Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til ressurs 2.Avfallsplaner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til ressurs 2.Avfallsplaner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til ressurs 2.Avfallsplaner – hvorfor? 3.Avfallsplaner – hvordan? 4.Miljøkartlegging 5.Miljøsanering 6.Lovverk for BA-avfall 7.Kildesortering og organisering på byggeplass 8.Hvordan gjenvinningsbransjen håndterer de fraksjonene 1. april 2012

2 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Lovverk for BA-avfall 1. april 2012

3 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Lovverk  Byggherreforskriften  Internkontrollforskriften  Asbestforskriften  Avfallsforskriften  Arbeidsmiljøloven  Kjemikalieforskriften  Stoffkartotekforskriften  Klass-merk forskriften  PBL/SAK 10 og TEK 10  Produktforskriften  Forskrift om forbud mot CCA- impregnert trevirke  Forurensningsforskriften  Miljøinformasjonsloven  Standarder  Internasjonale avtaler  Lov om offentlige anskaffelser  Regnskapsloven 1. april 2012

4 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggherreforskriften-BHF  Den gamle forskriften hadde bestemmelser om avfallshåndtering  Den nye forskriften: Sikkerhet, Arbeidsmiljø, Helse (SHA- plan), i liten grad ytre miljø!  §9 Forebyggende tiltak:  pkt g: Lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer  Behov for egen YM-plan (ytre miljø)  BHF ansvarliggjør de som har en reell påvirkning på arbeidsmiljøet på en BA-plass  Krav til forsvarlig organisering av arbeidet  Krav om at virksomhetene driver HMS-arbeid Ny forskrift fra 1.1.2010 1. april 2012

5 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Internkontrollforskriften-HMS Internkontrollforskriften skal sikre at:  Alle virksomheter har et systematisk forhold til gjennomføring av tiltak innen:  Arbeidsmiljø og sikkerhet  Forebygging av helseskader eller miljøforstyrrelser  Vern av det ytre miljø mot forurensning  En bedre avfallshåndtering. 1. april 2012

6 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall  Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr  Sivilforsvarsloven  Produktkontrolloven  Arbeidsmiljøloven  Forurensningsloven  Genteknologiloven  Strålevernloven  Brann- og eksplosjonsvernloven Internkontroll §2 virkeområde 8 lover og forskrifter 1. april 2012

7 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Internkontroll  Internkontroll er et nødvendig redskap for å kunne dokumentere overfor omverdenen at virksomheten forholder seg til gjeldende forskrifter på en korrekt måte.  I praksis betyr dette at firmaene må etablere gode rutiner og faste systemer for miljøkartlegging og avfallsplaner samt dokumentasjon av utført arbeid. 1. april 2012

8 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall TEK 10 § 9-1: Byggverk skal prosjekteres, oppføres, driftes og rives, og avfall håndteres på en måte som medfører minst mulig belastning på naturressurser og det ytre miljø § 9-2: Det skal velges produkter til byggverk uten, eller med lavt, innhold av helse- og miljøskadelige stoffer. 1. april 2012

9 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall TEK 10 § 9-3:  Ved planlegging av byggverk skal det undersøkes om det finnes grunnforurensning.  Eventuell grunnforurensning skal behandles i samsvar med forurensnings forskriftens kapittel 2 1. april 2012

10 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall AVFALL, PBL § 29-8  Byggverk skal sikres en forsvarlig og tilsiktet levetid slik at avfallsmengder over byggverkets livsløp begrenses til et minimum.  Med avfall menes materialer og gjenstander fra bygging, rehabilitering eller riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg. Avfall som består av gravemasser fra byggevirksomhet er ikke omfattet.  Det skal velges produkter til byggverk som er egnet for ombruk og materialgjenvinning. PBL: “Forsvarlig avfallshåndtering, forskrift kan gis...” TEK 10 § 9-5: 1. april 2012

