Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det politiske landskapet -skogens muligheter Honne 7. november 2013 Mari Gjølstad NORSKOG - www.skoginfo.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det politiske landskapet -skogens muligheter Honne 7. november 2013 Mari Gjølstad NORSKOG - www.skoginfo.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det politiske landskapet -skogens muligheter Honne 7. november 2013 Mari Gjølstad NORSKOG - www.skoginfo.no

2 • Det politiske mulighetsrommet er godt for verdikjeden skog og tre. • Avtalen mellom de fire partiene berører skogbruket i noen grad. NORSKOG - www.skoginfo.no Regjeringsavtalen

3 • Ruste opp infrastrukturen. • Satse på innovasjon, forskning og utvikling. • Legge til rette for privat eierskap. • Forsterke klimaforliket NORSKOG - www.skoginfo.no Regjeringsavtalen

4 • Formuesskatt og arveavgift skal reduseres. • Naturmangfoldloven ligger fast, men praktiseringen skal gjennomgås. • Avtalen er ikke til hinder for andre flertallsløsninger så lenge avtalens intensjon og prosedyrer er fulgt. NORSKOG - www.skoginfo.no Regjeringsavtalen

5 • Skog og tre-/treforedlings- industri får stor oppmerksomhet. • Bindingen til Venstre og Krf gir enkelte utfordringer, men store muligheter for alternative flertall. NORSKOG - www.skoginfo.no Regjeringsplattformen

6 Utdrag fra regjeringsplattformen: …..om skatt • Trappe ned formuesskatten ved å heve bunnfradraget og senke satsen. • Fjerne arveavgiften. • Gjennomgå og forbedre de skattemessige avskrivningsreglene for å gjøre norsk næringsliv mer konkurransedyktig. • Utrede de dynamiske effektene av skattelettelser. NORSKOG - www.skoginfo.no

7 • Frita fastmonterte, ikke-integrerte maskiner fra eiendomsskatt i industrianlegg (gjelder ikke kraftanlegg). • Sette ned en ny grønn skattekommisjon som skal fremme forslag om grønne skatteskift for å bidra til å nå målene i klimaforliket. NORSKOG - www.skoginfo.no

8 …om industri • Sikre gode rammebetingelser for energiintensiv norsk industri. • Forbedre treforedlingsindustriens konkurransekraft, blant annet ved å forenkle transportreglene samt styrke mulighetene for produkt- og teknologiutvikling. NORSKOG - www.skoginfo.no

9 • Arbeide for å innføre nye kapitalkilder for produktutvikling og innovasjon i treforedlingsindustrien, for eksempel ved å åpne for at skogfondet kan brukes til investeringer i industriformål. • Trappe opp bevilgningene til næringsrettet forskning, blant annet gjennom å styrke Skattefunn og Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA). NORSKOG - www.skoginfo.no

10 ….om skognæringen • Utarbeide en helhetlig strategi for verdikjeden knyttet til skogbruket. • Legge til rette for å øke avvirkningen av skog. • Redusere skattesatsen på gevinst ved salg av virksomheter i skogbruket til ordinær kapitalbeskatning. • Styrke det private skogbruket ved å selge arealer fra Statskog tilsvarende det Statskog har kjøpt de siste årene. NORSKOG - www.skoginfo.no

11 • Legge større vekt på klimapolitiske målsettinger i forvaltningen av norske skoger. • Tilpasse transportbestemmelsene for tømmer, så langt det er mulig, i møte med konkurransen fra våre handelspartnere. • Søke å etablere nye kapitalkilder for utvikling og lønnsom produksjon av nye trebaserte produkter, eksempelvis ved å åpne for at skogfondet kan brukes til investeringer i industriformål. NORSKOG - www.skoginfo.no

12 ….om eiendomsstruktur • Gi den enkelte bonde større råderett over egen eiendom ved å oppheve konsesjonsloven, boplikten, delingsforbud og priskontroll. • Åpne for bruk av aksjeselskap som selskapsform i landbruket. • Sikre en god erstatningsordning for personer som får båndlagt sin eiendom til infrastrukturformål. NORSKOG - www.skoginfo.no

13 • Gjøre modulvogntogordningen til en permanent ordning. • Legge til rette for at godstog og langdistansetog skal kunne prioriteres i jernbanenettet mellom kl 18:00 og 05:00. • Legge til rette for effektive knutepunkter mellom de ulike transportformene. • Sørge for en konkurransenøytral eier- og driftsstruktur av alle jernbaneterminaler. NORSKOG - www.skoginfo.no

14 ….om miljø og klima • Styrke arbeidet med frivillig vern av skog. • Sikre en bedre forvaltning av dagens verneområder. • Styrke kulturminnearbeidet i Norge, blant annet ved å bedre rammevilkårene for private eiere av kulturminner. • Utarbeide en stortingsmelding for å styrke friluftslivet. NORSKOG - www.skoginfo.no

15 Lokal medvirkning er viktig i forvaltning av naturressursene, og regjeringen vil ha forsøk med grunneierstyrt forvaltning av verneområder. Regjeringen vil avvikle «inngrepsfrie naturområder» (INON) som verktøy i arealpolitikken. NORSKOG - www.skoginfo.no

16 • Sørge for at offentlig sektor som kunde bidrar til å ta i bruk og utvikle nye miljø- og klimavennlige teknologier og løsninger. • Satse på forskning på fornybare energikilder. NORSKOG - www.skoginfo.no

17 Det politiske mulighetsrommet er stort, men hvilke saker vil bli prioritert? – Endringer innen konsesjonslovgivningen, bl.a. at det blir enklere å ha aksjeselskaper som eierform. – Reduksjon av skatt, men neppe på alle områder. – Gjennomføre Skog 22 som strategigruppe og å utarbeide en helhetlig strategi for verdikjeden skog og tre. – INON står allerede «laglig til for hogg»? Saker som angår naturmangfold – Venstre vil «bremse»? Saker som angår eiendomsstruktur – Krf vil «bremse»? NORSKOG - www.skoginfo.no Hvilken utvikling kan bransjen forvente?

18 • Det har neppe vært bedre politisk klima for tiltak innen skogbruksnæringen enn nå. • Utfordringen er tid, faren for å miste kompetanse, og hvordan kjeden vil makte å holde det gående i en overgangsfase. • Viktig med kortsiktige og langsiktige politiske grep! NORSKOG - www.skoginfo.no Skog – «mulighetenes marked»?

19 (Ikke endelig – avventer tilleggsproposisjon fre 8/11) Startavskrivningen på 10 prosent i saldogruppe d Formuesskatt – Økt bunnfradrag til 1 million kroner Arveavgift – Fribeløp økes til 1 million kroner Utvidet adgang til betinget skattefritak ved ekspropriasjon av landbrukseiendom Skattefunn – forslag om doblet maksimalt fradrag og økt timesats til 600 kroner. NORSKOG - www.skoginfo.no Kort om statsbudsjettet


Laste ned ppt "Det politiske landskapet -skogens muligheter Honne 7. november 2013 Mari Gjølstad NORSKOG - www.skoginfo.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google