Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Terje Aasland Regjeringens næringspolitikk sett i lys av Soria Moria erklæringen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Terje Aasland Regjeringens næringspolitikk sett i lys av Soria Moria erklæringen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Terje Aasland Regjeringens næringspolitikk sett i lys av Soria Moria erklæringen

2 Terje Aasland Hva er ikke næringspolitikk Hva er næringspolitikk

3 Terje Aasland Soria Moria 17 kap Næringspolitikk Energi Sosial Lokal- demokrat i Samferdsel Økonomi Barn Utdannin g og forskning Miljø Utvikling av Off.sektor Helse Omsorg Kultur

4 Terje Aasland Alt henger sammen med alt!  Visjon i Strategisk Næringsplan Grenland –Skape arbeidsplasser basert på Grenlands komparative fortrinn –Skape attraksjonskraft som bo- og etablerersted.  I Skien ble det fremsatt 2 forslag –”Med bakgrunn i fokusering på godt bomiljø bør planen legge større vekt på arbeidet med å bedre luft- og vannkvaliteten i området.” –”Kultur, handel, landbruk og turisme er områder som skal utredes for så å tas inn i strategisk næringsplan.”

5 Terje Aasland Økonomisk politikk er fundamentet  Styrke verdiskapingen  Stabile rammevilkår for konkurranseutsatt virksomhet  Handlingsregelen legges til grunn for budsjettpolitikken  Det totale skatte- og avgiftsnivået skal være på 2004-nivå  Det økonomiske handlingsrommet avgjør tempo i gjennomføring!

6 Terje Aasland Aktiv næringspolitikk:  Skole/utdanning /FoU / virkemiddelapparatet  Økt bruk av gass i Norge  Infrastruktur for transport av gass  Oljevirksomhet  Sikre en bedre kraftbalanse  Etablere et eget industrikraftmarked  Aktiv eierskapspolitikk.  Samferdsel  Reiseliv  Trivselsfaktor – noe og leve for

7 Terje Aasland Skole/utdanning /FoU / virkemiddelapparatet  Styrker utdanningen  Gjør utdanningen mer tilgjengelig  Økt satsing på forskning og utvikling  Styrker virkemiddelapparatet ( innovasjon Norge) Stoppet privatisering og styrket skolen, startet med 50 mill kr. til gratis læremidler, økt låneramme for opprusting av skolebygg, styrket kommune- økonomien med 5,7 MRD i frie midler, styrket næringsretta forskning gjennom Norges forskningsråd, Økt bevilgning Innovasjon Norge med 307 mill, endra betingelser såkornfond slik at det blir mer enn 2 MRD til nyskapende prosjekter

8 Terje Aasland Økt bruk av gass i Norge  Innenfor våre internasjonale klimaforpliktelser må en større del av naturgassen som utvinnes på norsk sokkel tas i bruk innenlands til industri-, energi- og transportformål –Styrke forskningen på miljøvennlig gasskraft –Styrke forskningen for å utvikle petrokjemi og industriell utnyttelse av naturgassen. –Gasskraftverk med CO2-rensing –”Lage et system for industrigass” / Øke Norges attraktivitet Etablert et tydelig flertall for å bruke mer gass innenlands også til produksjon av elektrisitet. Avsatt 80 mill. kr, til verdikjede CO2

9 Terje Aasland Infrastruktur for transport av gass  Regjeringen vil gjennom et statlig selskap delta i finansieringen av infrastruktur for transport av naturgass, sammen med kommersielle aktører, og at det gjennom dette legges til rette for CO2-fjerning og transport. Gassco sitt arbeid med konseptstudien avsluttes oktober/november. Det forventes å kunne fatte prinsipiell avklaring i løpet av høsten. Infrastruktur er nødvendig med tanke på økt bruk

10 Terje Aasland Oljevirksomhet  Regjeringen vil opprettholde høy lete aktivitet etter olje og gass, slik at oljeindustrien får tilgang til interessante arealer. –Kompetanseutviklende –Teknologiutviklende –Verdiskapende –Ringvirkninger for hele landet og for norsk verkstedindustri. En rekke konsesjoner er gitt, i tillegg er det vedtatt en helhetlig plan for forvaltningen av nordområdene som innebærer høy aktivitet

11 Terje Aasland Sikre en bedre kraftbalanse  Bygge ut ny kraft –Gasskraftverk –Fornybare energikilder (bio, vind, bølge etc.) –Utvidelse og opprusting av eksisterende kraftanlegg. –Evaluere energiloven (markedet)  Energiomlegging –Oppvarming (fjernvarme, andre varmekilder) Enighet om at gitte gasskraftverk konsesjoner, enighet om nye med CO2 håndtering. Det etableres et fond på 20 MRD til miljøvennlige energikilder. Evalueringen av energiloven startes i nær fremtid.

12 Terje Aasland Etablere et eget industrikraftmarked  Utrede og etablere et industrikraftmarked Utredningsarbeidet foregår nå i et departementalt utvalg. Det er vanskelig å finne et godt system som aksepteres av ESA. Målet er å etablere et industrikraftmarked i løpet av året.

13 Terje Aasland Samferdsel  Øke satsingen på veg, både investering, drift og vedlikehold i tråd med NTP  Øke satsingen på jernbane i tråd med NTP  Prioritere tiltak for farleier  Bredbånd til alle Økt bevilgning riksvei og jernbane med 803 mill kr. Bevilget 120 mill.kr. til bredbånd

14 Terje Aasland Aktiv eierskapspolitikk  Sikre et sterkt offentlig og nasjonalt eierskap for å nå politiske mål. –Kraftforsyningen – hjemfall –SDØE –Telenor, Hydro, DnB Nor, Statoil –Statnett, Statkraft Statens eierskap blir opprettholdt og det utvikles nå en ny eierskaps- melding som skal trekke opp de viktigste strategiene staten har med de ulike selskapene.

15 Terje Aasland Reiseliv  En viktig og framtidsretta næring  Stort utviklingspotensial  Sysselsetter mange kvinner  Grunnlag for små og mellomstore bedrifter

16 Terje Aasland Næringsutvikling Telemark  Prinsipiell avklaring gassrør  Oppstart/planleggingsmidler Eidangertunnelen  Oppstartsmidler farleien Breviksstrømmen  Starte arbeidet med industrigass  Øvrig vei –Vedlikehold –E134, E18, ”Floker R36”  Gassnova - forskning på industriell bruk av gass

17 Terje Aasland Vi må ha noe å leve av, å leve for Glade og trygge mennesker trives og utnytter sin egen kapasitet bedre

18 Terje Aasland Arbeidet har startet, mye er gjort og mye gjenstår.

19 Terje Aasland Vær ikke redd om det går sakte fremover Vær kun redd for å stå på stedet hvil


Laste ned ppt "Terje Aasland Regjeringens næringspolitikk sett i lys av Soria Moria erklæringen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google