Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SIB5003 BM2 - Miljøteknikk: ”Avfall i lys av livsløps- og kretsløpstenkning”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 1 SIB 5003 BM2 Miljø- og ressursteknikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SIB5003 BM2 - Miljøteknikk: ”Avfall i lys av livsløps- og kretsløpstenkning”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 1 SIB 5003 BM2 Miljø- og ressursteknikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 SIB5003 BM2 - Miljøteknikk: ”Avfall i lys av livsløps- og kretsløpstenkning”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 1 SIB 5003 BM2 Miljø- og ressursteknikk Avfall i lys av livsløps- og kretsløpstenkning Helge Brattebø

2 SIB5003 BM2 - Miljøteknikk: ”Avfall i lys av livsløps- og kretsløpstenkning”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 2 HVA ER AVFALL? •Forurensningsloven: –Avfall er kasserte eller overflødige løsøregjenstander eller stoffer. Avløpsvann og avgasser er ikke definert som avfall. –Forbruksavfall, produksjonsavfall og spesialavfall •Mange måter å inndele avfall i: –Husholdningsavfall, næringsavfall og spesialavfall –Kommunalt avfall –Ulike fraksjoner (plast, metall, papp/papir, organisk..) –Ulike opprinnelser (BA-avfall, emballasjeavfall...) •Avfall, restprodukter eller biprodukter?

3 SIB5003 BM2 - Miljøteknikk: ”Avfall i lys av livsløps- og kretsløpstenkning”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 3 FORSLAG OM ENDRET ANSVAR –En større del av avfallet unntas fra det kommunale ansvaret og blir gjenstand for tilbud og etterspørsel –Næringslivet er positive, kommunene skeptiske

4 SIB5003 BM2 - Miljøteknikk: ”Avfall i lys av livsløps- og kretsløpstenkning”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 4 ”DET NATURLEGA STEGET” •3 typer ressurser som utsettes for press som følge av økende økonomisk aktivitet i samfunnet Biosfæren Litosfæren Teknosfæren Økende økonomisk aktivitet Fornybare ressurser Ikke fornybare ressurser Resipient- ressurser

5 SIB5003 BM2 - Miljøteknikk: ”Avfall i lys av livsløps- og kretsløpstenkning”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 5 ”DET NATURLEGA STEGET” •Disse tre typene ressurser må forvaltes på en bærekraftig måte, ved at: –Innstrømmene av fornybare ressurser fra biosfæren til teknosfæren må ikke overstige rentene av naturkapitalen –Innstrømmene av ikke-fornybare ressurser fra biosfæren til teknosfæren må vurderes på basis av de totale tilgjengelige mengder av slike ressurser –Utstrømmene fra teknosfæren til biosfæren må ikke overstige det nivået resipientene (økosystemer) selv kan vedlikeholde •Virksomheten innen teknosfæren og interaksjonen med biosfæren må være slik at disse prinsippene kan oppfylles

6 SIB5003 BM2 - Miljøteknikk: ”Avfall i lys av livsløps- og kretsløpstenkning”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 6 AVFALLSPROBLEMENE I DAG •Mengden avfall  Store ressurser til innsamling og behandling –Koster store penger. –Binder arbeidskraft og ressurser som egentlig burde vært rettet inn mot annet produktivitetsskapende arbeid. –Tap av ressurser som egentlig skulle ha en funksjon i økonomien. Kunne funksjonen vært forlenget? –Utarming av naturressurser •Skadelig for miljø og helse –Innhold av farlige stoffer og komponenter som akkumuleres i naturen eller som nedbrytes med forurensning til følge. –Helsefare ved eksponering overfor mennesker.

