Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statens vegvesen Region øst - investering, drift og vedlikehold Regionvegsjef Sidsel Sandelien.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statens vegvesen Region øst - investering, drift og vedlikehold Regionvegsjef Sidsel Sandelien."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statens vegvesen Region øst - investering, drift og vedlikehold Regionvegsjef Sidsel Sandelien

2 Disponible midler 2010 RIKSVEG Investering Store prosjekter:4,046 mrd Programområder:0,529 mrd Sum riksveg:4,575 mrd Drift og vedlikehold millioner kroner Drift og vedlikehold av tunneler91 Vedlikehold av vegkropp og dekker203 Drift av vegutstyr, inkl belysning og vegoppmerking241 Vedlikehold av bruer39 Vinterdrift150 Spesielle trafikksikkerhetstiltak31 755

3 Disponible midler 2010 FYLKESVEGER ØstfoldAkershusHedmarkOppland Investering 152 172 183,1 202,4 Drift og vedlikehold 188,4 333,3 244,8 257,9 Millioner kroner

4 Handlingsprogram 2010-13 for RIKSVEGER i Region øst

5 Handlingsprogram 2010-13 for FYLKESVEGER i Region øst 1)

6 Driftskontrakter i Region øst Kontrakter som kunngjøres høsten 2010 NrNavn på kontrakt 0103Østfold sør 2011 - 2016 0205Romerike midt 2011 - 2016 0505Land/Hadeland 2011 - 2016 0506Ottadalen 2011 - 2016 Kontrakter som kunngjøres høsten 2011 NrNavn på kontrakt 0101Østfold øst 2012 - 2017 0204Romerike øst 2012 - 2017 0407Kongsvinger 2012 - 2017 0401Nordre Hedmarken 2012 - 2017 Kontrakter som kunngjøres høsten 2012 NrNavn på kontrakt 0201Asker og Bærum 2013 - 2018 0301Riksveger Oslo øst 2013 - 2018 0403RenEngTry 2013 - 2018 0501Gjøvik-Toten 2013 - 2018

7 Store utbyggingsprosjekter i Region øst

8 E6 Gardermoen - Biri

9 Fellesprosjektet E6 - Dovrebanen Entreprise FP 1 Langset-Brøhaug, veg og jernbane • 6,2 km firefelts E6 inkludert Korslundtunnelen på 630 m (2 løp T10,5 profil) • 5,1 km grunnarbeider for dobbeltspor på Dovrebanen inkludert Molykkjatunnelen på 610 m. (eksl. jernbaneteknikk) • ca 6 km parallell fylkesveg • Langsetkrysset - toplanskryss inkludert bru over E6 Entreprise FP 2 Brøhaug-Skrårud/Kleverud, veg og jernbane • 3,1 km firefelts E6 inkludert Morskogstunnelen på 2,3 km (2 løp T10,5 profil) • 11,4 km grunnarbeider for dobbeltspor på Dovrebanen inkludert Ulvintunnelen på 4,0 km og Morstuatunnelen på 150 m (eksl. jernbaneteknikk) • ca 1 km parallell fylkesveg,

10 Fellesprosjektet E6 - Dovrebanen Entreprise FP 3 Skrårud-Labbdalen, veg •12 km firefelts E6 inkludert Espatunnelen på 690 m (2 løp T11,75 profil) •Strandlykkjakrysset - toplanskryss inkludert bru over E6 •Hestneskrysset - toplanskryss med 110 m lokk over E6 •Labbdalen bruer, 2 parallelle bruer, bredde 11 m (90+110 m) •2 bruer i E6, bredde 22 m (40+60 m) •ca 7 km parallell fylkesveg/kommunal veg, og flere atkomstveger/driftsveger FRAMDRIFT (for alle parsellene) •En prosjekteringskontrakt (alle fag) pr parsell lyses ut ca 1.juli 2010 •Entreprisene antas utlyst 3.kvartal 2011 •Anleggsstart antas våren 2012 •E6 åpnes høsten 2014 •Dovrebanen åpnes sommeren 2015.