11 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Avfallsplan TEK 10 § 9-6 (1) For følgende tiltak skal det i en avfallsplan gjøres rede for planlagt håndtering av avfall fordelt på ulike avfallstyper og -mengder: a)oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging av bygning dersom tiltaket overskrider 300 m2 BRA b) vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig reparasjon av bygning dersom tiltaket berører del av bygning som overskrider 100 m2 BRA c) riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m2 BRA d) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygge- og rivningsavfall. 1. april 2012

12 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Avfallsplan TEK 10 § 9-6 (2) Tiltak som berører flere bygninger, konstruksjoner eller anlegg skal vurderes under ett. 1. april 2012

13 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse:  Ved endring eller riving av eksisterende byggverk skal det foretas kartlegging av bygningsdeler, installasjoner og lignende som kan utgjøre farlig avfall, jf. avfallsforskriften § 11-4. (NB: Ingen nedre grense for størrelse på bygg!)  For tiltak nevnt i TEK 10 § 9-6 første ledd bokstav b til d skal det utarbeides en egen miljøsaneringsbeskrivelse. 1. april 2012

14 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall  Hvem kartleggingen er utført av  Dato for kartleggingen  Byggeår og tidligere bruk hvis dette er kjent  Resultat av representative materialprøver og analyser  Forekomsten og mengden av farlig avfall fordelt på type  Plassering av farlig avfall i byggverket, angitt med bilde eller tegning der det kan være tvil  Hvordan farlig avfall gjennom merking, skilting eller andre tiltak er identifisert  Hvordan det farlige avfallet er planlagt fjernet  Hvor det farlige avfallet er planlagt levert  Alle funn av farlig avfall, sammenstilt i en tabell. Miljøsaneringsbeskrivelse skal minst inneholde opplysninger om: 1. april 2012

15 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall AVFALLSSORTERING: TEK 10 § 9-8:  Minimum 60 vektprosent av avfallet som oppstår i tiltak i § 9-6 første ledd skal sorteres i ulike avfallstyper og leveres til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning.  Sortering skal skje på byggeplassen 1. april 2012

16 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Sluttrapport for faktisk disponering av avfall TEK 10 § 9-9:  For tiltak i § 9-6 første ledd skal det utarbeides en sluttrapport som viser faktisk disponering av avfall, fordelt på ulike avfallstyper og -mengder.  Levering til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning skal dokumenteres. 1. april 2012

17 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggesaksforskriften (SAK 10) SAK 10 § 5-5: Dokumentasjon som viser oppfyllelse av krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven skal foreligge i tiltaket og være kjent for den ansvarlige i den grad de er relevante for foretakets oppgaver. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig ved tilsyn. Dokumentasjon skal være på norsk eller et annet skandinavisk språk. Dette gjelder blant annet : h) avfallsplan, dokumentasjon på faktisk disponering av avfallet og miljøsaneringsbeskrivelse jf. TEK 10 § 9-6, § 9-7 og § 9-9. 1. april 2012

18 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Ferdigstillelse SAK 10 § 8-1: Der det kreves avfallsplan eller miljøsaneringsbeskrivelse, jf. TEK 10 § 9-6 og § 9-7, skal sluttrapport som dokumenterer faktisk disponering av avfallet vedlegges søknad om ferdigattest. 1. april 2012

19 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Krav til utdanning og praksis SAK 10 § 11-1 og 2:  Foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig prosjekterende må kunne dokumentere at det har personell med relevant praksis fra prosjektering innen eget fagområde.  Foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig utførende må kunne dokumentere at det har personell med relevant praksis fra utførelse innen eget fagområde.  Foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig kontrollerende må kunne dokumentere at det har personell med relevant praksis fra prosjektering og utførelse. 1. april 2012

20 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Ansvarlig søkers ansvar SAK 10 § 12-2: e) å påse at det blir utarbeidet avfallsplan miljøsaneringsbeskrivelse sluttrapport for avfallshåndtering og innhentet dokumentasjon for faktisk disponering av avfall 1. april 2012

