Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

• Ungdom, arbeid, skatt • Svart økonomi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "• Ungdom, arbeid, skatt • Svart økonomi"— Utskrift av presentasjonen:

1 • Ungdom, arbeid, skatt • Svart økonomi
SPLEISELAGET • Ungdom, arbeid, skatt • Svart økonomi Spleiselaget er en del av Samarbeid mot svart økonomi, der Skatteetaten bare er en av partene. Samarbeid mellom arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og det offentlige kalles den nordiske modellen. (Eller den norske modellen). Partene har felles interesse når det gjelder dette området: -Skatteinngangen (vi må ha penger inn for å kunne tilby velferdstjenester) -Konkurransevridning (de som driver utenfor systemet konkurrerer ”med doping i kroppen”) -Ordnede forhold, arbeidstakers rettigheter. Hvorfor engasjerer alle disse seg i temaene ungdom, arbeid, skatt og svart økonomi?

2 HVORFOR BETALE SKATT? Filmen er på youtube -

3 SKATT OG SKATTEFRITT Frikort Lønnsinntekt inntil kr 1 000
Fra en arbeidsgiver pr år Lønnsinntekt inntil kr 4 000 I private hjem pr år Fra en ideell organisasjon pr år Hva er skatt? Hva er et frikort? Når betaler man skatt? Her er unntakene hvor arbeid kan være skattefritt. 1000-kronersgrensen; ektefeller Lønnsinntekten inntil 1000 kr gjelder fra en arbeidsgiver pr. år. Ektefeller er 2 arbeidsgivere. Overskrides beløpsgrensen, skal hele beløpet innberettes. 4000-kronersgrensen i arbeidsgivers hjem Samlet lønnsutbetaling som ikke overstiger kr er ikke lønnsoppgavepliktig når utbetalingen kun gjelder arbeid i tilknytning til betalerens hjem eller fritidsbolig. OBS! Grensen gjelder ikke for arbeid andre steder (f.eks hvis et selskap flyttes hjemmefra og til et forsamlingslokale). Det kan kun gis 4000,- til sammen fra husstanden til den samme personen. Dvs at dersom det bor 3 voksne i hjemmet; foreldre + 18-år sønn, så kan de ikke gi mer en 4000 totalt til den samme personen. Den felles grensa gjelder altså ikke bare for ektefeller, men for husstanden. Se også nedenfor om handlehvitt.no Ideell organisasjon Eks. som instruktør i korps, idrettslag, røde kors m.m.. Overskrides beløpsgrensen, skal hele beløpet innberettes.

4 Er det greit å jobbe svart?
Ved å spørre ”Er det greit å jobbe svart?” får vi i gang en diskusjon og refleksjon i klassen. Ved å benytte ”hvorfor”-spørsmål, kan vi få frem argumenter både for ja og nei. Hvor mye er det greit å jobbe svart? Hvor mye av inntekten din er det greit at er svart? Denne må brukes som dialog. Hva er motivasjonene til å si det ene eller det andre? Argumentene som kommer opp kan vi bruke videre i timen, f.eks ved bruk av historier/sammenligninger/rollespill.

5 DET LILLE SPLEISELAGET
Spleisefest Gave …alle bidrar med sin andel! Her er det mulig å benytte andre eksempler i fremføringen. Alle bidrar med sin andel – men hva skjer med de som ikke bidrar med sin andel? -betaler alle likt? -betaler alle med penger? -betaler man etter evne? Normalt vil det være slik at den som ikke betaler sin andel, heller ikke får være med på pizzafesten, russebussen osv. Det oppfattes som urettferdig at noen er gratispassasjerer.

6 HVA MED DE SOM IKKE BIDRAR?
Her er det mulig å benytte andre eksempler i fremføringen. Alle bidrar med sin andel – men hva skjer med de som ikke bidrar med sin andel? -betaler alle likt? -betaler alle med penger? -betaler man etter evne? Normalt vil det være slik at den som ikke betaler sin andel, heller ikke får være med på pizzafesten, russebussen osv. Det oppfattes som urettferdig at noen er gratispassasjerer.

7 DET STORE SPLEISELAGET
Det norske samfunnet er et spleiselag Vi betaler skatt etter evne Vi får velferdsgoder etter behov Et spleiselag der alle er med! Man kan ikke uten videre melde seg ut av det store spleiselaget. De som ikke bidrar med sin andel, er likevel fortsatt berettiget til vesentlige velferdstjenester. De får helsetjenester, utdanning, veier osv. -er dette rettferdig? -hva hvis det er foreldrene som ikke bidrar med sin del? -hvem betaler for de som ikke bidrar med sin del?