7 SIB5003 BM2 - Miljøteknikk: ”Avfall i lys av livsløps- og kretsløpstenkning”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 7 GJENVINNING - Å LÆRE FRA NATUREN •Kjennetegn: –lukkede kretsløp –avfall som ressurs –fornybar energi –dynamisk stabilitet –konkurranse og symbiose

8 SIB5003 BM2 - Miljøteknikk: ”Avfall i lys av livsløps- og kretsløpstenkning”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 8 PRODUKTSYSTEMER - LINEÆR MODELL •Kjennetegn: –Avfall til spille, liten syklisk karakter –Energi til spille, lite fornybare kilder –Lite samarbeid, lite dynamikk

9 SIB5003 BM2 - Miljøteknikk: ”Avfall i lys av livsløps- og kretsløpstenkning”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 9 PRINSIPP FOR NYTENKING •Kjennetegn: –Produser for levetid, ombruk og gjenvinning –Forbrukeratferd og -medvirkning –Avfallsselskap blir mer gjenvinnings- aktører –Lukning av sløyfer krever et marked! •Nye fokusområder: –Dematerialisering –Materialkvalitet –Miljø og økonomi

10 SIB5003 BM2 - Miljøteknikk: ”Avfall i lys av livsløps- og kretsløpstenkning”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 10 ALUMINIUM - ET STJERNEEKSEMPEL! •Produksjon av 1 tonn Aluminium: –17550 kWt/t –Diverse mengder kjemikalier, som igjen produseres –Red mud avfall –Elektrolyseavfall –Slagg •Omsmelting: –1/6 av energi –minimalt med kjemikalier og andre stoffer –innsamling og transport

11 SIB5003 BM2 - Miljøteknikk: ”Avfall i lys av livsløps- og kretsløpstenkning”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 11 AVFALLSHIERARKIET

12 SIB5003 BM2 - Miljøteknikk: ”Avfall i lys av livsløps- og kretsløpstenkning”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 12 HOVEDSTRATEGI FOR AVFALL (”Rikets miljøtilstand”, St.meld. 8 fra 2000/01) 1. Hindre at avfall oppstår og redusere mengden av skadelige stoffer i avfallet. –Resultatmål 1: Utviklingen i generert mengde avfall skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten. 2. Fremme ombruk, materialgjenvinning og energiutnyttelse –Resultatmål 2: Basert på at mengden avfall til slutt- behandling skal reduseres i tråd med hva som er et samfunnsøkonomisk og miljømessig fornuftig nivå, tas det sikte på at mengden avfall til sluttbehandling innen 2010 skal være om lag 25% av generert avfallsmengde. 3. Sikre en miljømessig forsvarlig sluttbehandling av restavfallet –Resultatmål 3: Praktisk talt alt spesialavfall skal tas forsvarlig hånd om, og enten gå til gjenvinning eller være sikret tilstrekkelig nasjonal behandlingskapasitet.

13 SIB5003 BM2 - Miljøteknikk: ”Avfall i lys av livsløps- og kretsløpstenkning”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 13 MASSEBEVARINGSLOVEN •Termodynamikkens 1. Lov •Akkumulering og tidshorisont •Det vi henter inn i systemet må før eller siden gå ut av systemet.... I = A + U

14 SIB5003 BM2 - Miljøteknikk: ”Avfall i lys av livsløps- og kretsløpstenkning”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 14 ENTROPILOVEN •Termodynamikkens 2. Lov •Målet med ”grønn teknologi” er å minimere tapene i alle omdanningsprosesser langs livsløpet omdanningsprosess Tap – det er alltid ”friksjon” i omdanningsprosessene, som gir tap av energi og materie til omgivelsene; dvs. tapte ressurser!

15 SIB5003 BM2 - Miljøteknikk: ”Avfall i lys av livsløps- og kretsløpstenkning”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 15 MILJØINVESTERINGER I TID •Miljøinvesteringene går dypere og blir mer komplekse •Kortsiktig gevinst erstattes av langsiktig gevinst •Tiltakene krever samarbeid på tvers av sektorer 19601970198019902000 + Fortynning og deponering På stedet behandling Avfalls- minimering (Resirkulering) Kilde- reduksjon Øko-design og livsløps- produksjon RENERE PRODUKSJON STRATEGIER SLUTTRENSE- STRATEGIER