21 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Kommunal kontroll SAK 10 § 15-3: Kommunen skal i en periode på 2 år fra 1. januar 2011, la følgende inngå i kommunens prioriterte tilsynsområder, jf. § 15-1 første ledd bokstav c: § 15-3 første ledd b) At avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelse er utarbeidet og følges. 1. april 2012

22 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Asbestforskriften Asbest er ikke et miljøproblem, men et arbeidsmiljøproblem  Kun godkjente firmaer kan drive med sanering (krav om kurs)  Søknad må sendes Arbeidstilsynet  Arbeidere må ha gått kurs  Verneutstyr, vaskemuligheter mm  Tiltak mot støv  Avfall skal emballeres, leveres til godkjent mottak 1. april 2012

23 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Avfallsforskriften:  Kap. 1. EE-avfall  Kap. 3. Batterier  Kap. 4. Kjøretøy  Kap. 5. Dekk  Kap. 6. Drikkevareemballasje  Kap. 7. Trikloretan  Kap. 9. Deponering av avfall  Kap. 10. Forbrenning avfall  Kap. 11. Farlig avfall  Kap. 13. Grensekryssende transport av avfall  Kap. 14. PCB-holdige isolerglassvinduer 1. april 20 Kap. 1. 12

24 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Avfallsforskriften kap. 1 Elektrisk og elektronisk avfall  Alle produsenter og importører av EE-produkter må ha et system for innsamling av kasserte produkter, røykvarslere og lyskilder egne fraksjoner  Vederlagsordning, gratis å levere  BA-elektro samles i hovedsak inn av RENAS, som henter gratis på byggeplasser  Andre aktører er El-retur, Elsirk og Eurovironment 1. april 2012

25 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Avfallsforskriften kap. 3 Batterier  Forhandlere plikter å ta kasserte batterier vederlagsfritt i retur  Importørene skal samle inn minst 95 % av blybatteriene  NiCd og andre batterier: Importørene skal samle inn slike også, men det er ikke stilt noe mål i prosent 1. april 2012

26 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Avfallsforskriften kap. 11 Farlig avfall (spesialavfall)  Selve forskriftsteksten  Vedlegg 1: Den europeiske avfallslisten (EAL)  Vedlegg 2: Standardiserte krav til kommunale mottak  Vedlegg 3: Kriterier som gjør avfall til farlig avfall  Del A: Betingelser som gjør avfall til farlig avfall  Del B: Spesifikke grenseverdier for utvalgte stoffer  I tillegg:  Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier 1. april 2012

27 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Avfallsforskriften kap. 14 PCB-holdige isolerglassvinduer  Produsenter har plikt til å sørge for at vinduer kan leveres til samme pris som vinduer uten PCB  Produsenter skal dekke merkostnadene ved vederlag på salg av nye vinduer  Den som kjøper mer enn 200 isoglassvinduer pr år, skal etterspørre og kunne dokumentere at produsenten deltar i et godkjent retursystem Ruteretur og Vindusretur er operatører  Krav om merking av PCB-holdige produkter som isoglassvinduer (Produktforskriften § 2.1) 1. april 2012

28 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Produktforskriften: En sammenslåing av mange små forskrifter, forbud mot stoffer i nye produkter  Vinylklorid  PCB og lignende  Benzen, pentaklorfenol, klorparafiner mm  Bly, kvikksølv, arsen, organotinn og -forbindelser  Pentaklorfenol, kreosot, klorparafiner, nonylfenol, akrylamid, PBDE, OBDE, asbest,  PFOS mm  Impregnert trevirke  6 ftalater i barneleker, KFK mm 1. april 2012

29 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Produktforskriften kap. 3 PCB eller erstatningsstoff for PCB  Det er forbudt å tilvirke, innføre, utføre, omsette, gjenvinne og ta i bruk PCB eller PCB-holdige produkter.  Forbud mot PCB-holdige kondensatorer fra 2005, strømgjennomføringer fra 2010. 1. april 2012

30 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Forskrift om forbud mot bruk av cca-impregnert trevirke  Forbudt å importere, eksportere, omsette, ta i bruk eller gjensette alle typer trevirke impregnert med CCA  Gjelder ikke for næringsvirksomhet 1. april 2012

