Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økologi, ressurser og livsløpsanalyser,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økologi, ressurser og livsløpsanalyser,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Økologi, ressurser og livsløpsanalyser,
Økologi, Miljøvennlig produksjon, Miljøanalyse, Miljøstyring Livsløpsanalyse

2 Økologi er læren om samspillet mellom alle organismer i naturen, hvordan de påvirker hverandre og hvordan de blir påvirket av endringer i naturmiljøet.

3 Økologi Økosystem Individ Populasjon Samfunn Dynamisk likevekt
Produsenter, konsumenter og nedbrytere Økosystem -et avgrenset naturområde som består av levende organismer som og døde mineraler som luft, vann, jord osv. Individ- en enkelt levende organisme i økosystemet Populasjon- eller bestand, omfatter alle individer av samme art som befinner seg innenfor systemet Samfunn- Alle plante og dyrepopulasjonene som befinner seg i økosystemet utgjør et samfunn Dynamisk likevekt- innenfor økosystemet lever organismene i balanse med hverandre og med miljøet rundt. Produsenter- Planter Konsumenter- planteetere og kjøttetere Nedbrytere- metemark, sopp, bakterier

4 Produsenter, konsumenter, nedbrytere
Fotosyntesen 6CO2 + 6H2O + energi (sollys) C6H12O6 +6O2 Respirasjon C6H12O6 +6O2  6CO2 + 6H2O + energi

5 SFÆRER Atmosfæren Hydrosfæren Antrosfæren Biosfæren Geosfæren
Biogeokjemiske sykluser viser hvordan grunnstoffene sirkulerer mellom de ulike sfærer

6 Karbonsyklus CO2 i atmosfæren
Bundet organisk karbon, (CH2O) og zenobiotisk karbon Bundet organisk hydrokarbon, C xH2x og kerogen Uløselig uorganisk karbon, hovedsakelig CaCO3, CaCO3*MgCO3 Løselig uorganisk karbon, hovedsakelig HCO3-

7 Nitrogensyklus Atmosfære N2, noe N2O, spor av NO, NO2, HNO3, NH4NO3
N2-fiksering nitrifisering denitrifisering Atmosfære N2, noe N2O, spor av NO, NO2, HNO3, NH4NO3 Antrosfære NH3, HNO3, NO, NO2, Uorganiske nitrater, organiske nitrogenforbindelser Biosfære Biologisk bundet nitrogen som amino (NH2) nitrogen i proteiner Hydrosfære og Geosfære Oppløst NO3-, NH4+ Organisk bundet N i død biomasse og fossile brensler.

8 1) 2 NH4+ + 3 O2  2 NO2- + 2 H2O + 4 H+ + energi
Viktige ligninger Nitrifisering 1) 2 NH O2  2 NO H2O + 4 H+ + energi 2) 2 NO2- + O2  2 NO3- + energi Denitrifisering 4 H+ + 4 NO3- 2 N2+ 5 O2 + 2 H2O

9 Miljøarbeid Hensikt: Spare ressurser
Energi, vann, råstoff Redusere utslipp av forurensninger og miljøgifter Redusere avfallsmengden

10 Prioriterte tiltak innenfor en forebyggende miljøstrategi
Renere produksjon Kildereduksjon Resirkulering Endring av produktspesifikasjon Prosess/ driftsendring Bruk/gjenbruk Biprodukter Endring i råvarer Teknologiendring God driftspraksis

11 Virkemidler For virksomheter (private/offentlige) For myndigheter
Tekniske miljøanalyser Livsløpsanalyser Miljødeklarasjoner/Miljømerking (Svanemerket, EU-blomst osv) Miljøstyringssystemer/miljørevisjon (Iso 14001, EMAS) For myndigheter Grønne skatter ( CO2- avgift, El.avgift, deponiavgift osv) Bonus ( Støtte til ENØK-tiltak )

