Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stavanger kommune Byggesak, Krav til avfallsplaner/sluttrapport Krav til minst 60 % kildesortering av avfall fra bygging, riving og rehabilitering (vektbasis)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stavanger kommune Byggesak, Krav til avfallsplaner/sluttrapport Krav til minst 60 % kildesortering av avfall fra bygging, riving og rehabilitering (vektbasis)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Stavanger kommune Byggesak, Krav til avfallsplaner/sluttrapport Krav til minst 60 % kildesortering av avfall fra bygging, riving og rehabilitering (vektbasis) på byggeplass

2 Krav til avfallsplaner Grenser for når kravet gjelder (TEK §9-6) •oppføring av bygning over 300 m 2 (bruksareal) •riving og rehabilitering av bygning over 100 m 2 •Konstruksjoner og anlegg hvor tiltaket genererer mer enn 10 tonn avfall

3 Krav til avfallsplaner •Avfallsplanen skal inneholde en oversikt over forventede mengder byggavfall som vil oppstå i forbindelse med tiltaket (§ 9-6) •Planen skal også gi en oversikt over håndtering og disponering av avfallet •Ved riving og rehabilitering skal det i tillegg lages en miljøsaneringsbeskrivelse for håndtering av helse- og miljøfarlige stoffer (§ 9-7) •Den er viktig info for entreprenør

4 Krav til avfallsplaner •Avfallsplanen skal være fullt ut før det gis tillatelse etter plan- og bygningsloven •Vises på gjennomføringsplanen •SAK10§5-5 •Krav til sluttrapportering til kommunen med oversikt over faktiske leverte mengder avfall og disponering ved ferdigattest SAK 10§8-1

5 Sluttrapport (TEK §9-9) •Sluttrapporten skal dokumentere håndteringen av alt avfall som tiltaket har generert •Oversikt over kvitteringer til mottak •Vesentlige avvik fra godkjent avfallsplan skal komme tydelig fram, og begrunnes >50 % •Manglende sluttrapport eller alvorlige avvik fra godkjent avfallsplan kan føre til tvangsmulkt eller anmeldelse

6 Kommunenes oppgaver •Se til ved tilsyn at det foreligger avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelse •Føre tilsyn med avfallshåndteringen •Innkreve gebyr for saksbehandling og tilsyn •Evt ilegge tvangsmulkt •Gi veiledning og informasjon til næringen •Se egen veileder for kommunene under ”Bygg- og anleggsavfall” på: www.klif.nowww.klif.no • Egen veileder for bransjen og tiltakshaver

7 Hvordan gjennomføres tilsynet?  Varsle pr brev eller mail  Møte med de ansvarlige foretak  Gjennomgang av dokumenter og krav  Organisering  Rutiner og praktisk gjennomføring  Gå en runde på byggeplassen  Tilsynsrapport med konklusjon

8 Hvorfor tilsyn? •Følge opp avfallshåndteringen i praksis •Få kontakt og dialog med næringen •Veiledning og informasjonsutveksling •Forslag til løsninger der det er problemer

9 Eksempel på tilsyn • Tilsyn byggeplass nybygg viser sortering på ca 10%. Skylder på trang byggeplass. Dette skal søkes på forhånd. • Avvik >50% på sluttrapport skal grunngis • Tilsyn sluttrapport viser sortering på 11 % • Slike tilfeller blir det krav om avviksbehandling og evt advarsel og at gjentakelser kan medføre tap av ansvarsrett og vurdering av bøter §17-7. Vurderes ved renovasjonsavd. • Riving foretas uten at miljøsaneringsrapporten er på riveplassen

10 Eksempel på tilsyn • Tilsyn riving av flere bygg. Foretaket er ansvarlig for både miljørapport og avfallsplan. • Farlig avfall blir kartlagt og blir utsortert og leveres til godkjent mottak. • God kontroll og kompetanse av rivingen • Krav til søknad ved gjenbruk av mur/ betong. Også vurdering av støy og støv til nabo må kartlegges

