Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hurum PPTs erfaringer med LP

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hurum PPTs erfaringer med LP"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hurum PPTs erfaringer med LP
Christine Bakken og Kari Trontveit Gardermoen Motivasjon og oppstart Innføring av LP-modellen Organisering

2 Motivasjon og oppstart
Bakgrunn for at Hurum kommune ble en LP-kommune: Det ble etablert en spes.ped-gruppe som skulle se på bruk av spesialundervisningen i kommunen og hvilke utfordringer vi stod overfor. PPT mente at LP-modellen var et konkret forslag til tiltak som kunne bidra til forebyggende arbeid og tidlig innsats. Rapporten fra spes.ped-gruppen støttet PPTs forslag, og den ble sendt på høring til alle skoler og barnehager. Ut i fra denne rapporten ble forslag til bruk av LP-modellen i Hurum kommune vedtatt av kommunestyret.

3 Motivasjon og oppstart
Informasjonsmøte for alle skolene og en barnehage. Opplæring på Gardermoen. Lillegården presenterte LP-modellen. Dette resulterte i at 2 av 6 skoler i Hurum kommune ønsket å delta. PPT hadde et sterkt ønske om at en barnehage fikk delta. Dette ble drøftet med Lillegården og godkjent.

4 Innføring av LP-modellen
Barnehagen og den ene skolen kom tidlig i gang med forberedelser. De var svært interessert og motivert for å delta. De ansatte her fikk LP-heftene våren før oppstart, og det var en god og lang innføring fra virksomhetsleder. Den siste skolen ble pålagt fra kommunens ledelse å delta. Ledelsen fra denne skolen begynte ikke forberedelsene før etter sommerferien. Denne skolen var mindre motivert i utgangspunktet.

5 Planer og organisering
Det er viktig med tidlig og god planlegging av alle møtedatoer. PPTs gjennnomføring av veiledning: To tilstede Avklaring av roller PPTs drøftning av LP-saker på forhånd Viktigheten av veiledningsdokument Fokus på bruk av analysemodellen Gruppedynamikk og gruppeledelse Møter Begrepsavklaringer Se eget notat som PPT har utarbeidet. Hente opp referat fra nettverkssamling og kommunal arbeidsgruppe. Si noe om hvordan møter avholdes, feks arbeidsgrupper, nettverksgrupper, kommunal arbeidsgruppe, LP-gruppe (læregruppe kalles dette egentlig, men vi har med bhg og ønsker da å ha et generelt begrep). Fortelle om suksesshistorier (bruk av analysemodellen i andre sammenhenger enn LP-tid.

6 Videre arbeid Bevissst fokus når vi er rundt på andre skoler som ikke bruker LP-modellen. Benytter Lillegårdens kompetanse og faglitteratur i vårt arbeid. Vårt mål er at LP-modellen skal selge seg selv. Vi har informert, men må også fortsette med å informere, om LP-modellen i alle de ulike foraene vi til enhver tid deltar i. Dette er viktig.

7 Erfaringer fra PPT i LP-arbeidet Kommentarer vi har hørt i første møte:
Vi har hatt lignende arbeid før Har egentlig ikke tid til det her Jeg er ikke noen teoretiker Denne saken vil jeg ikke diskutere her, kun med de på avdelingen Denne saken er for stor til og tas opp her

8 ..som raskt ble til... Dette er gøy Morsomt å jobbe på tvers
Det hadde jeg ikke tenkt på (får gode ideer fra andre). Systematikken er gull verdt

9 Suksessfaktorer Bruke heftene i LP-møtene.
Bruke forenklet oversikt som PPT har laget Lese og legge frem ett og ett punkt i analysemodellen for resten av gruppa. PPT har stor tro på at det lønner seg å bli veldig godt kjent med analysemodellen, samtidig som man benytter den. I hovedtrekk synes vi at det har vært veldig stor iver i LP-gruppene. Vi har best erfaring med å sette i gang små og konkrete tiltak, som man raskt kan se en effekt av. Det skrives gode referater. To tilstede fra PPT Har raskt sett overføringsverdier til andre barn, grupper osv.

10 ..erfaringer som er gjort..
PPT trenger også tid og erfaring på å bli godt kjent med modellen. Det oppleves som meningsfylt å veilede Har trengt noen oppklarende runder på hva vår rolle er. Vi kommer ikke for å gi svar på en bestilling, men for å være med å drøfte. For stor gruppe i bhg, noe de har valgt å gjøre noe med. Viktig å hele tiden ha fokus, så det ikke sklir ut. Viktig at alle hele veien blir påmint hvor i modellen man er. Bhg alltid to veisøkere, oppleves som lurt i tilfelle sykdom eller annet uventet. Dette bidrar til at det ikke går bort tid til å tenke ut ny problemstilling.

11 ..erfaringer som er gjort..
Bhg: alle har med problemstillinger til møtet Bhg:Den ene gruppa setter opp hvilke perspektiver som er med i sirkelen med opprettholdende faktorer, aktør, individ..Veldig lurt!! Veldig ok arbeidsmøte i bhg. Alle gruppelederne fikk samkjørt seg, og vi diskuterte bruken av modellen og gruppesammensetting. Positivt med lærergrupper som er satt sammen på tvers av klassetrinn, man oppnår dermed en større bredde og mangfold. Opplever stor kreativitet og engasjement fra lærere til både problemstillinger og tiltak. Tilbakemeldinger fra lærere er at LP-modellen er et nyttig verktøy som kan brukes både i forhold til enkeltelever, grupper og klassemiljø. Lærergruppene er alltid godt forberedt og utfører det som bestemmes ift infoinnhenting, tiltak

12 ...erfaringer som er gjort...
Lurt å stoppe opp litt underveis å reflektere på hvor i analysemodellen vi er, for å sjekke at man faktisk holder seg til den fasen man er i. Bhg: sender ut et generelt samtykkeskjema om barn kan tas opp ved navn i LP gruppa. Om større tiltak blir satt i gang formidles dette direkte til foreldre. Ha fokus på at LP arbeid vil gi barnet, barnegruppa fordeler, og ikke at vi bruker opp tid vi kunne hatt med barna. Viktig at man prater varmt om LP-modellen. Positivt snakk vil alltid påvirke i riktig retning. Erfart viktigheten av tydelig ledelse på skolen og arbeidsgruppas betydning (viktig at gruppeleder ikke føler seg alene,og sitter med alle utfordringene).


Laste ned ppt "Hurum PPTs erfaringer med LP"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google