Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tid for fornyelse FrPs tiltakspakke for norsk økonomi Ib Thomsen Stortingsrepresentant.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tid for fornyelse FrPs tiltakspakke for norsk økonomi Ib Thomsen Stortingsrepresentant."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tid for fornyelse FrPs tiltakspakke for norsk økonomi Ib Thomsen Stortingsrepresentant

2 Endret virkelighetsoppfatning  I høst uttalte finansministeren at vi ikke ville merke noe til krisen i Norge, fordi her var alt så godt regulert.  November: Regjeringen fastholdt sine prognoser lagt til grunn for statsbudsjettet.  26. januar la regjeringen frem en tiltakspakke

3 Endret virkelighetsoppfatning  Før jul behandlet Stortinget en bankpakke for å bedre kapitaltilgangen  Ny bankpakke lagt frem 8.februar -50 mrd til Statens obligasjonsfond -50 mrd til Statens finansfond

4 Handlingsregelen  Vedtatt i 2001  Bruke 4% av fondet (forventet realavkastning)  Bred enighet om at det økte handlingsrommet petroleumsinntektene skulle brukes til vekstfremmende tiltak  Infrastruktur, forskning, utdanning og skatte- og avgiftslettelser skulle prioriteres

5  FrP har i sine alternative budsjett lagt opp til å utnytte litt mer av handlingsrommet til vekstfremmende tiltak, uten å bruke av fondets grunnkapital.

6 Gjengs oppfatning i dag  Den økonomiske utviklingen viser at det er behov for tiltak som kan fremme aktivitet i økonomien  Mange land er allerede i gang med å gjennomføre tiltakspakker for sin økonomi  Det er en allmenn oppfatning at handlingsregelen nå må settes til side og at det må gjennomføres offentlige investeringer, men også skattelettelser

7 FrPs alternative budsjett 2009  Tok høyde for den økonomiske situasjonen  Inneholdt ekstraordinære tiltak innen:  Skattelette  Samferdsel  Vedlikehold av kommunale bygg

8 FrPs alternative budsjett 2009 Sjefsøkonom i DnB NOR Markets Øystein Dørum til TV2: "Jeg mener at skattelette ville virket. […] De som var nærmest å ha et krisebudsjett var FrP som hadde lagt opp til betydelige stimulanser. FrPs alternative budsjett er antakelig det som ligger nærmest å ha en fasit når vi ser tilbake om to år og ser på hvilke stimulanser som har kommet.”

9 Nå er det greit!  FrP fremmet forslag i forbindelse med trontalen i 2008 om å få komplett oversikt over vedlikeholdsetterslepet i off. sektor Nedstemt  FrP la inn midler til dette i sitt alternative budsjett Stemplet som uansvarlig

10 Regjeringens krisepakke 26. jan  20 mrd. kr ekstra  Kun 3,25 mrd. kr til skattelette for bedrifter  6,4 mrd. kr til kommunene  Samferdsel 3,8 mrd. kr.  Byggeprosjekter 2,8 mrd. kr.

11 Sammenligning RegjeringenFrP Skattelette3,25 mrd14,33 mrd Vei3,8 mrd5,9 mrd Kommunene6,4 mrd7,6 mrd Sykehus1,0 mrd Forskning/utdanning1,3 mrd2,1 mrd

12 FrPs tiltakspakke - ”Tid for fornyelse”  Fremskrittspartiet har lagt frem en tiltakspakke på 31 mrd kr.  Forslag om omfattende offentlige investeringer i infrastruktur som veier og bygningsmasse  Forslag om store skattelettelser for folk flest men også direkte rettet mot næringsvirksomhet

13 Regjeringens tiltakspakke  For lite  For sent  Treffer ikke

14 Tid for fornyelse 1  Skatt –Øke minstefradraget til 83.000 kr. –Øke avskrivningssatsene for maskiner til 30% –Skattefradrag for oppussing og ENØK-tiltak –Fjerne arbeidsgiveravgift for lærlinger og redusert arbeidsgiveravgift for seniorer –Reversere regjeringens skjerpelser i formuesskatt og arveavgift for bedrifter

