Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statens vegvesen Region øst - investering, drift og vedlikehold

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statens vegvesen Region øst - investering, drift og vedlikehold"— Utskrift av presentasjonen:

1 Statens vegvesen Region øst - investering, drift og vedlikehold
Statens vegvesen Region øst omfatter fylkene Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland, samt riksvegene i Oslo. Og Regionvegkontoret er på Lillehammer. Regionvegsjef Sidsel Sandelien

2 Disponible midler 2010 RIKSVEG
Investering Store prosjekter: 4,046 mrd Programområder: 0,529 mrd Sum riksveg: 4,575 mrd Drift og vedlikehold millioner kroner Drift og vedlikehold av tunneler 91 Vedlikehold av vegkropp og dekker 203 Drift av vegutstyr, inkl belysning og vegoppmerking 241 Vedlikehold av bruer 39 Vinterdrift 150 Spesielle trafikksikkerhetstiltak 31 755 Disponible midler for Riksveg for 2010 er som følger: Samlede investeringsmidler (som går til planlegging, bygging, grunnerverv og byggherrekostnader) på riksveg for 2010 er på 4,575 mrd kr. Av dette går 4,046 mrd til våre store prosjekter. Innenfor drift og vedlikehold har vi totalt 755 mill til disposisjon på riksveger i år (byggherrekostnader og forvaltningskostnader her holdt utenom).

3 Disponible midler 2010 FYLKESVEGER
Østfold Akershus Hedmark Oppland Investering 152   172  183,1  202,4 Drift og vedlikehold  188,4  333,3  244,8  257,9 Millioner kroner Disponible midler for fylkesvegene er som følger: Østfold: 152 mill til investering og 188 mill til drift og vedlikehold Akershus: 172 mill til investering og 333,3 mill til drift og vedlikehold Hedmark: 183,1 mill til investering og snaue 245 mill til drift og vedlikehold, og til slutt Oppland: 202,4 mill til investeringer og nesten 258 mill til drift og vedlikehold

4 Handlingsprogram 2010-13 for RIKSVEGER i Region øst
I Handlingsprogrammet for er det satt av snaut 20,5 mrd til investeringer i Region øst. Snaut 18 mrd av dette går til de store byggeprosjektene, mens ca 2,7 mrd er satt av til programområdene og til rassikringstiltak. Innenfor drift og vedlikehold er det satt av drøyt 4,7 mrd kroner i 4-årsperioden, fordelt med 3,2 mrd på drift og 1,5 mrd på vedlikehold.

5 Handlingsprogram 2010-13 for FYLKESVEGER i Region øst
1) I de fylkesvise handlingsprogrammene for Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland er det foreslått til sammen 5,25 mrd til investeringer (av dette går 1,55 mrd til Kolsåsbanen og Kollektivbetjening Fornebu). Til drift og vedlikehold foreslås det å bruke vel 3,6 mrd.

6 Driftskontrakter i Region øst
Kontrakter som kunngjøres høsten 2010 Nr Navn på kontrakt 0103 Østfold sør 0205 Romerike midt 0505 Land/Hadeland 0506 Ottadalen Kontrakter som kunngjøres høsten 2011 0101 Østfold øst 0204 Romerike øst 0407 Kongsvinger 0401 Nordre Hedmarken Kontrakter som kunngjøres høsten 2012 0201 Asker og Bærum 0301 Riksveger Oslo øst 0403 RenEngTry 0501 Gjøvik-Toten Når det gjelder konkrete oppdrag starter jeg med driftskontraktene (tidligere kalt funksjonskontrakter). Disse kontraktene omfatter både riks- og fylkesveger: I høst kunngjøres 4 driftskontrakter i Region øst; det er en kontrakt i hhv Østfold og Akershus, mens vi kunngjør to kontrakter i Oppland. Høsten 2011 kunngjøres og så 4 kontrakter; fortsatt en kontrakt i Østfold og en i Akershus , mens vi har to kontrakter i Hedmark I 2012 har vi en kontrakt i hhv Akershus, Hedmark og Oppland samt en riksvegkontrakt i Oslo

