Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ressurser og livsløpsanalyser, Indre miljø Økologi, Miljøvennlig produksjon, Miljøanalyse, Livsløpsanalyse, Etikk Indre miljø, Arbeidsmiljøloven, HMS,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ressurser og livsløpsanalyser, Indre miljø Økologi, Miljøvennlig produksjon, Miljøanalyse, Livsløpsanalyse, Etikk Indre miljø, Arbeidsmiljøloven, HMS,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ressurser og livsløpsanalyser, Indre miljø Økologi, Miljøvennlig produksjon, Miljøanalyse, Livsløpsanalyse, Etikk Indre miljø, Arbeidsmiljøloven, HMS, Inneklima, Lyd og støy, Kjemiske stoffer på arbeidsplassen

2 Økologi Økosystem Individ Populasjon Samfunn Dynamisk likevekt Produsenter, konsumenter og nedbrytere

3 Miljøarbeid Hensikt: Spare ressurser –Energi, vann, råstoff Redusere utslipp av forurensninger og miljøgifter Redusere avfallsmengden

4 Renere Produksjon Hva kan oppnås? -lavere forbruk-bedre arbeidsmiljø -mindre forurensning-færre ulykker -mindre avfall-bedre nabo og kundeforhold

5 Virkemidler For virksomheter (private/offentlige) –Tekniske miljøanalyser –Livsløpsanalyser –Miljødeklarasjoner/Miljømerking ( Svanemerket, EU-blomst osv ) –Miljøstyringssystemer/miljørevisjon ( Iso 14001, EMAS) For myndigheter –Grønne skatter ( CO 2 - avgift, El.avgift, deponiavgift osv)

6 Faser i prosessen Evaluering Gjennomføring Analyse av tiltak Tiltaksgenerering Kartleggings av nåsituasjon Informasjon Planlegging Teknisk Miljøanalyse, et effektivt tiltak for å oppnå en renere produksjon Detaljert kartlegging Velg nye mulige tiltak Gjenta prosessen

7 Livsløpsanalyser Et produkt blir vurdert med hensyn på miljøbelastninger i et fra vugge til grav perspektiv. Miljøbelastninger er primært delt inn ressursforbruk samt økologiske og helsemessige påkjenninger

8 Miljøbelastninger

9

10

11 Livsløpsanalyser, LCA Råstoffer Produkt Bruk Avfall Materialer

12 Produktlivssyklus Råstoffer Produkt Bruk Avfall Materialer Utvinning Forarbeiding Avfallsstoffer Distribusjon Avfallsbehandling Produksjon Distribusjon Hjelpestoffer Avfallsstoffer Hjelpestoffer

13 Eksempel på oppsett for en LCA Flytskjema for fremstilling og bruk av aluminiumsbokser Deponi Avfallshåndtering Bruk Fylling av bokser med mineralvann Fremstiling av bokser Valseverk for fremstilling av platter Fremstilling av AL Elektrolyse Foredling av råstoff Råstoff Bauxitt Al 2 O 3 Al Al-plater Al-bokser Tilført/avgitt energi Hjelpestoffer Forurensning/avfall

14 Miljømerking Svanemerket EU-blomsten Der blaue Engel

15 Miljøstyringssystemer/ miljørevisjon Uavhengig gransket og sertifiserte miljøvaredeklarasjoner som er mer omfattende systemer knyttet opp mot en offisiell godkjenningsordning En sertifisert miljøvaredeklarasjon skal også være underlagt kravene til en livsløpsvurdering. Eks. ISO 14001 og EMAS (Environment Management Audit Scheme)

16 ISO 14001 Ansett trenet personell til å identifisere og vurdere de miljømessige forhold ved virksomheten Skriv en ledelsesprosedyre for å identifisere miljømessige forhold og bestem hvilke som er signifikante Design og produser dokumenter få å fastslå og måle signifikante forhold Identifiser direkte miljømessige forhold Skaff informasjon og data om forholdene for å lette vurderingen Fastslå de signifikante miljømessige forholdene og deres virkninger Skriv ned signifikante forhold, virkninger og tallfest dem Gå igjennom forholdene og deres virkninger jevnlig og sørg for å holde dem oppdatert

17 Indre miljø Enhver bedrift/virksomhet er pålagt å sikre sitt eget arbeidsmiljø gjennom forskrift om Helse, Miljø og Sikkerhet. HMS arbeidet i virksomheten innebærer at det skal finnes dokumenterte systemer for alt som har med sikkerhet, helse og miljø og gjøre. Systemene skal følges opp jevnlig. Forkriften bygger på Arbeidsmiljøloven, produktkontrolloven, forurensningsloven, brann og eksplosjonsloven og andre aktuelle lover.

18 Arbeidsmiljøfaktorer Fysiske Kjemiske Psykososiale

19 Inneklima Fysiske inneklima faktorer: –Akustisk miljø, støy og vibrasjoner –Termisk miljø, klima –Aktinisk, ioniserende stråling –Mekanisk, ergonomi

20 Kjemiske inneklima faktorer –Atmosfærisk miljø, forurensninger i lufta Psykososialt miljø Estetisk

21 Lyd og støy Lyd er energi som forplanter seg fra en lydkilde i form av lydbølger. Lydintensitet, I, er et uttrykk for lydstyrke. I måles i W/m 2 Lydtrykk, p, er også et uttrykk for lydstyrke. P måles i Pa. Lydnivå kan regnes ut fra lydintensitet eller lydtrykk. Måles i desibel, dB. –Høreterskel er den laveste lyd vårt øre kan oppfatte, I o eller p o –Smertegrense er den høyeste lyd vi kan høre uten at vi kjenner fysisk smerte i øret.

22 Sammenheng mellom lydnivå og lydintensitet eller lydtrykk er

23 Oppgave Hvor stort er lydnivået ved en lydintensitet på 10 -4,5 W/m 2 ? (høy selskapslyd eller sterkt traffikert gate)

24 Kjemiske stoffer på arbeidsplassen Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren. –Gjelder Organiske løsemidler Støv,røyk og gasser Stoffer som fremkaller eksem og allergi Kreftfremkallende stoffer

25 Merking av kjemiske stoffer Alle farlige kjemiske stoffer skal merkes etter gjeldende forskrifter med hensyn på helse, brann og eksplosjonsfare og miljøfare. Organiske løsemidler skal i tillegg YL-merkes.YL- tall står for yrkeshygienisk luftebehov i m 3 per liter produkt. YL-gruppe: 00, 0,1,2,3,4 og 5, hvor 5 er den som krever høyest luftebehov. Alle virksomheter som bruker eller oppbevarer farlige kjemikalier skal ha et kartotek med HMS- datablader for alle stoffene


Laste ned ppt "Ressurser og livsløpsanalyser, Indre miljø Økologi, Miljøvennlig produksjon, Miljøanalyse, Livsløpsanalyse, Etikk Indre miljø, Arbeidsmiljøloven, HMS,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google