16 SIB5003 BM2 - Miljøteknikk: ”Avfall i lys av livsløps- og kretsløpstenkning”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 16 INDUSTRIELL ØKOLOGI – ET INTERESSANT UTGANGSPUNKT •Forstå materialkretsløpet i det industrielle samfunn og produkters miljøbelasting i et livsløpsperspektiv. •Forbedre produktsystemene med sikte på økologisk og økonomisk effektive løsninger innen produksjon, forbruk og resirkulering. Naturlige økosystemers metabolisme (naturforskere) Material reservoarer Flyt mellom reservoarer Deling av konsepter og informasjon

17 SIB5003 BM2 - Miljøteknikk: ”Avfall i lys av livsløps- og kretsløpstenkning”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 17 En HÅG-stol der all plast er laget av resirkulert plast fra Polimoon, med basis i korker fra Tomras returflaskesystemer. - Industriell økologi i praksis. EN NY MÅTE Å TENKE PÅ •Industrielle strategier innebærer et prosess- og produktfokus –Miljøledelse og miljøstyring –Økodesign av produkter og tjenester –Renere produksjon –Materialregnskap og -strømanalyser –Produsentansvar –Sosialt ansvar •Målet er å kunne oppnå: –Konkurransefordeler –Økoeffektivitet / Ressurs-produktivitet –Dematerialisering og dekarbonisering –En mer bærekraftig utvikling

18 SIB5003 BM2 - Miljøteknikk: ”Avfall i lys av livsløps- og kretsløpstenkning”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 18 MATERIAL-KRETSLØPET

19 SIB5003 BM2 - Miljøteknikk: ”Avfall i lys av livsløps- og kretsløpstenkning”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 19 MATERIALSTRØM-ANALYSER Economic Processing Domestic Environment Foreign Hidden Flows Imports Domestic Extraction Domestic Hidden Flows Foreign Hidden Flows Domestic Processed Output (to air, land and water) Exports Stocks Air and water Water vapor TMR DMI DPO TDO TMR = Total Material RequirementTDO = Total Domestic Output DMI = Direct Material Input DPO = Domestic Processed Output Foreign Environment

20 SIB5003 BM2 - Miljøteknikk: ”Avfall i lys av livsløps- og kretsløpstenkning”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 20 MATERIALSTRØM-KONKLUSJONER •Rapporten ”Weight of nations: Material outflows from industrial economies”. September 2000. [http://www.wri.org/materials]. –Industrielle økonomier blir mer effektive i deres bruk av materialer, men avfallsgenereringen øker fortsatt. –I de fem landene (AU, DE, NL, JP, USA) blir mellom 50-75% av årlige ressurs-input returnert som avfall til omgivelsene i løpet av ett år. –Utstrømmer av noen typer miljøfarlig avfall er redusert med hell eller stabilisert, men utstrømmene av mange potensielt skadelige materialer øker fortsatt. –Utvinningen og bruken av fossile energi-ressurser dominerer utstrømmene i alle industrielle økonomier. –Materialregnskap er svært påkrevd, fordi kunnskapen om ressursbruk og avfallsstrømmer er overraskende lav.

21 SIB5003 BM2 - Miljøteknikk: ”Avfall i lys av livsløps- og kretsløpstenkning”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 21 LIVSLØPS-TENKNING •Oppstrøms beslutninger for å minimere nedstrøms miljøkonsekvenser FoU Design Produksjons- anlegg Avfalls- behandling Forbruk Råmaterial- utvinning Energi- utvinning Miljø-utslipp Transport OppstrømsNedstrøms

22 SIB5003 BM2 - Miljøteknikk: ”Avfall i lys av livsløps- og kretsløpstenkning”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 22 LIVSLØPSVURDERINGER - LCA •Beregn størrelsene av input og output for ethvert ledd i livsløpet •Summer for alle ledd •Beregn sannsynlige miljøkonsekvenser av alle input og output •Vurder risiko •Vurder forbedrings- tiltak i produktet