7 Store utbyggingsprosjekter i Region øst
Så går vi over til de store investeringsprosjektene i regionen

8 E6 Gardermoen - Biri Prosjektet E6 Gardermoen – Biri har vært i gang en god stund nå og har åpnet parsellene - Hovinmoen – Dal - Skaberud – Kolomoen Og mellom Dal og Minnesund og ved Skaberudkrysset er det nå full byggeaktivitet; både veg-, tunnel- og bruarbeid. Vi står nå foran et meget spennende og utfordrende delprosjekt, som jernbaneverket allerede har nevnt. Strekningen mellom Minnesund og Skaberud planlegges nå i fellesskap med Jernbaneverket og det er bestemt at veg og jernbane skal bygges ut samtidig.

9 Fellesprosjektet E6 - Dovrebanen
Entreprise FP 1 Langset-Brøhaug, veg og jernbane 6,2 km firefelts E6 inkludert Korslundtunnelen på 630 m (2 løp T10,5 profil) 5,1 km grunnarbeider for dobbeltspor på Dovrebanen inkludert Molykkjatunnelen på m. (eksl. jernbaneteknikk) ca 6 km parallell fylkesveg Langsetkrysset - toplanskryss inkludert bru over E6 Entreprise FP 2 Brøhaug-Skrårud/Kleverud, veg og jernbane 3,1 km firefelts E6 inkludert Morskogstunnelen på 2,3 km (2 løp T10,5 profil) 11,4 km grunnarbeider for dobbeltspor på Dovrebanen inkludert Ulvintunnelen på 4,0 km og Morstuatunnelen på 150 m (eksl. jernbaneteknikk) ca 1 km parallell fylkesveg, Det legges opp til tre store entrepriser på Fellesprosjektet Entreprise 1 inkluderer - 6,2 km firefelts E6 inkludert Korslundtunnelen (630 m) - 5,1 km grunnarbeider for dobbeltspor på Dovrebanen inkludert Molykkjatunnelen (610 m) - ca 6 km parallell fylkesveg - Langsetkrysset - toplanskryss inkludert bru over E6 Entreprise 2 omfatter 3,1 km firefelts E6, hvorav Morskogtunnelen utgjør 2,3 km, samt ca 1 km parallell fylkesveg Videre inngår 11,4 km grunnarbeider for dobbeltspor inkludert Ulvintunnelen (4 km) og Morstuatunnelen på 150 m

10 Fellesprosjektet E6 - Dovrebanen
Entreprise FP 3 Skrårud-Labbdalen, veg 12 km firefelts E6 inkludert Espatunnelen på 690 m (2 løp T11,75 profil) Strandlykkjakrysset - toplanskryss inkludert bru over E6 Hestneskrysset - toplanskryss med 110 m lokk over E6 Labbdalen bruer, 2 parallelle bruer, bredde 11 m ( m) 2 bruer i E6, bredde 22 m (40+60 m) ca 7 km parallell fylkesveg/kommunal veg, og flere atkomstveger/driftsveger FRAMDRIFT (for alle parsellene) En prosjekteringskontrakt (alle fag) pr parsell lyses ut ca 1.juli 2010 Entreprisene antas utlyst 3.kvartal 2011 Anleggsstart antas våren 2012 E6 åpnes høsten 2014 Dovrebanen åpnes sommeren 2015 . Entreprise 3 er en ren vegentreprise, med blant annet 12 km E6, 7 km fylkesveg/kommunalveg, snaue 700 meter tunnel, toplanskryss og flere bruer Alle tre entreprisene omfatter også andre konstruksjoner slik som kulverter og overgangsbruer. Det er lagt opp til nogenlunde lik framdrift på de tre parsellene: - Det blir 3 prosjekteringskontrakter - en for hver parsell. Disse inkluderer alle fagområder og vil bli kunngjort ca 1. juli 2010. - Entreprisene håper vi på å få lyst ut i 3. kvartal 2011, med anleggsstart antas våren 2012. - E6 åpnes høsten 2014, mens Dovrebanen er klar sommeren 2015.