11 Tilsyn forts • Prosjekter oppstartet etter 2008 med kort horsont leverte tilfredstillende sluttrapporter. • Projekter med lang horisont har hatt større avvik • Viktig hva de gjør med farlig avfall • Viktig å bruke faglig støtte fra Renovasjon ved tilsyn avfallsplaner, sluttrapport og byggeplass

12 Tilsyn sluttrapport • Gjenbruk av materialer som det ikke er søkt om. • Avfall som organisk avfall med halogen er gjenbrukt. Dette er ikke tillatt. • Det er ikke reg avvik tidligere og advarsel er gitt for manglende dok av gjenbruk. • Gjentakelser kan føre til bøter iht §17-1 og konsekvenser for ansvarsretten i kommunen

13 Tilsyn sluttrapport • Egenerklæring for avfalls­disponering i byggesaker • Brukes for å dokumentere leveranser av byggavfall (ombruk) der ordinær kvittering fra mottaker ikke kan fremskaffes • Hvor er avfallet disponert, adr, navn • Eksempelvis levert bønder i distriktet, må dokumenteres hvem de er, se veileder 2357 s11

14 Tilsyn avfallsplan • Byggeavfall og riving, avfallsplaner: • Tilsyn hos foretak for riving er hovedsakelig bra. Avfall blir sortert og går til godkjent mottak. Tilfeller av gjenbruk av materialer som det må redegjøres/ søkes om. • Tilsyn med avfallsplaner og sluttrapport for byggeavfall viser at noen ikke sorterer 60% av avfallet på byggeplass. Dette er krav. • Bruk veileder for kommunen se www.klif.no

15 Nytt forslag til forskrift, TEK • Byggverk skal sikres en forsvarlig og tilsiktet levetid, slik at avfallsmengder over livsløpet begrenses til et minimum • Det skal velges produkter til byggverk som er godt egnet for ombruk og materialgjenvinning • Utfasing av miljøgifter kan gi god utnyttelse av avfall • Dette skal gi redusering av klimabelastningen

16 Ny forskrift, TEK • Dokumentene skal ikke sendes inn for godkjenning, men være tilgjengelig for tilsyn • Mange innvendinger mot dette i høringen • Uheldig å endre prosedyre så kort tid etter.

17 Ny forskrift 2010 • Kapittel 15 videreføres i ny forskrift så det er ingen nye krav som innføres • Bransjen kan føle at de nå ”slipper” å lage avfallsplan/miljøsaneringsbeskrivelse • Plan/rapport skal fortsatt utarbeides • Bransjen bør bruke avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelser som verktøy for planlegging, håndtering og god økonomi

18 Forskrift 2010 • Tilsyn vil være kommunens verktøy for å kontrollere om regelverket følges • Kommunen er pålagt å føre tilsyn med at regelverket overholdes • Tilsyn med at planer for avfallshåndtering og miljøsanering er utarbeidet og følges skal prioriteres i 2 år fra 01.01.11 SAK10§15-3

19 Ny forskrift 2010 • Etter forurensningslovgivningen har tvangsmulkt vært eneste virkemiddel • I plan- og bygningslovgivningen har vi flere virkemiddel • For eksempel vurdere advarsel, stoppordre, tilbaketrekking av ansvarsrett, tilbaketrekking av bruks- eller ferdigattest og nytt i forskriften er overtredelsesgebyr • Plan- og bygningsloven har derfor flere og mer nyanserte reaksjonsmåter enn tidligere regelverk

20 Tilsyn avfallsplan • Se www.klif.nowww.klif.no • Skjema og farlig avfall fra bygg og anlegg • www.byggeavfall.no hjelpemiddel for mengder avfall i forhold til byggeår, størrelse med mer www.byggeavfall.no • www.regelhjelp.no


Laste ned ppt "Stavanger kommune Byggesak, Krav til avfallsplaner/sluttrapport Krav til minst 60 % kildesortering av avfall fra bygging, riving og rehabilitering (vektbasis)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google