Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miljø- og avfallshåndtering i et veiprosjekt E16 Sandvika-Wøyen Statens vegvesen Region Øst.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miljø- og avfallshåndtering i et veiprosjekt E16 Sandvika-Wøyen Statens vegvesen Region Øst."— Utskrift av presentasjonen:

1 Miljø- og avfallshåndtering i et veiprosjekt E16 Sandvika-Wøyen Statens vegvesen Region Øst

2 Overordnede mål for avfallshåndtering ● Statens vegvesen skal i følge Håndbok 211 om avfall: – Kartlegge virksomhetens påvirkning på det ytre miljø – Utarbeide miljøpolicy og sette mål for miljøarbeidet – Finne miljøforberedende tiltak og utarbeide handlingsplan for gjennomføring av disse – Innarbeide hensynet til ytre miljø i rutiner og prosedyrer – Integrere miljøledelse i organisasjonen – Intern revisjon og rapportering av miljøvernarbeidet

3 Informasjon om prosjektet E16 Sandvika – Wøyen E16 Sandvika - Wøyen 2,3 km tunnel1,2 km firefelts vegNytt vegsystem Sandvika / Hamang Gang- og sykkelforbindelserBussholdeplasser og kollektivfeltStøyskjerming Åpning av DælibekkenBedre flomforhold SandvikselvaLegge til rette for kobling mot ny E18

4 Mål for avfallshåndteringen i prosjektet E16 Sandvika – Wøyen ● Alt farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig og sikker måte ● Prosjektere løsninger og materialvalg som har lang levetid ● Sikre minimal mengde produsert avfall og forskriftsmessig behandling av avfallet som produseres ● Sorteringsgrad for entreprenørens eget produksjonsavfall skal være på minimum 70 % ● Egen miljøsaneringsplan over bygg og anlegg som skal rives

5 Avfallsplan som styringsdokument ● Entreprenør utarbeider avfallsplan med beskrivelse av hvordan materialene håndteres ● Entreprenøren skal utarbeides avfallsplaner for riveobjekter som inkluderes i avfallsplanen for anlegget ellers ● Avfallsplanen inneholder blant annet rivning og fjerning av alle betongelementer, fjerning av kabler og tekniske installasjoner og deponering av slam

6 Miljøsaneringsplan ● Kartlegging av bygg og installasjoner som skal rives/fjernes innenfor området Franzefoss/Statnett er beskrevet i egen miljøsaneringsplan ● Materialer med miljøgifter registrert ● Beskrivelse av aktuelle miljøskadelige stoffer i byggene som skal rives/fjernes ● Malt betong og murpuss hvor det er påvist miljøskadelige stoffer kan ikke gjenbrukes

7 Krav i kontrakten- hvordan følger vi opp? ● Entreprenørens avfallsplan utarbeides og rapporteres i henhold til krav i kontrakten ● Alt avfall skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller disponeres på annen måte ● Spesialavfall/farlig avfall lagres forskriftsmessig og leveres til godkjent deponi ● Tunnelmasser renses for slam og deponeres på Kadettangen ● Miljøfarlige stoffer på anlegget dokumenteres i henhold til gjeldende lover og forskrifter ● Tilrettelegging av gjenbruk av materialer ● Avfallet skal sorteres på arbeidsstedet ● Entreprenøren oppfordres til å foreslå gjenbruk av materialer utover det som er ivaretatt i kontrakten

8 Gjenbruk av betong/tegl ● For betongkonstruksjoner skal knusing, utskilling av armering, oppdeling i mindre fraksjoner og sortering være inkludert i entreprisene ● Umalt betong kan knuses, fjernes fra armering og dermed gjenbrukes som rene masser ● Betong og murpuss må tas prøver av før sanering for å avdekke eventuelle miljøskadelige stoffer

9 Økonomi i avfallshåndtering ● Lokal håndtering av steinmasser (knuseverk m.m) ● Sparer miljø og transportutgifter ved sortering og gjenbruk av asfalt- og betongmasser i anleggsområdet ● Lokale massedeponier med kort reisevei ● Mellomlagring av masser på arbeidsstedet eller i nærheten ● Gjenbruk av masser ● Høy gjenvinningsgrad gir økonomisk gevinst for entreprenøren

10 Massehåndtering ● Massedeponier er en utfordring for prosjektet ettersom det er få arealer som er egnet for massedeponier i Bærum ● Ønsker massedeponier med kort reisevei for å spare lokalklimaet og transportutgifter. ● Forsøker å finne løsninger før vi er i gang slik at entreprenøren får flere valg ● Flere alternativer: – Lier og Røyken kommune – Utfylling i Leangbukta, Asker kommune – Støyvoll for Løvenskiold skytebane, Bærum kommune – Midlertidig regulering til massedeponi i Bærum – Eventuell igjenfylling av gammel fjellskjæring


Laste ned ppt "Miljø- og avfallshåndtering i et veiprosjekt E16 Sandvika-Wøyen Statens vegvesen Region Øst."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google