Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miljø- og avfallshåndtering i et veiprosjekt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miljø- og avfallshåndtering i et veiprosjekt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Miljø- og avfallshåndtering i et veiprosjekt
E16 Sandvika-Wøyen Statens vegvesen Region Øst

2 Overordnede mål for avfallshåndtering
Statens vegvesen skal i følge Håndbok 211 om avfall: Kartlegge virksomhetens påvirkning på det ytre miljø Utarbeide miljøpolicy og sette mål for miljøarbeidet Finne miljøforberedende tiltak og utarbeide handlingsplan for gjennomføring av disse Innarbeide hensynet til ytre miljø i rutiner og prosedyrer Integrere miljøledelse i organisasjonen Intern revisjon og rapportering av miljøvernarbeidet

3 Informasjon om prosjektet E16 Sandvika – Wøyen
2,3 km tunnel 1,2 km firefelts veg Nytt vegsystem Sandvika / Hamang Gang- og sykkelforbindelser Bussholdeplasser og kollektivfelt Støyskjerming Åpning av Dælibekken Bedre flomforhold Sandvikselva Legge til rette for kobling mot ny E18 E16 Sandvika - Wøyen

4 Mål for avfallshåndteringen i prosjektet E16 Sandvika – Wøyen
Alt farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig og sikker måte Prosjektere løsninger og materialvalg som har lang levetid Sikre minimal mengde produsert avfall og forskriftsmessig behandling av avfallet som produseres Sorteringsgrad for entreprenørens eget produksjonsavfall skal være på minimum 70 % Egen miljøsaneringsplan over bygg og anlegg som skal rives

5 Avfallsplan som styringsdokument
Entreprenør utarbeider avfallsplan med beskrivelse av hvordan materialene håndteres Entreprenøren skal utarbeides avfallsplaner for riveobjekter som inkluderes i avfallsplanen for anlegget ellers Avfallsplanen inneholder blant annet rivning og fjerning av alle betongelementer, fjerning av kabler og tekniske installasjoner og deponering av slam

6 Miljøsaneringsplan Kartlegging av bygg og installasjoner som skal rives/fjernes innenfor området Franzefoss/Statnett er beskrevet i egen miljøsaneringsplan Materialer med miljøgifter registrert Beskrivelse av aktuelle miljøskadelige stoffer i byggene som skal rives/fjernes Malt betong og murpuss hvor det er påvist miljøskadelige stoffer kan ikke gjenbrukes

7 Krav i kontrakten- hvordan følger vi opp?
Entreprenørens avfallsplan utarbeides og rapporteres i henhold til krav i kontrakten Alt avfall skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller disponeres på annen måte Spesialavfall/farlig avfall lagres forskriftsmessig og leveres til godkjent deponi Tunnelmasser renses for slam og deponeres på Kadettangen Miljøfarlige stoffer på anlegget dokumenteres i henhold til gjeldende lover og forskrifter Tilrettelegging av gjenbruk av materialer Avfallet skal sorteres på arbeidsstedet Entreprenøren oppfordres til å foreslå gjenbruk av materialer utover det som er ivaretatt i kontrakten

8 Gjenbruk av betong/tegl
For betongkonstruksjoner skal knusing, utskilling av armering, oppdeling i mindre fraksjoner og sortering være inkludert i entreprisene Umalt betong kan knuses, fjernes fra armering og dermed gjenbrukes som rene masser Betong og murpuss må tas prøver av før sanering for å avdekke eventuelle miljøskadelige stoffer

9 Økonomi i avfallshåndtering
Lokal håndtering av steinmasser (knuseverk m.m) Sparer miljø og transportutgifter ved sortering og gjenbruk av asfalt- og betongmasser i anleggsområdet Lokale massedeponier med kort reisevei Mellomlagring av masser på arbeidsstedet eller i nærheten Gjenbruk av masser Høy gjenvinningsgrad gir økonomisk gevinst for entreprenøren

10 Massehåndtering Massedeponier er en utfordring for prosjektet ettersom det er få arealer som er egnet for massedeponier i Bærum Ønsker massedeponier med kort reisevei for å spare lokalklimaet og transportutgifter. Forsøker å finne løsninger før vi er i gang slik at entreprenøren får flere valg Flere alternativer: Lier og Røyken kommune Utfylling i Leangbukta, Asker kommune Støyvoll for Løvenskiold skytebane, Bærum kommune Midlertidig regulering til massedeponi i Bærum Eventuell igjenfylling av gammel fjellskjæring


Laste ned ppt "Miljø- og avfallshåndtering i et veiprosjekt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google