Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regler om byggavfall - Sett fra et helikopterperspektiv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regler om byggavfall - Sett fra et helikopterperspektiv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Regler om byggavfall - Sett fra et helikopterperspektiv
Gunnar Grini. Statens bygningstekniske etat STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

2 Farlige stoffer i bygg- og anleggsavfall
Eksempler på vanlig bygg- og anleggsavfall som kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer: Isolerglassruter med innehold av PCB (www.ruteretur.no). Murpuss, maling og fugemasser kan inneholde PCB. Tettematerialer kan inneholde kort- og mellomkjedete klorparafiner. Det samme gjelder vinduslim og gummilister i isolerglassruter. Vinylbelegg og vinylgulvlister kan inneholde helse- og miljøskadelige ftalater som DEHP, DBP og BBP, samt enkelte metaller. Isolasjonsplater av EPS, XPS samt rørisolasjon av cellegummi kan inneholde bromerte flammehemmere. XPS-plater og polyuretanskum (PUR-skum), for eksempel brukt i isolerte garasjeporter, isolasjonspaneler i kjølerom etc., kan inneholde de miljøskadelige blåsemidlene KFK og HKFK. CCA-impregnert trevirke inneholder metaller som krom, arsen eller kobber. Kreosot-impregnert trevirke vil inneholde PAH. Eksteriørmaling kan inneholde høye nivåer av ulike metaller (f.eks. bly og sink). Alle kasserte produkter som er avhengig av elektrisk strøm, kabler, ledning eller batteri (Elektrisk og elektronisk avfall). Slikt EE-avfall er omfattet av etablerte returordninger.

3 Utfasing av miljøgifter i bygg tar tid
Kilde: Bergsdal. 2009

4 Hva med andre miljøgifter?
Total bruk i 2007 Bruksområder i bygg Ftalater (DEHP) Ca tonn PVC-basert gulvbelegg Mykner i andre plastprodukter Klorparafiner (MCCP) Ca. 540 tonn Tettematerialer Mykner / brannhemmer i plast Kilde: KLIF-rapport nr. TA / 2010 Miljøgiftene ovenfor er eksempler på helse- og miljøskadelige stoffer som er brukt i byggematerialer i en årrekke. Mengdene er et grovt anslag basert på omsatt mengde i 25 EU-land. Vi vet lite om fordeling mellom ulike bruksområder. Hvor store mengder miljøgifter finnes egentlig i dagens bygningsmasse?

5 Noen aktuelle lover og forskrifter
Produktkontrolloven: Produktforskriften REACH-forskriften Forurensningsloven: Avfallsforskriften Forurensingsforskriften Plan- og bygningsloven: Byggteknisk forskrift (TEK 10) Saksbehandlingsforskriften (SAK 10)

6 Sammenheng i lovverket
Produktforskriften: Begrenser bruk av helse- og miljøfarlige stoffer. Gir mindre farlig avfall i fremtiden. Avfallsforskriften: Definisjoner av farlig avfall Byggteknisk forskrift: Krav til miljøkartlegging, utarbeidelse av avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse, avfallssortering og innsending av sluttrapport for disponering av avfall. Saksbehandlingsforskriften: Godkjenning av foretak for ansvarsrett (kvalitetssystem, utdanning og praksis) Regler om tilsyn, kontroll og overtredelsesgebyr (Flere sanksjonsmuligheter omtales i plan- og bygningsloven). Regler om hvordan ulike typer avfall (inkl. farlig avfall) skal håndteres Prosedyrer for (basis)karakterisering og mottak av avfall Krav til behandlingsanlegg for avfall (deponi, forbrenningsanlegg, etc.) Hjemler en rekke returordninger (EE-avfall, PCB-holdige ruter, etc.)

7 Rammedirektivet for avfall (2008/98/EF)
Avfallshierarkiet er strengere formulert enn i det gamle rammedirektivet. Avfallsforebygging, gjenbruk, materialgjenvinning, energiutnyttelse og sluttbehandling (deponi) er angitt eksplisitt og i prioritert rekkefølge. Minimum 70 % av bygg- og riveavfallet skal ombrukes eller materialgjenvinnes innen 2020. Konsekvensen vil trolig bli at vi må ombruke eller materialgjenvinne mer av det som i dag går til energiutnyttelse eller sluttbehandling. Dette kan innebære behov for nye virkemidler. Statene kan bruke forlenget produsentansvar som et virkemiddel i avfallspolitikken, både i forhold til design av produkter, organisering av innsamling og finansiering av ordningene (også relevant for bygg?)

8 Senket arealgrense for nybygg?
Kravene til avfallsplan gjelder for oppføring, tilbygging, påbygging og underbygning av bygning dersom tiltaket overskrider 300 m2 BRA I praksis betyr dette at oppføring av de fleste eneboliger, tomannsboliger, fritidsboliger og boliggarasjer ikke omfattes av kravene. I 2009 (som var et år med lav aktivitet) ble det igangsatt: Over m2 eneboliger Cirka m2 tomannsboliger Cirka m2 fritidsboliger / boliggarasje Bør arealgrensen for nybygg reduseres til for eksempel 100 m2 BRA?

9 Strengere krav til sortering?
I følge statistikken fra SSB utgjør betong og tegl og treavfall over 60 vektprosent av total avfallsmengde fra byggevirksomhet. ”Andre materialer” utgjorde nesten 25 vektprosent av total avfallsmengde. Er dagens forskriftskrav ambisiøst nok?

10 Grenseverdier for PCB  PCB7 > 50 mg/kg: deklareres og leveres som farlig avfall  PCB7 > 1 mg/kg: kan leveres på ordinært deponi  PCB7 > 0,01 mg/kg: kan leveres på deponi for inert avfall  PCB7 < 0,01 mg/kg: betraktes som rene masser Ikke lov å fortynne for å løse problemet! I tillegg - høye nivåer av metaller (bly, sink osv.) i eldre eksteriørmaling.

11 Håndtering av lavkontaminerte masser
For å nå målet om 70 % ombruk og materialgjenvinning må kanskje mer betong knuses, siktes og brukes til utfyllingsformål eller til resirkulert tilslag? Bruk av lavkontaminert betong vil (før eller siden) føre til at PCB (og evt. andre miljøgifter) lekker ut til miljøet, akkumuleres og biomagnifiserer. Viktig med enda bedre miljøkartlegging og -sanering ved rehabilitering og riving og gode retningslinjer for håndtering av lavkontaminert avfall.

12 Bærekraftige (og avfallsbaserte?) byggevarer
Ny byggevareforordning (forventet ikrafttreden ) vil inneholde sju grunnleggende krav til byggverk, bl.a.: Hygiene, helse og miljø Avgivelse av giftige gasser/farlige stoffer eller stråling Emisjon av farlige stoffer, flyktige organiske forbindelser (VOC), drivhusgasser eller farlige partikler til inneluft eller uteluft. Fuktdannelse Bærekraft (nytt) Ombruk eller materialgjenvinning av byggverk og byggematerialer Holdbarhet Bruk av miljøkompatible råvarer og sekundære (avfallsbaserte) materialer

13 Tre gode råd til slutt Benytt veiledningsmateriell!
Fokuser på kompetansebygging! Spør hvis det er noe dere lurer på! (det er veldig nyttig for oss også)


Laste ned ppt "Regler om byggavfall - Sett fra et helikopterperspektiv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google