Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miljønytten ved fjernvarmesystemene i Trondheim

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miljønytten ved fjernvarmesystemene i Trondheim"— Utskrift av presentasjonen:

1 Miljønytten ved fjernvarmesystemene i Trondheim
Sissel Hunderi

2 Innhold Bakgrunn Metode Dokumentasjon Resultater

3 Bakgrunn Dokumentere miljøgevinst av:
Avfallsforbrenning Fjernvarmesystemet i Trondheim Dokumentasjon kan benyttes overfor: Kunder Myndigheter Planlegging av ny produksjon, NTNU, Institutt for vann og miljøteknikk Helge Brattebø Marte Reenaas Vi hevder overfor både kunder, gjester som besøker anlegget, samarbeidspartnere osv at det er miljøvennlig å brenne avfall og produsere fjernvarme. Det dukket opp spørsmål som: hvor mange tonn CO2 har vi spart miljøet for ved å brenne avfallet i stedet for å deponere det? Er det virkelig miljøvennlig å transportere avfall over store avstander for å brenne det i Trondheim? Bevisstgjøring overfor oss selv Dokumentasjon til kunder

4 LCA – Life cycle assessment
Livsløpsvurdering er et verktøy og metode for å skaffe seg en helhetlig miljøanalyse av enkeltprodukter og tjenester Livsløpsvurdering innebærer å følge et særskilt produkt eller tjeneste fra vugge til grav

5 LCA – et globalt verktøy
Styrke : Helhetlig miljøvurdering, vugge til grav Miljøbelastning gjennom hele livsløpet. Svakhet: Systemgrenser Tar ikke hensyn til geografiske forskjeller

6 Systemavgrensning Beregner miljøpåvirkning relatert til bruk av 8 energikilder for varmeproduksjon, både for fjernvarme og for direkte oppvarming Hele livsløpet til hver energikilde er inkludert For el-produksjon er det benyttet nordisk el-miks Ikke tatt med produksjon av anlegget og dets komponenter, Det er benyttet bedriftsspesifikke data der det er tilgjengelig Flere inndelinger eks for bio (ved, pellets) produksjon av distribusjonsnettet er med

7 Usikkerhet i analysen Alle data som ikke er bedriftsspesifikke
Transportdistanser Energisammensetning Fordeling mellom husholdning og næringsbygg Sensitiv på valg av energimiks på el

8 LCA – Life Cycle assessment
Fremgangsmåten for LCA kan deles inn i fire påfølgende stadier: Mål og omfang, som innebærer å definere funksjonen til produktet, og sette ned hvilke rammer som skal gjelde for vurderingen. Beregning av livsløpsinventar, det vil si å avdekke hva og hvor mye som forårsakes av ressursinnsats og utslipp til miljø. Blant ressurser kan det være relevant å se på forbruk av vann, energi og landareal, samt materialer som inngår i produkt og produksjon. Alle utslipp til vann, luft og jord kan vurderes. Omregning av de fysiske materialstrømmene i livsløpsinventaret til indikatorer for de miljøkonsekvensene disse forårsaker. Et velkjent eksempel på en miljøindikator er kg CO2-ekvivalenter, som brukes som mål på bidrag til global oppvarming. Utslipp av andre klimagasser, som lystgass (N2O) og metan (CH4), blir da omregnet til kg CO2-ekvivalenter. Tolkning av resultatene sett i forhold til målsetningen og rammene som er satt for studien, for eksempel om resultatene indikerer at betydningsfulle bidrag kan være utelatt. Det kan være relevant å vurdere presisjon i resultatene med hensyn på usikkerhet, eller valg gjort underveis i studien.

9 LCA – Life Cycle assessment
Målet med analysen er å evaluere en eventuell miljøgevinst ved Fjernvarmesystemet i Trondheim over de siste 22 årene, med fokus på CO2- ekvivalenter Systemet man sammenligner med må levere samme mengde energi til mottaker Vi har en hypotese om at vi over mange år har redusert CO2-utslippene i Trondheim Alternativet er at Trondheim ikke får fjernvarme

10 Beregning av livsløpsinventar
Forbruk av ressurser (energikilder, reaktanter, energi etc Utslipp Restprodukter Varme (produkt) Data kan hentes fra bedrifter, leverandører, miljørapporter, statistikker, tidligere LCA analyser, databaser Avgrensningene i analysen bestemmer hvilke prosesser og stressorer som skal inkluderes Utslipp Utslipp energikilder Utslipp

11 Vurdering av miljøpåvirkning

12 Resultater Fjernvarmesystemene i Trondheim bidrar til reduksjon i utslippene av CO2 Valg av topplast i fjernvarmesystemet er av betydning for miljøgevinst Resultat er avhengig av energimix for alternativ oppvarming Europeisk energimix vs Nordisk energimix

13 Fjernvarmesystemet i Trondheim
Hva tilsvarer dette? For eksempel i antall biler pr år: biler som kjører i snitt km, 95 blyfri, 0.8 pr mil Hvor mange biler er det i Trondheim? Dobbeltsjekk tall Antall kWh?

14 Fjernvarmesystemet i Trondheim

15 Resultater Fjernvarmesystemene i Trondheim bidrar til reduksjon i utslippene av CO2 Valg av topplast i fjernvarmesystemet er av betydning for miljøgevinst Resultat er avhengig av energimix for alternativ oppvarming Europeisk energimix vs Nordisk energimix

16 Unngått utslipp - energi input
Må kunne forklare denne i detaljer!!

17 Direkte – indirekte utslipp

18 Akkumulert direkte - indirekte

19 Resultater Fjernvarmesystemene i Trondheim bidrar til reduksjon i utslippene av CO2 Valg av topplast i fjernvarmesystemet er av betydning for miljøgevinst Resultat er avhengig av energimix for alternativ oppvarming Europeisk energimix vs Nordisk energimix

20 Europeisk energimiks

21 Europeisk energimiks

22 Norsk energimiks

23 Norsk energimiks

24 Oppsummering Analysen viser at Fjernvarmesystemene i Trondheim har ført til en betydelig miljøgevinst med en besparelse på nærmere tonn CO2 siden anleggene startet Størrelsen på miljøgevinsten er avhengig av valg av energikilde Avgrensning og Basic scenario er av betydning for resultatet Analysen er sensitiv for valg av energimiks på el


Laste ned ppt "Miljønytten ved fjernvarmesystemene i Trondheim"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google