Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ROLLEN SOM BARNEANSVARLIG SOSIONOM TONE S. PEDERSEN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ROLLEN SOM BARNEANSVARLIG SOSIONOM TONE S. PEDERSEN."— Utskrift av presentasjonen:

1 ROLLEN SOM BARNEANSVARLIG SOSIONOM TONE S. PEDERSEN

2 BEGRUNNELSER FOR Å HA BARNEANSVARLIGE  Historikk  Det kommer en lov som styrker barns rettigheter som pårørende  Pilotprosjekt i regi av BarnsBeste

3 Begrunnelser…….  Når en i familien blir innlagt, berøres hele familien  Foreldrerollen er en av de viktigste rollene i pasientens liv. Pasienten er syk, men like fullt ut foreldre.

4 Utfordringen til den enkelte avdeling  Alle barn skal få tilbud om samtale  Gjennom pågående prosjekt for kompetanseheving er de barneansvarlige nå mer kompetente til å ivareta denne oppgaven.

5 Sikre at barna blir sett  Som fagpersoner vet vi at symptomer kan ha vært til stede i kortere eller lengre tid før innleggelse. I hvor stor grad har dette preget barna?  Som barneansvarlige er det vår oppgave å snakke med barna om tabubelagte tema. Da er muligheten til stede for å minske skyld og skamfølelse.  Skape forutsigbarhet  Å inneha barneperspektivet i behandlingen ved å snakke med barna, gir mening også for pasienten og den andre forelderen. Dette kan virke positivt inn på behandlingsforløpet.

6 Sikre at barna blir sett.  Dempe/bearbeide skyld og skam. Jesper Juul: Skyld og skam er de mest destruktive følelsene barn kan ha.  Ved å se og snakke med barna kan vi bidra til at angsten, smerten, klumpen i magen blir mindre.  Barn er sensitive for endring i foreldres atferd.  Virker inn på barnets tanker, følelser og atferd.

7 Kunnskap om viktige foreldrefunksjoner (Kari Killen)  Evne til å se barnet som det er  Evne til å engasjere seg positivt følelsesmessig i barnet  Evne til empati med barnet  Evne til å ha realistiske forventninger til barnets mestring

8 ROLLEN INNEBÆRER ANSVAR FOR:  Å stille spørsmål på første behandlingsmøte om pasienten har barn mellom 0 -18 år.  Sørge for at arbeidet ikke stanser her.  Det er av stor betydning at alle avdelinger utarbeider faste rutiner.  Få et system på den enkelte avdeling for å kvalitetssikre kontinuitet av arbeidet også ved ferie og sykdom etc.

9 ANSVAR FOR:  undervisning i sin avdeling  å informere/veilede nyansatte  minne om permen  dokumentere at samtale er utført

10 OPPFØLGING - SAMARBEID  Barnevernet – Hjelpetiltak  Når vi må ta kontakt  Andre aktuelle samarbeidsinstanser  Helsesøster - Barnehage – Skole

11 Samtale med pasienten  Barneansvarlig må sjekke at kartleggingsskjema er utfylt.  Informere og motivere pasienten om rutiner knyttet til samtale med barn.  Kartleggingsskjema kan brukes som utgangpunkt.

12 Støtte den syke forelder i møte med sine barn når det gjelder:  Å forstå hvordan egen sykdom påvirker foreldrefungeringen og forholdet til barna.  Å forstå barnas behov for å bli ivaretatt i forhold til opplevelse knyttet til sykdommen.  Å selv være i dialog med barna sine om dette.  Å be andre instanser om hjelp der det er aktuelt.

13 Forslag til innhold i samtalen  Informere om rutiner – alle barn tilbys samtale  Formidle kunnskap om barns reaksjoner når en omsorgsperson er psykisk syk og blir innlagt i sykehus/institusjon.  Betydningen av at barna blir sett og hørt.  Avmystifisere - ikke intervju  Pasienten kan være tilstede dersom tilstanden tilsier det.  Informere om viktige foreldrefunksjoner  Det å være ”god mor” innebærer også å se egne begrensninger  Erfaring viser at samtalen er av stor betydning for de fleste barn.

14 SAMTALEN MED BARNET  Viktig for barn å vite at mor/far blir ivaretatt  Får hilse på personell  Gir barnet anledning til å stille spørsmål  Fortelle kort om sykdommen tilpasset barnets alder

15 Den enkelte barneansvarlige må finne sin måte med tanke på samtalen  Vis at du setter pris på at barnet/ungdommen kommer  Tilstreb en god atmosfære  Vær fokusert – aksept for ulike følelser, reaksjoner  Gjengi positive ting mor/far har fortalt

16 KINESISK ORDTAK ” Man kan ikke forhindre sorgens og smertens fugl i at flyve henover barnets hode. Men man kan forhindre den i at bygge rede i deres hår.”


Laste ned ppt "ROLLEN SOM BARNEANSVARLIG SOSIONOM TONE S. PEDERSEN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google