11 E18 Ørje - Vinterbro Prosjektet er ca 70 km langt
Anslått totalkostnad mill kr 4 parseller er ferdig bygget Parsell 5 ferdigstilles oktober 2010 2018? 2015 2010 Content slide 2013 Så beveger jeg meg til Østfold og til prosjekt E 18 Ørje – Vinterbro. Som dere ser har vi allerede vært tilstede her en stund og avsluttet flere strekninger. Parsell nr 5 Krosby – Knapstad avsluttes i år, og vi går deretter over til parsell 7 Melleby- Momarken. 2015 11

12 E18 Ørje - Vinterbro Parsell 7 Melleby - Momarken
ca 8 km tofelts veg med midtrekkverk, med forbikjøringsfelt i en eller begge retninger. 4 kulverter, 4 overgangsbruer og 5 bruer i E18-linja, samt kort tunnel på ca 150 meter. Anslått totalkostnad er 850 mill Parsellen lyses ut i to entrepriser (målpriskontrakter) i henholdsvis april og september 2011. Parsellen skal åpnes for trafikk i 2013 Parsellen omfatter bygging av ca 8 km tofelts veg med midtrekkverk i Eidsberg kommune. På store deler av strekningen skal det bygges forbikjøringsfelt i en eller begge retninger. Parsellen inkluderer 4 kulverter, 4 overgangsbruer og 5 bruer i E18-linja. I tillegg bygges en kort tunnel på ca 150 meter. Anslått totalkostnad er 850 mill Parsellen lyses ut i to entrepriser (målpriskontrakter) i henholdsvis april og september 2011. Parsellen skal åpnes for trafikk i 2013

13 E18 Ørje - Vinterbro Parsell 6 Knapstad – Akershus grense
ca 6 km firefelts veg Regulering pågår, og det forventes reguleringsvedtak i 2011. Omfang av konstruksjoner er ikke avklart. Anslått totalkostnad er 800 mill kr. Parsellen bygges trolig i en eller to byggekontrakter, mulig målpriskontrakter. Utlyses i 2013. Det er planlagt trafikkåpning på parsellen i 2015 Parsellen omfatter bygging av firefelts veg på en ca 6 km lang strekning i Hobøl kommune. Reguleringsplanarbeidet pågår, og det forventes reguleringsvedtak i 2011. Anslått totalkostnad er 800 mill kr. Når det gjelder kontraktsstrategi så bygges trolig parsellen i en eller to byggekontrakter, muligens som målpriskontrakt. Utlyses skjer sannsynligvis i Og vi planlegger åpning i 2015.

14 Parsell 8 Riksgrensen – Ørje Parsell 9 Fylkesgrensen - Vinterbro
6,5 km med to felt, midtdeler og forbikjøringsfelt. lang i Marker kommune. Det forutsettes at det skal bygges samme standard som det er bygget på svensk side, det vil si to felt med midtdeler og forbikjøringsfelt. Teknisk rådgiveroppdrag april 2011 (kommunedelplan med KU) Parsell 9 Fylkesgrensen – Vinterbro: ca 16 km Teknisk rådgiverkontrakt antas utlyst ved årsskiftet 2010/2011 (kommunedelplan med KU) Parsell 8 Riksgrensen – Ørje: er ca 6,5 km lang og forutsettes bygd i to felt, med midtdeler og forbikjøringsfelt, akkurat som i Sverige. Første oppdrag her vil være å gjennomføre kommunedelplan. Konsulentkontrakt vil bli utlyst i april 2011. Parsell 9 Fylkesgrensen – Vinterbro (altså Akershus grense) er ca 16 km lang, vi satser på å kunngjøre oppdrag om å gjennomføre kommunedelplan med KU ved årsskiftet 2010/2011.

15 E18 og E16 Vestkorridoren Vi fortsetter på E 18, men har nå beveget oss vestover til den såkalte Vestkooridoren, dvs strekningen fra Oslo mot Asker. Vi skal også se på E 16 fra Sandvika og opp mot Sollihøgda.