31 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Produktkontrolloven: Substitusjonsplikten § 3a sier: Virksomhet som bruker produkt med innhold av kjemisk stoff som kan medføre virkning som nevnt i §1 skal vurdere om det finnes alternativ som medfører mindre risiko for slik virkning. Virksomheten skal i så fall velge dette alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe. 1. april 2012

32 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall KLIFs OBS-liste Liste over stoffer som man ønsker mindre bruk av  Signal til produsenter og importører  Skal brukes ved substitusjon  Prioriterte miljøgifter fra St. meld. 58 (1996-97) A- og B-listen  Stoffer med stort forbruk og/eller farlige virkninger  Ikke rettslig bindende 1. april 2012

33 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Forurensningsforskriften :  Nedgravde tanker  Forurenset grunn (kapittel 2)  Bakkeplanering  Luftforurensning, herunder VOC, krematorier  Avløp, herunder amalgam, fotokjemikalier mm  Skipsfart  Asfaltverk, oppdrettsnøter  EMAS 1. april 2012

34 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde tanker  Tanker må tømmes for olje av godkjente spesialfirma  Gir sertifikat på at tanken er tom  Tanker som ikke er i bruk, skal graves opp  Rørsystemet kan inneholde olje! Større enn 3200 liter 1. april 2012

35 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Kapittel 2: Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider  Krav til undersøkelser dersom det er grunn til å mistenke forurenset grunn  Krav til tiltak  Krav til tiltaksplan  Faglige kvalifikasjoner  Godkjenning av tiltaksplan  Rapportering  Plikt til å stanse dersom man oppdager forurensning 1. april 2012

36 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Miljøinformasjonsloven § 1: Sikre tilgang til miljøinformasjon, gjøre det lettere å verne miljøet, verne seg selv mot helse- og miljøskade, påvirke beslutningstakere § 2: Miljøinformasjon: Opplysninger og vurderinger om miljøet: planlagte og iverksatte tiltak, produkters egenskaper/ innhold, drift, avgjørelser, avtaler, regelverk, strategier mm. § 16: Enhver har rett til miljøinformasjon fra virksomheter, herunder dens innsatsfaktorer og produkter som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning av miljøet. 1. april 2012

37 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Norske standarder NS 3424 Tilstandsanalyse Tilstandsanalyse for byggverk - Innhold og gjennomføring NS 3420C Riving Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner NS 9431 Klassifisering av avfall Klassifikasjon av avfall 1. april 2012

38 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Lov om offentlige anskaffelser  Oppdragsgiver skal ta hensyn til livssykluskostnader og miljøkonsekvenser ved planleggingen av en anskaffelse  Oppdragsgiver skal stille konkrete miljøkrav til ytelsen eller funksjonen til anskaffelsen  Oppdragsgiver kan legge føringer slik at miljøvennlige produkter og løsninger gis fortrinn i konkurransen 1. april 2012

39 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Regnskapsloven Hva har den med saken å gjøre??? Tidligere  “Virksomheten påvirker ikke det ytre miljø.” Innskjerpet i 1998 § 3-3:  “Det skal gis opplysninger om forhold ved virksom- heten, herunder dens innsatsfaktorer og produkter, som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning av det ytre miljø. Det skal opplyses hvilke miljøvirkninger de enkelte forhold ved virksomheten gir eller kan gi, samt hvilke tiltak som er eller planlegges iverksatt for å forhindre eller redusere negative miljøvirkninger.” 1. april 2012

40 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Oppsummering Det finnes regler om det meste....  Byggherren har ansvaret (men overlater det ofte til entreprenøren)  Miljøsanering er påkrevd  Vanskelig å orientere seg i forskriftsverket  Vi får håpe at overføring av avfallsreglene til PBL vil bedre forholdene  Men kommunene må på “banen” og sette av ressurser til oppfølgning  www.lovdata.no, www.regelhjelp.no www.lovdata.nowww.regelhjelp.no 1. april 2012


Laste ned ppt "Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til ressurs 2.Avfallsplaner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google