Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Økologi, ressurser og livsløpsanalyser, Økologi, Miljøvennlig produksjon, Miljøanalyse, Miljøstyring Livsløpsanalyse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Økologi, ressurser og livsløpsanalyser, Økologi, Miljøvennlig produksjon, Miljøanalyse, Miljøstyring Livsløpsanalyse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Økologi, ressurser og livsløpsanalyser, Økologi, Miljøvennlig produksjon, Miljøanalyse, Miljøstyring Livsløpsanalyse

2 Økologi l er læren om samspillet mellom alle organismer i naturen, hvordan de påvirker hverandre og hvordan de blir påvirket av endringer i naturmiljøet.

3 Økologi l Økosystem l Individ l Populasjon l Samfunn l Dynamisk likevekt l Produsenter, konsumenter og nedbrytere

4 Produsenter, konsumenter, nedbrytere l Fotosyntesen l 6CO 2 + 6H 2 O + energi (sollys)  C 6 H 12 O 6 +6O 2 l Respirasjon l C 6 H 12 O 6 +6O 2  6CO 2 + 6H 2 O + energi

5 SFÆRER AtmosfærenBiosfæren Geosfæren AntrosfærenHydrosfæren Biogeokjemiske sykluser viser hvordan grunnstoffene sirkulerer mellom de ulike sfærer

6 Karbonsyklus CO 2 i atmosfæren Bundet organisk karbon, (CH 2 O) og zenobiotisk karbon Bundet organisk hydrokarbon, C x H 2x og kerogen Uløselig uorganisk karbon, hovedsakelig CaCO 3, CaCO 3 *MgCO 3 Løselig uorganisk karbon, hovedsakelig HCO 3 -

7 Nitrogensyklus Atmosfære N 2, noe N 2 O, spor av NO, NO 2, HNO 3, NH 4 NO 3 Biosfære Biologisk bundet nitrogen som amino (NH 2 ) nitrogen i proteiner Antrosfære NH 3, HNO 3, NO, NO 2, Uorganiske nitrater, organiske nitrogenforbindelser Hydrosfære og Geosfære Oppløst NO 3 -, NH 4 + Organisk bundet N i død biomasse og fossile brensler. N 2 - fiksering nitrifisering denitrifisering

8 Viktige ligninger Nitrifisering 1) 2 NH 4 + + 3 O 2  2 NO 2 - + 2 H 2 O + 4 H + + energi 2) 2 NO 2 - + O 2  2 NO 3 - + energi Denitrifisering 4 H + + 4 NO 3 -  2 N 2 + 5 O 2 + 2 H 2 O

9 Miljøarbeid Hensikt: l Spare ressurser –Energi, vann, råstoff l Redusere utslipp av forurensninger og miljøgifter l Redusere avfallsmengden

10 Prioriterte tiltak innenfor en forebyggende miljøstrategi Renere produksjon KildereduksjonResirkulering Endring av produktspesifikasjon Prosess/ driftsendringBruk/gjenbrukBiprodukter Endring i råvarer Teknologiendring God driftspraksis

11 Virkemidler l For virksomheter (private/offentlige) –Tekniske miljøanalyser –Livsløpsanalyser –Miljødeklarasjoner/Miljømerking ( Svanemerket, EU-blomst osv ) –Miljøstyringssystemer/miljørevisjon ( Iso 14001, EMAS) l For myndigheter –Grønne skatter ( CO 2 - avgift, El.avgift, deponiavgift osv) –Bonus ( Støtte til ENØK-tiltak )

12 Faser i prosessen Evaluerin g Gjennomføring Analyse av tiltak Tiltaksgenerering Kartleggings av nåsituasjon Informasjon Planlegging Teknisk Miljøanalyse, et effektivt tiltak for å oppnå en renere produksjon Detaljert kartlegging Velg nye mulige tiltak Gjenta prosessen