12 Teknisk Miljøanalyse, et effektivt tiltak for å oppnå en renere produksjon
Faser i prosessen Planlegging Detaljert kartlegging Informasjon Kartleggings av nåsituasjon Velg nye mulige tiltak Tiltaksgenerering Planlegging -Definere overordnet mål -Avgrensing fokusering -Organisering Informasjon -Introduksjon for medvirkende -Overordnet informasjon til alle -Oppnå motivasjon Kartlegging -Innsamling av data Av -Beskrivelse av avfall og forurensning Nå situasjonene -Etabler kostnadsbilde -Lage oversikter -Massebalanser Tiltaksgenerering -Finne mulige tiltak for reduksjon -Forløpige vurderinger Velge ut for videre studier Analyse av tiltak -Teknisk -Økonomisk -Miljømessig -Prioritere tiltak Gjennomføring- -Strakstiltak -Tiltak i prioritert rekkefølge Evaluering -Oppnådde resultater - Analyse av tiltak Gjenta prosessen Gjennomføring Evaluering

13 Livsløpsanalyser Et produkt blir vurdert med hensyn på miljøbelastninger i et fra vugge til grav perspektiv. Miljøbelastninger er primært delt inn ressursforbruk samt økologiske og helsemessige påkjenninger

14 Miljøbelastninger Energi Materialer Vann Land Ressurser Elektrisitet
Ikke-fornybare materialer(knappe eller rikelige ressurser) Olje Fornybare materialer Gass Resirkulerte materialer Kull Biobrensel Annet

15 Miljøbelastninger, fortsatt
CO2 SO2 NOx Støv Etc Utslipp til luft Fast stoff BOD/COD TOC P/N Utslipp til vann Fyllplass Gjenbruk/gjenvinning Energiutnyttelse Farlig avfall Fast avfall Økologiske påvirkninger

16 Miljøbelastninger, fortsatt
TVOC= Total mengde flyktige organiske forbindelser.

17 Livsløpsanalyser, LCA Råstoffer Produkt Bruk Avfall Materialer

18 Energi Råstoff Produktlivssyklus Råstoffer Produkt Bruk Avfall
Materialer Utvinning Forarbeiding Avfallsstoffer Distribusjon Avfallsbehandling Produksjon Hjelpestoffer Energi Råstoff Hjelpestoffer Avfallsstoffer

19 Flytskjema for fremstilling og bruk av aluminiumsbokser
Deponi Avfallshåndtering Bruk Fylling av bokser med mineralvann Fremstiling av bokser Valseverk for fremstilling av platter Fremstilling av AL Elektrolyse Foredling av råstoff Råstoff Bauxitt Al2O3 Al Al-plater Al-bokser Tilført/avgitt energi Hjelpestoffer Forurensning/avfall

20 Miljømerking Svanemerket EU-blomsten Der blaue Engel

21 Miljøstyring Miljøregnskap kan være en del av et styringssystem for å holde orden på data og resultater. Styringssystemet kan f. eks være: Et internkontrollsystem (indre og ytremiljø) Et HMS- system Et EMAS eller ISO system

22 Miljøstyring, fortsatt
Fastsettelse av miljømål Utarbeidelse av handlingsplaner Etablering av rutiner for måling og rapportering og oppfølging og korrigering

23 Miljøstyringssystemer/ miljørevisjon
Uavhengig gransket og sertifiserte miljøvaredeklarasjoner som er mer omfattende systemer knyttet opp mot en offisiell godkjenningsordning En sertifisert miljøvaredeklarasjon skal også være underlagt kravene til en livsløpsvurdering. Eks. ISO og EMAS (Environment Management Audit Scheme)

24 ISO 14001 Ansett trenet personell til å identifisere og vurdere de miljømessige forhold ved virksomheten Skriv en ledelsesprosedyre for å identifisere miljømessige forhold og bestem hvilke som er signifikante Design og produser dokumenter få å fastslå og måle signifikante forhold Identifiser direkte miljømessige forhold Skaff informasjon og data om forholdene for å lette vurderingen Fastslå de signifikante miljømessige forholdene og deres virkninger Skriv ned signifikante forhold, virkninger og tallfest dem Gå igjennom forholdene og deres virkninger jevnlig og sørg for å holde dem oppdatert

25 Emas EMAS, EU´s frivillige miljøstyrnings- og  miljørevisjonsordning, sørger for å  effektivisere og stadig forbedre miljøarbeidet i  virksomheter og organisasjoner og formidle ett troverdig budskap til markedet om resultatet av miljøarbeidet gjennom en gransket og godkjent miljøprogram og andre former for miljøkommunikasjon i annonsering og markedsføring. EMAS baseres på ISO og er dermed ett kommunikasjonsverktøy for ISO sertifiserte virksomheter og organisasjoner.  


Laste ned ppt "Økologi, ressurser og livsløpsanalyser,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google