8 Hvem bestemmer? Stortinget bestemmer hvor mye skatt du skal betale, og hvordan disse pengene skal fordeles Du kan være med å bestemme hvem som skal sitte på Stortinget Fjernet, men husk å si: Skatteetaten regner ut hvor mye skatt du skal betale Parti som fikk mer enn 1% oppslutning ved siste stortingsvalg er tatt med i presentasjonen. Det er bred enighet om at vi skal ha en velferdsstat, finansiert gjennom skatt etter evne. Partiene er derimot uenige om hvor pengene skal hentes inn, og hva vi skal bruke de på. Det er gjennom stemmeretten vi kan påvirke dette. NB! Ikke gå inn på partipolitiske standpunkter.

9 OFFENTLIGE INNTEKTER OG UTGIFTER
Alminnelig offentlig tjenesteyting 7,5% Bistand 2% Næringsutvikling 9,5% Miljøvern 1,5% Politi og brannvesen 2% 24 mrd 91 mrd 18 mrd Pensjoner og støtteordninger 40% Forsvar 3,5% 26 mrd 114 mrd 42 mrd Helse og sykehus 17% Utdanning 12,5% 480 mrd Fritid, kultur og religion 3% 151 mrd Boliger 1,5% 198 mrd 35 mrd 18 mrd Forklaring til tallene: Tatt fra nasjonalregnskapet hos SSB Enkel oversikt over alle utgiftene i tabellen: Tabellen viser grundigere hvordan hver post er sammensatt. Bistand er tatt ut fra Allminnelig offentlig tjenesteyting. Totale utgifter her i vår presentasjon er 1197 milliarder, dette er ned 4 milliarder fra SSB-tabellen pga avrundinger. Offentlige inntekter er mer sammensatt, og er tatt fra disse kildene: Offentlige inntekter og utgifter - Påløpte skatter og avgifter - Hvis man hadde lagt til alle formuesinntekter til oljen hadde den blitt utrolig stor, så det er gjort en vurdering etter samtale med SSB om at 50% av rentesinntekter og formuesinntekter knyttes til olje, og resten til andre inntekter. Dette innebærer at punktet «Oljeinntekter» består av 222mrd fra skatter, og 227 milliarder fra formuesinntekter. Andre inntekter økes med 91 mrd og posten blir relativt stor og kan forklares slik: - Renteinntekter og utbytte fra statlige (ikke olje-relaterte) selskaper i Norge (pensjonsfond innland). (De 91 mrd) - Gebyrer (største posten), bøter, løpende overføringer og fordringer (inkl bompenger). Totale inntekter her i vår presentasjon er 1563 milliarder, dette er ned 6 milliarder fra SSB-tabellen pga avrundinger. Oljeinntektene økte med 23,7% fra , andre inntekter økte med 6% i samme tidsrom. Nøkkeltall: Inntekter 1569 mrd Utgifter 1201 mrd Overskudd 368 mrd Arbeidsgiver- avgift, folketrygd 17% 261 mrd Skatt på inntekt og formue 23% 358 mrd Oljeinntekter 29% 454 mrd Merverdiavgift og andre avgifter 20% 318 mrd Andre inntekter 11% 172 mrd

10 SVART ARBEID ER EN TYV Svart arbeid stjeler
• fra barn, ungdom, eldre og syke • grunnlaget for en rettferdig konkurranse. • arbeidstakeres rettigheter og fremtidsutsikter Det er benyttet uttrykket ”flere titalls milliarder”. Dette er et anslag. SMSØ og Skatteetaten forholder seg til 5% av BNP, ut fra diverse undersøkelser. Den finnes andre anslag som avviker fra dette. Det er derfor vanskelig å tallfeste eksakt. Det er også forskjell på svart arbeid (en del av bildet) og svart økonomi (hele bildet). Hva betyr det at du stjeler fra barn, ungdom, eldre og syke? Hva betyr det at du stjeler fra arbeidsgiveren din? Hva betyr det at du stjeler fra deg selv? Konsekvenser/sanksjoner: Svart arbeid/skatteunndragelse er straffbart. Strafferammen er inntil 6 års fengsel. Det kan også være økonomiske konsekvenser i form av tilleggsskatt og renter. Å medvirke til skatteunndragelse er også straffbart, f.eks å bruke svart arbeid til å pusse opp hytta. Skatteetaten har et nært samarbeid med politiet i etterforskning av økonomisk kriminalitet. Du stjeler fra deg selv når du jobber svart!

