Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ressurser og livsløpsanalyser, Indre miljø

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ressurser og livsløpsanalyser, Indre miljø"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ressurser og livsløpsanalyser, Indre miljø
Økologi, Miljøvennlig produksjon, Miljøanalyse, Livsløpsanalyse, Etikk Indre miljø, Arbeidsmiljøloven, HMS, Inneklima, Lyd og støy, Kjemiske stoffer på arbeidsplassen

2 Økologi Økosystem Individ Populasjon Samfunn Dynamisk likevekt
Produsenter, konsumenter og nedbrytere Økosystem -et avgrenset naturområde som består av levende organismer som og døde mineraler som luft, vann, jord osv. Individ- en enkelt levende organisme i økosystemet Populasjon- eller bestand, omfatter alle individer av samme art som befinner seg innenfor systemet Samfunn- Alle plante og dyrepoppulasjonene som befinner seg i økosystemet utgjør et samfunn Dynamisk likevekt- innenfor økosystemet lever organismene i balanse med hverandre og med miljøet rundt. Produsenter- Planter Konsumenter- planteetere og kjøttetere Nedbrytere- metemark, sopp, bakterier

3 Miljøarbeid Hensikt: Spare ressurser
Energi, vann, råstoff Redusere utslipp av forurensninger og miljøgifter Redusere avfallsmengden

4 Renere Produksjon Hva kan oppnås? -lavere forbruk -bedre arbeidsmiljø
Prioriterte tiltak innenfor en forebyggende miljøstrategi Hva kan oppnås? -lavere forbruk -bedre arbeidsmiljø -mindre forurensning -færre ulykker -mindre avfall -bedre nabo og kundeforhold

5 Virkemidler For virksomheter (private/offentlige) For myndigheter
Tekniske miljøanalyser Livsløpsanalyser Miljødeklarasjoner/Miljømerking (Svanemerket, EU-blomst osv) Miljøstyringssystemer/miljørevisjon (Iso 14001, EMAS) For myndigheter Grønne skatter ( CO2- avgift, El.avgift, deponiavgift osv)

6 Teknisk Miljøanalyse, et effektivt tiltak for å oppnå en renere produksjon
Faser i prosessen Planlegging Detaljert kartlegging Informasjon Kartleggings av nåsituasjon Velg nye mulige tiltak Tiltaksgenerering Planlegging -Definere overordnet mål -Avgrensing fokusering -Organisering Informasjon -Introduksjon for medvirkende -Overordnet informasjon til alle -Oppnå motivasjon Kartlegging -Innsamling av data Av -Beskrivelse av avfall og forurensning Nå situasjonene -Etabler kostnadsbilde -Lage oversikter -Massebalanser Tiltaksgenerering -Finne mulige tiltak for reduksjon -Forløpige vurderinger Velge ut for videre studier Analyse av tiltak -Teknisk -Økonomisk -Miljømessig -Prioritere tiltak Gjennomføring- -Strakstiltak -Tiltak i prioritert rekkefølge Evaluering -Oppnådde resultater - Analyse av tiltak Gjenta prosessen Gjennomføring Evaluering

7 Livsløpsanalyser Et produkt blir vurdert med hensyn på miljøbelastninger i et fra vugge til grav perspektiv. Miljøbelastninger er primært delt inn ressursforbruk samt økologiske og helsemessige påkjenninger

8 Miljøbelastninger

9 Miljøbelastninger

10 Miljøbelastninger

11 Livsløpsanalyser, LCA Råstoffer Produkt Bruk Avfall Materialer

12 Energi Råstoff Energi Produktlivssyklus Råstoffer Avfallsstoffer
Hjelpestoffer Avfallsstoffer Hjelpestoffer Utvinning Forarbeiding Produksjon Materialer Energi Produkt Råstoff Distribusjon Distribusjon Avfallsstoffer Hjelpestoffer Energi Hjelpestoffer Avfallsstoffer Bruk Hjelpestoffer Avfall Avfallsbehandling Hjelpestoffer Avfallsstoffer

