Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tjenestekonsesjon for Brukerstyrt Personlig Assistanse - BPA Orientering i formannskapet 15.03.11.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tjenestekonsesjon for Brukerstyrt Personlig Assistanse - BPA Orientering i formannskapet 15.03.11."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tjenestekonsesjon for Brukerstyrt Personlig Assistanse - BPA Orientering i formannskapet 15.03.11

2 Hva er BPA? BPA = Brukerstyrt personlig assistanse – BPA er en alternativ organisering av praktisk personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede personer som har behov for bistand i dagliglivet. – Ordningen skal bidra til at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sterk funksjonshemming.

3 Lovgrunnlaget BPA er lovfestet i Lov om sosiale tjenester. – Det er i tillegg utgitt to rundskriv som gir kommunene nærmere retningslinjer om ordningen.

4 Organiseringen av arbeidet med BPA Det er tre hovedmodeller for organisering av ordningen. Kommunene kan: organisere BPA i egen regi og selv ivareta arbeidsgiveransvaret for assistentene. inngå kontrakt med eller prekvalifisere en eller flere leverandører. Leverandøren vil da ivareta arbeidsgiveransvaret for tjenestene. Brukerne kan selv ivareta arbeidsgiveransvaret for assistenene.

5 Kort om utviklingen av BPA Alle kommunene i Vestregionen har opplevd en sterk økning i utgiftene i perioden fra 2001 og fram til i dag. Det er stor variasjon kommunene i mellom når det gjelder tildelingspraksis knyttet til BPA Hovedvekten av brukerne er i alderen 41 – 67 år. ULOBA ivaretar arbeidsgiveransvaret for assistentene til omkring 80% av brukerne i Vestregionen

6 Hvor mange brukere av BPA har drammen? Drammen kommune har 38 brukere av BPA 36 av brukerne benytter ULOBA som tjenesteutøver 2 av brukerne benytter annen privat tjeneste- leverandør I 2010 benyttet Drammen kommune 25,6 mill. kroner til ordningen. Det vil si et gjennomsnitt på ca. 0,6 mill. pr. bruker. I Drammen administreres ordningen av kontoret for tjenestetildeling BPA tildeles i henhold til enkeltvedtak

7 Aktuell situasjon Bakgrunn – Styringsgruppen i Vestregionen vedtok i oktober 2008 at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe for å utrede sentrale utfordringer knyttet til BPA. – Utredningsarbeidet skulle blant annet sees i sammenheng med at mange kommuner har opplevd en sterk vekst i BPA de siste årene. – Utredningsarbeidet ble ledet av helse- og sosialdirektøren i Drammen, med deltakelse fra Nedre Eiker og Asker kommune.

8 – Arbeidsgruppens mandat: – Utredning av status, omfang, økonomi, organisering og juridiske forhold vedrørende ordningen – Vurdering av hvordan BPA-ordningen bør forvaltes for best mulig å ivareta kommunenes behov for kostnadskontroll, kvalitet og tilsyn med tjenestetilbudet.

9 Vedtak i Vestregionen På bakgrunn av utredningsarbeidet vedtok styringsgruppen i vestregionen i 2009 bl.a.: – Gjennomføring av felles anbudsprosess, underlagt Lov om offentlige anskaffelser. Etter juridisk vurdering ble det vedtatt at anbudsprosessen skulle gjelde ”tjenestekonsesjon” – Rammeavtaler basert på leverandørnøytrale kontrakter – Fritt brukervalg

10 Kort om tjenestekonsesjon Brukervalget medfører at kommunen ikke kan garantere leverandørene et minstevolum eller fordeling av volumet basert på brukers valg. Ved tjenestekonsesjon fårleverandøren ikke garanti på levering av tjenester til kommunen Omfanget er helt avhengig av brukernes valg av leverandør.

11 Kort om tjenestekonsesjon forts. Følgende forhold skal gjelde ved en tjenestekonsesjon: Kommunen: Bestemmer prisen for leveransen Setter krav til leverandørene Setter krav til leveransen Gjennomfører kontrolltiltak Brukerne kan alltid kreve å få utført tjenesten av kommunen (egenregi) De som ikke kan eller vil velge leverandør får tjenesten utført av kommunen

12 Anbudsutlysing Etter vedtak i Vestregionen ble Bærum kommune bedt om å kooerdinere arbeidet med utlysing av konkurranse Følgende kommuner deltar i anbudsutlysningen: Asker, Bærum, Drammen, Hurum, Jevnaker, Konksberg,Lier, Modum, Nedre-Eiker, Ringerike, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre-Eiker Konkurransen er kunngjort med leveringsfrist 07.03. Etter spørsmål om forhold knyttet til utlysningen er fristen utvidet til 21.03.11

13 Anbudsutlysing forts. Valg av leverandører vil skje i månedsskiftet april/mai Utvalg av deltakende kommuner velger ut leverandører Informasjon om valgte leverandører sendes alle kommuner Det vil bli gitt informasjon til brukere om leverandørene

14 Anbudsutlysing forts. Nåværende avtaler vil bli sagt opp Det vil bli inngått nye kontrakter med nye leverandører innen 12 mnd. Det vil bli etablert ordninger for kontraktsoppfølging.

15 Spørsmål og svar Det er reist spørsmål fra ULOBA vedr. anbuds- utlysingen: 1.Vedr. uklarheter i forhold til det som skal leveres. 2.Anvendt prismodell i anbudsinnbydelsen 3.Lønnskostnad i forhold til fastsatt pris pr. time i anbudsinnbydelsen 4.Spørsmål om kommunale råd som skal behandle saker av betydning for funksjonshemmede. I dette tilfellet kan ikke ULOBA se at så er skjedd.

16 Spørsmål og svar

17

18


Laste ned ppt "Tjenestekonsesjon for Brukerstyrt Personlig Assistanse - BPA Orientering i formannskapet 15.03.11."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google