16 E18 Filipstad - Asker E18 Lysaker – Slependen i Bærum
Kommunedelplan og KU nettopp satt i gang med Aas-Jakobsen som rådgiver Reguleringsplaner for delparseller antas fra 2012 E18 ved Asker sentrum Forstudie utarbeidet av Asplan. Kan være aktuelt å sette i gang kommunedelplan rundt årsskifte 2010/11. På strekningen fra Filipstad til Asker arbeider vi på forskjellige nivåer: - E18 Lysaker – Slependen er kommunedelplanarbeidet med KU akkurat startet opp. Aas- Jakobsen er inne som rådgiver. Reguleringsplanarbeidet for delparseller på strekningen vil tidligst kunne starte i 2012. - Asplan har utarbeidet en forstudie for E 18 ved Asker sentrum. Muligens kan kommunedelplanarbeid igangsettes ved årsskiftet 2010/2011.

17 E16 Sandvika - Skaret Parsell Sandvika – Wøyen
3,3 km firefelts veg hvorav 1,9 km i tunnel Kostnad ca 2 mrd kr. Byggeplan Anleggstart i 2012 iht. HP Oslopakke 3. Kontraktstrategi ikke bestemt. Inndeling i 2-3 store entrepriser synes mest aktuelt Parsell Isi – Skaret i Hole (ikke vist på skisse) 8 km ny firefelts veg hvorav 3 km i tunnel Kommunedelplan nettopp godkjent Reguleringsplan NTP/HP angir mulig oppstart i perioden under forutsetning av bompengefinansiering På E 16, parsell Sandvika - Wøyen pågår arbeidet med reguleringsplan nå og vi antar at byggeplanprosessen vil starte opp i 2011. - parsellen består av 3,3, km veg hvorav 1,9 km er i tunnel. I Oslopakke 3 er det anslått byggestart i 2012. - antatt totalkostnad (inkl planlegging, byggherrekostnaderer, grunnerverv med mer) er i størrelsesorden 2 mrd kroner - kontraktsstrategien er ikke fastlagt , men 2-3 store entrepriser synes mest aktuelt. Den andre parsellen på E 16 er Isi – Skaret (som ligger i Hole kommune). - kommunedelplanen er nettopp godkjent og arbeidet med reguleringsplanen vil starte opp i 2011. - det dreier seg om en strekning på 8 km inkludert en tunnel på 3 km - under forutsetning av bompengefinansiering legges det i NTP opp til oppstart i perioden

18 Bjørvika Etappe 2 Beskrivelse: Riving av dagens motorvei og trafikkmaskin. Bygging av nye bygater; Haakon Vs gate Dronning Eufemias gate Byggeperiode: Entreprisetype: Enhetspriskontrakt Utlysing entreprise: Primo 2011 Vi beveger oss inn til Oslo og til Bjørvika. Når all E 18-trafikken flyttes ned i senketunnelen, kan vi begynne med etappe 2 i Bjørvikaprosjektet. Arbeidene som inngår i etappe 2 vil være riving av dagens motorveg og Bispelokket, samt bygging av nye bygater, bl.a: - Haakon den femtes gate, og - Dronning Eufemias gate Vi legger opp til utlysning av kontrakt i første del av 2011.

19 Rv 150 Ring 3 Ulven-Sinsen STATUS Gjenstående anskaffelser:
Alle store anleggskontrakter inngått Trafikkpåsett høsten 2013 for Løren- og Økerntunnelene Gjenstående anskaffelser: Tekniske installasjoner til tunnelene, til sammen > 100 mill. kr Innkjøpskontrakt ventilasjon, kunngjøring høsten 2010 Vifter i tunnelene, sjaktvifter til ventilasjonstårn Entreprisekontrakt for elektro, kunngjøring våren 2011 Strøm og lys til tunnelene Entreprisekontrakt SRO, kunngjøring våren 2011 Styring, regulering og overvåkning mot VTS inkl. hendelsesdetektering og kameraer Vi beveger oss opp til vårt store prosjekt Rv 150 Ulven – Sinsen. Her er alle store anleggskontrakter inngått , men det gjenstår kjøp og montering av teknisk utstyr til Løren og Økerntunnelen. Det dreier seg om 3 kontrakter som vil bli kunngjort høst 2010/vår 2011.