11 E18 Ørje - Vinterbro Content slide 2015 2010 2013 2015 2018? Prosjektet er ca 70 km langt Anslått totalkostnad 7.500 mill kr 4 parseller er ferdig bygget Parsell 5 ferdigstilles oktober 2010

12 E18 Ørje - Vinterbro Parsell 7 Melleby - Momarken •ca 8 km tofelts veg med midtrekkverk, med forbikjøringsfelt i en eller begge retninger. •4 kulverter, 4 overgangsbruer og 5 bruer i E18-linja, samt kort tunnel på ca 150 meter. •Anslått totalkostnad er 850 mill •Parsellen lyses ut i to entrepriser (målpriskontrakter) i henholdsvis april og september 2011. •Parsellen skal åpnes for trafikk i 2013

13 E18 Ørje - Vinterbro Parsell 6 Knapstad – Akershus grense •ca 6 km firefelts veg •Regulering pågår, og det forventes reguleringsvedtak i 2011. •Omfang av konstruksjoner er ikke avklart. •Anslått totalkostnad er 800 mill kr. •Parsellen bygges trolig i en eller to byggekontrakter, mulig målpriskontrakter. Utlyses i 2013. •Det er planlagt trafikkåpning på parsellen i 2015

14 Parsell 8 Riksgrensen – Ørje Parsell 9 Fylkesgrensen - Vinterbro •Parsell 8 Riksgrensen – Ørje: –6,5 km med to felt, midtdeler og forbikjøringsfelt. lang i Marker kommune. Det forutsettes at det skal bygges samme standard som det er bygget på svensk side, det vil si to felt med midtdeler og forbikjøringsfelt. –Teknisk rådgiveroppdrag april 2011 (kommunedelplan med KU) •Parsell 9 Fylkesgrensen – Vinterbro: –ca 16 km –Teknisk rådgiverkontrakt antas utlyst ved årsskiftet 2010/2011 (kommunedelplan med KU)

15 E18 og E16 Vestkorridoren

16 E18 Filipstad - Asker •E18 Lysaker – Slependen i Bærum –Kommunedelplan og KU nettopp satt i gang med Aas-Jakobsen som rådgiver –Reguleringsplaner for delparseller antas fra 2012 •E18 ved Asker sentrum –Forstudie utarbeidet av Asplan. –Kan være aktuelt å sette i gang kommunedelplan rundt årsskifte 2010/11.

17 E16 Sandvika - Skaret •Parsell Sandvika – Wøyen –3,3 km firefelts veg hvorav 1,9 km i tunnel –Kostnad ca 2 mrd kr. –Byggeplan 2011 - 2012 –Anleggstart i 2012 iht. HP Oslopakke 3. Kontraktstrategi ikke bestemt. Inndeling i 2-3 store entrepriser synes mest aktuelt •Parsell Isi – Skaret i Hole (ikke vist på skisse) –8 km ny firefelts veg hvorav 3 km i tunnel –Kommunedelplan nettopp godkjent –Reguleringsplan 2011-2012 –NTP/HP angir mulig oppstart i perioden 2014-19 under forutsetning av bompengefinansiering

18 Bjørvika Etappe 2 Beskrivelse: Riving av dagens motorvei og trafikkmaskin. Bygging av nye bygater; - Haakon Vs gate - Dronning Eufemias gate Byggeperiode: 2011 - 2013 Entreprisetype: Enhetspriskontrakt Utlysing entreprise: Primo 2011

19 Rv 150 Ring 3 Ulven-Sinsen •STATUS Alle store anleggskontrakter inngått Trafikkpåsett høsten 2013 for Løren- og Økerntunnelene •Gjenstående anskaffelser: Tekniske installasjoner til tunnelene, til sammen > 100 mill. kr 1.Innkjøpskontrakt ventilasjon, kunngjøring høsten 2010 –Vifter i tunnelene, sjaktvifter til ventilasjonstårn 2.Entreprisekontrakt for elektro, kunngjøring våren 2011 –Strøm og lys til tunnelene 3.Entreprisekontrakt SRO, kunngjøring våren 2011 –Styring, regulering og overvåkning mot VTS inkl. hendelsesdetektering og kameraer

20 Rv 2 Kløfta – Kongsvinger Parsell Slomarka - Kongsvinger •16,5 km smal firefeltsveg (min 16,5 m), hovedsakelig i ny trasé •8 km omlegging av fylkesveger og kommunale veger •1 bru over Glomma (Gulli bru), lengde 740m •1 bru, lengde = 110-115m (2 stk tofelts bruer inntil hverandre) •3 entrepriser •Kunngjøres vår/sommer 2010, med anleggsstart ila høsten 2010

21 Prosjekt Vestoppland (1) ParsellOmfangAntatt byggetid Antatt kostnad Kommentar E16 Fønhus – Bagn (Sør-Aurdal kommune) Ny veg 10 km inkl tunnel 0.6 km 2011 - 2013 300 millSiste reguleringsplan skal behandles i kommunen 4. kv. 2010 E16 Bagn – Bjørgo (Sør- og Nord-Aurdal kommuner) Ny veg ca 12 km inkl tunneler varierende fra 0.7 til 5 km, avhengig av alternativ 2014 - 2016 700 - 1000 mill Kommunedelplan under arbeid, gjenstår valg av alternativ Rv. 35 Jevnaker- Olimb (Jevnaker kommune) Ny veg ca 10 km inkl tunneler varierende fra 0 til 2.5 km, avhengig av alternativ 2014 - 2016 550 – 850 mill Kommunedelplan pågår, gjenstår valg av alternativ