13 Eksempel på oppsett for en LCA Flytskjema for fremstilling og bruk av aluminiumsbokser
Bauxitt Al2O3 Al Al-plater Al-bokser Tilført/avgitt energi Hjelpestoffer Forurensning/avfall Råstoff Foredling av råstoff Fremstilling av AL Elektrolyse Valseverk for fremstilling av platter Fremstiling av bokser Fylling av bokser med mineralvann Bruk Avfallshåndtering Deponi

14 Miljømerking Svanemerket EU-blomsten Der blaue Engel

15 Miljøstyringssystemer/ miljørevisjon
Uavhengig gransket og sertifiserte miljøvaredeklarasjoner som er mer omfattende systemer knyttet opp mot en offisiell godkjenningsordning En sertifisert miljøvaredeklarasjon skal også være underlagt kravene til en livsløpsvurdering. Eks. ISO og EMAS (Environment Management Audit Scheme)

16 ISO 14001 Ansett trenet personell til å identifisere og vurdere de miljømessige forhold ved virksomheten Skriv en ledelsesprosedyre for å identifisere miljømessige forhold og bestem hvilke som er signifikante Design og produser dokumenter få å fastslå og måle signifikante forhold Identifiser direkte miljømessige forhold Skaff informasjon og data om forholdene for å lette vurderingen Fastslå de signifikante miljømessige forholdene og deres virkninger Skriv ned signifikante forhold, virkninger og tallfest dem Gå igjennom forholdene og deres virkninger jevnlig og sørg for å holde dem oppdatert

17 Indre miljø Enhver bedrift/virksomhet er pålagt å sikre sitt eget arbeidsmiljø gjennom forskrift om Helse, Miljø og Sikkerhet. HMS arbeidet i virksomheten innebærer at det skal finnes dokumenterte systemer for alt som har med sikkerhet, helse og miljø og gjøre. Systemene skal følges opp jevnlig. Forkriften bygger på Arbeidsmiljøloven, produktkontrolloven, forurensningsloven, brann og eksplosjonsloven og andre aktuelle lover.

18 Arbeidsmiljøfaktorer
Fysiske Kjemiske Psykososiale

19 Inneklima Fysiske inneklima faktorer:
Akustisk miljø, støy og vibrasjoner Termisk miljø, klima Aktinisk, ioniserende stråling Mekanisk, ergonomi

20 Kjemiske inneklima faktorer Psykososialt miljø Estetisk
Atmosfærisk miljø, forurensninger i lufta Psykososialt miljø Estetisk

21 Lyd og støy Lyd er energi som forplanter seg fra en lydkilde i form av lydbølger. Lydintensitet, I, er et uttrykk for lydstyrke. I måles i W/m2 Lydtrykk , p, er også et uttrykk for lydstyrke. P måles i Pa. Lydnivå kan regnes ut fra lydintensitet eller lydtrykk. Måles i desibel, dB. Høreterskel er den laveste lyd vårt øre kan oppfatte, Io eller po Smertegrense er den høyeste lyd vi kan høre uten at vi kjenner fysisk smerte i øret.

22 Sammenheng mellom lydnivå og lydintensitet eller lydtrykk er

23 Oppgave Hvor stort er lydnivået ved en lydintensitet på 10-4,5 W/m2?
(høy selskapslyd eller sterkt traffikert gate)

24 Kjemiske stoffer på arbeidsplassen
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren. Gjelder Organiske løsemidler Støv,røyk og gasser Stoffer som fremkaller eksem og allergi Kreftfremkallende stoffer

25 Merking av kjemiske stoffer
Alle farlige kjemiske stoffer skal merkes etter gjeldende forskrifter med hensyn på helse, brann og eksplosjonsfare og miljøfare. Organiske løsemidler skal i tillegg YL-merkes.YL-tall står for yrkeshygienisk luftebehov i m3 per liter produkt. YL-gruppe: 00, 0,1,2 ,3 ,4 og 5, hvor 5 er den som krever høyest luftebehov. Alle virksomheter som bruker eller oppbevarer farlige kjemikalier skal ha et kartotek med HMS-datablader for alle stoffene


Laste ned ppt "Ressurser og livsløpsanalyser, Indre miljø"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google