15 Skatt Minstefradraget på inntekt og pensjon heves10.000 mill kr Redusert arbeidsgiveravgift for seniorer og fjerne arbeidsgiveravgift for lærlinger 1.800 mill kr Skattefradrag for oppussing/ENØK-tiltak i hjemmet320 mill kr Reversere regjeringens skatteskjerpelse ovenfor bedriftene ift arveavgift og formueskatt 400 mill kr Avskrivningsreglene for maskiner/utstyr økes fra 20% til 30%, skip/fiskefartøy/rigger økes fra 20% til 35% og økte avskrivningsregler ENØK-tiltak og kulturminner 1.000 mill kr Øke vrakpanten til 6000 kr450 mill kr Skatter og avgifter

16 Tid for fornyelse 2  Infrastruktur –Vedlikeholdsetterslep i kommunesektoren, skole og sykehussektoren –Investeringer i kommunesektoren –Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser –Veiprosjekter, bygging, vedlikehold og rassikring

17 Infrastruktur Vedlikeholdsetterslep i kommunesektoren, bygningsmasse generelt 3.000 mill kr Investeringer i kommunesektoren1.500 mill kr Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser1.500 mill kr Universitets- og høyskolebygg, og studentboliger600 mill kr Sykehussektoren1.000 mill kr Vedlikeholdsetterslepet i grunnskolen og videregående skole1.000 mill kr Bredbåndsinfrastruktur250 mill kr Forsering av utbyggingsprosjekter (vei)2.100 mill kr Investering/opprustning av jernbane- og veinettet, vedlikehold og rassikring på stam-, riksvei- og jernbanenettet (10 mrd kroner) 400 mill kr Vedlikehold og oppgradering på fylkesveinettet1.500 mill kr Strakstiltak trafikksikring (midtdelere)250 mill kr Halvering av ferjebillettene på alle riksveiferjer1.000 mill kr Energipakke Midt-Norge300 mill kr Infrastruktur

18 Tid for fornyelse 3  Næring og forskning –Økt satsing på Forsknings- og utviklingskontrakter –Styrke Argentum Fondsinvesteringer AS –Bedre innretning på Skattefunn-ordningen gjennom å øke timesatsen og fradragssatsen –Styrke forskningsinstituttene samt øke bevilgningene til utstyr og annen forskningsinfrastruktur ved høyskoler og universitet

19 Næring og forskning SkatteFunn: Øke satsen til kr. 950 pr. time100 mill kr SkatteFunn: Øke fradragssatsen til 30 % ved kjøp av FoU- tjenester utenfor egen bedrift 260 mill kr Øke rammen til Brukerstyrt Innovasjons Arena (BIA)370 mill kr Forsknings- og utviklingskontrakter150 mill kr Øke bevilgningene til de næringsrettede forskningsinstituttene 130 mill kr Styrke forskningsinstituttene250 mill kr Øke bevilgningen til utstyr og annen forskningsinfrastruktur ved høyskoler og universiteter 250 mill kr Styrke Argentum Fondsinvesteringer AS1000 mill kr Innovasjon Norge, reiseliv og internasjonalisering200 mill kr Økt energiforskning200 mill kr Forskning og utdanning

20 Tid for fornyelse 4  Permitteringsordningen  Permitteringsordningen utvides fra 30 til 52 uker  Nedsette et hurtigarbeidende utvalg - NOU - med sikte på å utarbeide et forslag til permanent regelverk for permitteringsreglene som fanger opp både konjunktur- og sesonghensyn, og legge dette frem senest i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2009.

21 Permitteringsordningen Permitteringsordningen utvides fra 30 til 52 uker } 130 mill kr Arbeidsgivers lønnspliktperiode reduseres til 5 dager Endre reglene om at man ikke kan få dagpenger hvis man er permittert mindre enn 50% til 20% Permitteringsordningen

22 Tid for fornyelse 5  Grønn pakke –Fornybar energi med grønn sertifikatordning –Energieffektivisering gjennom avskrivningsordninger for ENØK-tiltak –Energitiltak for industrien med en ny industrikraftmodell –Opprettholde aktiviteten i petroleumssektoren –Stimulere til en utskifting av bilparken gjennom å øke vrakpanten


Laste ned ppt "Tid for fornyelse FrPs tiltakspakke for norsk økonomi Ib Thomsen Stortingsrepresentant."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google