Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ledere for LP 7-skoler Gardermoen 13.06.2012 Torunn Tinnesand Skolekultur.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ledere for LP 7-skoler Gardermoen 13.06.2012 Torunn Tinnesand Skolekultur."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ledere for LP 7-skoler Gardermoen 13.06.2012 Torunn Tinnesand Skolekultur

2 ”Skolekultur er den mest kritiske faktor i utviklingsarbeid”. (Gunnar Berg 1999). Refleksjonsoppgave: Hvordan er kulturen på din skole? Skriv ned:  3 stikkord som beskriver positive forhold  3 stikkord som beskriver negative forhold

3 Skolekultur har to sider  Form:  Relasjonsmønstre, samarbeidsformer.  Etablerte samhandlingsmønstre hvor relasjonene mellom lærere kommer til uttrykk.  Innhold:  Holdninger, verdier, vaner, antagelser, språk. Relasjoner mellom lærere. Etablert konsensus (slik er det her hos oss).  Det er i innhold forskjeller mellom skoler er størst.  Gjennom å endre form, kan en endre innhold.

4 • Politiske føringer • Læreplaner • Rundskriv • Nasjonale prøver • Kartlegginger • Styrings- og kvalitetssystem • Ressursfordeling • Organisering • Ledelsesstruktur • Plandokumenter • Møte- og samarbeidsstruktur • Informasjonssystem • Regler og rutiner Ideologi: • Tilpasset opplæring • Inkludering • Rett til vgo for alle • Utjamning av forskjeller Kultur: • Holdninger • Verdier • Vaner • Antagelser • Kollektivt aksepterte forklaringer og løsninger • Språk og kommunikasjon Materialitet Sosialitet

5 Basis antagelser: (K.L. Seashore,University of Minnesota)  Skolekultur påvirker holdninger, hvordan lærere oppfatter jobben sin, men også hvordan de arbeider i klasserommet og elevenes læring. http://www.youtube.com/watch?v=t-sgx5lY7RM  Kultur er dypt forankret i de fleste skoler, men den kan endres.  Ledere former kulturen, men kulturendring forutsetter mer enn en person eller ett team/en gruppe  Ikke enkelt – men mulig!

6 Hvorfor er det så vanskelig å endre kulturer?  Alle land har noen bilder av skoler og skolekulturer:  Skole er kjedelig  Elever er late  Skoler har for lite fokus på kunnskap og læring  Lærere mangler autoritet og kunnskap  Bilder av skolekulturer forsterkes og videreføres, bl.a. gjennom filmer og TV-serier:  The Class, Dead poets Society …  Klasse 10 B, Lærerne, Kongsvik ungdomsskole …. Kulturer i kulturen!

7 Et bilde av skolekultur og endring Endring skjer ikke i kulturen, men i det enkelte klasserom, av den enkelte «helten». Den enkelte har ansvar for egen utvikling og læring. En sårbar kultur.

8 Et annet bilde av skolekultur og endring Nasjonalt nivåLokalt nivåLærerne Hvordan få dem til å gjøre? Vi må gjøre det de sier! De som gjør! Top-down Organisasjonsmessige strukturer

9 Et tredje bilde av skolekultur og endring Det ser kaotisk ut, men det illustrerer mange likeverdige personer og grupper som er forbundet med hverandre gjennom oppgaver som må gjøres. Mennesker som må samarbeide for at oppgaver skal løses. En sterk kultur!

10 Læreprosess: Fordypet forståelse av problemets natur Forståelse av oppdraget Problem Når problem diskuteres synliggjøres forståelse av oppdraget. Løsninger Hvilke ulike løsninger som stemmer med oppdraget. Opplevelse av problemer er betinget av forståelse av oppdrage t Løsningene er begrenset av forståelse av oppdraget

11 Ulike modeller for å forklare ulikheter i skolen  Det kategoriske perspektivet:  Elevenes individuelle vansker medfører problemer i skolen  Medisinske, psykologiske og strukturelle forklaringsmodeller  Relasjonelt eller systemorientert perspektiv på opplæring:  Kontekstuelle betingelser  Interaksjon i klasserommet  Eleven som aktør

12

13 Hva kreves for a utvikle skolens kultur? 1. Nødvendig kompetanse hos lærere og skoleledere til å møte kunnskapssamfunnet og en stadig mer differensiert gruppe elever og foreldre. 2. Kjenne styrker og svakheter i eget miljø, hvilke mål og innsats leder til utvikling og ønskede resultater? 3. Organisering som gir mulighet til felles refleksjon og kunnskapsutvikling 4. Tilgang til velfungerende støtte og veiledning. 5. Skolen må utvikle en kultur for kontinuerlig læring og utvikling.

14 Gruppeoppgave: En i hver gruppe presenterer en utfordring i egen skolekultur (den som sist hadde bursdag). Ta utgangspunkt i stikkordene som ble skrevet om positive og negativ trekk, og beskriv hvordan dette kommer til uttrykk. Formuler en problemstilling. Gruppa bidrar til å lage en sammenhengsirkel over faktorer som kan tenkes å opprettholde disse utfordringene.


Laste ned ppt "Ledere for LP 7-skoler Gardermoen 13.06.2012 Torunn Tinnesand Skolekultur."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google