoppfatninger Mestringsstrategier Aktør i eget liv 3) Individperspektivet Elevens forutsetninger Hjemmeforhold Skader Vansker

19

20 Opprettholdende faktorer
Hvordan få Jørgen til å komme i gang med selvstendig arbeid i engelsk Uklare regler Uklare forventninger Dårlig klasseledelse Segregerte opplæringstilbud i gruppe Dårlig relasjon lærer-elev Dårlig klassemiljø

21 Uklare regler og konsekvenser ADHD Jørgen tror han er tøff
Hvordan få Jørgen til å komme i gang med selvstendig arbeid i engelsktimen Uklare regler og konsekvenser ADHD Jørgen tror han er tøff Dårlig relasjon lærer-elev Medelever ler med Oppgavene er for vanskelig Ingen oppfølging hjemme Ola og Hans fyrer oppunder Er klassens klovn Ser ikke verdien av det han gjør Vil ikke høre på lærer Jørgen skriver sakte Synes engelsk er kjedelig Har annet tilbud en dag i uka og mister en time Har ikke med blyant Har ofte glemt bøkene gjemme Liten variasjon i arbeids-metoder Dårlig læringsmiljø i klassen

22 Sirkulære spørsmål Sirkulære spørsmål fokuserer på at en handling må forstås i den konteksten som den framkommer. Sirkulære spørsmål skal være med å klargjøre den gjensidige påvirkningen som preger forholdet. Vi deler gjerne disse spørsmålstypene i fire typer hovedspørsmål

23 Spørsmål som utforsker forskjeller
Hva skiller veisøkers oppfatning av en situasjonen fra andre personers oppfatning av samme situasjon? Effektspørsmål Hvilken virkning en gitt væremåte, handling eller framgangsmåte kan ha på andre Triadiske spørsmål Hvordan reagerer tredjeparten på samhandling mellom to andre Hypotetiske spørsmål Stimulerer til alternativ tenkning både i et nåtids – og et framtidsperspektiv.

24 Andre spørsmålstyper Unntaksspørsmål Skalaspørmål Hv-spørsmål
Løfter frem de situasjonene hvor problemene er mindre eller helt borte Skalaspørmål Gir god visualisering Hv-spørsmål Hva har du tenkt å gjøre Hvordan vil du gjøre det? Hvorfor vil du gjøre det slik?

25 Etter gjennomføring Oppmuntring til å beskrive konkret det som skjedde i den aktuelle situasjonen Hvordan reagerte du? Hva la du merke til? Hos deg selv? Hos andre? Hva var du fornøyd med? Hva gjorde du bra? Hvordan vet du at det gikk bra? Hva var du misfornøyd med? Hva gikk ikke så bra? Hvordan vet du at det ikke gikk så bra? Hva kunne du gjort annerledes?

26 Systemteori En tydelig forståelse av de faktorer som.. Utløser Påvirker Opprettholder ..elevens handlinger og atferd.


Laste ned ppt "Hvordan forstår jeg årets opplegg innen LMH ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google