Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til ressurs.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til ressurs."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til ressurs 2.Avfallsplaner – hvorfor? 3.Avfallsplaner – hvordan? 4.Miljøkartlegging 5.Miljøsanering 6.Lovverk for BA-avfall 7.Kildesortering og organisering på byggeplass 8.Hvordan gjenvinningsbransjen håndterer de ulike fraksjonene?

2 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Avfallsplaner – hvordan lage dem?

3 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Disposisjon  Avfallshierarkiet  Utfylling av skjema for avfallsplan/sluttrapport  Mengdeberegning  Sluttrapportering - dokumentasjon og rapportering  Hvordan lykkes med avfallshåndteringen?  Erfaringer fra Oslo kommune  Aktuelle lover og forskrifter, og bransjeregelverk og standarder

4 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Avfallshierarkiet 1.Unngå at avfall oppstår - avfallsreduksjon 2.Ombruk eller gjenbruk 3.Materialgjenvinning 4.Energigjenvinning 5.Deponering eller forbrenning uten energiutnyttelse

5 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Unngå at avfall oppstår 1.Hindre at avfall oppstår 2.Bruk av prekutt 3.Bruk av miljøvennlige materialer 4.Bruk av gjenvinnbare materialer Rent Tørt Bygg – Forebyggende helsevern i bygninger, RIF (2007)

6 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Ombruk Knust glass i betongoverflate Benytt lokale gjenbruks- butikker

7 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Materialgjenvinning

8 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Energigjenvinning 1.Brenning på byggeplass er forbudt! 2.I Oslo: 10.000/tonn i tvangsmulkt

9 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Deponi er siste utvei 1.Svært lite som er tillatt lagt på deponi fra juli 2009!

10 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Hvor finnes skjemaet?  Felles skjema for avfallsplan/sluttrapport finnes under ”Bygg- og anleggsavfall” på: www.sft.no www.sft.no  Her finnes også veiledninger for avfallsprodusent og kommuner. Gode verktøy blant annet ved utfylling av avfallsplan

11 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Avfallsplan og sluttrapport s. 37 i Veileding for tiltakshavere

12 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall

13 Mengdeberegning  Erfaringstall fra egne prosjekter (avfallsmengder per kvm)  www.miljosanering.no  Tall fra SSB (Statistisk sentralbyrå)  Rapport 2000/8 " Bygg- og anleggsavfall. Avfall fra nybygging, rehabilitering og riving. Resultater og metoder."

14 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall

15 Mer om mengder: 1.Nybygging: 15-70 kg/m² a.Avhengig av planlegging og ambisjon 2.Rehabilitering: 50-1000 kg/m² a.Avhengig av grad av riving 3.Riving: 700-1500 kg/m² a.Trebygninger: 700 kg, Betongbygg: 1400 kg, Lagerhaller kan være mye mindre

16 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall NybyggingRehabiliteringRiving TrebyggBetong/tegl Teglstein116,6215,31200,0 Betong5,435,9215,3 Rent trevirke3,71,2215,381,0 Forurenset trevirke4,153,99,0 Papp/papir1,0 Elektrokabler0,3 Metaller sams0,31,20,24,6 Skrapjern0,67,4 Gipsplater1,61,9 Plast0,10,01 Mineralull0,21,0 Asbest0,7 Farlig avfall1,0 Glass2,51,4 Utgravingsmasser2,0 Restfraksjon16,52,615,216,0 Sum31,9177,0718,91315,0 Kilde: www.miljosanering.no

17 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall S. 23 – 25 i Veiledning for tiltakshavere

18 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Sluttrapport 1.Sendes kommunen etter at arbeidene er ferdig (frist settes i vedtak om godkjenning av avfallsplan) 2.Skal dokumentere håndteringen av alt avfall som tiltaket har generert 3.Dokumentasjon består av samlerapporter/kvitteringer fra lovlig mottaksanlegg eller egenerklæring fra avfallsmottaker. 4.Vesentlige endringer fra godkjent avfallsplan skal det redegjøres for (s.33) 5.Kommunen er ikke pliktig til å gi avfallsprodusent tilbakemeldinger på sluttrapporten

