Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tema - Kort historikk (hovedpunkter) - Roller og ansvar - Ny rammetillatelse - Brannvern.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tema - Kort historikk (hovedpunkter) - Roller og ansvar - Ny rammetillatelse - Brannvern."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tema - Kort historikk (hovedpunkter) - Roller og ansvar - Ny rammetillatelse - Brannvern

2 Lindum – Hovedpunktene 2005 -2007 Mars 2005:Tydeliggjøring av fokus på helseperspektivet April 2005:Folkehelseinstituttets uttalelse – orientering i bystyrekomiteen Mai 2005:Rapport fra Lindum om arbeidet med å redusere luktplager – orientering i komiteen Juni 2005:Notat om saksbehandling i komiteen. Beslutning om Bystyresak november 2005 Sept. 2005:MoLab starter opp luktundersøkelser - Bystyresaken utsettes Mai 2006:Bystyresak - vedtatt handlingsplan Mai 2006:1. tertialrapport – økonomisk soliditet Lindum Sept. 2006:2. tertialrapport Lindum Nov. 2006:Møte med Lindum status, avvik m.v Mars 2007:Bystyresak – uttalelse ny rammetillatelse Okt. 2007:Formannskapet - høringsuttalelse – ny rammetillatelse Lindum Jan. 2008:Fylkesmannen vedtar ny rammetillatelse

3 Roller og myndighetsutøvelse Lindum ressurs og gjenvinning AS - AS er eget rettssubjekt – har fult ansvar for egne disposisjoner og prioriteringer. Drammen kommune - Helsemyndighet jfr KHL, forskift om miljørettet helsevern - Reguleringsmyndighet jfr plan og bygningsloven Statlige myndigheter - Statens Forurensingstilsyn – underlagt Miljøverndepartementet - Folkehelseinstituttet – underlagt Helse- og omsorgsdepartementet - Fylkesmannen – forurensningsloven m/ forskrift om deponering av avfall.

4 Kommunehelsetjenesteloven – Kapittel 4a – Miljørettet helsevern §4a-2 Kommunen er delegert rollen som tilsynsmyndighet §4a-5 Ulempene ved å foreta konsekvensutredning må stå i rimelig forhold til helsemessige hensyn §4a-6 Objektets plikt til å gi informasjon til tilsynsmyndigheten §4a-8 Tilsynsmyndighetens hjemmel til å pålegge avbøtende tiltak, med frister

5 Forskrift om miljørettet helsevern, §9 -Om helsemessige ulemper som virksomhet eller eiendom påfører omgivelsene - Forurensning i form av utslipp til luft, grunn eller vann skal ikke - medføre fare for helseskade eller helsemessig ulempe e) Virksomheter skal drives slik at luktplager som er til helsemessig ulempe for omgivelsene unngås ”Dersom den nye rammetillatelsen ikke tar til-strekkelig hensyn til de helsemessige ulempene vil helsetjenesten vurdere å fatte vedtak med hjemmel i Kommunehelsetjenesteloven § 4a-8 Retting” - Jfr bystyresak mars 2007, og brev til Fylkesmannen

6 Sentrale tema i kommunens høringsuttalelse m.v - Informasjon til naboer og myndigheter - Våtorganisk avfall – krav om lukket anlegg - Hageavfall – vurdering lukket anlegg - Avløpsslam – krav lukket anlegg - Ledningsnett - driftsrutiner - Deponi – diffuse lekkasjer - Gassanlegg – oppsamling og effektiv forbrenning - Kvalitetssystem – prosessoptimalisering – forholdet til - omgivelsene NB ! FRISTER

7 Fylkesmannen ny rammetillatelse for Lindum 10.01.08 Kort oppsummering •Informasjon til naboer. Rammetillatelsen gir klare, situasjonsbetingede krav til informasjon både til naboer, fylkesmannen og til kommunen. Umiddelbar ikrafttreden. •Våtorganisk avfall ( matavfall ) – dagens behandlingskonsept. Krav om lukket anlegg for omlasting og ettermodning under tak innen 31.12.08. •Våtorganisk avfall og avløpslam – nytt planlagt anlegg. Jfr. informasjon fra Lindum – anlegg til 60 mill kr. 100% lukket biogassanlegg m/luktrensing innen 31.12.09. •Hageavfall. Evaluering og vurdering av ny behandlingsform innen 21.12.08 •Deponi. Kvalitetssystem for optimal drift, vedlikehold, kontroll og overvåking innen 01.07.08. •Gassanlegg deponi. Evaluering av funksjon/luktemisjoner innen 01.07.08 •Sigevann/ledningsnett. Krav om etablering av forbehandlingsanlegg/ fullrenseanlegg.Løsning utredes innen 01.07.08, løsning etablert 01.07.11. •Etterdriftsfond. Finaiseringsplan og størrelse på fond avklart innen 01.07.08 •Årlig rapportering og oppfølging av fylkesmannen •Rammetillatelsen dekker de viktigste kravene fremsatt i kommunenS høringssvar og det er satt klare tidsfrister for etablering av tiltak. Ansvaret for å realisere kravene påhviler bedriften.

8 Brannvannforsyning til Lindum Historikk: - Utredet av tverrfaglig gruppe 2001, som en del av samordnet prosjekt for ny g/s-vei langs Lerpeveien - Drammensregionens brannvesen IKS deltok. • Den planlagte g/s-veien ble utsatt på ubestemt tid - Alternativt trase for fjernvarmeledning fra Lindum til Knive-feltet og vannledning ble utredet 2002 - Lindum valgte å fremføre fjernvarmeledningen, men uten at det - samtidig ble lagt ned vannledning - Lindum har lagt vannforsyning frem til deponiet fra syd Klassifisering : (Lov om brann- og eksplosjonsvern) - ikke definert som ”særskilt brannobjekt” BRBV IKS skal gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse våren 2008 – vil vurdere å innlemme Lindum i denne analysen. Ut over dette er eier ut i fra et forebyggende perspektiv ansvarlig for at brannsikkerheten er ivaretatt, og at brannobjektet er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann.

9 Møte bystyrekomiteen 5 feb •Forening naboer av Lindum •Knivåsen Velforening Formål er informasjon og dialog


Laste ned ppt "Tema - Kort historikk (hovedpunkter) - Roller og ansvar - Ny rammetillatelse - Brannvern."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google