23 SIB5003 BM2 - Miljøteknikk: ”Avfall i lys av livsløps- og kretsløpstenkning”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 23 LCA - HVA BIDRAR MEST? • Livsløpsvurderinger kvantifiserer miljøbelastninger over hele produktets livsløp (vugge til grav) • Stiftelsen Østfoldforskning oppsummerer hvilke faser/aktiviteter i livsløpet som bidrar mest? –Fremstilling av jomfruelige råvarer –Prosessering av råvarer, særlig basert på jomfruelige råvarer –Bruksfasen for produktet –Deponering eller forbrenning av avfall –Transport av produkter og avfall ? (svakt dokumentert)

24 SIB5003 BM2 - Miljøteknikk: ”Avfall i lys av livsløps- og kretsløpstenkning”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 24 LCA - ANBEFALINGER • Stiftelsen Østfoldforskning anbefaler tre mulige hovedstrategier fremover –Utvikle produkter med høyere brukseffektivitet –Utvikle infrastruktur som sikrer effektiv innsamling og gjenvinning –Utvikle mer effektive distribusjonssystemer og salgskanaler, som reduserer transport fra grossist til sluttbruker

25 SIB5003 BM2 - Miljøteknikk: ”Avfall i lys av livsløps- og kretsløpstenkning”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 25 GRØNN DESIGN HAR TO HOVEDMÅL •Forebyggende strategier er absolutt å foretrekke på sikt •En god avfallspolitikk henger sammen med en god materialpolitikk i samfunnet •Tiltak må berøre alle sektorer av økonomien, og alle ledd i kjeden

26 SIB5003 BM2 - Miljøteknikk: ”Avfall i lys av livsløps- og kretsløpstenkning”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 26 MILJØMERKING •Svanemerket er det nordiske miljømerket •Frivillig ordning der produsenter kan sertifisere sitt produkt for å vise dets miljø-kvaliteter •Merking er basert på en uhildet grundig kontroll •Miljømerking - til nytte for hvem? •Prinsippene for miljømerking utvikler seg, og går blant annet mot en form for ”vare- klassifisering” for profesjonelle innkjøpere

27 SIB5003 BM2 - Miljøteknikk: ”Avfall i lys av livsløps- og kretsløpstenkning”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 27 INDUSTRI-SYMBIOSE

28 SIB5003 BM2 - Miljøteknikk: ”Avfall i lys av livsløps- og kretsløpstenkning”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 28 Halvfabrikata- produksjon OPTIMERE ”END-OF-LIFE” SYSTEMER ”Jomfruelig” materiale Rafinne- ring Ferdigvare- produksjon Markeds- føring og distribusjon Bruk, service og vedlikehold Innsamling Ombruk kompo- nenter og systemer Høy- kvalitets resirku- lering Lav- kvalitets resirku- lering Forbrenning Deponering Kjemisk avfall Avhending Ombruk og resirkulering

29 SIB5003 BM2 - Miljøteknikk: ”Avfall i lys av livsløps- og kretsløpstenkning”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 29 FRA AVFALLSBEHANDLING TIL PRODUSENTANSVAR Skrapede produkter Gamle produkter Dagens produkter Nye produkter Fremtidige produkter 195020002050 Avfallsbehandling Produsentansvar Produsentansvaret dreier seg om å utforme produktet for: • riktig levetid • ombruk og resirkulering • lav miljøbelastning

30 SIB5003 BM2 - Miljøteknikk: ”Avfall i lys av livsløps- og kretsløpstenkning”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 30 KINE GYVER LØS PÅ TV’n •Vil produsentansvar kunne føre til: –Innsamlingstilbud? –Returordninger? –Ny og bedre design? –Lavere miljøskade? –Lukkede sløyfer? •Eller hva med: –Flerbruks funksjoner? –Bedre programmer? –Bedre livskvalitet?


Laste ned ppt "SIB5003 BM2 - Miljøteknikk: ”Avfall i lys av livsløps- og kretsløpstenkning”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 1 SIB 5003 BM2 Miljø- og ressursteknikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google