19 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Skal du lykkes med god avfallshåndtering må du:  Planlegge avfallshåndteringen  Ha riktig og nok utstyr  Merke containerne tydelig  Ha god dialog med transportøren, avfallsmottaker og de som skal håndtere avfallet på byggeplass  Få dokumentasjon jevnlig fra mottaker av avfallet

20 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Entreprenørenes erfaringer med innføring av avfallsplaner 1.Avfallshåndtering må inn i kontraktene mellom tiltakshaver/byggherre og entreprenør 2.Avfall må inn som fast post på alle byggemøter 3.Entreprenørene må få økt kunnskap om kildesortering og miljøfarlig avfall i bygg 4.Det må planlegges og tilrettelegges for å få til en vellykket avfallshåndtering 5.Avfallsmottaker gir ofte lite opplysninger om muligheter og løsninger for kildesortering

21 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Oslo kommunes erfaringer med innføring av avfallsplaner 1.Viktig med fagkompetente saksbehandlere 2.Opplyse og veilede om krav til avfallsplan så tidlig som mulig i prosessen 3.Samarbeid med BAE-næringen, avfallsmottak, returselskaper og Fylkesmannens miljøvernavdeling 4.God dialog og informasjon er viktig 5.Tilsyn på byggeplass med fokus på veiledning 6.Varsling av tvangsmulkt ga resultater

22 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Status for Oslo kommune 1.Over 80 % av BA-avfallet kildesorteres a. Nybygg 57,3 % b. Rehabilitering76,5 % c. Riving95,5 % Jord, stein og asfalt er ikke tatt med i beregningene Forutsetning: Dårlig plass, men gode muligheter for avfallshåndtering.

23 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Aktuelle lover og regler 1.Plan- og bygningsloven 2.Forurensningsloven 3.Avfallsforskriften (særlig kapittel 15) 4.Forurensningsforskriften – rutiner for håndtering av forurenset grunn er å finne i kapittel 2 5.Arbeidsmiljøloven 6.Byggherreforskriften 7.Internkontrollforskriften

24 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Bransjeregelverk og standarder 1.NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner a.Del C3: Miljøsanering, demontering, riving og hulltaking 2.NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt 3.NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt 4.NS 5815 Risikovurdering av bygge- og anleggsarbeid 5.NS 9431 Klassifisering av avfall 6.Kildesorteringsveileder fra Nasjonal handlingsplan for BA-avfall (NHP) 7.Handlingspakke kildesortering Bygg og anlegg fra Norges Miljøvernforbund

25 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Viktige momenter ved utarbeidelse av avfallsplan 1.Planlegging av avfallshåndteringen 2.Forebyggende tiltak 3.Mengdeberegninger 4.Transportavstander 5.Dialog med transportøren/mottaket 6.Dokumentasjon på mengder avfall som er levert

26 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Viktig kilder: 1.Rent Tørt Bygg - Forebyggende helsevern i bygninger 2.www.sft.no – skjema for blant annet avfallsplan/sluttrapport og veileder for kommunen og avfallsprodusentwww.sft.no 3.www.miljosanering.no - miljøsaneringwww.miljosanering.no 4.www.byggemiljo.no – Byggemiljø - Byggenæringens miljøsekretariatwww.byggemiljo.no 5.www.ssb.no - avfallsstatistikkwww.ssb.no 6.www.regelhjelp.no - oversikt over lover og forskrifterwww.regelhjelp.no 7.NS 3420, NS 8405, NS 8406, NS 5815 og NS 9431 8.Kildesorteringsveileder fra Nasjonal handlingsplan for BA-avfall 9.Handlingspakke BA fra Norges Miljøvernforbund


Laste ned ppt "Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til ressurs."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google