20 Rv 2 Kløfta – Kongsvinger Parsell Slomarka - Kongsvinger
16,5 km smal firefeltsveg (min 16,5 m), hovedsakelig i ny trasé 8 km omlegging av fylkesveger og kommunale veger 1 bru over Glomma (Gulli bru), lengde 740m 1 bru, lengde = m (2 stk tofelts bruer inntil hverandre) 3 entrepriser Kunngjøres vår/sommer 2010, med anleggsstart ila høsten 2010 Rv 2 Kløfta – Kongsvinger, parsell Slomarka – Kongsvinger, består av: 16,5 km smal firefeltsveg, 8 km fylkesveger og kommunale veger Gulli bru over Glomma, samt ei bru (2 stk tofeltsbruer) på ca meter. Det legges opp til tre entrepriser, med kunngjøring vår/sommer 2010.

21 Prosjekt Vestoppland (1)
Parsell Omfang Antatt byggetid Antatt kostnad Kommentar E16 Fønhus – Bagn (Sør-Aurdal kommune) Ny veg 10 km inkl tunnel 0.6 km 300 mill Siste reguleringsplan skal behandles i kommunen kv. 2010 E16 Bagn – Bjørgo (Sør- og Nord-Aurdal kommuner) Ny veg ca 12 km inkl tunneler varierende fra 0.7 til 5 km, avhengig av alternativ mill Kommunedelplan under arbeid, gjenstår valg av alternativ Rv. 35 Jevnaker-Olimb (Jevnaker kommune) Ny veg ca 10 km inkl tunneler varierende fra 0 til 2.5 km, avhengig av alternativ 550 – 850 mill Kommunedelplan pågår, gjenstår valg av alternativ Prosjekt Vestoppland omfatter byggeprosjekter på Hadeland, i Land og Valdres E16 Fønhus – Bagn omfatter 10 km ny veg, hvorav 600 meter tunnel, med antatt kostnad på 300 mill. Og oppstart i 2011 E16 Bagn – Bjørgo har antatt byggestart i 2014, med antatt kostnad på mellom 700 mill og 1 mrd. Rv 35 Jevnaker – Olimb er også i kommunedelplanarbeidet og også her ligger det an til byggestart i 2014.

22 Prosjekt Vestoppland (2)
Parsell Omfang Antatt byggetid Antatt kostnad Kommentarer Rv. 4 Roa – Gran grense (Lunner kommune) Ca 4 km firefelt inkl tunnel varierende fra 0 til 1 km, avhengig av alternativ. Noen mindre og mellomstore bruer 2016 – 2017 * mill Arbeid med kommunedelplan er påbegynt * Avhengig av prioritering i NTP Rv. 4 Gran grense-Jaren (Gran kommune) Ca 9 km firefelt inkl tunnel på 1.6 km. Flere mindre og mellomstore bruer 1200 mill Siste reguleringsplan skal behandles i kommunen i april 2010 Rv. 4 Lygna sør Ca 3.5 km trefelt 80 mill Byggeplan utarbeidet Fv. 34 Grime-Vesleelva (Søndre Land kommune) Ca 10 km ny veg langs eksisterende veg mindre bruer 180 mill Arbeid med byggeplan er i gang På Rv 4 på Hadeland er vi i gang med kommunedelplan på strekningen Roa – Gran, mens vi er i ferd med å avslutte reguleringsplanarbeidet på strekningen Gran – grense – Jaren. Lenger nord, like sør for Lygna er byggeplanen utarbeidet og det er klart for bygging i 2012. Fv 34 Grime - Vesleelva i Søndre Land kommune i er klar for bygging i 2011