22 Prosjekt Vestoppland (2) ParsellOmfangAntatt byggetid Antatt kostnad Kommentarer Rv. 4 Roa – Gran grense (Lunner kommune) Ca 4 km firefelt inkl tunnel varierende fra 0 til 1 km, avhengig av alternativ. Noen mindre og mellomstore bruer 2016 – 2017 * 400 - 550 mill Arbeid med kommunedelplan er påbegynt * Avhengig av prioritering i NTP Rv. 4 Gran grense- Jaren (Gran kommune) Ca 9 km firefelt inkl tunnel på 1.6 km. Flere mindre og mellomstore bruer 2014 - 2016 1200 mill Siste reguleringsplan skal behandles i kommunen i april 2010 Rv. 4 Lygna sør (Gran kommune) Ca 3.5 km trefelt2012 - 2013 80 millByggeplan utarbeidet Fv. 34 Grime- Vesleelva (Søndre Land kommune) Ca 10 km ny veg langs eksisterende veg. 2 mindre bruer 2011 - 2012 180 millArbeid med byggeplan er i gang

23 Prosjekt Vestoppland (3) Anskaffelsesplan 2010/2011 Parsell Type anskaffelse BeskrivelsePlanlagt utsendt, ca E16 Fønhus – Bagn Parsell 1 Parsell 2 Byggekontrakt 6 km veg/bruer 4 km veg/tunnel/bruer 1. kv. 2011 3. kv. 2011 E16 Bagn – BjørgoReguleringsplanCa 11 km veg/tunnel/bruer 1. kv. 2011 Rv. 35 Jevnaker- Olimb ReguleringsplanCa 10 km veg/tunnel/bruer 1. kv. 2011 Rv. 4 Roa – Gran gr.Planprogram/ kommunedelplan m/konsekvensutredning Ca 4 km firefelt veg/bruer, evt tunnel 2. kv. 2010 Rv. 4 Gran gr.-JarenByggeplan/ konkurransegrunnlag 9 km firefelt veg/tunnel/bruer 2. kv. 2010 Fv. 34 Grime- Vesleelva ByggekontraktCa 10 km veg/bru4. kv. 2010

24 E6 Biri – Ringebu sør Parsell Øyer (Granrudmoen) – Tretten m fv 254 •E6 samlet lengde 13 km, herav 4 km tunnel i Skarsmoen •Fv. 254: 150 m lang bru over Lågen + jernbaneundergang •Total kostnad ca 1130 mill kr •Bygging hovedentreprise (E6 veg og tunnel) pågår: 04/2010-06/2013 Andre entrepriser - bygging: Fv 254 bru:høst 2011-vår 2012 Fv 254 Jernb.ug: vår 2012-høst 2012 Elektro tunnel: vår 2012-des 2012 Lokale støytiltak: høst 2011- vår 2013 Hel prosjektet ferdigstilles i 2013

25 E6 Biri-Ringebu Sør Biri-Lillehammer 2010-13: Bygging midtrekkverk og forbikjøringsstrekning(er ) Biri – Vingrom (18 km). Ramme i NTP 2010-19 220 Mkr. Oppstart 2013 2014-19: Oppstart full utbygging (forutsatt tilslutning til bompengefinansiering). Storhove kryss E6/Rv 255 Vingrom Biri

26 •To felts veg med midtdeler og forbikjøringsfelt •Etappe 1(Frya – Kvam) med to tunneler og 4 større konstruksjoner, i alt 27 km: •2 prosjekteringskontrakter: E6 Frya-Vinstra (juli 2010) og E6 Vinstra-Kvam (jan 2011) •Byggestart 2012 – sannsynligvis 3 entrepriser: –Frya-Lågen øst, –Lågen vest-Vinstra og –Vinstra-Kvam. –Byggeperiode 2012-2016. •Etappe 2 (Ringebu – Frya og Kvam-Otta), i alt 27 km: •2 prosjekteringskontrakter: E6 Ringebu – Frya og Kvam – Otta (i løpet av 2011) •Byggingstart høsten 2013 – sannsynligvis med 3 entrepriser: –Ringebu s-Frya, –Kvam-Sjoa og –Sjoa-Otta. Byggeperiode 2013-2017 E6 Ringebu sør - Otta


Laste ned ppt "Statens vegvesen Region øst - investering, drift og vedlikehold Regionvegsjef Sidsel Sandelien."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google