Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer og muligheter i praksiskonsulentordningen Innlegg til PK-samling, Kirkenes 2. juni 2010 Øystein Fossen/Kristin Reichborn Kjennerud, Arbeidsforskningsinstituttet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer og muligheter i praksiskonsulentordningen Innlegg til PK-samling, Kirkenes 2. juni 2010 Øystein Fossen/Kristin Reichborn Kjennerud, Arbeidsforskningsinstituttet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer og muligheter i praksiskonsulentordningen Innlegg til PK-samling, Kirkenes 2. juni 2010 Øystein Fossen/Kristin Reichborn Kjennerud, Arbeidsforskningsinstituttet

2 Organisasjonsteoretisk innramming  Når man tar noe helt og stykker opp i noe delt, oppstår et koordineringsproblem  Uansett valg av struktur og modell oppstår det rare ting i ”skjøtene” og overgangene  Moderne organisasjonsutfordringer er knyttet opp mot å skape meningsfylte helheter  PKO ordningen er et klassisk grep for å bidra til å løse et klassisk problem

3 Glimt fra evalueringen  Kompliserte strukturer i 2. linje, fragmenterte systemer i 1. linje, manglende bilde av hverandres virkelighet og dermed skadelig mytedannelse og fordommer om hverandre.  Sats mer på kompetanseoppbygging i 1.linjetjenesten hvor 2.linjetjenesten bidrar med sin ekspertise (felles kurs/ambulante team/felleskonsultasjoner mm.)  Det legges for liten vekt på å få gode henvisninger. Mye tid og resurser kunne vært spart hvis henvisende instanser ble invitert til en "forvernsamtale"/første konsultasjon  Tilbakemelding underveis i behandling er fraværende  Ingen gode rutiner vedrørende utskriving, burde vært etablert ansvarsgrupper hvor aktuelle samarbeidspartnere ble invitert til å delta FØR pasienten blir utskrevet

4 Utfordringer og begrensninger i praksiskonsulentordningen  Å få noen til å få noen andre til å samarbeide bedre er en velprøvd mekanisme som tidvis fungerer og unntaksvis virker mot sin hensikt  Det er grenser for hva man som enkeltperson i en knapp deltidsstilling kan rekke over av aktiviteter og tiltak  Det vil være utenfor forventning og realisme at dere som praksiskonsulenter skal ta på dere børa med å drive i gjennom nødvendige endringer på systemnivå

5 På den annen side …  Dere har privilegert tilgang til de som utgjør 1. og 2. linje tjenesten og har en legitim rolle som oppkopler  PKO ordningen er en institusjon som har en framskutt posisjon med tanke på nødvendig forbedring av samhandling i helsetjenesten, n  Samlet utgjør PKO-regimet en større kraft enn konsulentene enkeltvis  I ordningen er det over tid vunnet erfaringer med virkemidler og tiltak som gjør det mulig å målrette eget arbeid

6 Hva driver praksiskonsulentene med?  Ønsker å få til bedre informasjonsflyt  Jobber med telefon lister og oppdatering av disse  Sikre at kommunale tiltak er gjort før fastlegen henviser  Sikre jevn og god informasjon til fastlege og god epikrise  Deltar på informasjonsmøter og jobber med registreringer  Er med på praksisbesøk til legekontor  Forsøker å lage PKO perm med nyttig info til fastlegene  Er med og arranger kurs og seminar og workshops.  Prøver å lage hospiteringsordning  Prøver å få et system på tilbud om felleskonsultasjoner hos fastlegen

7 Hva rapporterer lederne?  Kvalitetssikring av innhold i epikrise med hensyn på råd om oppfølging til fastlege /1. linjen og nye retningslinjer til avdelinger og poliklinikker på bakgrunn av dette.  Jobber med gjensidig kompetanseheving  Jobber med hospiteringsordninger, kurs/seminar og workshops  PK er med på møter til legekontor og aktuelle ledere i kommunen  PK nyttig i arbeidet med pasientflyt og retningslinjer for dette  PK legger inn maler for henvisninger i datasystem for fastlegene.  PK jobber for faste veiledningsmøter med DPS/BUP eller opplegg med felleskonsultasjoner til å ta i bruk dette  PK deltar og bidrar i inntaksmøter og teammøter på DPS/BUP  Jobber med henvisningskvalitet, epikrisekvalitet og fortløpende info til fastlege fra 2. linjen samt tidspunkt og innhold i disse skrivene eller kontaktene.  Jobber med utskrivningssamtaler og overføringsmøter  Forsøker å etablere møteplasser

8 Systematisering av virkemidler  Arbeidsprosesser for samhandling  Arbeidsprosesser/rutiner for blant annet henvisninger, epikriser, utskrivinger og individuell plan  Samhandlingsarenaer:  Etablering av samhandlingsarenaer  Veiledning/felleskonsultasjoner ved legekontor  Fellesmøter med samarbeidspartnere

9 Systematisering av virkemidler  Kompetanse/kunnskap  Undervisning og informasjon i samarbeid med 1. linjen og DPS/BUP  Kurs og kompetanseoppbygging for fastlegene  Felles virkelighet  Hospiteringsopplegg ved DPS/BUP for fastlegene  Etablering av møteplasser for ansatte i 1. og 2. linjen  Infrastruktur som understøtter samhandling  Datasystemer  Hjemmesider, mail- og telefonlister  Samarbeidsavtaler


Laste ned ppt "Utfordringer og muligheter i praksiskonsulentordningen Innlegg til PK-samling, Kirkenes 2. juni 2010 Øystein Fossen/Kristin Reichborn Kjennerud, Arbeidsforskningsinstituttet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google