23 Prosjekt Vestoppland (3) Anskaffelsesplan 2010/2011
Parsell Type anskaffelse Beskrivelse Planlagt utsendt, ca E16 Fønhus – Bagn Parsell 1 Parsell 2 Byggekontrakt 6 km veg/bruer 4 km veg/tunnel/bruer 1. kv. 2011 3. kv. 2011 E16 Bagn – Bjørgo Reguleringsplan Ca 11 km veg/tunnel/bruer Rv. 35 Jevnaker-Olimb Ca 10 km veg/tunnel/bruer Rv. 4 Roa – Gran gr. Planprogram/ kommunedelplan m/konsekvensutredning Ca 4 km firefelt veg/bruer, evt tunnel 2. kv. 2010 Rv. 4 Gran gr.-Jaren Byggeplan/ konkurransegrunnlag 9 km firefelt veg/tunnel/bruer Fv. 34 Grime-Vesleelva Ca 10 km veg/bru 4. kv. 2010 Dette betyr at Prosjekt Vestoppland har følgende konkurranser klare for utlysning i løpet av 2010 og 2011.

24 E6 Biri – Ringebu sør Parsell Øyer (Granrudmoen) – Tretten m fv 254
E6 samlet lengde 13 km, herav 4 km tunnel i Skarsmoen Fv. 254: 150 m lang bru over Lågen + jernbaneundergang Total kostnad ca 1130 mill kr Bygging hovedentreprise (E6 veg og tunnel) pågår: 04/ /2013 Andre entrepriser - bygging: Fv 254 bru: høst 2011-vår 2012 Fv 254 Jernb.ug: vår 2012-høst 2012 Elektro tunnel: vår 2012-des 2012 Lokale støytiltak: høst vår 2013 Hel prosjektet ferdigstilles i 2013 På E6 Biri – Ringebu sør, parsell Øyer - Tretten er bygging av veg og tunnel akkurat i gangsatt. Men vi vil i løpet av 2011 kunngjøre kontrakter for bygging av bru over Lågen og jernbaneundergang på fv 254, samt elektroarbeider i Skarsmotunnelen.

25 E6 Biri-Ringebu Sør Biri-Lillehammer
: Bygging midtrekkverk og forbikjøringsstrekning(er) Biri – Vingrom (18 km). Ramme i NTP Mkr. Oppstart 2013 : Oppstart full utbygging (forutsatt tilslutning til bompengefinansiering). Storhove kryss E6/Rv 255 Vingrom Lenger sør starter vi nå opp planarbeidet med utvidelse av E6 fra Biri til Vingrom. I første omgang dreier det som om bygging av midtrekkverk og forbikjøringsfelt, med oppstart i 2013. Full utbygging vil muligens kunne starte opp plan planperioden Biri

26 E6 Ringebu sør - Otta To felts veg med midtdeler og forbikjøringsfelt
Etappe 1(Frya – Kvam) med to tunneler og 4 større konstruksjoner, i alt 27 km: 2 prosjekteringskontrakter: E6 Frya-Vinstra (juli 2010) og E6 Vinstra-Kvam (jan 2011) Byggestart 2012 – sannsynligvis 3 entrepriser: Frya-Lågen øst, Lågen vest-Vinstra og Vinstra-Kvam. Byggeperiode Etappe 2 (Ringebu – Frya og Kvam-Otta), i alt 27 km: 2 prosjekteringskontrakter: E6 Ringebu – Frya og Kvam – Otta (i løpet av 2011) Byggingstart høsten 2013 – sannsynligvis med 3 entrepriser: Ringebu s-Frya, Kvam-Sjoa og Sjoa-Otta. Byggeperiode Prosjekt E6 Ringebu – Otta er 54 km og bygges som to felts veg med midtdeler og forbikjøringsfelt Etappe 1 fra Frya til Kvam er på 27 km og inkluderer blant annet to tunneler: - Den første av to prosjekteringskontrakter kunngjøres i løpet av sommeren 2010, mens den andre følger etter ved årsskiftet. - Byggestart blir i 2012 og det legges opp til 3 vegentrepriser. Etappe 2 som omfatter parsellene Ringebu – Frya og Kvam – Otta, ligger noe etter i tid, men vi antar at vi får oppstart prosjektering i løpet av Også her med to kontrakter. Det antas at vi kommer i gang med bygging i Foreløpig ligger det an til 3 entrepriser.


Laste ned ppt "Statens vegvesen Region øst - investering, drift og vedlikehold"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google