13 Livsløpsanalyser Et produkt blir vurdert med hensyn på miljøbelastninger i et fra vugge til grav perspektiv. Miljøbelastninger er primært delt inn ressursforbruk samt økologiske og helsemessige påkjenninger

14 Miljøbelastninger Elektrisitet Olje Gass Kull Biobrensel Annet Ikke-fornybare materialer(knappe eller rikelige ressurser) Fornybare materialer Resirkulerte materialer EnergiMaterialerVannLand Ressurser

15 Miljøbelastninger, fortsatt CO 2 SO 2 NOx Støv Etc Utslipp til luft Fast stoff BOD/COD TOC P/N Etc Utslipp til vann Fyllplass Gjenbruk/gjenvinning Energiutnyttelse Farlig avfall Fast avfall Økologiske påvirkninger

16 Miljøbelastninger, fortsatt

17 Livsløpsanalyser, LCA Råstoffer Produkt Bruk Avfall Materialer

18 Produktlivssyklus Avfallsstoffer Hjelpestoffer Råstoffer Produkt Bruk Avfall Materialer Utvinning Forarbeiding Avfallsstoffer Distribusjon Avfallsbehandling Produksjon Distribusjon Hjelpestoffer Avfallsstoffer Hjelpestoffer

19 Flytskjema for fremstilling og bruk av aluminiumsbokser Deponi Avfallshåndtering Bruk Fylling av bokser med mineralvann Fremstiling av bokser Valseverk for fremstilling av platter Fremstilling av AL Elektrolyse Foredling av råstoff Råstoff Bauxitt Al 2 O 3 Al Al-plater Al-bokser Tilført/avgitt energi Hjelpestoffer Forurensning/avfall

20 Miljømerking l Svanemerket l EU-blomsten l Der blaue Engel

21 Miljøstyring –Miljøregnskap kan være en del av et styringssystem for å holde orden på data og resultater. –Styringssystemet kan f. eks være: –Et internkontrollsystem (indre og ytremiljø) –Et HMS- system –Et EMAS eller ISO 14 001 system

22 Miljøstyring, fortsatt l Fastsettelse av miljømål l Utarbeidelse av handlingsplaner l Etablering av rutiner for måling og rapportering og oppfølging og korrigering

23 Miljøstyringssystemer/ miljørevisjon Uavhengig gransket og sertifiserte miljøvaredeklarasjoner som er mer omfattende systemer knyttet opp mot en offisiell godkjenningsordning En sertifisert miljøvaredeklarasjon skal også være underlagt kravene til en livsløpsvurdering. Eks. ISO 14001 og EMAS (Environment Management Audit Scheme)

24 ISO 14001 l Ansett trenet personell til å identifisere og vurdere de miljømessige forhold ved virksomheten l Skriv en ledelsesprosedyre for å identifisere miljømessige forhold og bestem hvilke som er signifikante l Design og produser dokumenter få å fastslå og måle signifikante forhold l Identifiser direkte miljømessige forhold l Skaff informasjon og data om forholdene for å lette vurderingen l Fastslå de signifikante miljømessige forholdene og deres virkninger l Skriv ned signifikante forhold, virkninger og tallfest dem l Gå igjennom forholdene og deres virkninger jevnlig og sørg for å holde dem oppdatert

25 Emas EMAS, EU´s frivillige miljøstyrnings- og miljørevisjonsordning, sørger for å effektivisere og stadig forbedre miljøarbeidet i virksomheter og organisasjoner og formidle ett troverdig budskap til markedet om resultatet av miljøarbeidet gjennom en gransket og godkjent miljøprogram og andre former for miljøkommunikasjon i annonsering og markedsføring. EMAS baseres på ISO 14001 og er dermed ett kommunikasjonsverktøy for ISO 14001-sertifiserte virksomheter og organisasjoner.


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Økologi, ressurser og livsløpsanalyser, Økologi, Miljøvennlig produksjon, Miljøanalyse, Miljøstyring Livsløpsanalyse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google