Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fiskebåtredernes representantskap Krise og muligheter Finn Bergesen jr.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fiskebåtredernes representantskap Krise og muligheter Finn Bergesen jr."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fiskebåtredernes representantskap Krise og muligheter Finn Bergesen jr.

2 Konsekvenser: + Høyere effektivitet i bedriftene + Økt handelsoverskudd + Høyere vekst - Lavere vekst i industri- sysselsettingen enn før - Større krav til høy omstillingsevne i norsk økonomi Globaliseringens effekter? • Billig import • Lavere priser • Lavere renter • Lavere lønnsvekst • Høye råvarepriser • Nye eksport- muligheter Norsk økonomi Kina- effekten 1 Økt innenlandsk konkurranse 2 EU-utvidelsen 3

3 Kilde: Concencus Forecast Forventningene til 2009 har falt dramatisk i løpet av året Consensus Forecasts. Anslag på BNP-vekst for 2009

4 Har den siste tidens utvikling i finansmarkedet bidratt til : Andeler som svarer ja

5 Markedsutsiktene ett år frem i tid – NHO bedriftene totalt 4 20 39 37 26 20 -44

6 PRINSIPPER FOR HÅNDTERING AV KRISEN NYTENKING

7 NHOs forslag til økonomisk tiltakspakke – prinsipper •Tiltakene må være raske og målrettede •Styrke næringslivets internasjonale konkurranseevne •Offentlige investeringer vil treffe bedre enn offentlig forbruk •Tiltakene må være relatert til en grundig gjennomgang av den faktiske situasjonen i norsk næringsliv

8 NHOs forslag til økonomisk tiltakspakke – oppsummering •Sikre et fungerende penge og kredittmarked –Gode tiltak til nå, men om nødvendig må nye tiltak raskt komme på plass •Øke næringslivets konkurransekraft –Egenkapitalen må ikke svekkes, reverser forslag om skatteskjerpelse •Beredskap for å stimulere innenlandsk etterspørsel må etableres –Aktuelle tiltak er generelle skattelettelser, som lavere skatt på alminnelig inntekt –Framskynding av utredede utbyggings- og vedlikeholdsarbeider

9 9 Krisepakken •Mange gode og riktige tiltak blant annet innenfor bygg, veg og jernbane, forskning og Innovasjon Norge. •Tiltakene må være rettet mot hele næringslivet, og gi konkurransedyktige betingelser. •Det bør legges større vekt på hurtigvirkende, generelle virkemidler. •Fornuftige tiltak som styrker konkurranseevnen bør være varige.

10 10 Skattestimulans for verdiskaping •Skattetiltak er godt egnet for å bedre rammevilkårene for bredden av norsk næringsliv. •NHO foreslår: –Oppheve taket på 5 mill. kr. i ordningen for midlertidig tilbakeføring av underskudd. –Supplere med en ordning for utsettelse av skatteinnbetalingen i februar og april 2009, og åpne for å avsette overskudd til konjunkturfond. –Øke avskrivningssatsen for maskiner til 30 pst som i Sverige. –Avskrive produksjonsmaskineri i samme gruppe som maskiner, ikke som bygg med lav sats. –Redusere skattesatsen for alminnelig inntekt.

11 11 Forskning, arbeid og miljø •Viktig og gledelig at regjeringen vil bruke SkatteFUNN som skatteincentiv i krisepakken. –Fjerne de uheldige innstrammingene på timetall og timesats i SkatteFUNN som ble innført fra 1. Januar 2007. –Åpne for direkte utgiftsføring av FoU-utgifter. •Investeringer i miljøteknologi –Skatteinsentiv, avskrivningsregler eller fondskonstruksjoner som gir økte investeringer i energieffektivisering og fornybar energi. –Etablere et eller flere CO 2 -fond etter modell fra det dynamiske NOx-fondet. •Fleksible permitteringsregler der kompetansehevende tiltak kombineres med dagpenger. •Øke lærlingtilskuddet til 25 000 kroner per lærling.

12 Kapital til bedriftene •Det er avgjørende viktig at bedriftene får lån og tilgang på kapital slik at de kan investere, sikre arbeidsplassene og skape nye. •Bankpakken 9. februar må være effektiv og omfattende slik at vi får bankene i gang igjen og sikrer bedrifts-Norge nødvendig kapital. •Bankenes egenkapital må styrkes og obligasjonsmarkedet stimuleres, blant annet gjennom Pensjonsfond Innland. 12

13 Finanskrisen og sjømatnæringen •God ressurssituasjon •Lagerutfordringer •Mangel på kreditt og garantier •Handel med torsk og sild sterkt svekket •Næringen forventer at 2009 problemer i vareflyt •Tiltak må sikre eksporten Foto: Opplysningskontoret for fisk

14 Regjeringens krisepakke fiskeri- og havbruksnæring •GIEK og Eksportfinans – økt forståelse? •Garantiordninger Innovasjon Norge •Ekstraordinære markedsmidler

15

16


Laste ned ppt "Fiskebåtredernes representantskap Krise og muligheter Finn Bergesen jr."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google