11 INVESTERING I EN 19-ÅRING
,- ,- ,- ,- Denne viser hva samfunnet har investert i en 19-åring. Snittet er i året Barnehage er godt egnet til å vise ”egenandeler”. Skattepengene betaler en del – mens brukeren betaler en egenandel. Det er små variasjoner fra år til år på tallene over. Tallene gir et godt inntrykk av beløpsstørrelsene for de som er 19 år i 2012. NAV-satser, bl.a barnetrygd Barnetrygden (kr 970 pr mnd x 12 mnd x 18 år) Barnehage 5 år Totale utgifter pr år kr Egenandel pr år kr Grunnskole 10 år (kr x 10 år) Videregående 3 år (kr x 3 år)

12 HVOR MYE SKATT? Lønn: 50 000 2 600 i skatt (5 %) 70 000
i skatt (11,5 %) i skatt (21 %) i skatt (27 %) Inntekt gir (34,5%) Inntekt gir (37,1%) Dette lysarket kan benyttes til å vise evneprinsippet. Prosentsatsen stiger etter hvert som inntekten stiger. Hva hvis den som har i inntekt tar opp lån for å kjøpe leilighet? Da vil det bli rentefradrag og lavere skatt, pga lavere evne til å betale skatt (evneprinsippet). Finnes det andre måter å innrette skattleggingen på enn progressiv beskatning? Konsekvenser? -flat skatt -kontingent Det er enighet om evneprinsippet. Den norske modellen er skatt etter evne, velferdstjenester etter behov. i skatt (31 %) (prosentene er avrundet)

13 NÅR DU JOBBER Bestill skattekort og gi det til arbeidsgiver
Få arbeidsavtale Ta vare på lønnsslipp, og sjekk lønns- og trekkoppgave Kontroller selvangivelse Hvis PDF: 5, hvis PPT 4. Illustrasjon: Skaff deg en perm! Denne bolken skal ikke være en dominerende del av timen. Det skal gis nok informasjon til at eleven forstår hovedprinsippene, og at de vet hvor de kan søke ytterligere informasjon. Vis gjerne til spleiselaget.no. Skattekort: De fleste kjenner til frikort og frikortgrensen på Systemet med skattetrekk er mer ukjent; mange tror at man betaler 50% på inntekter over frikortgrensen. Her er det viktig å få frem at man må bestille skattekort, og at et riktig skattekort gjør at man slipper restskatt/tilgodeskatt. Arbeidsavtale: Hovedpoenget er at det er arbeidsavtalen som bestemmer lønn, arbeidstid, rettigheter og plikter. -med arbeidsavtale vet du at du har lønn, og du vet om du har jobb i morgen! -minstelønn i Norge er i de fleste tilfeller 0 -tariffavtaler Lønnsslipp: Kvittering for betalt skatt. Med lønnsslipp for hver lønnsutbetaling er sannsynligheten for at du jobber hvitt stor. Du er også sikret mot å måtte betale skatten på nytt, dersom arbeidsgiver skulle ta skattetrekket i sin egen lomme. Lønnsslippen settes i perm for hver måned. Lønns- og trekkoppgave og selvangivelse: Hovedpoenget er å sjekke at alle inntekter og alle fradrag er kommet med.

14 DINE RETTIGHETER Feriepenger Lønn under sykdom Pensjonsopptjening
Lønnsgaranti Oppsigelsesvern Dagpenger under arbeidsledighet Sluttattest Ikke glem rettighetene dine. ekstra penger til ferien neste år, 10,2% ( 12%) Lønn under sykdom, også fødselspenger Pensjonsopptjening ( opptjening av pensjon, både ufør og alderspensjon.) Det er lenge til du bli gammel, men ufør kan man bli når som helst. Lønnsgarant ( dette er en sikkerhet man har dersom en bedrift går konkurs. Da er det lønngarantifondet som kommer inn. Oppsigelsesvern ( dette er en sikkerhet mot plutselig å miste jobben) Dagpenger – ytelser når du har mistet jobben. ( beregningsgrunnlaget er basert på tidligere registrert inntekt.) For å få rett til dagpenger, må medlemmet a) I det siste avsluttede kalenderåret før det søkes om stønad ha hatt utbetalt en arbeidsinntekt som minst svarer til 1.5 ganger grunnbeløpet på søknadstidspunktet, eller b) I løpet av de siste 3 avsluttede kalenderårene før det søkes om stønad ha hatt utbetalt en arbeidsinntekt som minst svarer til 3 ganger grunnbeløpet på søknadstidspunktet. Her finner du mer om rettigheter hos Arbeidstilsynet:

15 Denne innledningssiden kan brukes til å vise spleiselaget.no når du ikke har tilgang til internett. Logoen nede til høyre er klikkbar, slik at man kommer til Spleiselaget.no. Vi skal bruke tid på å markedsføre siden, og den skal også brukes aktivt i timen. Når det er mulig SKAL vi være på internett og vise spleiselaget.no


Laste ned ppt "• Ungdom, arbeid, skatt • Svart økonomi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google